maandag 17 december 2018

Spectacular draws, nice Wins and a mission impossible

From the initial position of the Appplet below White plays 11-7. Everybody can see that (2 x 11) is loosing immediately. So Black has to play (12 x 1). The Applet shows how to win.

Vanaf de beginstand van de Applet hieronder speelt wit 11-7. Iedereen kan zien dat (2 x 11) onmiddellijk verliest. Zwart moet dus (12 x 1) spelen. De Applet laat zien hoe het gewonnen wordt.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,16,32,37,38,40,50:B2,5,6,12,18,30,36"] 1. 11-7 12x1 2. 16-11 6x17 3. 37-31 36x27 4. 32x23 2-8 5. 23-19 5-10 6. 50-44 1-7 7. 44-39 30-35 8. 40-34 7-12 9. 39-33 10-15 10. 19-14 8-13 11. 33-29 13-19 12. 14x23 15-20 13. 23-19 12-18 14. 38-33 18-22 15. 19-13 22-27 16. 13-9 27-31 17. 9-4 31-37 18. 34-30 35x24 19. 33-28 24x22 20. 4x15 *


A fully thematic solution. All the White moves are the only ones winning.

However, Black can make it far more difficult for White. In other words White could easily make mistakes leading to a draw. A number of them is shown below. After the wrong move of White, each Black move is the only one leading to a draw!

Een volledig scherpe oplossing. Elke witte zet is de enige die wint.
Zwart kan het echter veel moeilijker maken voor wit. Met andere woorden wit kan makkelijk fouten maken met remise als resultaat. Een aantal hiervan is hieronder aangegeven. Na de foutieve zet van wit, is elke zwarte zet de enige die tot een remise voert!

---1. 28-23 2-8 2. 50-44? 8-13 3. 44-39 30-35 4. 40-34 5-10 5. 34-30 35x24 6. 23-19 13-18 7. 19x30 =.

---1. 28-23 2-8 2. 23-19 5-10 3. 38-33? 10-15 4. 19-14 8-13 5. 33-28 1-7 6. 50-44 7-12 7. 28-23 12-17 8. 23-18 13x22 9. 14-9 17-21 10. 9-3 21-26 11. 3-9 22-28 12. 9-14 28-33 13. 14-25 30-35 =.

---1. 28-23 2-8 2. 23-19 5-10 3. 50-44 1-7 4. 44-39 30-35 5. 40-34 7-12 6. 38-32? 10-15 7. 19-14 8-13 8. 32-27 13-19 9. 14x23 15-20 10. 27-22 20-24 11. 22-18 12-17 12. 18-12 17x8 13. 23-18 24-30 14. 34x25 35-40 =.

Far more moves of White as listed above lead to a draw. That´s why it is called a Mission Impossible. However, JB (Jason Bourne/Jaap Bus) make the impossible possible as the Applet proves.

Veel meer witte zetten als hieroven aangegeven leiden tot een remise. Daarom wordt het een onmogelijke opdracht genoemd. Toch maken JB (Jason Bourne / Jaap Bus) het onmogeljke mogelijk zoals de Applet bewijst.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,16,32,37,38,40,50:B2,5,6,12,18,30,36"] 1. 11-7 12x1 2. 16-11 6x17 3. 37-31 36x27 4. 32x23 2-8 5. 23-19 5-10 6. 50-44 1-7 7. 44-39 30-35 8. 40-34 10-15 9. 19-14 8-13 10. 39-33 13-19 11. 14x23 15-20 12. 23-19 20-25 13. 19-14 25-30 14. 34x25 35-40 15. 14-10 40-44 16. 10-5 44-50 17. 38-32 50x46 18. 25-20 7-11 19. 20-14 46x10 20. 5x6 *

play! The next endgame has a number of surprises. We start with a not too complex draw. One of the surprises is that Black waits with (2-7) to play in order to reach the draw !
Het volgende eindspel kent een aantal verrassingen. We beginnen met een niet al te ingewikkelde remise. Één van de verrassingen is dat zwart wacht met(2-7)te spelen en zo de remise bereikt!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,32,33,44:B2,4,5,24"] 1. 33-28 24-29 2. 28-22? 5-10 3. 31-27 10-14 4. 22-17 14-19 5. 27-22 19-23 6. 44-39 2-7 7. 32-27 29-34 8. 39x30 23-29 9. 27-21 29-33 10. 21-16 33-39 11. 17-11 7-12 12. 11-6 39-44 *


