dinsdag 7 augustus 2018

All in One Again,Combinations, Forcings. Endgames

Is is not so easy to find positions where combinations and/or forcings have something special to offer and result at an outstanding endgame with a number of thematic variants. Every move of White must be fully thematic and Black preferably should have a diferrent choice of moves to play, like in a real game. This article contains two of those attempts.

Het is niet zo eenvoudig posities te vinden met combinaties en /of forcings die iets bijzonders te bieden hebben en resulteren in een buitengewoon eindspel met een aantal scherpe varianten. Iedere zet van wit moet scherp zijn en zwart moet bij voorkeur verschillende keuzes hebben, zoals in een echte partij.

The first of the two compositions of this article starts with a simple combination, but with a big surprise. The suprise is that White does not choose to go for promotion, but capture backwards! The reason is that after 39 x 6 (27-32) White cannot play 6-1 because Black has a draw immediately. White cannot wait either.
De eerste van de twee composities van dit artikel beging met een eenvoudige combinatie, maar met een grote verrassing. De verrassing is dat wit niet kiest ervoor keist zo snle als mogelijk te promoveren,maar naar achteren slaat! De reden is dat na 39 x 6 (27-32) wit geen 6-1 spelen kan omdat zwart dan met een plakker direct remise maakt. Wit kan ook niet wachten.

After 39 x 26 Black has to play (27-32), because otherwise 26-21, 23-19 wins easily. After (27-32) White has to play 44-39!! in order to avoid (30-34). After 44-39 there are three thematic variants! The first Applet gives the combination and the first variant. Quite nice is that White does not play 19-------5, but makes the promotion at the side that was not winning after 39 x 6 !
Na 39 x 26 moet zwart (27-32) spelen, omdat wit anders met 26-21, 23-19 gemakkelijk wint. Na 37-32 moet wit 44-39!! spelen om (30-34) te verhinderen. Na 44-39 zijn er drie thematische varianten! De eerste Applet laat de combinatie zien en de eerste variant. Grappig is dat wit geen 19--------5 speelt, maar promoveert aan de kant waar 39 x 6 niet gewonnen was!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,23,29,33,39,42,44:B7,11,13,15,21,27,30"] 1. 23-18 13x22 2. 29-23 15x24 3. 33-29 24x33 4. 39x26 27-32 5. 44-39 7-12 6. 23-19 30-35 7. 39-34 12-18 8. 26-21 18-22 9. 21-16 22-27 10. 16x7 27-31 11. 7-2 35-40 12. 34x45 32-37 13. 45-40 37x48 14. 40-34 48x8 15. 2x36 *


The next variant is a bit deeper, we start after 4. 39x26 27-32. The surprise is that White allows Black to get a King.
De volgende variant is wat dieper, we beginnen na 4. 39x26 27-32. De verrassing is dat wit toestaat dat zwart een dam haalt.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,26,42,44:B7,11,30,32"] 1. 44-39 7-12 2. 23-19 12-18 3. 19-14 30-35 4. 14-10 35-40 5. 10-5 40-45 6. 5x46 11-16 7. 42-38 18-22 8. 39-33 22-27 9. 46-28 16-21 10. 26x17 45-50 11. 17-11 50-45 12. 11-6 45-7 13. 6-1 7-16 14. 28-23 27-31 15. 38-32 16x12 16. 1x36 *


! The third variant looks evident, but has a number of precise moves like 44-39! and 19-13! and 34-30!(instead of 4-15?(33-39!)=. The Applet below gives the solution from the start to the end of the composition.
De derde variant lijkt vanzelfsprekend, maar er zijn een stel nauwkeurige zetten nodg zoals 44-39! en 19-13! en 34-30! i.p.v. 4-15? (33-39!)=. De volgende Applet laat de oplossing zien van begin tot eind van de compositie.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,23,29,33,39,42,44:B7,11,13,15,21,27,30"] 1. 23-18 13x22 2. 29-23 15x24 3. 33-29 24x33 4. 39x26 27-32 5. 44-39 7-12 6. 23-19 11-17 7. 19-13 30-35 8. 39-34 17-22 9. 13-9 22-28 10. 9-4 28-33 11. 34-30 35x24 12. 4-27 32x21 13. 26x8 33-39 14. 8-2 24-29 15. 2-7 29-34 16. 7x40 39-43 17. 42-38 43x32 18. 40-29 32-37 19. 29-47 37-41 20. 47x36 *


The seond composition of this article is of a very high level, An extraordinary forcing, followed by an unusual combination and two fully different thematic variants. With (2-7) Black has threatend to win his lost Man back. White is forced to play 17-12 and then Black goes to his way to promotion. One of the suprising moves is 15. 31-26!

