zaterdag 24 november 2012

World Record Alexander Georgiev

The World Record Clock Simultaneous Games was held in Emmeloord at the same location of the World Championship Draughts 2011 and organized by mainly the same people.

In short the ( FMJD) rules for such a World Record to be recognized are:
- At least 25 opponents.
- The result must be at least 70 % of the possible score.
- The opponents must have a rating, the average rating must be 1950 FMJD points or the comparable (recalculated) KNDB rating.

Alexander Georgiev took the challenge wit 42 opponents! In this case 70 % of the possible score means 84 * 0,7 = 59 points. For example 20 wins, 19 draws and 3 lost. Or 21 wins, 17 draws and 4 lost.


Het Wereldrecord Klok Simultaan werd gehouden in Emmeloord op dezelfde lokatie als het Wereldkampioenschap Dammen 2011 en georganiseerd door in hoofdzaak dezelfde mensen die zodoende heel belangrijk werk voor het dammen doen. De Voorzitter van de KNDB huldigde deze mensen dan ook daarvoor, met een passend geschenk, tijdens de toespraken vóór de Wereldrecord poging.

De (FMJD) regels om dit Wereldrecord te kunnen erkennen zijn in het kort:
- Minstens 25 tegenstanders.
- Het resultaat moet minstens 70 % zijn van de mogelijke score.
- De tegenstanders moeten een rating hebben. De gemiddelde rating moet 1950 FMJD points zijn of de daarmee gelijk te stellen (berekende) KNDB rating.

Alexander Georgiev nam de uitdaging aan op 42 borden! In dit geval betekent 70 % van de mogelijke score 84 * 0,7 = 59 punten. Bijvoorbeeld 20 gewonnen, 19 remise en 3 verloren. Of 21 gewonnen, 17 remise and 4 verloren.

The tempo was (also according to the FMJD rules) 50 moves in two hours and one hour for the next 25 moves. This applied both for Georgiev and for his opponents. However, the very important difference is that of course Georgiev can only be at one board at the same time and during that time all his clocks are running where the opponents have made a move! This means in practice that Georgiev had to make his round at 42 boards as quickly as possible and had very little time to think about a move. Most of the time he played immediately.
This situation implies a need for a clear tactical approach. As Alexander told me his first goal was to reach the 50 moves without losing (or only a few) games, either by the clock or otherwise. The second plan was to play without much risk, but solid and taking the chances to win when the opportunity is there. It sounds logical, but it is extremely difficult when you have to do 2100 moves in four hours!!

Het speeltempo bedroeg (ook in overeenstemming met de FMJD regels) 50 zetten in twee uur en 1 uur voor de volgende 25. Dat gold niet alleen voor zijn tegenstanders maar ook voor Georgiev zelf. Echter met dat belangrijke verschil dat Georgiev natuurlijk slechts aan één bord tegelijk zijn kan en dat gedurende die tijd al zijn klokken lopen waar zijn tegenstanders een zet gedaan hebben! Dat betekent in de praktijk dat Georgiev zijn ronde van 42 borden zo snel als mogelijk maken moest en dus heel weinig tijd had om over een zet na te denken. Meestal speelde hij dan ook onmiddellijk als hij bij het volgende bord kwam.

Deze situatie maakt het nodig om een heldere taktiek te hebben. Alexander vertelde mij vooraf dat zijn eerste doel was om de 50 zetten te halen zonder partijen te verliezen (of hoogstens een paar), hetzij op de klok of op andere wijze. Het tweede plan was om zonder teveel risico te spelen, solide maar met de kansen grijpen die zich aandienen. Het klinkt logisch, maar het is ongelofelijk moeilijk als je 2100 zetten moet doen in vier uur!!

The first game demonstrated in this article shows how Georgiev applied this tactics. His opponent is Teun van Gelder. We see a calm start with solid play of Georgiev. Nothing spectacular happens, so you can play the first Applet automatically. This is about the same speed as Georgiev played! Each opponent played very much slower.

De eerste partij die in dit artikel gedemonstreerd wordt laat zien hoe Georgiev deze tactiek toepast. Zijn tegenstander is Teun van Gelder. Wij zien een kalme start met degelijk spel van Georgiev. Niets spectaculairs, dus je kunt de eerste Applet automatisch afspelen. Dat is ongeveer dezelfde snelheid als Georgiev speelt! Zijn tegenstanders speelden véél langzamer.

[White ""][Black ""]1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 19-23 5. 32-28 23x32 6. 37x28 20-25 7. 41-37 14-19 8. 46-41 10-14 9. 37-32 22-27 10. 31x22 18x27 11. 32x21 17x26 12. 41-37 5-10 13. 37-32 11-17 14. 29-24 19x30 15. 35x24 14-19 16. 40-35 19x30 17. 35x24 10-14 18. 44-40 12-18 19. 42-37 17-21 20. 47-42 7-11 21. 37-31 26x37 22. 32x41 11-17 23. 41-37 1-7 24. 37-31 18-22 25. 34-29 21-27 26. 42-37 8-12 27. 38-32 27x38 28. 43x32 14-20 29. 48-43 7-11 30. 43-38 16-21 31. 31-26 11-16 32. 37-31


The game becomes much more interesting now. Georgiev has achieved that his position is solid, the opponent has the difficult choises. Teun van Gelder plays the agressive and also the best move (21-27). Georgiev continues with playing solid moves.

De partij wordt nu veel interessanter. Georgiev heeft bereikt dat zijn positie solide is en de tegenstander de moeilijke keuzes heeft. Teun van Gelder speelt de agressieve en ook beste zet (21-27). Georgiev gaat verder met solide spel.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W24,26,28,29,31,32,33,36,38,39,40,45,49:B2,3,4,9,12,13,15,16,17,20,21,22,25."] 1... 21-27 2. 32x21 16x27 3. 40-34 3-8 4. 45-40 9-14 5. 28-23 13-18 6. 38-32 27x38 7. 33x42 2-7 8. 42-38 7-11 9. 31-27 22x31 10. 26x37 17-22 11. 49-43 4-9 12. 39-33 9-13 13. 36-31 14-19 14. 23x14 20x9 15. 38-32 11-16 16. 32-28 12-17 17. 43-38 16-21 18. 31-26


Georgiev just completed his 49th move and he had 2 seconds left on the clock for his 50th. One second for a move, the other one second for stopping his clock. He waited for Teun to move. Teun van Gelder had a few seconds more and still two moves to go. Teun saw that (21-27) and (9-14) were losing immediately and that (8-12) 28-23 (22-27) 37-32 (18-22) 23-18 was losing as well. In four seconds Teun and Alexander played (22-27) 37-32 (9-14). Both players were relieved that they survived the time check. Georgiev hurried to the next board.

Georgiev heeft zijn 49e zet gedaan en had nog 2 seconden over voor de 50e zet. Een seconde voor de zet, de tweede seconde om zijn klok in te drukken. Hij wachte op de zet van Teun die slechts enkele seconden meer over had en nog twee zetten doen moest. Teun zag dat (21-27) en (9-14) direct verliezen en dat (8-12) 28-23 (22-27) 37-32 (18-22) 23-18 ook hopeloos is. In vier seconden speelden Teun en Alexander (22-27) 37-32 (9-14). Beide spelers waren opgelucht dat ze de tijd-controle overleefd hadden. Georgiev spurtte naar het volgende bord.

So far what happened. Now the analyses. It is very wel understandable that Teun made a mistake when calculating (8-12). The variant below shows why.

- (8-12) 28-23 (21-27!!) 37-32 (15-20, 9-14, 13-19)=.

Hierboven is beschreven wat er gebeurde. Nu de analyse. Het is heel goed te begrijpen dat Teun de zet (8-12) niet goed berekende. De variant hierboven laat zien wat de juiste berekening zou zijn geweest.

However, there is much more to say about these last seconds before the time control. First of all White can avoid the immediate draw after (8-12) 28-23 (21-27). See the next Applet. Special attention for the move (17-21!!).

Echter er is veel meer op te merken over deze laatste seconden voor de tijdcontrole. Om te beginnen kan wit de onmiddellijke remise na (8-12) 28-23 (21-27) vermijden. Zie de volgende Applet. Let daarbij vooral op de zet (17-21!!).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W24,26,28,29,33,34,37,38,40:B8,9,13,15,17,18,21,22,25."] 1... 8-12 2. 28-23 21-27 3. 40-35 27-31 4. 38-32 31x42 5. 32-27 22x31 6. 26x48 17-21 7. 23-19 25-30 8. 19x26 30x28 9. 26-21 28-32 10. 48-42 18-22 11. 29-23 22-27 12. 23-18 27x16 13. 18-12 16-21 14. 12-7 21-26


A very surprising draw. However, Georgiev would have played differently after (8-12), probably with the same 37-32 as in the game. The next Applet is even more amazing. Each move of Black is forced! Please play it slowly!

Een heel verrassende remise. Georgiev zou echter anders gespeeld hebben na (8-12), waarschijnlijk met dezelde zet 37-32 als in de partij. De volgende Applet wekt nog meer verbazing. Alle zetten van zwart zijn gedwongen! Geniet er meer van door het zet voor zet af te spelen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W24,26,28,29,33,34,37,38,40:B8,9,13,15,17,18,21,22,25."] 1... 8-12 2. 37-32 9-14 3. 24-20 15x24 4. 29x9 13x4 5. 34-29 4-9 6. 40-34 9-13 7. 28-23 22-27 8. 34-30 25x34 9. 29x40 18x29 10. 33x24 12-18 11. 24-20 13-19 12. 20-15 17-22 13. 26x28 18-23 14. 32x21 23x43


Georgiev played the game extremely well, but not only that (8-12) is a draw in all variants, there was never a moment before the 49th move that the position was winning! A compliment for Teun of course. Only at the very last moment it went wrong for him.

Georgiev heeft deze partij, met zo weinig bedenktijd, geweldig gespeeld. Maar niet alleen dat het na (8-12) analytisch remise is, er is tot de 49e zet geen moment in de partij geweest dat de stand voor Teun verloren was. Dat is een compliment voor Teun waard. Alleen op het laatste moment ging het fout voor hem.

Teun played (22-27). Georgiev won by playing 37-32! and reached the 50 moves in time. There is no doubt that 37-32 is winning in all variants. So it would be not a wise remark to say that Alexander should have taken the combination. Of course Georgiev should not have taken the combination wit 24-19. Nobody can calculate the combination and the resulting end game with only one solution in one second! How Georgiev finished the game is shown by the next Applet.

Teun speelde (22-27). Georgiev won door 37-32! te spelen en haalde de 50 zetten op tijd. Er is geen twijfel aan dat 37-32 in alle varianten wint. Het zou dus niet zo snugger zijn als iemand zou zeggen dat Alexander de combinatie had moeten nemen. Natuurlijk had Georgiev de combinatie met 24-19 niet moeten nemen. Niemand kan de combinatie en het eindspel met slechts één manier om te winnen in een seconde uitrekenen. Hoe Georgiev de partij uitmaakte is in de volgende Applet te zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W24,26,28,29,33,34,37,38,40:B8,9,13,15,17,18,21,22,25."] 1... 22-27 2. 37-32 9-14 3. 24-20 15x24 4. 29x9 13x4 5. 34-29 4-9 6. 40-34 8-12 7. 29-24 9-13 8. 34-29 18-22


Teun van Gelder gave up, before Georgiev played the next move. Of course 29-23 wins easily. However, against a less brilliant player than Georgiev, he could have hoped for 28-23. See what could not have happened, because Georgiev does not make such a mistake after the 50th move, when he is no longer under time pressure!