The next draw is fabulous. White starts very well, but makes the mistake of playing 7. 17-11? The resulting draw is a real beauty!

De volgende remise is fenominaal. Wit begint heel goed, maar maakt de fout om 7. 17-11? te spelen. De remise die dan komt is heel mooi!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,32,33,44:B2,4,5,24"] 1. 33-28 24-29 2. 31-26 4-9 3. 28-22 9-13 4. 22-17 2-7 5. 26-21 13-19 6. 21-16 5-10 7. 17-11 7-12 8. 11-6 29-34 9. 16-11 19-24 10. 32-28 10-14 11. 28-22 24-30 12. 6-1 34-40 *


Depending on how Black plays there are two winning thematic variants. The first one plays 7. 17-12! instead of 17-11?
Afhankelijk van wat zwart speelt zijn er twee winnende scherpe varianten. Bj de eerste speelt wit 7. 17-12! i.p.v. 17-11?

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,32,33,44:B2,4,5,24"] 1. 33-28 24-29 2. 31-26 4-9 3. 28-22 9-13 4. 22-17 2-7 5. 26-21 13-19 6. 21-16 5-10 7. 17-12 7x18 8. 16-11 19-24 9. 11-7 29-34 10. 7-2 24-30 11. 2x35 34-40 12. 35-2 40x49 13. 2-16 49x21 14. 16x15 *


The last one is the longest. De laatste is de langste.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,32,33,44:B2,4,5,24"] 1. 33-28 24-29 2. 31-26 4-9 3. 28-22 9-14 4. 22-17 2-7 5. 26-21 5-10 6. 21-16 14-19 7. 17-12 7x18 8. 16-11 19-24 9. 11-7 29-34 10. 7-2 24-29 11. 32-28 18-22 12. 28x17 29-33 13. 2-16 33-39 14. 44x33 34-40 15. 16-49 40-45 16. 49-16 45-50 17. 16-11 50x28 18. 11-6 28x11 19. 6x5 *


donderdag 8 november 2018

Superb Draws and Thematic Variants

We start this time with two extraordinary draws. The main surprise of the first draw is the sacrifice 4.(36-41!!). Another one is 8.(3-9!).
Wij beginnen deze keer met twee buitengewone remises. De beste verrassing van de eerste remise is het offer 4. (36-41!!). Een andere is 8.(3-9!).


[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,23,32,K40,42,47:B2,3,15,16,22,30,31"] 1. 40-44 15x24 2. 44x6 31-36 3. 6-1 16-21 4. 1-18 36-41 5. 47x36 30-34 6. 18-22 34-40 7. 22-50 24-30 8. 23-19 3-9 9. 32-28 30-34 10. 28-23 9-13 11. 19x8 2x13 12. 36-31 40-45 13. 42-38 21-27 14. 31x22 34-39 15. 50x28 45-50 16. 23-18 13-19 *


The second one is interesting as well. In particular 3.(2-8!)and 7.(21-26!) 8.(31-37!) and 10.(3-9!).
De tweede is ook interessant. In het bijzonder 3.(2-8!)en 7.(21-26!) 8.(31-37!) en 10.(3-9!).
However, the biggest surprise is another one. It is a challenge for the readers to find out why these two variants are not fully correct.
Echter de grootste verrassing is een andere. Het is een uitdaging voor de lezers om uit te vinden waarom deze twee varianten niet helemaal correct zijn.