De tweede compositie van dit artikel is van een heel hoog niveau. Een buitengewone forcing, gevolgd door een ongebruikelijke combinatie en twee heel verschillende scherpe varianten. Met (2-7) heeft zwart gedreigd zijn verloren stuk terug te innen. Wit is gedwongen 17-12 te spelen en dan gaat zwart op weg naar promotie. Een van verrassende zetten is 15. 31-26!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,17,18,28,30,35,41,46,48:B1,3,4,7,10,19,26,38"] 1. 17-12 26-31 2. 41-36 31-37 3. 46-41 37x46 4. 36-31 46x23 5. 18x29 7x18 6. 48-42 38x47 7. 29-24 47x20 8. 15x22 3-8 9. 22-17 8-13 10. 17-12 10-14 11. 30-24 4-10 12. 35-30 14-19 13. 30-25 19x30 14. 25x34 10-14 15. 31-26 1-6 16. 26-21 6-11 17. 21-17 11x22 18. 12-7 22-27 19. 7-2 14-19 20. 34-29 27-31 21. 29-23 19x28 22. 2x26 *


The main variant brings the total number of moves at 32!
De hoofdvariant brengt het aantal zetten op 32!

[Event ""] [Date "2018.08.10"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W15,17,18,28,30,35,41,46,48:B1,3,4,7,10,19,26,38"] 1. 17-12 26-31 2. 41-36 31-37 3. 46-41 37x46 4. 36-31 46x23 5. 18x29 7x18 6. 48-42 38x47 7. 29-24 47x20 8. 15x22 4-9 9. 30-24 10-14 10. 31-26 1-7 11. 35-30 9-13 12. 30-25 3-9 13. 24-20 13-19 14. 22-18 9-13 15. 20x9 13x4 16. 25-20 4-9 17. 26-21 7-11 18. 21-16 11-17 19. 18-12 17x8 20. 16-11 19-23 21. 11-7 23-28 22. 7-2 8-12 23. 2-30 28-32 24. 30-25 9-14 25. 20x9 32-37 26. 25-48 37-41 27. 48-37 41x32 28. 9-3 12-18 29. 3-9 18-23 30. 9-20 32-37 31. 20-14 37-42 32. 14x48 *


All of this with only eight Black Men!

Dit alles met slechts acht zwarte schijven!

donderdag 21 juni 2018

All in One: Combination, Forcing, Endgame

The idea of this article is to combine combinations or forcings with an interesting endgame.
Het idee van dit artikel is combinaties of forcings te combineren met een interessant eimdspel.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.21"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W10,19,23,29,33,39,42:B7,11,12,14,21,22,30,32"] 1. 33-28 22x13 2. 10x26 7-12 3. 23-19 11-17 4. 19-13 30-35 5. 39-34 17-22 6. 13-9 22-28 7. 9-4 28-33 8. 34-30 35x24 9. 4-27 32x21 10. 26x8 33-39 11. 8-2 24-29 12. 2-7 29-34 13. 7x40 39-43 14. 42-38 43x32 15. 40-29 32-37 16. 29-47 *


With such a combination I am not satisfied. The endgame is OK, in particular because it has other thematic variants as well, but the combination is far too simple and the initial position is not good enough at all.
Met zo een combinatie ben ik niet tevreden. Het eindspel is OK, in het bijzonder omdat het nog andere scherpe varianten heeft, maar de combinatie is veel te simpel en de aanvangsstand is verre van goed genoeg.