Teun van Gelder gaf het op, voordat Georgiev zijn volgende zet deed. Natuurlijk wint 29-23 gemakkelijk. Echter, tegen een minder begaafde speler als Georgiev zou hij nog op 28-23 kunnen hopen. Zie wat er niet had kunnen gebeuren, omdat Georgiev daar niet inloopt na de 50e zet, als hij geen tijdnood meer heeft!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,26,28,29,32,33,38:B12,13,17,21,22,25,27."] 1. 28-23 27-31 2. 26x37 21-27 3. 32x21 17x26 4. 38-32 12-18 5. 23x12 13-19 6. 24x13 22-27 7. 32x21 26x19


Another example of a World Record game where Georgiev applies his tactics is the game against Tjipke Smedinga. In recent years Smedinga became interested in draughts composing and published a number of nice compositions. In this game he shows that he is not afraid of taking riscs, but gets first with luck not and later really into trouble.

Een ander voorbeeld van een Wereldrecord partij waarin Georgiev zijn taktiek toepast is de partij tegen Tjipke Smedinga. Een paar jaar geleden kreeg Tjipke belangstelling voor het componeren van dam-problemen en hij publiceerde een aantal verdienstelijke composities. In deze partij liet hij zien dat hij niet bang is risico´s te nemen, maar hij komt eerst met geluk niet en later echt in moeilijkheden.

[White ""][Black ""]1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 13-18 4. 39-33 19-23 5. 28x19 14x23 6. 44-39 20-25 7. 50-44 10-14 8. 41-37 14-20 9. 46-41 8-13 10. 33-28 23x32 11. 37x28 20-24 12. 29x20 25x14 13. 39-33 2-8 14. 44-39 5-10 15. 41-37 14-19 16. 38-32 10-14 17. 42-38 19-24 18. 47-42 17-21 19. 31-27 21-26 20. 49-44 14-19 21. 34-29 4-10 22. 29x20 15x24 23. 40-34 10-15 24. 44-40 9-14 25. 34-30 18-23 26. 39-34 12-18 27. 43-39 7-12 28. 30-25 11-17


The last move of Black (11-17) was not a lucky one. From a tactical point of view this is an interesting position. Georgiev plays very fast according to his tactics the solid 34-30. In a normal game this would be called a mistake because 48-43 prevents (3-9) by 34-29, 40 x 20, 35-30, 25-20, 28-22, 32 x 3. So Black is forced to play (15-20) with substantial advantage for White. However, Georgiev will prove that his tactics are right.
We continue till Tjipke makes his next and fatal mistake.

De laatste zet van zwart (11-17) was niet geslaagd. Wat de tactiek betreft is dit een interessante positie. Georgiev speelt heel snel in overeenstemming met zijn tactiek het solide 34-30. In een normale partij zou dit een fout genoemd worden want 48-43 verhindert (3-9) door 34-29, 40 x 20, 35-30, 25-20, 28-22, 32 x 3. Dus is (15-20) gedwongen met groot voordeel voor wit. Echter, Georgiev zal bewijzen dat zijn taktiek tot succes voert.
Wij gaan verder tot waar Tjipke zijn volgende en fatale fout maakt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W25,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,45,48:B1,3,6,8,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,26."] 1. 34-30 3-9 2. 39-34 17-21 3. 34-29 23x34 4. 40x20 15x24 5. 45-40 18-23 6. 40-34 13-18 7. 28-22 9-13 8. 33-29 24x33 9. 38x29 6-11 10. 42-38 1-6


The fatal error was (13-18?) and (9-13?) made it even a bit worse. After (8-13) Georgiev would haven won as well, but it would have cost more time.
The game has reached its climax. The computer program Kingsrow now tells us that after 29-24 White reaches a winning position. Of course that is true, but with still 12 moves before time-check to play and 33 other games left, 29-24 is not the best move! It does not make sense reaching a winning position and losing on the clock! For 29-24 calculations have to be made such as (23-28) etc. or (11-17) 24-20 (17-22) 20 x 9 (22 x 33) and 9-3 is a draw now. Only 9-4 wins, according to the world´s best computer program. So the choice of Georgiev, the strike of genius to play 25-20!!, 38 -33, is the right one. It is also true that Kingsrow finds the best defense with (26-31!!), but also in that case Georgiev still holds the better position. It was far more likely that Tjipke would play (11-17) and after that Georgiev did not not have no problem anymore to win as the next Applet shows. At the end when the position was hopeless for Tjipke he played (25-30) instead of what is showed by the Applet. I preferred a beautiful thematic ending of this fantastic simultaneous game! Tjipke Smedinga as a draughts composer likes that as well, I hope.

De fatale fout was (13-18?) en (9-13?) maakte het nog een beetje erger. Na (8-13) zou Georgiev ook gewonnen hebben, maar het zou meer tijd gekost hebben.
De partij heeft zijn climax bereikt. Het computer programma Kingsrow zegt ons nu dat wit na 29-24 een winnende positie bereikt. Dat is natuurlijk waar, maar met nog 12 zetten te spelen tot de tijdcontrole en nog 33 andere partijen aan de gang, is 29-24 niet de beste zet. Het heeft geen zin een winnende positie te bereiken en dan op de klok te verliezen! Om tot 29-24 te besluiten zijn berekeningen nodig zoals (23-28) etc. of (11-17) 24-20 (17-22) 20 x 9 ( 22 x 33) en 9-3 is dan remise. Alleen 9-4 wint volgens het beste computer-programma ter wereld. Dat betekent dat de keuze van Georgiev, de geniale inval om 25-20!!, 38-33 te spelen, de juiste is. Het is ook waar dat Kingsrow de beste verdediging vindt met (26-31!!), maar ook dan houdt Georgiev de beste positie. Het was veel waarschijnlijker dat Tjipke (11-17) zou spelen en vanaf dat moment had Georgiev geen moeite meer de partij te winnen zoals de volgende Applet laat zien. Aan het eind in een hopeloze positie speelde Tjipke (25-30) in plaats van wat de Applet laat zien. Ik gaf de voorkeur aan een mooi scherp lot van deze fantastische simultaan partij! Dat vindt Tjipke Smedinga als problemist ook mooi, hoop ik.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,25,27,29,30,32,34,35,36,37,38,48:B6,8,11,12,13,14,16,18,19,21,23,26."] 1. 25-20 14x25 2. 38-33 11-17 3. 22x11 16x7 4. 27x16 6-11 5. 33-28 11-17 6. 48-43 7-11 7. 16x7 12x1 8. 36-31 1-7 9. 31-27 7-11 10. 29-24 8-12 11. 43-38 11-16 12. 38-33 17-21 13. 34-29 23x34 14. 30x39 19x30 15. 35x24 12-17 16. 24-19 13x24 17. 28-22 17x28 18. 33x13 24-29 19. 13-8 29-34 20. 39x30 25x34 21. 8-2 34-40 22. 37-31 26x28 23. 2-35 21x32 24. 35x27 28-33 25. 27-43 16-21 26. 43x16 33-39 27. 16-49


Georgiev played solid, but with the goal to win. Of course he executed a number of combinations during this World Record. I only give one example. It is a forcing in what looks as a position without any danger for Black. With 45-40 Georgiev hoped that Black would like to keep the formation 7-12-18. Indeed Black played (6-11?) and then the game was over after 33-28!! Of course (15-20) is forced now and after 39-33! Siep Hamstra played (11-17) that was followed by 28-23, 37-31, 27-22, 38-32, 42 x 2. The only other move (20-24) is losing immediately as well. See the next Applet.

Georgiev speelde solide, maar het doel om te winnen. Natuurlijk voerde hij een aantal combinaties uit gedurende dit Wereldrecord. Ik geef maar één voorbeeld. Het is een forcing in een stand die voor zwart zonder gevaren schijnt. Met 45-40 hoopte Georgiev er op dat zwart de formatie 7-12-18 behouden wilde. Inderdaad speelde zwart (6-11?) en de partij was over na 33-28!! Natuurlijk is nu (15-20) gedwongen en na 39-33! speelde Siep Hamstra (11-17) dat werd gevolgd door 28-23, 37-31, 27-22, 38-32, 42 x 2. De enige andere zet (20-24) verliest ook onmiddellijk zoals de Applet laat zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W25,27,30,32,33,35,37,38,39,42,45,47,48:B3,6,7,8,9,12,13,14,15,16,18,19,26."] 1. 45-40 6-11 2. 33-28 15-20 3. 39-33 20-24 4. 28-23 19x39 5. 30x10 9-14 6. 10x19 13x24 7. 37-31 26x28 8. 27-21 16x27 9. 38-32 27x38 10. 42x2


Georgiev lost only two games of the 42! He lost these the because of the time check, but the positions were a clear draw. Actually during all the moves of all the 42 games Georgiev was never in a lost position!! Below the Dutch text we see which minimum score was required with only two lost games. Alexander did very much better!

Georgiev verloor slechts twee partijen van de 42! Hij verloor deze door tijdsoverschrijding, maar de posities waren duidelijk remise! Gedurende alle zetten van alle 42 partijen stond Georgiev geen moment in een verloren stand! Hieronder zien wij wat de minimum score moest zijn bij twee nederlagen. Alexander deed het veel en veel beter!

Minimum: + 19, = 21, - 2. 70 %

World Record: + 28, = 12, -2. 81%!!

A fantastic World Record. One of the greatest achievements concerning draughts ever!

Een fantastisch Wereldrecord. Het behoort tot de grootste prestaties op damgebied ooit!

woensdag 7 november 2012

The 29 Steps

The first and famous movie of Alfred Hitchcock was called "The 39 Steps". It is a thrilling masterpiece about a man who is trying to solve a crime. However, the criminal makes it very difficult for the man. Surprise after surprise and all that time the man cannot afford any wrong move.
My composition contains a number of surprises as well and White cannot afford any wrong move either. However the solution takes "only" 29 steps!

De eerste en beroemde film van Alfred Hitchcock was "The 39 Steps". Het is een spannend meesterwerk dat gaat over een man die een misdaad probeert op te lossen. De misdadiger maakt het hem heel moeilijk. De ene verrassing volgt op de andere en al die tijd kan de man zich niet één misstap veroorloven.
Mijn compositie kent ook verrassende momenten en wit kan kan zich ook hier geen enkele misstap veroorloven. Echter, de oplossing duurt "slechts" 29 zetten!

We follow the solution step by step. It is not wise playing the Applets automatically, because then a number of subtle aspects will be unnoticed. Anyway, the solution is interrupted with a next Applet when one of both colours has to take a difficult decision. The tempo difference is very large, but with moves like 32-27 or 26-21 White does not have any chance to win! After 39-34! Black is forced to play (20-25). See the short variants below. Later the sacrifice 23-18! is the only way to win!

39-34 (2-8) 23-18. 29 x 18 w+
39-34 (12-17) 34-30 (2-8, 9-13) 22-18! (13 x 22) 35-30! w+

Wij volgen de oplossing stap voor stap. Het is niet verstandig de Applets automatisch af te spelen, want dan gaan een aantal subtiele aspecten ongemerkt voorbij. Hoe dan ook, de oplossing wordt onderbroken met een volgende Applet op de momenten waar één van de kleuren een moeilijke beslissing moet nemen. Het tempo verschil is heel groot, maar toch kan wit met bijvoorbeeld 32-27 of 26- 21 onmogelijk winnen! Na 39-34! moet zwart (20-25) spelen. Zie de korte varianten hierboven. Later is het offer 23-18! de enige manier om te winnen!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,26,29,32,33,35,39:B2,5,6,9,12,20,24."] 1. 39-34 20-25 2. 29x20 25x14 3. 23-18 12x23 4. 33-29 23-28 5. 32x23 9-13 6. 35-30


Now by playing (13-19) Black seems to win a piece or will get a free way to promotion. And indeed, White will lose one piece, but win the game!