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,23,32,K40,42,47:B2,3,15,16,22,30,31"] 1. 32-27 15x24 2. 27x18 16-21 3. 40-45 2-8 4. 45-50 30-35 5. 50-28 35-40 6. 18-13 8x19 7. 23x14 21-26 8. 28-50 31-37 9. 42x31 26x37 10. 14-10 3-9 11. 10-5 24-29 12. 5x41 29-33 13. 50x4 40-44 *


Now is the time for the winning variants. We start with the variant where Black plays 10.(3-8). Black plays 10. (3-9) at all other variants.
Nu wordt het tijd voor de winnende varianten. Wij beginnen met de variant waar zwart 10.(3-8) speelt. Bij alle andere varianten speelt zwart 10. (3-9).

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,23,32,K40,42,47:B2,3,15,16,22,30,31"] 1. 32-28 22x33 2. 23-18 15x24 3. 42-37 31x42 4. 47x20 16-21 5. 40-23 21-27 6. 20-14 2-8 7. 18-12 8x17 8. 14-10 27-31 9. 10-5 31-36 10. 23-7 3-8 11. 7-2 30-35 12. 2x24 35-40 13. 24-33 40-45 14. 33x6 45-50 15. 5-28 50x17 16. 6x28 *


The next Applets start with 10. (3-9). De volgende Applets beginnen met 10.(3-9).

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "B:WK5,K7:B3,17,30,36"] 1. ... 3-9 2. 5-37 17-22 3. 7-11 22-27 4. 11-16 27-31 5. 37x26 36-41 6. 26-37 41x32 7. 16x3 *


[Event ""] [Date "2018.11.09"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "B:WK5,K7:B3,17,30,36"] 1. ... 3-9 2. 5-37 30-35 3. 7-29 17-22 4. 37-19 9-13 5. 19x2 36-41 6. 29-18 22x13 7. 2x46 35-40 8. 46-28 40-45 9. 28-50 *


The last and longest variant remains. The moves of the two White Kings are very precise and logical. Finally a sacrifice of a King leads to one of the best known classic endgames.

De laatste en langste variant blijft nog over. De zetten van de twee witte dammen zijn heel precies en logisch. Tenslotte leidt een offer van een dam tot een van de meest bekende klassieke eindspelen.

[Event ""] [Date "2018.11.10"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,23,32,K40,42,47:B2,3,15,16,22,30,31"] 1. 32-28 22x33 2. 23-18 15x24 3. 42-37 31x42 4. 47x20 16-21 5. 40-23 21-27 6. 20-14 2-8 7. 18-12 8x17 8. 14-10 27-31 9. 10-5 31-36 10. 23-7 3-9 11. 5-37 9-13 12. 7-16 17-22 13. 37-31 36x27 14. 16x25 22-28 15. 25-20 28-32 16. 20-15 13-18 17. 15-4 18-23 18. 4-15 32-37 19. 15-10 37-42 20. 10x48 *


zaterdag 29 september 2018

More Mini Miracles

The first compostion contains not so really a forcing, but more a compulsive move at the start. After the combination the endgame has three thematic variants. Each of them desserve an Applet.
De eerst compositie bevat niet zo echt een forcing, maar meer een dwangzet aan het begin. Na de combinatie heeft het eindspel drie scherpe varianten. Elke daarvan verdient een Applet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,11,16,35,37,38,41,47:B1,8,18,21,23,27,29,33"] 1. 37-31 27x36 2. 16x27 33x42 3. 47x38 36x47 4. 27-22 47x17 5. 11x2 23-28 6. 2-16 29-33 7. 16-43 1-7 8. 35-30 28-32 9. 43x2 33-38 10. 2-24 38-43 11. 6-1 43-48 12. 1-34 48-37 13. 24-42 37x48 14. 30-25 48x30 15. 25x34 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,11,16,35,37,38,41,47:B1,8,18,21,23,27,29,33"] 1. 37-31 27x36 2. 16x27 33x42 3. 47x38 36x47 4. 27-22 47x17 5. 11x2 23-28 6. 2-16 1-7 7. 16x2 28-32 8. 6-1 32-37 9. 1x34 37-42 10. 2-24 42-47 11. 34-29 47-36 12. 29-18 36x30 13. 35x24 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,11,16,35,37,38,41,47:B1,8,18,21,23,27,29,33"] 1. 37-31 27x36 2. 16x27 33x42 3. 47x38 36x47 4. 27-22 47x17 5. 11x2 29-33 6. 2-7 1x12 7. 6-1 12-18 8. 35-30 33-38 9. 30-24 38-42 10. 24-19 23x14 11. 1x47 14-20 12. 47x15 *