So I made another one resulting at the same endgame. This also gives the opportunity to show another thematic variant of this endgame.
Daarom heb ik een andere gemaakt die leidt tot hetzelfde eindspel. Dat geeft ook de gelegenheid een andere scherpe variant van het eindspel te laten zien.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.21"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W15,17,26,28,37,39,42,48:B7,9,13,14,18,27,30,33"] 1. 15-10 33x11 2. 10x8 9-13 3. 8x19 18-23 4. 19x28 27-32 5. 28-23 32x41 6. 42-37 41x32 7. 48-42 7-12 8. 23-19 12-18 9. 19-14 30-35 10. 14-10 35-40 11. 10-5 40-45 12. 5x46 11-16 13. 42-38 18-22 14. 39-33 22-27 15. 46-28 16-21 16. 26x17 45-50 17. 17-11 50-45 18. 11-6 45-7 19. 6-1 7-16 20. 28-23 27-31 21. 38-32 16x12 22. 1x36 *


This endgame of both the combinations above has a third variant. It is presented as an endgame with White to move.
Dit eindspel van beide combinaties hierboven heeft een derde variant. Het wordt gepresenteerd als een eindspel met wit aan zet.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.22"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W26,29,39,42:B7,11,30,32"] 1. 29-23 7-12 2. 23-19 30-35 3. 39-34 12-18 4. 26-21 18-22 5. 21-16 22-27 6. 16x7 27-31 7. 7-2 35-40 8. 34x45 32-37 9. 45-40 37x48 10. 40-34 48x8 11. 2x36 *The combinations / forcings from the compositions above are not very impressive. The endgame is fine, but the challenge remains to get an really original forcing as a start. Such an attempt is shown below. The pointe is that after the move 38, 38 Black cannot avoid both 19-13 and 19-14. So Black has to play (20-25) as the only way to have a chance to survive. The endgame has two rather long thematic variants.

De combinaties / forcings van de bovenstaande composities zijn niet erg indrukwekkend. Het eindspel is mooi, maar de uitdaging blijft om te beginnen met een echt originele forcing. De poging is hieronder te zien. Het is een miniatuur. De pointe is dat na de zet 38, 38 zwart niet zowel 19-13 als 19-14 kan verhinderen. Zwart moet daarom (20-25) spelen als enige kans om te overleven. Het eindspel heeft twee tamelijk lange varianten.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.22"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W19,26,30,31,42,47:B1,9,11,18,20,33"] 1. 42-38 33x42 2. 47x38 20-25 3. 19-13 25x34 4. 13x4 1-6 5. 4x27 34-40 6. 26-21 40-44 7. 31-26 44-49 8. 21-16 49x21 9. 16x27 11-17 10. 27-21 17-22 11. 21-17 22x11 12. 26-21 11-16 13. 21-17 16-21 14. 17x26 6-11 15. 26-21 11-16 16. 21-17 *


The other variant ends with suicide, Black has no other chance left. De andere variant eindigt met zelfmoord, zwart heeft geen enkele kans meer.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.22"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W19,26,30,31,42,47:B1,9,11,18,20,33"] 1. 42-38 33x42 2. 47x38 20-25 3. 19-13 25x34 4. 13x4 18-22 5. 4x27 34-40 6. 27-22 40-45 7. 22x6 45-50 8. 26-21 50-45 9. 6-28 45-18 10. 31-26 18-13 11. 21-17 1-7 12. 38-33 13-2 13. 28-37 7-12 14. 17x8 2x31 15. 26x37 *


The last one is the best in my vieuw.It is a miniature again, but has far more to offer than most of the miniatures where White gives away a number of Men and a King and captures the Blacks till a very simple position remains. The forcing below is unique and both thematic variants have a number of surprising moves. In both variants White stops to go to promotion and plays a number of what looks like defensive moves, but proves to be the only way to win!
The first variant also has a nice moment where after 14. 7-11 Black cannot play (28-32).