Zwart lijkt nu door (13-19) te spelen een stuk te winnen of een vrije doorloop naar dam te krijgen. Inderdaad zal wit een stuk verliezen, maar de partij winnen!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W23,26,29,30,34:B2,5,6,13,14."] 1... 13-19 2. 23-18 19-23 3. 30-24 23x12 4. 24-19 14x23 5. 29x7 2x11 6. 26-21 5-10 7. 34-29 10-14 8. 29-24


So Black has to play differently. After (14-20) 30-25 Black keeps the draw. However White plays 30-24! and after (20-25) the Applets are reached. The next two Applets show what happens when White plays 26-21.

Zwart moet dus anders spelen. Na (14-20) 30-25 maakt zwart remise. Wit speelt echter 30-24! en na (20-25) worden de volgende Applets bereikt. De volgende twee laten zien wat er gebeurd als wit 26-21 speelt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,24,26,29,34:B2,5,6,13,25."] 1. 26-21 6-11 2. 23-19 11-16 3. 19x8 2x13 4. 21-17 13-18 5. 24-19 5-10 6. 29-24 16-21 7. 17x26 18-22 8. 19-13 22-28 9. 13-8 28-32 10. 8-2 32-37 11. 2-19 37-42 12. 19x5 42-47 13. 24-19 47-36 14. 34-29 25-30


Black survives in this case. However, White can do better and then Black can only hope for a miracle!

Zwart overleeft dit dus. Maar wit kan het beter doen en dan kan zwart alleen maar hopen dat er een wonder geschiedt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,24,26,29,34:B2,5,6,13,25."] 1. 26-21 6-11 2. 21-17 11x22 3. 23-18 22-27 4. 18x9 27-31 5. 9-3


It seems that Black has to surrender, because 31-37 or 31-36 are both losing immediately. The miracle is that with (5-10!!) Black achieves a draw in all variants:

- 3-26 (25-30, 30 x 39)=.
- 24-19 (31-37) 3-14 (37-42, 42-47)=.
- 34-30 (25 x 23) 3-26 (31-36) 26-37 (36-41!)=.
- 9-4 (31-36!)=.

Het ziet er naar uit dat zwart kan opgeven, omdat zowel (31-37) als (31- 36) direct verliezen. Het wonder is dat zwart met (5-10!!) in alle varianten nog net remise maakt. Zie de bovenstaande varianten.

So we go on with not playing 26-21.

We gaan dus verder met geen 26-21 te spelen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,24,26,29,34:B2,5,6,13,25."] 1. 23-19 5-10 2. 19x8 2x13 3. 29-23 10-14 4. 34-29 25-30 5. 24x35 13-19 6. 23-18 19-23 7. 18-12 23x34 8. 35-30 34x25 9. 12-8 25-30 10. 8-3 30-35 11. 3x20 35-40 12. 20-33 40-45 13. 33-50 6-11 14. 50x6 45-50 15. 26-21 50-45 16. 6-1 45-50


Obviously something went wrong here. First we saw that 26-21? leads to a draw. The last Applet shows that not playing 26-21 leads to a draw as well! The explanation is that 26-21 is winning a few moves later because then the end game above has a different final position! First 26-21 is wrong. Later it is the only one winning! Effects like that improve the quality of a composition. See the Applet below.

Er is kennelijk iets verkeerd gegaan. Eerst zagen wij dat 26-21? nog net remise is. De laatste Applet laat zien dat niet 26-21 spelen ook nipt remise is! De verklaring is dat 26-21 wel wint als het een paar zetten later gespeeld wordt, omdat het eindspel dan een andere slotstand geeft. Eerst is 26-21 fout. Later is het de enige die wint! Zulke effecten verhogen de kwaliteit van een compositie. Zie de volgende Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,24,26,29,34:B2,5,6,13,25."] 1. 23-19 5-10 2. 19x8 2x13 3. 29-23 10-14 4. 26-21 6-11 5. 34-29 25-30 6. 24x35 13-19 7. 23-18 19-23 8. 18-12 23x34 9. 35-30 34x25 10. 12-8 14-19 11. 21-16 19-23 12. 16x7 23-28 13. 7-1 28-33 14. 8-3 33-38 15. 1-29 38-43 16.29-20 25x14 17. 3x48


This is a clear win, but of course it is not the main variant of the composition. Black can defend himself much better, playing in such a way that White cannot promote to a King right away. However, with 35-30 and the sacrifice 30-24! White reaches the winning position with three thematic variants!

Dit is een duidelijke winst, maar het is natuurlijk niet de hoofdvariant van de compositie. Zwart kan zich veel beter verdedigen door zo te spelen dat wit niet direct dam kan halen. Echter met 35-30 en het offer 30-24! betreikt wit de gewonnen positie met drie scherpe winsten!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,24,26,29,34:B2,5,6,13,25."] 1. 23-19 5-10 2. 19x8 2x13 3. 29-23 10-14 4. 26-21 6-11 5. 34-29 25-30 6. 24x35 13-19 7. 23-18 14-20 8. 18-12 11-17 9. 21-16 17x8 10. 16-11 8-12 11. 11-6 12-18 12. 35-30 20-25 13. 30-24 19x30 14. 6-1


The first thematic variant is:

De eerste scherpe variant is:

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK1,29:B18,25,30."] 1... 18-22 2. 1-23 30-35 3. 29-24 22-27 4. 23-5 27-31 5. 24-20 25x14 6. 5x26 35-40 7. 26-17 40-45 8. 17-50


The second and unusual thematic variant is:

De tweede en ongebruikelijke scherpe variant is:

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK1,29:B18,25,30."] 1... 30-35 2. 1x23 25-30 3. 23-28 30-34 4. 29x40 35x44 5. 28x50


The third one is the final of the main variant. The last Applet gives the complete main variant. All The 29 Steps!

De derde is de finale van de hoofdvariant. De laatste Applet geeft de complete hoofdvariant. Al de 29 zetten!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,26,29,32,33,35,39:B2,5,6,9,12,20,24."] 1. 39-34 20-25 2. 29x20 25x14 3. 23-18 12x23 4. 33-29 23-28 5. 32x23 9-13 6. 35-30 14-20 7. 30-24 20-25 8. 23-19 5-10 9. 19x8 2x13 10. 29-23 10-14 11. 26-21 6-11 12. 34-29 25-30 13. 24x35 13-19 14. 23-18 14-20 15. 18-12 11-17 16. 21-16 17x8 17. 16-11 8-12 18. 11-6 12-18 19. 35-30 20-25 20. 30-24 19x30 21. 6-1 18-22 22. 1-23 30-35 23. 29-24 22-27 24. 23-5 35-40 25. 24-20 25x14 26. 5x45 27-32 27. 45-29 32-37 28. 29-47 37-41 29. 47x36


This composition is Forcing, Miniature, End Game and Mini End Game at the same time. It consistes of many positions with White to move, which all can be considered as compositions that could be published! Each position has an added value, listed below in the order of the construction.

Deze compositie is tegelijk Forcing, Miniatuur, Eindspel en Mini Eindspel. Het is een geheel van veel posities met wit aan zet die alle als zelfstandige compositie gepubliceerd zouden kunnen worden! Iedere positie heeft een toegevoegde waarde, zoals hieronder kort weergegeven, in de volgorde van de constructie.

- Mini End Game with three thematic variants. Mini met drie scherpe varianten.
- 3 x 3. Only a sacrifice wins. Alleen maar winst door een offer.
- 4 x 4. Now 26-21! is the only win. Nu wint alleen 26-21! One more relevant variant.
- 5 x 5. Now 26-21? is just a draw. Nu is 26-21? nog net remise. One more thematic variant.
- 6 x 6. Only a sacrifice wins. Alleen maar winst door een offer.
- 7 x 7. The All in One composition. De compositie die alles heeft.

donderdag 25 oktober 2012

A (very) long term sacrife

When I was young I was more a player than a draughts-composer. This article shows a game I played longer than 50 years ago against Jan Belien when we were both under 20 years old. Jan Belien was a talented player, the best of all the Belien brothers living in Heemstede,a suburb from Haarlem, where I lived as well at that time.

Op jeugdige leeftijd was ik meer speler dan problemist. Dit artikel laat een partij zien tussen Jan Belien en mij, langer dan 50 jaar geleden, toen wij beiden nog geen 20 jaar oud waren. Jan Belien was een getalenteerde speler, de sterkste van alle Belien broers die in Heemstede wonen, waar ik indertijd mijn ouderlijk huis had.

Both players played to win. As you will see during the first Applet we both refused to execute large exchanges and try to play as sharp as possible,during the whole game. The most interesting aspect of the game comes later on. Black sacrifices one piece intentionally and plays with a minority of one during 20 moves! Jan Belien played with White.

Wij speelden beiden om te winnen. Zoals je kunt zien gedurende het afspelen van de eerste Applet weigerden wij de mogelijke grote ruilen te nemen en probeereen wij zo scherp als mogelijk te spelen. Het meest interessante van de partij komt later. Zwart verliest opzettelijk een schijf en speelt 20 zetten lang met een stuk minder! Jan Belien had wit.

[White ""][Black ""]1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 4. 31-27 17-21 5. 34-30 20-24 6. 30-25 21-26 7. 40-34 11-17 8. 50-44 17-21 9. 34-30 1-7 10. 44-40


As can be expected from a game 50 years ago, it looks like an old fashioned game, but one could write a book about this opening and the many interesting variants it contains. I played (14-20!) here. A totally different game would have resulted from (7-11). See the next Applet where Black comes into trouble.

Zoals te verwachten is van een partij van 50 jaar geleden, ziet het er ouderwets uit, maar men zou een boek kunnnen schrijven over deze opening en de vele interessante varianten die mogelijk zijn. Ik speelde hier (14-20!). Een heel ander spel geeft (7-11). Zie de volgende Applet waar zwart in moeilijkheden komt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W25,27,28,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49:B2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,21,23,24,26."] 1... 7-11 2. 37-31 26x37 3. 42x31 21-26 4. 41-37 14-20 5. 25x14 9x20 6. 30-25 10-14 7. 39-34 4-9 8. 34-29 23x34 9. 40x29 2-7 10. 29-23 18x29 11. 45-40 13-18 12. 35-30 24x44 13. 33x4 44-50 14. 4x22 8-13 15. 22x4 50x17 16. 4-18 12x23 17. 27-21 16x27 18. 32x1


Anyway, I did not play (7-11), but (14-20!) and the game went on as the next Applet. At the 17th move (move 8 of the Applet) Jan plays 40-34. This is very well understandable because 39-34 is not possible and all other moves are not attractive. Many years later, in 1971, Iser Koeperman followed Jan´s example and played 40-34 as well!

Hoe dan ook, ik speelde geen (7-11), maar (14-20!) en het spel verliep verder als de volgende Applet. Op de zeventiende zet (zet 8 van de Applet)speelde Jan 40-34. Dit past bij het spelen op winst want 39-34 verliest zelfs en alle andere zetten zijn niet aantrekkelijk. Vele jaren later, in 1971, volgde Iser Koeperman het voorbeeld van Jan en speelde ook 40-34!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W25,27,28,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49:B2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,21,23,24,26."] 1... 14-20 2. 25x14 9x20 3. 30-25 10-14 4. 37-31 26x37 5. 42x31 21-26 6. 41-37 4-9 7. 47-42 7-11 8. 40-34 24-30 9. 35x24 20x40 10. 45x34 14-20 11. 25x14 9x20 12. 34-30 20-24 13. 30-25 3-9 14. 49-44 9-14 15. 44-40 5-10 16. 40-35 2-7


We are now at the the first highlight of the game. 27-22 or 46-41 bring clear advantage to Black. Moreover after 39-34 white has several chances.
- 39-34 (23-29,18 x 29)27-21!! followed by 25-20 and 28-22.
- (24-30)35 x 24 (19 x 39)43 x 34 ! (15-20) 28 x 19 (13 x 24)27-22, 31 x 22 (24-30) 33-28 (30 x 39)22-18 (12 x 23) 28 x 19 (14 x 23) 25 x 5 (23-29) 5-23!! 38-33, 32 x 1.
- (24-29)33 x 24 (19 x 39) 43 x 34 (23-29) 35-30.
- (16-21, 18-22, 12 x 21,24-30, 19 x 28) W+1 43-39, 38-33, etc. 3x.
Wij zijn nu bij het eerste hoogtepunt van de partij. 27-22 of 46-41 zijn duidelijk voordelig voor zwart. Zoals hierboven aangegeven geeft 39-34 veel winstkansen of op zijn minst voordeel.