The next composition is one of the strangest I ever made. Black has a minority of one Man. So White is supposed to win. The obvious way to win is the one shown below.

De volgende compositie is er een van de merkwaardigste die ik ooit gemaakt heb. Zwart heeft een stuk minder. Wit behoort dus te winnen. De meest voor de hand liggende manier om te winnen wordt hieronder aangegeven.

32-27 (17-22) 27-21 (1-7) 45-40, 50 x 39 (23-29) 46-41 (7-12) 37-32 (6- 11) 16 x 7 (12 x 1) 21-16 (18-23) 16-11 (22-28) 32-27 (29-34) 39 x 30 (28-33) 30-25 (33-38) 25-20 (38-42) 47 X 38 (36 x 47) =.

So this is not the way to win. However, there is another surprise.
Dat is dus niet de manier om te winnen. Er is echter een andere verrassing.

- 16-11 (18-22) 32-28!! (23 x 41) 46 x 37 w+.

This paves the way to play the main variant, leading to a nice endgame /lock up of Arne van Mourik. See the Applet.
Dit maakt de weg vrij om de hoofdvariant te spelen, die leidt tot een leuk eindspel/opsluiting van Arne van Mourik. Zie de Applet.

[Event ""] [Date "2018.09.29"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W16,26,32,37,45,46,47,50:B1,6,17,18,23,35,36"] 1. 16-11 17-22 2. 46-41 6x17 3. 26-21 17x26 4. 32-28 23x32 5. 37x17 26-31 6. 45-40 35x44 7. 50x39 18-23 8. 17-12 23-28 9. 12-8 28-32 10. 8-3 31-37 11. 3-26 37x46 12. 26-37 32x41 13. 39-33 1-7 14. 33-28 7-11 15. 28-22 11-16 16. 22-17 *


The third one is easy to understand, though White has to play precisely. The climax is 47-42!!
De derde is gemakkelijk te volgen, hoewel wit heel precies spelen moet. De climax is 47-42!!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,22,26,28,34,40,47,49:B2,11,14,16,19,20,24,36"] 1. 34-29 24x33 2. 15x13 33-38 3. 49-43 38x49 4. 22-17 49x21 5. 26x6 16-21 6. 6-1 21-26 7. 1-23 14-20 8. 23-34 2-7 9. 34x1 26-31 10. 47-42 36-41 11. 42-37 41x23 12. 1x15 31-37 13. 15-47 *


We come now into a higher level of forcings. This one has a large number of false solutions. A list of a number of these is available for you. They start at different moments of the main solution. So that you can have a look at them during playing the solution with the Applet.

Wij komen nu tot een hoger niveau van forcings. Deze heeft een groot aantal schijnoplossingen. Een lijst met een aantal ervan is voor jou beschikbaar. Deze beginnen op verschillende momenten van de oplossing. Aldus kan je er naar kijken als je de oplossing met de Applet afspeelt.