De laatste is de beste naar mijn smaak. Het is ook een miniatuur, maar heeft veel meer te bieden dan de meeste miniaturen waar wit een aantal stukken en een dam weggeeft en vervolgens de zwarte stukken slaat waarna een heel simpele positie overblijft. De forcing hieronder is uniek en beide scherpe varianten hebben een aantal verrassende zetten. In beide varianten stopt wit i.p.v. naar de promotie te gaan en doet dan een aantal zetten die er als een verdediging uitzien, maar het blijkt de enige manier om te winnen te zijn!
De eerste variant heeft ook nog een leuk moment waar zwart na 14. 7-11 geen (28-32) spelen kan.

[Event ""] [Date "2018.06.23"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W23,33,39,41,42,49:B3,4,11,22,27,32"] 1. 42-37 11-17 2. 37x28 27-31 3. 23-18 22x13 4. 28-22 17x28 5. 33x22 3-8 6. 22-17 13-18 7. 49-43 8-13 8. 43-38 13-19 9. 41-36 31-37 10. 17-11 18-22 11. 11-7 22-27 12. 7-2 19-23 13. 2-7 23-28 14. 7-11 4-9 15. 11x33 27-31 16. 36x27 37-41 17. 33-6 41-46 18. 38-32 46x50 19. 27-22 50x17 20. 6x4 *


When Black does not play 17.(41-46), but (9-13), White wins after 39-33 (41-47) 6-28 (13-18)4-10!
Als zwart geen 17.(41-46)speelt, maar (9-13), dan wint wit met 39-33 (41-47) 6-28 (13-18) 4-10!

The second thematic variant is the best one of this whole article. In particular the moves 39-33, 33-28, 28-22 and 41-36, as well as the nice final make it something special.

De tweede variant is de beste van dit hele artikel. In het bijzonder de zetten 39-33, 33-28, 28-22 en 41-36, alsmede het leuke slot maken het iets uitzonderlijks.

[Event ""] [Date "2018.06.23"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W23,33,39,41,42,49:B3,4,11,22,27,32"] 1. 42-37 11-17 2. 37x28 27-31 3. 23-18 22x13 4. 28-22 17x28 5. 33x22 13-19 6. 22-17 3-8 7. 17-11 8-12 8. 39-33 4-10 9. 33-28 10-14 10. 28-22 12-17 11. 41-36 17x6 12. 36x27 6-11 13. 27-21 11-16 14. 21-17 19-23 15. 17-12 16-21 16. 12-8 21-26 17. 8-3 26-31 18. 3x25 23-28 19. 22x33 31-37 20. 25-48 37-41 21. 48-37 41x32 22. 33-28 32x23 23. 49-43 23-28 24. 43-38 *


The forcings and endgames of this article show a very high level of playing draughts. Both colours make it as difficult as possible for the opponent. A World Championship level or better the level of the top computer-programs.
Anyway, playing and understanding these compositions is a joy for draughts players who are willing to spend the time to learn how to play such positions and enjoy the beauty of the game.

Zo een gevecht van wit tegen zwart laat een heel hoog niveau van dammen zien. Beide kleuren maken het de tegenstander zo moeilijk als mogelijk. Een Wereld Kampioenschaps niveau of beter het niveau van de beste computer programma´s ter wereld.
Hoe dan ook, deze composities naspelen en begrijpen is een plezier voor dammers die tijd willen spanderen om te leren hoe zulke posities te spelen en die van de schoonheid van het spel kunnen genieten.

vrijdag 20 april 2018

the amazing richness of draughts


Preface/ Voorspel

With one Man more White seems  to win easily. However, even when White starts with a forcing, Black can take the opportunity to reach a surprising draw. See the first diagram.

Met een stuk meer lijkt wit eenvoudig te kunnen winnen. Echter, zelfs als wit begint met een forcing, kan zwart nog de gelegenheid benutten een verrassende remise te bereiken,  Zie het eerste diagram.