However, I accepted losing one piece, because I saw a lot of compensation, with chances to win.
Echter, ik zag dat een stuk offeren heel veel compensatie geeft, met winstkansen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W25,27,28,31,32,33,35,36,37,38,39,42,43,46,48:B6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,23,24,26."] 1. 39-34 16-21 2. 27x16 18-22 3. 28x17 12x21 4. 16x27 24-30 5. 35x24 19x28 6. 43-39 7-12 7. 38-33 12-17 8. 33x22 17x28 9. 42-38 8-12 10. 38-33 12-18 11. 33x22 15-20


I was now definitely one piece in minority. It will take 20 moves before the number of pieces is equalized again! During those 20 moves there is at least one exciting moment to which the next Applet leads.

Ik was nu definitief een stuk achter. Pas twintig zetten later win ik het stuk terug! Gedurende die 20 zetten is er nog minsten één spectaculair moment waarheen ons de volgende Applet voert.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,25,27,31,32,36,37,39,46,48:B6,10,11,13,14,18,20,23,26."] 1. 48-43 20-24 2. 43-38 14-19 3. 38-33


Black seems to reach an end game with advantage easily now by playing (10-14). Jan was very much hoping that I would play like that! However,I saw the surprising combination in time!

Zwart lijkt nu makkelijk een voordelig eindspel te bereiken door (10-14) te spelen. Jan wachtte gespannen af in de hoop dat ik (10-14) zou doen! Ik zag echter de verrassende combinatie op tijd!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W22,25,27,31,32,33,36,37,39,46:B6,10,11,13,18,19,23,24,26."] 1... 10-14 2. 33-28 24-29 3. 46-41 11-16 4. 22-17 29-33 5. 17-12 33x44 6. 27-22 18x38 7. 12-7 23x32 8. 37x28 26x46 9. 7-1 46x23 10. 1x20


Black can play stronger after (10-14) 33-28, but there is no win in all variants. A far better idea is what I played. My (23-29!!) proved to be winning. We continue the game till the moment that the clearly winning position is reached.

Zwart kan na (10-14) 33-28 sterker spelen, maar er is geen winst in alle varianten. Een veel beter idee is wat ik speelde. Mijn (23-29!!) bleek winnend te zijn. Wij vervolgen de partij tot de duidelijk gewonnen positie is bereikt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W22,25,27,31,32,33,36,37,39,46:B6,10,11,13,18,19,23,24,26."] 1... 23-29 2. 46-41 29x38 3. 32x43 24-29 4. 43-38 10-14 5. 38-32 19-23 6. 39-33 29x38 7. 32x43 23-29


The pointe is now that 43-39 is followed rather surprisingly by the immediatelly winning (11-17!!, 6 x 17). Jan made it more difficult for me by playing 43-38!, but could not prevent that I reached a winning end game.

Beslissend is nu dat 43-39 nogal verrassend gevolgd wordt door het direct winnende (11-17!!, 6 x 17). Jan maakte het mij moeilijker door 43-38! te spelen, maar kon daarna niet verhinderen dat ik een winnend eindspel bereikte.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,25,27,31,36,37,41,43:B6,11,13,14,18,26,29."] 1. 43-38 11-17 2. 22x11 6x17 3. 38-32 18-23 4. 27-21 13-18 5. 21x12 18x7 6. 31-27 29-34 7. 27-22 34-39 8. 32-28 23x32 9. 37x28 39-44 10. 28-23 44-50 11. 23-19 14x23


At move 35 Black sacrificed one piece, At move 56 the material is equalized, but obviously in a winning position for Black. However, Jan Belien kept on defending himself as good as possible. We continue the game till the decisive moment of the end game.

Met de vijfendertigste zet offerde zwart een stuk. Pas bij zet 56 wordt weer een gelijk aantal stukken bereikt. Maar in een duidelijk gewonnen stand voor zwart. Jan Belien verdedigde zich echter nog zo goed als mogelijk. Wij vervolgen de partij tot het beslissende moment van het eindspel.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,25,36,41:B7,23,26,K50."] 1. 25-20 50x17 2. 20-14 17-28 3. 14-9 28x46 4. 9-3


The last hope for Jan Belien was that I played here (23-29?). In that case Jan would reach a quite surprising draw by playing 3-9!!, followed by 36-31!. Also (23-28?) would be a draw. However, I played it as the final Applet, with (27-32!) at the end leaving White without any chance. Any other field than 32 would be a draw. A more complicated way to win would have been (26-31).

Jan hoopte er nog op dat ik (23-29?) zou spelen. In dat geval zou Jan nog een remise bereiken door de verrassende zet 3-9!!, gevolgd door 36-31! Ook (23-28?) zou nog remise zijn. Maar ik speelde het zo als de laatste Applet laat zien, met (27-32!) tot slot dat wit geen enkele kans meer laat. Ieder ander veld dan 32 zou nog remise zijn. Het had ook nog wat ingewikkelder gekund door (26-31).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK3,36:B7,23,26,K46."] 1... 46-32 2. 3-20 7-11 3. 20-33 11-16 4. 33-20 32-27 5. 20-42 23-28 6. 42-47 28-32 7. 47-15 32-37 8. 15-4 27-32 9. 36-31 37-41


Thanks to the way of playing of Jan Belien this game became something special.
Later Jan was seriously hurt by a terrible accident. Jan survived, but with lasting injuries.
Thanks to his strong character he could manage the situation, is stll living and is, in his own words, 75 years young.

Dankzij de speelwijze van Jan Belien kon deze partij zich tot iets bijzonders ontwikkelen.
Later kreeg Jan een zeer ernstig ongeluk. Jan overleefde het wel, maar het had helaas blijvende gevolgen. Dankzij zijn sterke karakter kon hij er mee omgaan, leeft hij nog steeds en is nu, zoals hij zegt, 75 jaar jong. Ik ga hem opzoeken als ik weer eens in Nederland ben.

maandag 8 oktober 2012

Funny position. Both White and Black win with 46/5

This article was inspired by a miniature of Evgraf Zubov, one of the greatest draughts composers. The climax is a superb 46/5 final.
De inspiratie voor dit artikel komt van een miniatuur van Evgraf Zubov, één van de allerbeste componisten van dam-problemen en eindspelen. Het hoogtepunt is een geweldig mooi 46/5 slot.

Evgraf Zubov


I took the liberty of extending his composition from 6 to 11 moves, resulting in a better initial position and a less obvious solution. However, the most important part of the composition is the idea of Evgraf. Black cannot reach promotion in a normal way, but sees a spectacular way of reaching a draw by a combination resulting in capturing at least three pieces of White. However, White replies with the brilliant moves 22!! and 23!!. See the first Applet.

Ik was zo vrij zijn compositie uit te breiden zodat de oplossing van 6 naar 11 zetten gaat, met een betere aanvangsstand en een wat beter verborgen oplossing. Maar het belangrijkste van de compositie is het idee van Evgraf. Zwart kan niet naar dam op een normale manier, maar ziet een spectaculaire manier om remise te maken. Zwart kan met een combinatie minstens drie wite stukken veroveren. Echter dan volgt het fantastische slot van Evgraf, met de briljante zetten 22!! en 23!!. Zie de eerste Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,21,28,32,35,41,42:B1,4,12,14,25,29."] 1. 28-22 29-33 2. 22-17 12-18 3. 17-11 33-39 4. 11-7 1x12 5. 6-1 25-30 6. 35x24 14-20 7. 24x15 4-10 8. 15x4 39-43 9. 4x22 43-48 10. 1x23


However, the title of this article has to do with a variation of the idea. The next Applet with Black to move shows the same idea, but replaced a bit to the right side. We see the same win of White.

Echter de titel van dit artikel slaat op een variatie van het idee. De volgende Applet met zwart aan zet laat hetzelfde idee zien, maar enigszins verplaatst naar rechts. We zien dan dezelfde winst voor wit.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK2,17,28,29,31,41,43:B8,10,13,19,44."] 1... 19-24 2. 29x20 10-14 3. 20x18 44-49 4. 2x19 49x46 5. 19-5


Of course this is not an improvement of the original idea. The reason of showing this position anyway is a very unusual one. The unique situation is that the position not only contains a 46/5 win of White, but also a 46/5 win for Black!!

De vorige Applet laat natuurlijk geen verbetering van het idee zien. De reden om dit toch te laten zien is zeer ongebruikelijk. De unieke situatie is dat de positie niet alleen een 46/5 winst van wit laat zien, maar ook een 46/5 winst van zwart!!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK2,17,28,29,31,41,43:B8,10,13,19,44."] 1... 19-23 2. 29x9 44-49 3. 2x5 49x46


I do not know of any other position with two possible combinations of which one is a winning 46/5 and the other a suicide 46/5. If somebody knows another example, please inform me.

Ik ken geen andere positie met twee mogelijke combinaties waarvan de ene een 46/5 winst is en de andere een 46/5 zelfmoord. Als iemand een ander voorbeeld kent hoor ik dat graag.

dinsdag 4 september 2012

Exceptional 46/5 miniatures Third and last part

The first part of three articles about exceptional 46 / 5 miniatures contains a composition where both Andreas Kuyken and I contributed parts. The second article is dedicated to a composition of Andreas. This third article presents and explains a 46 / 5 miniature made by me more than one year ago.

Het eerste van drie artikelen over uitzondelijke 46 / 5 miniaturen gaat over een compositie waar Andreas Kuyken en ik ieder voor delen ervan verantwoordelijk zijn. Het tweede deel is gewijd aan een compositie van Andreas. Dit derde artikel presenteert een 46 / 5 miniatuur die ik langer dan een jaar geleden gemaakt heb en hier wat uitgebreider toelicht.First of all I explain the first few moves because for understanding the solution it is good to know why the first moves of the main variant are the best way to play for both colours. I give a few variants in order to come to a conclusion.

Ik begin met de eerste zetten toe te lichten omdat om de oplossing te doorgronden het goed is om te weten waarom de eerste zetten van de hoofdvariant de beste zijn voor beide kleuren. Ik geef een paar varianten die tot een conlusie leiden.

- 12-7 (6-11) 7 x 16 (23 of 24-29?) 40-35! (34) 44-39, 38 x 49 w+
- 12-7 (6-11) 7 x 16 (25-30!) 40-35? (23-28!) 32 x 23 (31-36) 41-37 (30-34)16-11 (34-40) 44-39 (40-45) 11-7 (45-50) 39-34 (24-29) 34-30 (29 x 18) =.
- 12-7 (6-11) 7 x 16 (25-30!) 41-36? (24-29, 13-18) 40-35 (29-34, 23-29, 34-39) =.

Conclusion: After (25-30) White can never play 40-35 and cannot prevent (30-34) later on. In other words the first part of the solution is:

12-7 (6-11) 7 x 16 (25-30) 16-11 (24-29) 11-7

Conclusie: Na (25-30) leidt 40-35 altijd tot remise, hetgeen betekent dat later (30-34) niet meer te verhinderen is. M.a.w. het eerste deel van de oplossing is als hierboven aangegeven.