- 1. 24?, 34 (28!) 18, 22 (14!) 17 (28!) 12 (32!) 41 (38) 37 (19) 7 (28) 1 or 2 (28!) =.
- 8. 30? (14!) 6 (19!) 37 (18) =.
- 9. 37? (14) 31 (18!) 30, 1 (19!) 14 (33!) 28 (40) =.
- 10. 30 (35) 34 (40!) 45 (20!) =.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,25,30,33,39,46:B3,10,12,15,19,23"] 1. 46-41 3-8 2. 30-24 19x30 3. 25x34 23-28 4. 22-18 12x23 5. 33x22 15-20 6. 22-17 23-28 7. 17-11 8-12 8. 11-6 20-24 9. 34-30 24x35 10. 39-34 28-32 11. 6-1 32-37 12. 1x5 37x46 13. 34-29 35-40 14. 29-23 46x14 15. 5x45 *


An extraordinary miniature. Een buitengewone miniatuur.

Ton Sijbrands analysed many hundreds of games and published the results of his efforts. Once he came to the position Black 23,28,32 and White 14,35,K 42. Ton could not find how to win. However, the program Truus concluded that 42-31!! is the way to win!.
The moves of the game leading to this position were not thematic at all. That´s why I tried to reach this position in a totally different, thematic, way. For this purpose I replaced 14 to 12 and had to find a solution. The result of all this is showed by the Applet below.

Ton Sijbrands heeft vele honderden partijen geanalyseerd en de resultaten daarvan gepubliceerd. Zo kwam hij eens tot de stand Zwart 23,28,32 en Wit 14,35,D42. Ton kon de winst niet vinden. Maar het programma Truus gaf aan dat 42-31!! de winnende zet is!
De zetten die aan deze positie vooraf gingen hadden niets van een scherpe variant. Daarom probeerde ik die stand op een heel andere, wel scherpe, wijze te bereiken. Zodoende zette ik 14 op 12 en moest vervolgens een heel andere spelgang vinden. Het resultaat daarvan is te zien met onderstaande Applet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,18,35,36,37,41,42:B10,16,23,26,28,29,32"] 1. 17-12 10-14 2. 18-13 29-33 3. 42-38 33x31 4. 36x38 26-31 5. 13-8 31-37 6. 41x32 28x37 7. 38-32 37x28 8. 8-3 16-21 9. 3x20 21-27 10. 20-42 27-32 11. 42-31 32-38 12. 12-8 38-43 13. 8-3 43-48 14. 3-26 48-25 15. 35-30 25x43 16. 31-22 28x17 17. 26x48 *


- 13. (43-49) 31-18, 3 x 44, 35 x 44.

A computer program brings a piece of Art! Een computer programma brengt een Kunstwerk!

At the end of this article I present to you the best miniature of all times in my view. A wide variety of winning variants, several very different endgames, an original climax and a large number of interesting false solutions, of which I only show you the most relevant.
Aan het eind van dit artikel laat ik je de beste miniatuur aller tijden zien althans naar mijn smaak. Een groot aanbod aan winnende varinten, een aantal geheel verschillende eindspelen, een originele climax en een groot aantal interessante schijn-oplossingen, waarvan ik je alleen de meest relevante laat zien.

False solutions. Schjnoplossingen.

1. 41-37 (24-29) 2. 37 x 26 (13-18) 3. 40-35 (29-34!, 23-29!, 34-39!) =.
1. 41-37 (24-29) 2. 37 x 26 (13-18) 3. 44-39 (30-34, 29-33, 23 x 45) 16-11 (45-50) 11-7 (18-23) 7-2 (23-29) 30-25 (29-34) =.
1. 41-36 (24-29) 2. 36 x 27 (13-18) 3. 27-22 , 32 x 21 (30-34) 40-35 (34-40) 44-39 (40-45) 16-11 (23-28!) 11-7 (28-32) 38 x 27(45-50) =.
1. 41-36 (24-29) 2. 36 x 27 (13-18) 3.44-39 ( 30-34, 29-33, 23 x 45) 16-11 (45-50) 11-6 (50-22 (27-21 (22-27) =.
1. 41-36 (23-29) 2. 36 x 27 (30-34) 3. 16-11, 44-40, 11-7 (14-20) 7-2 (20-25) 2 x 39 (29-34, 25 x 34) =.