37-31 (21-26) 41-37 (17-21) 23-19 (12-18!) 19 x 8 (2 x13 ) 34-29 (9-14!) 16-11 (6 x 17) 27 x 16 (14-19!) 31-27 ( 19 x 30) 25 x 34 ( 13-19!) 34-30 A (18-23 !) 29 x 18 (19-24!) 30 x19 (17-22 !) 18-13 (22 x 42) 13-8 (42-47!) 8-3 (1-7!) 3-17 (26-31!) 36 x 27 (47-36!) 27-21 (15-20!) 17-28 (7-12!) 28-6 (36-41) 6-28 (41-36) 28-50 (36-41) 50-28 (41-36) 16-11 (20-24) 19 x 30 (36-27!)=.

All the moves with notes of exclamation should not be played erlier or later. At the end White has to go out of repeating moves, but cannot avoid the draw anyway.

Alle zetten met uitroepteken moeten niet vroeger of later gespeeld worden. Tenslotte moet wit uit de herhaling van zetten, maar kan de remise op geen enkele wijze voorkomen. 


A 32-28 (19-24!) 29 x 20 ( 15 x 24) 37-32 (1-7!) 36-31 ( 26 x 37) 32 x 41 (7-12!) 41-37 (17-21!!) 37-32 (24-29!) 34 x 23 (18 x 29) =.

 All the moves of Black are the only way to reach the draw. A thematic draw so to say.

Al de zetten van zwart zijn de enige om de remise te bereiken. Een scherpe remise kan men zeggen.The solution

From the start of the diagram above White reaches the diagram below, with the forcing followed by a combination.

Vanaf het diagram hierboven bereikt wit het volgende diagram, met de forcing gevolgd door een combinatie.

37-31 (21-26) 41-37 (17-21) 32-28 !! (21 x 41) 36 x 47 (26 x 37) 47-42 (37 x 48) 16-11 ( 48 x 29)
23 x 3 ( 6 x 17 ) 28-22 (17 x 28 ) 3 x 39 !!This impressive endgame has five fully thematic long variants. We start with those ending in a classical way. The last two are the most specacular.

Dit indrukwekkende eindspel heeft vijf volledig scherpe lange varianten. We beginnen met die welke klassiek eindigen. De twee laatsten zijn het meest spectaculair.

- (13-19) 39-44 ! (19-23) 44-33 (1-7) 33-24 (7-12) 25-20 (2-8) 24 x 2 (15 x 24) 2 x 30
(23-28) 30-25 (28-32) 25-3 (12-18) 3-9 (18-23) 9- 20 (32-37) 20-14 (37-42) 14 x 48.

- (1-7) 39-48 ! (13-19) 48-30 (19-23) 30-24 (7-12) 25-20 (2-8) 24 x 2 (15 x 24 ) 2 x 30 (23-28) 30-25 ( 28-33) 25-3 (12-18) 3-9 (18-23) 9-14 (23-29) 14-20 (29-34) 20 x 38 (34-40) 38-33 (40-45).

- (1-7) 39-48 (7-11) 48-37 (13-18) 37-28 (11-16) 28-19 (16-21) 19-35 (18-22 of 18-23) 25-20
 (15 x24) 35 x 16 (2-7) 16 x 2.

- (1-7) 39-48 (7-11) 48-37 ( 11-16) 37-32 (2-8) 32-28 (8-12) 28-44 ( 12-18) 44-28 (16-21) 28-11
(21-26) 11-2 (15-20) 2 x 15 (18-23) 15-47 (26-31) 25-20 (31-37) 20-15 (23-29) 47 x 24 (37-41) 24-19 (41-47) 19-24 ( 47 x 30) 15 x 24.   Sixteen moves. Zestien zetten !!

- De climax. (1-7) 39-48 (7-11) 48-37 (11-17) 37-26 ( 17-22) 26-8 (22-27) 8 x 35 (15-20) 25 x 14 (27-32) 35-8 !!! (2 x 13) 14-10 (32-38) 10-4 ( 13-19) 4-10 (19-24) 10-15 (38-43) 15 x 49.


Starting with the first diagram and choosing the longest variant, the solution takes 24 moves. More important is that every move of White of all variants are the only ones winning and sometimes quite surprising.

Vanaf het eerste diagram en kiezen voor de langste variant, benodigt  de oplossing  24 zetten.
Belangrijker is dat iedere zet van wit van al de verschillende varianten de enige zijn die winnen en soms nogal verrassend.