From 11-7 on Black has four relevant ways of trying to reach a draw. The first of them is presented by the Applet below. It is not the best defence, though White needs a lot of moves to win, because White can win in several different ways. However, it is worth playing the Applet because White chooses the opportunity to reach a very spectacular final with two Black Kings!

Vanaf 11-7 heeft zwart vier relevante manieren om te trachten een remise te bereiken. De eerste daarvan laat de onderstaande Applet zien. Het is niet de beste verdediging, hoewel wit veel zetten nodig heeft om te strijd te beslissen, want wit kan op verschillende manieren winnen. Het is toch de moeite waard deze Applet te bekijken, want wit grijpt de gelegenheid om tot een spectaculair slot te komen waarbij twee zwarte dammen onschadelijk gemaakt moeten worden!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,32,38,40,41,42,44:B6,13,14,23,24,25,31."] 1. 12-7 6-11 2. 7x16 25-30 3. 16-11 24-29 4. 11-7 31-36 5. 41-37 30-34 6. 40-35 34-40 7. 7-2 40x49 8. 2x28 29-34 9. 28x5 49-44 10. 5-23 34-39 11. 23-5 44-50 12. 37-31 36x27 13. 32x21 39-44 14. 5-28 44-49 15. 38-33 49x16 16. 42-38 16x49 17. 28-6 50x17 18. 6x44 49x40 19. 35x44


The next Applets with the other variants start with 11-7. The second attempt of Black to reach a draw does not give White much choice how to win. Special attention please for 1 x 9!!
De volgende Applets met de andere varianten beginnen met 11-7. De tweede poging van zwart om remise te bereiken geeft wit niet veel keus hoe te winnen. Extra aandacht s.v.p. voor 1 x 9!!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W11,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,29,30,31."] 1. 11-7 31-36 2. 41-37 13-18 3. 7-1 29-33 4. 38x29 23x45 5. 1x9 45-50 6. 9-4 50x47 7. 4-15 36-41 8. 37x46 47-36 9. 15-4 36-47 10. 46-41 47x36 11. 32-27


The third attempt by Black not only gives White only one way to win, 42-37!!, but also ends by a big stroke over 5 pieces that is quite unusual in end games. In a silly dream I executed this combination. My opponent took the piece at 41, said that I did not need it and then gave up!

De derde poging van zwart geeft niet alleen slechts één mogelijkheid aan wit om te winnen, 42-37!!, maar eindigt met een grote slag over 5 stukken wat nogal ongebruikelijk is in eindspelen. In een gekke droom voerde ik deze combinatie uit. Mijn tegenstander pakte het stuk op 41, zei dat ik het niet nodig had en gaf daarna op!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W11,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,29,30,31."] 1. 11-7 13-18 2. 42-37 31x33 3. 7-2 30-34 4. 2-16 34x45 5. 44-39 33x44 6. 32-28 23x32 7. 16x50


We arrive now at the main variant. It is the most logical way to play for Black, (30-34) directly. It looks easy for White, but that is not the case.

Wij komen nu bij de hoofdvariant. Het is het meest voor de hand liggende verweer van zwart, direct (30-34) spelen. Het lijkt makkelijk voor wit, maar dat is het niet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W11,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,29,30,31."] 1. 11-7 30-34 2. 7-1 34x45 3. 44-40 45x34 4. 1-6 31-37 5. 42x31 34-40 6. 6-50 40-45 7. 31-26 29-34 8. 26-21 34-40 9. 41-37 23-28 10. 50x20 45-50


A real surprise, it is impossible to win this variant! However, as in the previous variant White has a secret weapon: 42-37!! The last Applet gives the full solution of this remarkable miniature.

Een grote verrassing, het is onmogelijk in deze variant tot winst te komen! Echter, zoals in de vorige variant heeft wit ook hier het geheime wapen 42-37!! De laatste Applet geeft de volledige oplossing van deze bijzondere compositie.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,32,38,40,41,42,44:B6,13,14,23,24,25,31."] 1. 12-7 6-11 2. 7x16 25-30 3. 16-11 24-29 4. 11-7 30-34 5. 42-37 31x33 6. 7-2 34x45 7. 2x39 45-50 8. 39-34


When we think of 46/5, we think of Jan Pennings. How nice would it have been if we could have shown these miniatures to him! Probably he would have made a limerick right away!

"Jan Pennings collected all his life.
All he could find on 46 / 5.
Unfortunately Jan is no longer with us.
He is honoured here by Kuyken and Bus"

Als wij denken aan 46 / 5, denken we aan Jan Pennings. Heel graag hadden wij hem deze miniaturen laten zien! Waarschijnlijk had hij dan weer snel een limerick gemaakt!

" De één is doctorandus, de andere wat anders.
Zij stortten zich op 46 /5, in plaats van op een bloed-mooi wijf.
Bijzondere klasse, klein maar fijn.
Ze hadden van Pennings kunnen zijn."

zaterdag 1 september 2012

Exceptional 46/5 miniatures Part 2 (of three)

The first part of the 46/5 exceptional miniatures articles presented a composition that was a result of cooperation between Andreas Kuyken and me. This second article is dedicated to a splendid composition of Andreas.
Het eerste deel van de uitzonderlijke 46/5 miniaturen liet een compositie zien waarvan zowel Andras Kuyken als ik delen gecomponeerd hebben. Dit tweede artikel is gewijd aan een voortreffelijke composite van Andreas.

Starting with the very satisfactory initial position it is very clear that after 30-25, Black does not have any other change than (36-41). Even that looks rather hopeless for Black, because after 25 x 3 (41-47) 42-38 (47 x 15 or 29) 22-18, 3 x 1 Black does not have any chance to survive. See the first Applet.

Vanaf de aanvangsstand is het heel duidelijk dat na 30 -25 zwart niets beters heeft dan (36-41). Zelfs dat ziet er nogal hopeloos uit voor zwart,want na 25 x 3 (41-47) 42-38 (47 x 15 or 29) 22-18, 3 x 1 heeft zwart geen schijn van kans meer. Zie de eerste Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,28,30,32,37,42:B7,8,9,12,20,36."] 1. 30-25 36-41 2. 25x3 41-47 3. 42-38 47x29 4. 22-18 12x23 5. 3x1


It is also clear that so far there is nothing that deserves the classification excellent. However, the real surprises are still to come! Black has a very remarkable, brilliantly found, defense by playing (12-17!!) and (41-47!).

Het is ook duidelijk dat er tot nu toe niets is dat de kwalificatie uitzondelijk goed verdient. Maar de echte verrassingen moeten dan ook nog komen! Zwart heeft een zeer opmerkelijke en briljant gevonden verdediging door (12-17!!) en (41-47!).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,28,30,32,37,42:B7,8,9,12,20,36."] 1. 30-25 36-41 2. 25x3 12-17 3. 22x13 41-47


This the highlight of the composition. It is 6 to 1. White has only two ways to keep 4 pieces of which 3-9 ( 47 x 3) is without any doubt a draw. This means that White has to play 13-8. The difference is that after (47 x 2) White is winning by 28-22 (2-16) 22-17, 37-32. However, Black has a better one : (47 x 16!). The climax is shown by the next Applet containing the full main variant.

Wij zijn nu bij het hoogtepunt van de compositie. Het staat 6 tegen 1. Wit kan slechts op twee manieren 4 stukken behouden. Daarvan is 3-9 (47 x 3) zonder twijfel remise. Dat betekent dat wit 13-8 spelen moet. Het verschil is dat na (47 x 2) wit wint door 28-22 (2-16) 22-17, 37-32. Maar zwart heeft wat beters: (47 x 16!). De climax geeft de volgende Applet, die de volledige hoofdvariant laat zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,28,30,32,37,42:B7,8,9,12,20,36."] 1. 30-25 36-41 2. 25x3 12-17 3. 22x13 41-47 4. 13-8 47x16 5. 28-23 16-2 6. 3-14


As encore I present a miniature of Jan van Tol. His name is a guarantee for something special. This miniature is not of the Champions League level as the main miniatures of the three articles. But also this one of Jan van Tol contains a very special moment.

Als toegift laat ik een miniatuur van Jan van Tol zien. Zijn naam staat garant voor iets bijzonders. Deze miniatuur is geen Champions League niveau zoals die welke de hoofdzaak vormen van de drie artikelen. Maar ook deze van Jan van Tol kent een heel opmerkelijk moment.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W18,28,29,33,37,43,44:B2,7,8,10,14,30,32."] 1. 18-12 32x34 2. 12x1 2-7 3. 1x25 34-39 4. 43x34 30x50 5. 25-14 50x46 6. 14x5


Do you see why White should not take 1 x 20?

Zie je waarom 1 x 20 slaan fout is?

maandag 27 augustus 2012

Exceptional 46/5 miniatures Part 1 (of three).

This article is the first of three, each of them with only one 46/5 miniature. All three have exceptional solutions, a lot of suprises, actions and counter actions, as well as a climax at the end. The main phases of the first of the three miniatures are first shown in this article by four diagrams, followed by Applets with the solution. The composition is the result of a rather peculiar cooperation between Andreas Kuyken and me. My part starts at the initial position and goes on till the second diagram. From there the solution continuous with a very interesting trip by the White King composed by Andreas, till the moment of the third diagram where two White Kings come into action. I found an original way of reaching the classic final by two unusual moves.

Dit artikel is het eerste van drie, elke daarvan met slechts één 46/5 miniatuur. Alle drie hebben buitengewone oplossingen, zijn vol met verrassingen, actie en tegenactie, hebben tevens een overtuigend slot. De belangrijkste momenten van de eerste van de drie miniaturen worden in dit artikel getoond met vier diagrammen, gevolgd door Applets met de oplossing. De compositie is het resultaat van een nogal ongebruikelijke wijze van samenwerking door Andreas Kuyken en mij. Mijn deel start met de aanvangsstand en gaat verder totdat het tweede diagram is bereikt. Daarna gaat de oplossing verder met een prachtige reis van de witte dam gecomponeerd door Andreas Kuyken, totdat vanaf het derde diagam twee witte dammen in actie komen. Dit toont een door mij meermalen bewerkt eindspel waar ik een originele manier, met twee ongebruikelijk zetten, gevonden heb om tot het klassieke slot te komen.

J.C.R. Bus

A. Kuyken

J.C.R. Bus

Classic

Obviously the solution must start with trying to go from the initial position to the second diagram. This seems to be very easy by playing the next moves: 38-32 (37 x 28) 45-40 (39-43) 44-39! (43 x 45) 12-8 (28 x 39) 8-2! and the winning position of the second diagram is reached. However, Black has another variant available. This one is shown by the first Applet. Special attention please for the forced moves (22-27!!), (32-37!) and (27-31!). At the end after (37-42) White cannot win by 36-27, because 44 is not on 39!

De oplossing moet natuurlijk beginnen met te proberen van de aanvangsstand te komen tot de winnende stand van het tweede diagram. Dat lijkt heel eenvoudig door de bovenstaande zetten te spelen. Echter zwart kan op 45-40 nog anders reageren. Zie de eerste Applet. Let speciaal op de gedwongen zetten (22-27!!), (32-37!) en (27-31!). Aan het eind na (37-42) kan wit niet winnen door 36-27, omdat 44 niet op 39 staat!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,16,33,38,44,45,50:B1,19,22,23,37,39."] 1. 38-32 37x28 2. 45-40 28-32 3. 12-8 39x28 4. 8-3 22-27 5. 16-11 32-37 6. 40-34 27-31 7. 34-29 23x34 8. 11-7 1x12 9. 3x36 37-42


White can also play differently after 45-40 (28-32), but there is no way to win. The next Applet shows the right moves of the first part of the solution. White reaches almost the same position as of diagram 2 by playing the very unusual moves 8-3! and back again with 3 to 8!!. The moves are not interchangeable, after (43 x 34) White should not play 45-40 because (28x39) 34 x 21 is a draw.
Wit kan ook anders spelen na 45-40 (28-32), maar zwart kan zich altijd redden. De volgende Applet laat de juiste zetten zien van het eerste deel van de oplossing. Wit bereikt vrijwel dezelfde positie van diagram 2 door de zeer ongebruikelijke zetten 8-3! en weer terug van 3 naar 8!! De zetten zijn niet verwisselbaar, na (43 x34) kan wit niet winnen door 45-40 (28 x 39) 34 x 21 =.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,16,33,38,44,45,50:B1,19,22,23,37,39."] 1. 38-32 37x28 2. 12-8 39-43 3. 44-39 43x34 4. 8-3 28x39 5. 45-40 34x45 6. 3-8


White has reached the winning position similar as the second diagram above (A. Kuyken). The big surprise now is that after (19-24!) White has to take 8 x 48!! instead of 8 x 43. The explanation is that after 8 x 43? the opposition is against White. For instance (23-29) 43-38 (29-34) 38-43 (34-40) 43-49 (22-28) 49 x 35 (28-32) 35-24 (32-37) 24-47 (1-6 of 7)=. After 8 x 48!! the opposition is in favor of White after (23-29) or (23-28). So Black is forced to play (22-27) and the solution goes on as in the next and final Applet. This last one gives the full solution of the miniature, with the two composers relieving each other.

Wit heeft de winnende positie bereikt vrijwel zo als die van het tweede diagram (A.Kuyken). De grote verrassing is nu dat na (19-24!) wit naar 48 moet slaan en niet zoals voor de hand ligt naar 43. De verklaring daarvoor is dat na 8 x 43? het tempo tegen zit voor wit. Bijvoorbeeld (23-29) 43-38 (29-34) 38-43 (34-40) 43-49 (22-28) 49 x 35 (28-32) 35-24 (32-37) 24-47 (1-6 of 7)=. Na 8 x 48!! is de oppositie na (23-29) of (23-28) ten gunste van wit. Zwart is daarom gedwongen (22-27) te spelen en de oplossing gaat dan verder als in de volgende Applet. Deze geeft de volledige oplossing van deze miniatuur, waarbij de auteurs zich afwisselen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,16,33,38,44,45,50:B1,19,22,23,37,39."] 1. 38-32 37x28 2. 12-8 39-43 3. 44-39 43x34 4. 8-3 28x39 5. 45-40 34x45 6. 3-8 19-24 7. 8x48 22-27 8. 16-11 23-29 9. 48-26 27-32 10. 26-3 1-7 11. 11x2 32-37 12. 3-20 29-34 13. 2-19 34-39 14. 19x41 39-44 15. 50x39 45-50 16. 20-14


The next two articles will also contain one exceptional 46/5 miniature each. Both are at least as spectacular as the one of this article.

De volgende twee artikelen zijn ieder ook aan een buitengewone 46/5 miniatuur gewijd. Beide zijn minstens zo spectaculair als die van dit artikel.

dinsdag 7 augustus 2012

A Classic 46/5 Idea

Gerrit de Bruijn informed me that informed me that the beautiful 46/5 idea, the final of the end games shown in this article, was published as early as 1787 in the second book of Manoury. According to Dufour the author of this position is Chalon. It contains two fully thematical variants and a third one with a thematical final. By the way, I have my doubts that anybody at that period of history found the number of thematical variants so important as many endgame composers do today.

Gerrit de Bruijn wist mij te melden dat het  het mooie 46/5 idee, dat bij de eindspelen in dit artikel het slot is, al gepubliceerd werd in het tweede boek van Manoury in 1787. Volgens Dufour is de auteur van deze stand Chalon. Deze stand bevat twee volkomen scherpe varianten en een derde variant met een scherpe slotstand. Ik heb mijn twijfels overigens of er in die periode van de geschiedenis iemand was die het aantal thematische varianten zo belangrijk vond als vele hedendaagse eindspel componisten.


(5-10) 35, 5     (46-41) 35, 46            (46-10) 33, 4                                                           

The first end game shown below was composed by the well known end game composer K.W.Kruijswijk . The nice initial positon has a straightforward solution leading to the position of Chalon.  Gerrit de Bruijn arranged (saved) the composition by moving the piece originally on 41 to 32.
Het eerste eindspel hieronder werd gecomponeerd door de bekende eindspel componist K.W. Kruijswijk. De  nette aanvangsstand heeft een rechtlijnige oplossing die naar het slot van Chalon voert. Gerrit de Bruijn heeft aangegeven waarom het stuk dat bij Kruijswijk op 41 stond naar 32 verhuizen moet.

43 (24-30) 39 (30-35) 11 (30, 40) 7 (45) 2 (50) 20! (46) 24! 

The next diagram shows a Black King that cannot move very much because it is blocked by its own Black pieces. Even when he gets more space later, the Black on 5 is still in the way of the Black King.

Het volgende diagram laat een zwarte dam zien die zich nauwelijks bewegen kan omdat hij geblokkeerd wordt door zijn eigen zwarte stukken . Zelfs als hij later meer ruimte krijgt, staat de zwarte op 5 hem nog in de weg. 
19 (4) 36 (40! 15) 34-30 (4-10) 25 (28) 41, 25-20

We continue with a variation of the final of Chalon. The endgame contains only a few pieces and a thematic variant with a very different final as 46/5. Added to that we see a surprising false solution, with which we start.

Wij gaan verder met een variatie op het slot van Chalon. Ondanks weinig stukkken bevat het eindspel een tweede scherpe variant met een heel ander slot dan 46/5. Bovendien nog een verrassende schijnoplossing waarmee wij beginnen.- 1 (31) 11-7 (37) 2 (42!) 29 (20!!)=.

Two thematic variants. Twee scherpe varianten.


- 7 (31) 2 (37) 24 (14) 1 (19) 8! (20, 41) 1-29+
- 7 (31) 2 (37) 24 (41) 1 (46) 35! (46-14) 41, 20, 5+


For more 3 x 3 end games I can strongly recommend the book Kleingoed. It contains 700
3 x 3 end games and a lot more information about end games, useful both for players and for draughts-composers. Not only for end game composers, because the book contains very many “motives”, in a systematic way.

The text of the book is only in Dutch, but the systematic content is easy to follow for everybody.

The authors are Gerhard Bakker and Gerrit L. de Bruijn, a guarantee for correct variants.

For details about ordering the book I give you the email adres: gerhardb@telfort.nlOf the 700 3 x 3 end games only 12 have 46/5 finals. Here is the list of the relevant numbers of Kleingoed. 

Kleingoed 46/5: 205, 207, 276, 291, 295, 299, 469, 475, 508, 574, 615 and 468 a variation of my end game shown above. 

Voor meer 3 x 3 eindspelen kan ik van harte het boek Kleingoed aanbevelen. Het bevat 700  3x3 eindspelen en veel meer infomatie over eindspelen, nuttig zowel voor spelers als voor problemisten . Niet alleen voor eindspel componisten want het boek bevat veel motieven, systematisch gerangschikt.

De auteurs zijn Gerhard Bakkker en Gerrit de Bruijn, dus een waarborg voor correcte varianten .

Om precies te weten te krijgen hoe men het boek bestellen kan, geef ik het email adres : gerhardb@telfort.nlVan de 700 eindspelen hebben slechts 12 een 46/5 slot.   Zie boven voor hoe de 46/5 eindspelen in het boek te vinden zijn.

Many more 46/5 end games can be found in the also recommended book Dama Negra from Gerhard Bakker. See Chapter 4.8.2, page 157 and Chapter 4.8.6, page 167 as well as the registers for the relevant miniatures. For ordering see above.


Veel meer 46/5 eindspelen zijn te vinden in het eveneens aan te bevelen boek Dama Negra van Gerhard Bakker. Zie Hoofdstuk 4.8.2. bldz. 157 en Hoofdstuk 4.8.6, bldz 167. De relevante miniaturen zijn te vinden via de registers. Om het te bestellen zie boven.

donderdag 14 juni 2012

46/5 End Games

This article is the first part of a demonstration of end games resulting in one of the most beautiful final positions of draughts called 46/5. A large collection of thousands of compositions was collected by J.A. Pennings, who contributed a number of very nice 46/5 (and 5/46) compositions himself.
By far most of the collection are direct combinations resulting in 46/5, but there are quite a number of end-games too.
Below we start with an end game based upon an idea of Pennings as old as 1942. A few years later a cooperation between Scheijen and Duursma brought an extension of the idea. This end game is shown by the first Applet, with the moves 34-29, 29-24 as the highlight.

Dit artikel is het eerste deel van een demonstratie van eindspelen die eindigen met een van de mooiste slotstanden van het damspel, 46/5. Een grote verzameling van duizenden composities is samengesteld door J.A.Pennings, die zelf een aantal heel mooie 46/5 (en 5/46) problemen componeerde.
Verreweg de meeste van de collectie zijn directe combinaties die in 46/5 eindigen, maar er zijn ook nogal wat eindspelen.
Hieronder beginnen wij met een eindspel gebaseerd op een idee van Pennings dat hij reeds in 1942 publiceerde. Een paar jaar later bracht een samenwerking van Scheijen en Duursma een uitbreiding van het idee. De eerste Applet laat dit eindspel zien, het hoogtepunt daarbij zijn de zetten 34-29 en 29-24.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W14,34,46:B22,25,31."] 1. 14-9 22-27 2. 9-3 31-37 3. 3-26 27-31 4. 34-29 25-30 5. 29-24 30x19 6. 46-41 37x46 7. 26x5


The next composition shows another interpretation of the idea, a bit more subtle with the move 3-12! the only one winning because it prevents (13-18). De volgende compositie laat een andere interpretatie van het idee zien, nog iets subtieler. De zet 3-12! is de enige die wint omdat (13-18)
 verhinderd moet worden.

.
[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W21,25,26,28,30,32,33,37,47:B8,12,13,16,17,18,19,22."] 1. 37-31 16x29 2. 26-21 17x37 3. 28x17 12x21 4. 30-24 19x30 5. 25x3 21-27 6. 3-12 13-19 7. 12-26 27-31 8. 47-41 37x46 9. 26x5


  The application of the idea is matured in the next composition that I published 60 years later than 1942! The most peculiar thing of this composition is that in the initial position all the fields of the line 46 to 5 are occupied!!. The end game contains another thematic variant found by Romanov: After 3 (22) 21 (36) 32 (10, 27) 37 (41) 31, 37. De toepassing van het idee is volwassen geworden met de volgende compositie die ik publiceerde 60 jaar later dan 1942! Het meest opmerkelijke van deze compositie is dat in de aanvangsstand alle velden van de lijn 46 tot en met 5 bezet zijn . Het eindspel bevat nog een tweede thematische variant, gevonden door Romanov. Zie boven.


 
[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W14,19,20,24,25,30,34,35,39,41,46,49:B3,5,10,17,18,22,23,28,32,37,38."] 1. 19-13 10x8 2. 24-19 23x14 3. 20x9 3x14 4. 25-20 14x25 5. 39-33 38x40 6. 35x44 25x34 7. 44-39 34x43 8. 49x27 22x31 9. 41x3 17-22 10. 3-21 22-28 11. 21-17 28-32 12. 17-21 32-37 13. 21-26 5-10 14. 46-41 37x46 15. 26x5


Not only that all the fields of the line 46 to 5 were occupied, finally the two remaining are White at 46 and Black at 5, before they are converted to a Black King on 46 and a White King on 5! Niet alleen dat alle velden van de lange lijn bezet waren, aan het eind blijven alleen een witte op 46 en een zwarte op 5, voordat ze worden omgetoverd tot een zwarte dam op 46 en een witte dam op 5! The next 46/5 end game is totally different. The most interesting moment is after (24-29) 12-7 where (29-33) 44-39 is an easy win for White. However, Black plays (13-19!) with the surprising effect that only 46- 41! wins. Het volgende 46/5 eindspelletje verloopt totaal anders. Het meest interessante moment komt na (24-29) 12-7 waar (29-33) 44-39 gemakkelijk wint voor wit. Echter, zwart speelt (13-19!) met als verrassend effect dat alleen 46- 41! wint.


 
[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W31,34,38,39,40,42,43,44,46:B2,13,18,21,22,23,24,29,35."] 1. 31-27 21x32 2. 38x27 22x31 3. 42-37 31x42 4. 43-38 42x33 5. 39x8 2x13 6. 34x12 24-29 7. 12-7 13-19 8. 46-41 29-33 9. 44-39 33x44 10. 40x49 35-40 11. 7-1 40-45 12. 49-44 45-50 13. 1-23 50x46 14. 23x5


 L. Schut was one of the best known Dutch end game composers in the middle of the 20th century. He was inspired by the beautiful 46/5 idea of A. Sjosjin.

L. Schut was een van de meest bekende eindspel componisten tijdens het midden van de 20ste eeuw. Hij bewerkte het 46/5 idee van A.Sjosjin, waarover hij terecht lovend sprak.


.
[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,22,K50:B10,23,26,29."] 1. 12-8 26-31 2. 8-3 31-36 3. 22-18 23x12 4. 3x21 36-41 5. 21-49


  Based upon a brilliant and funny final by C.Kusters I present here a rather peculiar end game where Black tries to escape with sacrificing most of his pieces. Kusters version of the final was with the White King on 35, but that is very difficult to extent to an end game.
Try to find the solution yourself!

Gebaseerd op een prachtig gevonden en grappige finale van C. Kusters laat ik hier een eindspelletje zien waarin Zwart probeert te ontsnappen door de meeste van zijn stukken te offeren. In de versie van Kusters staat de witte dam op 35, maar dan is het heel moeilijk er een uitbreiding aan te geven.
Probeer zelf de oplossing te vinden!


In a next article  I will present some more and very different ways of reaching 46/5, some of them very spectacular.

In een volgend artikel laat ik nog een aantal en sterk verschillende manieren zien om 46/5 te bereiken. Enkele daarvan zijn heel spectaculair.

donderdag 19 april 2012

End Games Dutch Championship 2012 Part 2

As said before, making comments is much easier than playing. The idea of my articles is to show the beauty of the game in such a way that we all, including the writer, can learn about draughts. In particular about calculating the moves in the end phase of the game.

Zoals eerder gezegd, commentaar geven is veel eenvoudiger als een goede partij spelen. Het idee van mijn artikelen is de schoonheid van ons spel te laten zien op een zodanige manier dat wij allen, inclusief de schrijver, er wat van kunnen leren. In het bijzonder wat betreft het berekenen van de zetten in de eind-phase van een partij.


Pim Meurs

The diagram below gives the impression that it is Black that had the initiative during the game concerned. This was actually the case and that might have caused that Ron Heusdens (White) was under pressure against Pim Meurs (Black). Maybe that influenced Ron so that he did not trust playing 40-35 because of (25-30, 23-29) after which 26-21 is forced and 21 will be captured at the next move by the Black King. That is a possible explanation for that Ron played 43-38, calculating that a few moves later he could force a 6 x 6 end game with two potential promotions at each side.

Het diagram hieronder wekt de indruk dat zwart het initiatief had in de betrokken partij. Dat was ook inderdaad zo en mogelijk heeft Ron Heusdens (wit) zich onder druk gevoeld tegen Pim Meurs (zwart). Wellicht heeft dat invloed gehad op Ron en vertrouwde hij 40-35 niet, omdat na (25-30, 23-29) 26-21 gedwongen is en het stuk op 21 bij de volgende zet door de zwarte dam geslagen wordt. Dat is een mogelijke verklaring voor dat Ron 43-38 speelde, met zicht op een wederzijdse doorbraak naar een 6 x 6 eindspel waarbij beide partijen wellicht met twee stukken op dam zouden kunnen komen.


However, these considerations of Ron Heusdens were far from precise. First about 40-35.
From the first diagram to the second one the moves are:

40-35 (25-30, 23-29) 26-21 (29 x 49) 21 x 21 (49 x 16) 39-34.

De overwegingen van Ron Heusdens waren echter verre van nauwkeurig. Eerst wat 40-35 betreft. Van het eerste diagram naar het tweede als boven aangegeven.


Obviously a draw. See (24-29, 22-28, 16 x 47)=. Otherwise the Black King will be captured, also after (22-27).

Duidelijk remise. Zie (24-29, 22-28. 16 x 47)=. Anders wordt de zwarte dam gevangen, ook na (22-27).

This means that Ron could have forced the draw by playing from the first diagram:
40-35! (11-16) 37-31! (25-30, 23-29) 39-34!! w+
40-35 (11-16) 37-31! (25-30, 27-32) 25-20, 42-38=.
40-35 (11-16) 37-31! (16-21) 34-30!=.

Dat betekent dat Ron de remise had kunnen forceren vanuit het eerste diagram, zoals hierboven aangegeven.

This would have been a disappointment for Pim Meurs after such a good game. However, Ron did nor play 40-35, but 43-38? and then Pim could prove again what a strong player he is. The victory is forced systematically. See the first Applet that includes the final combination, though Ron righly surrendered after (30-34) 17-11.

Dit zou een teleurstelling voor Pim geweest zijn na zo een goede partij. Echter, Ron speelde geen 40-35, maar 43-38? waardoor Pim weer eens bewijzen kon dat hij een sterke speler is. De overwinning wordt systematisch afgedwongen. Zie de eerste Applet die ook de laatste combinatie laat zien, hoewel Ron het terecht na (30-34) 17-11 al opgaf.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W26,33,34,36,37,39,40,42,43:B11,17,18,22,23,24,25,27,28."] 1. 43-38 11-16 2. 40-35 16-21 3. 37-31 28-32 4. 33-28 22x44 5. 31x11 32x43 6. 26x17 43-48 7. 42-38 48x30 8. 11-6 44-49 9. 38-33 30-34 10. 17-11 24-30 11. 35x24 34-39 12. 33x44 49x16


The next game (between Jeroen v.d. Akker and Pim Meurs) was really exciting. The Applet shows how Pim, after 32-27 of Jeroen, managed to weaken the left side of White. However, at the end of the Applet Jeroen played 45-40! with the efect that the right side of Black was weakened as well! The result was a position that contained a lot of surprises. Even a surprise the players were not aware of!

De volgende partij (tussen Jeroen v.d. Akker en Pim Meurs) was echt vol verrasingen. De Applet laat zien hoe Pim, na 32-27 van Jeroen, kans zag de de linker vleugel van wit uit te dunnen. Echter, aan het eind van de Applet speelde Jeroen 45-40! waarna Pim, om nog winstkansen te hebben, zijn rechter vleugel moest verzwakken! Daaruit resulteerde een positie vol met verrassingen. Zelfs een verrassing waarvan de spelers zich waarschijnlijk niet bewust waren!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,31,32,35,38,40,42,43,45:B2,4,8,11,12,13,15,20,24."] 1. 32-27 12-17 2. 22-18 13x22 3. 27x18 2-7 4. 40-34 20-25 5. 42-37 4-9 6. 37-32 11-16 7. 38-33 16-21 8. 31-27 8-13 9. 27x16 13x22 10. 45-40


See the diagram below. The variants show that Black is forced to play (7-12) in order to keep a chance to win. White could have answered with 34-29 or even 33-28, 32-27 that gives a difficult draw. However, White played 43-39!! which was a stroke of genious, but at the next move Jeroen proved that he was not aware of that!!- (9-14) 33-28!, 34-29=.
- (9-13) 43-39 followed by 32-28 =.

Zie bovenstaand diagram. De varianten laten zien dat zwart (7-12) moet spelen om nog een kans op winst te hebben. Wit zou hebben kunnen antwoorden met 34-29 of zelfs 33-28, 32-27 met een benauwde remise. Echter Jeroen speelde de geniale zet 43-39!! Bij de volgende zet bleek echter dat hij zich dat niet bewust was!!

So from the preceding diagram the game went on with:
(7-12) 43-39 (9-14)
Dus vanaf het vorige diagram ging het spel verder met zie boven.


Now we are at the most interesting position of the game. I suppose that Pim started believing that he would win and that Jeroen realized that he was in a very difficult position, because he now calculated that after 34-29 (14-19, 15 x 24) he had to surrender. 32-28 is not possible then and after 40-34 (19-23) he does not have any further chance.

Nu zijn we bij de meest opmerkelijke positie van de partij. Ik neem aan dat Pim op dit moment begon te denken dat hij zou winnen en dat Jeroen berekende dat hij na 34-29 (14-19, 15 x 24) verliest. 32-28 gaat dan niet en na 40-34 (19-23) zou hij kansloos zijn.

However, draughts surprises us every day. This time with an amazing escape!

34-29! (14-19, 15 x 24) 16-11!! 32-28 (12-17) 40-34! // 39-34?? (27) or the crazy win (17-21!!)// (6-11) 34-29 (11-16) 29 x 20 (25 x 14) 39-34! (16-21) 34-29 (21-26) 35-30! (27-31) 29-24=.

Because Jeroen did not see how brilliant his 43-39! was, he played 32-28. The game went on with (22-27) 34-29. See the next diagram.

Omdat Jeroen niet zag waarom zijn zet 43-39! zo geweldig was, speelde hij 32-28. Het spel ging verder met (22-27) 34-29. Zie het volgende diagram.


Pim now played (15-20) because he considered it the best way of preventing 28-23.
- (15-20) 28-23 (27-32) 39-34 (14-19) z+.

Pim speelde nu (15-20) omdat hij dit de beste manier vond om 28-23 tegen te gaan. Zie boven.

However, below is the prove why it was wrong. What matters is that (14-20!) is also winning after 28-23 and much better against the variant 40-34, 35-30, 28-22 as played by Jeroen in the game. Draughts is not easy!

- (14-20!) 28-23 (27-32) 39-34 (32-37) 23-28 (37-41) 18-13 (41-46!) z+.

- (14-20!) 40-34 (27-31) 35-30, 28-22, 33 x 22 (31-37) 16-11 (12-17) z+.

Het blijkt dat Pim de winst verspeelde door (15-20?). Met (14-20!) had hij die alsnog voor het grijpen. Zie de twee bovenstaande varianten. Dammen is geen eenvoudig spel!

The game went on as by the Applet. At the end it is not difficult anymore to see why 14 should be better on 15!

Het spel ging verder zoals de Applet laat zien. aan het eind is het niet moeilijk meer om te zien dat 14 beter op 15 had gestaan!


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,32,33,34,35,39,40:B12,14,15,17,22,24,25."] 1. 32-28 22-27 2. 34-29 15-20 3. 40-34 27-31 4. 35-30 24x35 5. 28-22 17x28 6. 33x22 31-37 7. 16-11 12-17 8. 11-7 17x28 9. 7-2When Pim would have played (14-20) he likely had won as in the next Applet.

Als Pim (14-20) had gespeeld had hij waarschijnlijk gewonnen als in de volgende Applet.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,32,33,34,35,39,40:B12,14,15,17,22,24,25."] 1. 32-28 22-27 2. 34-29 14-20 3. 40-34 27-31 4. 35-30 24x35 5. 28-22 17x28 6. 33x22 31-37 7. 22-18 12x23 8. 29x18 37-42 9. 18-13 42-48 10. 13-9 20-24


Pim did not always had such a difficult game. To illustrate that we have a look at the game against Michel Kroesbergen. Michel had a very successful tournament, the only loss was against Pim. However in this game it went very fast very wrong for Michel.

Pim had niet altijd een zo moeilijke partij. Om dit te illustreren kijken we naar de partij tegen Michel Kroesbergen die een goed toernooi speelde. De enige nederlaag van Michel was tegen Pim. Maar dat ging dan ook erg vlot.


Pim forced the win as follows by playing 37-31!. Michel had nothing better than (25-30), with the following variants in mind. The first one is really smart, but the second one proved to be a disaster for Michel. See the Applet.

- 37-31 (25-30) 24 x 35 (2-7!!)=.
- 37-31 (25-30) 34 x 25 (13-19, 8 x 28).

Pim forceerde hier de winst door 37-31! te spelen. Michel heeft niets beters dan (25-30) waarbij hij de bovenstaande varianten in gedachten had. De eerste is slim, maar de tweede bleek een ramp voor Michel. Zie de Applet.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,24,26,29,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47:B2,3,6,8,10,11,12,13,14,15,17,18,20,22,25,27."] 1. 37-31 25-30 2. 34x25 13-19 3. 24x13 8x28 4. 40-34 3-9 5. 38-32 27x40 6. 31-27 22x31 7. 33x4


Pim Meurs is also interested in draughts compositions and tries to improve his capabilities in that respect. I appreciate that of course and I wish him a lot of success in both ways to enjoy draughts.

Pim Meurs heeft ook belangstelling voor dam-composities en is doende zijn vaardigheden ook in dit opzicht te verbeteren. Ik waardeer dat natuurlijk en wens hem veel succes bij beide manieren plezier aan dammen te beleven.

maandag 16 april 2012

End Games Dutch Championship 2012

Feike Boomstra won a few years ago an International Championship Computer Draughts, shortly before he went seriously ill and died. Now his son, Roel Boomstra is the new Dutch Champion Draughts! We very much regret that his father could not be present at this fantastic success.
The first fragment of this article shows one of the victories of Roel in the Dutch Championship 2012. He calculated from the initial position of the Applet all the winning moves that followed, including the conclusion that the end game will win. The Applet starts after his opponent Ron Heusdens had played 36-31, based upon the idea that after (20-25) the moves 31-26 and 27-21 will give a draw.

Feike Boomstra won een paar jaar geleden een Internationaal Kampioenschap Computerdammen, kort voordat hij ernstig ziek werd en overleed. Nu is zijn zoon, Roel Boomstra de nieuwe Kampioen van Nederland Dammen! Het is zeer te betreuren dat zijn vader niet aanwezig kon zijn bij dit enorme succes.
Het eerste fragment van dit artikel laat een van de overwinningen zien van
Roel in het NK 2012. Hij berekende vanaf de start-positie van de eerste Applet alle winnende zetten die volgden, tot hij de conclusie bereikte dat het eindspel winnend is. De Applet begint nadat zijn tegenstander Ron Heusdens 36-31 had gespeeld in de overtuiging dat na (20-25) de zetten 31-26 en 27-21 de remise zouden brengen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W22,27,30,31,35,43,45:B3,9,11,12,19,20,24."] 1... 20-25 2. 31-26 25x34 3. 27-21 11-16 4. 21-17 12x21 5. 26x17 3-8 6. 22-18 16-21 7. 17x26 24-29 8. 26-21 19-23 9. 21-16 23x12 10. 16-11 12-17 11. 11x22 8-12 12. 43-38 34-39 13. 45-40 29-34 14. 40x29 39-44 15. 29-24 44-50


A perfect victory. After (19-23) White could have reached the promotion line, but would have lost anyway.
(19-23) 18-13 (9 x 18) 21-17 (29-33) 17-11 (8-12) 11-6 (23-29) z+.

Een perfecte winst. Na (19-23) had wit nog op dam kunnen komen, maar, zoals hierboven aangegeven, zonder enige remisekans.

Alexander Baljakin

Alexander Baljakin again proved what a great player he is. However, he was not lucky during this tournament. The first round resulted in a nightmare for him and in the game against Steven Wijker he missed two opportunities to win the end game. See the diagram below for the first chance given to Alexander by Steven.

Alexander Baljakin liet weer zien dat hij een uitzondelijk sterke speler is. Echter, hij had geen geluk tijdens dit toernooi. Het begon met een nachtmerrie en in de partij tegen Steven Wijker miste hij tweemaal de winst in het eindspel. Zie het diagram hieronder voor de eerste kans die Steven aan Alexander gaf.


For unclear reasons Steven Wijker played 10-41? After 34-29 or 10-23 there is not so much to fear.
The game went on as follows to the second diagram. Of course it is much easier to comment than to play.

(49-40) 34-30, 24-20 (40-35) 41-14.

Steven Wijker kwam hierboven op het onzalige idee 10-41 te spelen. Na 34-29 of 10-23 zou er niet veel aan de hand geweeest zijn. Het spel ging verder als aangegeven naar het tweede diagram. Het is natuurlijk veel eenvoudiger commentaar te geven als te spelen.


Both players do not understand the end game. There is no need for a computer to see that the moves given below are winning for Black and that when White plays 20-15 instead of 20-14, Black plays (34-39) and will get as many Kings as he likes.

(3-9!) 14 x 3 (35-19) 20-14 (19 x 5) 3-25 (5-28, 26 x 37) 36-31, 45-40 (26-31) z+.

Beide spelers begrijpen niet welke mogelijkheid zich voordoet in dit eindspel. Er is geen computer nodig om te zien dat de bovenstaande zetten winnen voor zwart en dat als wit 20-15 speelt i.p.v. 20-14, zwart met (34-39) zoveel dammen haalt als hij wil.

The next Applet shows how the game went on starting from the first diagram above till the second mistake by Steven giving Alexander another opportunity to win.

De volgende Applet geeft de zetten vanaf het eerste diagram hierboven tot het moment waar Steven de tweede fout maakt die Alexander een nieuwe mogelijkheid gaf te winnen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK10,24,34,36,45:B3,21,25,26,27,K49."] 1. 10-41 49-40 2. 34-30 25x34 3. 24-20 40-35 4. 41-14 35-13 5. 20-15 13-4 6. 14-25 4-9 7. 25x43 9-14 8. 43-48 14-5 9. 45-40 3-9 10. 40-35 9-13 11. 35-30 13-18


According to Internet Steven played 30-25?? and Alexander (18-22??). The variants below prove that Black could have surpassed the line 47....20 and win. With 30-24 White could have prevented that and still keep the draw. Also here no computer is required to see that.
This case together with the incident of the first round costed Alexander Baljakin two points, just what he was missing at the end for getting equal with Roel Boomstra. However, as shown below Roel also missed two winning moves in the same game! So everybody will be satisfied with the final result!
- 30-25 (18-23) 48-42 (5-10) 15 x 4 (23-28, 26 x 48) 36-31, 25-20 (26-31) z+
- 30-25 (18-23) 25-20 (23-29) z+.
- 30-24 (18-23) 24-19, 15-10 =.

Volgens Internet speelde Steven 30-25?? en Alexander (18-22??). Bovenstaande varianten laten zien dat zwart de lijn 47......20 had kunnen overschrijden en zo winnen. Met 30-24 had wit dat kunnen voorkomen en zo de remise houden. Ook hier heeft men geen computer nodig om dat te zien.
Samen met het incident in de eerste ronde kwam Alexander Baljakin twee punten tekort om met Roel Boomstra gelijk te eindigen. Echter, ook Roel miste in een partij twee keer de winst! Aldus is toch iedereen tevreden met de einduitslag!

Roel Boomstra

The first two Applets shows that Jasper Lemmen played the weak move 43-38? and how Roel could have reached a winning end game.
However, Roel missed the opportunity by playing (11-16?). The third Applet gives the way Jasper Lemmen should have played to reach the draw.

De eerste twee Applets laten zien dat Jasper Lemmen de zwakke zet 43-38? speelde en hoe Roel het daarna had kunnen winnen.
Roel miste die kans echter door (11-16?) te spelen. De derde Applet laat zien hoe Jasper daarop remise had kunnen maken.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W28,30,31,32,35,43:B11,17,18,19,23,24."] 1. 43-38 18-22 2. 38-33 23-29 3. 32-27 29x38 4. 27x18 38-42 5. 28-23 19x28 6. 30x19 42-47 7. 18-13 47-36


The second variant, about which Roel Boomstra himself wrote me,requires very precise moves by Black of which this time (11-16!) is the decisive one.

De tweede variant, waarover Roel Boomstra zelf mij schreef, vereist heel precies spel van zwart, waarbij nu wel (11-16!) de beslissing brengt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W28,30,31,32,35,43:B11,12,17,18,19,23,24."] 1. 43-38 18-22 2. 38-33 23-29 3. 31-26 29x27 4. 28-23 19x28 5. 30x19 28-32 6. 19-14 32-37 7. 14-9 11-16[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W28,30,31,32,35,43:B11,17,18,19,23,24."] 1. 43-38 18-22 2. 38-33 11-16 3. 30-25 23-29 4. 32-27 29x38 5. 27x18 38-42 6. 28-23 19x28 7. 18-13 42-48 8. 13-9 48x26 9. 9-4 17-21 10. 35-30 24x35 11. 25-20


After Lemmen missing the draw, Boomstra played all the right moves as in the next Applet, till the unfortunate moment came that he played (33-38?), causing troubles for his own King. One additional remark: Black could have made it easier a few moves before by playing (43-21) instead of (28-32).

Nadat Lemmen de remise gemist had speelde Boomstra al de goede zetten zoals de volgende Applet laat zien, totdat het ongelukkige moment kwam dat hij
(33-38?) speelde en zodoende zijn eigen dam op 43 hinderde. Overigens, zwart had het zich al eerder gemakkelijker kunnen maken door (43-21) te spelen i.p.v. (28-32).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W13,25,31,35:B16,17,24,28,K48."] 1. 31-27 28-33 2. 13-9 48-43 3. 27-22 17x28 4. 9-4 28-32 5. 35-30 24x35 6. 25-20 32-37 7. 20-14 37-41 8. 14-9 41-47 9. 9-3It is much easier giving comments than playing. The player maybe tired or disappointed that it was so difficult to win his superior position.
Anyway, Roel should have played here (43-32) or (43-34), so that the Black King gives room to his pieces. It would have been interesting to see how the players would have handled the winning five Kings against two end game.
Roel played (33-38?) and Lemmen reacted very well with 3-25! resulting in the next variants.

- (33-38?) 3-25! (43-49) 4-36! (49-44) 25-48 (44-40) 48-26 =.
- (33-38?) 3-25! (43-48) 4-27! =.

Het is veel makkelijker commentaar te geven dan te spelen. De speler kan vermoeid zijn of teleurgesteld dat het zo moeilijk is zijn superieure positie te winnen.
Hoe dan ook, Roel had hier (43-32) of (43-34) moeten spelen om ruimte te geven voor zijn stukken om te promoveren. Het zou interessant zijn geweest om te zien hoe de spelers met het winnende eindspel van 5 dammen tegen twee zouden zijn omgegaan.
Roel speelde (33-38) en Lemmen reageerde alert met 3-25! waarna Boomstra vanwege bovenstaande varianten in remise moest berusten. In de volgende partijen bleef hij sterk spelen en werd de terechte kampioen!

When we study games of Roel Boomstra and Alexander Baljakin then Pim Meurs should be in the spotlights as well. He played a successful tournament and collected as many points as Baljakin. In my next article I will pay attention to his victories and a missed opportunity.

Als wij partijen bekijken van Roel Boomstra en Alexander Baljakin dan hoort Pim Meurs ook in de schijnwerpers te komen. Hij speelde een sterk toernooi en verzamelde net zoveel punten als Baljakin. In mijn volgende artikel zal ik aandacht besteden aan zijn overwinningen en een gemiste kans.