There are more false solutions, but rather easy to see during playing the Applets. Er zijn meer schijnoplossingen, maar nogal eenvoudig te zien bij het spelen van de Applets.

The first Applet is not a thematic variant, but has a nice way to win, totally different from the main variant of this miniature.
De eerste Applet is geen scherpe variant, maar laat een mooie winst zien, totaal verschillend van de hoofdvariant van deze miniatuur.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 31-36 3. 41-37 30-34 4. 40-35 34-40 5. 7-2 40x49 6. 2x28 29-34 7. 28x5 49-44 8. 5-23 34-39 9. 23-5 44-50 10. 37-31 36x27 11. 32x21 39-44 12. 5-28 44-49 13. 38-33 49x16 14. 42-38 16x49 15. 28-6 50x22 16. 6x44 49x40 17. 35x44 *


The next one is thematic from 7-1 on. Again a totally different endgame!
De volgende is scherp vanaf 7-1. Weer een totaal ander eindspel!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 31-36 3. 41-37 13-18 4. 7-1 29-33 5. 38x29 23x45 6. 1x9 45-50 7. 9-4 50x47 8. 4-15 36-41 9. 37x46 47-36 10. 15-4 36-47 11. 46-41 47x36 12. 32-27 36x22 13. 4x27 *


We are close to the climax now, with two Applets left. The suprise in both cases and the way to win is the unusual sacrifice 42-37!! However, this is the only thing they have in common.
Wij zijn nu dicht bij de climax, met nog twee Applets te gaan. De verrassing in beide gevallen en de manier om te winnen is het ongebruikelijke offer 42-37!! Maar dat is het enige dat ze gemeen hebben.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 13-18 3. 42-37 31x33 4. 7-2 30-34 5. 2-16 34x45 6. 44-39 33x44 7. 32-28 23x32 8. 16x50 *


The main variant is an original and spectacular way to reach a 46/5.
De hoofdvariant is een originele en spectaculaire manier om tot een 46/5 te komen.

We extend the solution a bit. We maken de oplossing een beetje langer.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W12,32,38,40,41,42,44:B6,13,14,23,24,25,31"] 1. 12-7 6-11 2. 7x16 25-30 3. 16-11 24-29 4. 11-7 30-34 5. 42-37 31x33 6. 7-2 34x45 7. 2x39 45-50 8. 39-34 50x46 9. 34x5 *


There is no way for Black to reach a draw after 2 x 39. Er is geen mogelijkeid een remise te bereiken na 2 x 39.
-(14-20) 41-37 w+
- (14-19) 39-48 w+

woensdag 26 september 2018

Five Favorite "Forse" Forcings

The first Applet of this article shows a composition I published already on my Blog of June 2016. So I do not repeat the comments again. I selected this one for this article because it is an example of a one move forcing. This is of course not the best example of a forcing, it does not even contain an endgame. The combinations make it a pleasure to look at them.
The forcing is 39-34. Black has three relevant answers,(23-28) or (13-19) or (7-11). After (7-11) White has more ways to win than one. The most convincing is the one below:
-(7-11) 38-32,34-30, 30 x 10, 25 x 3, 37-31,47-41, 26-21, 3 x 25

De eerste Applet van dit artikel laat een compositie zien die ik al eerder publiceerde op mijn Blog van Juni 2016. Ik herhaal daarom mijn commentaar daarbij niet. Ik selecteerde deze voor dit artikel omdat het een forcing is van één zet. Dat is natuurlijk niet het beste voorbeeld van een forcing, Er komt zelfs geen eindspel aan te pas. De combinaties zorgen voor het plezier er naar te kijken.
De forcing is 39-34. Zwart heeft drie relevante antwoorden, (23-28) of (13-19) of (7-11). Na (7-11) heeft wit meer dan één manier om te winnen. De meest overtuigende is hierboven te zien.

After the move (13-19) White has only one way to win, spectacular enough to deserve an Applet.
Na de zet (13-19) kan wit slechts op êên manier winnen, spectaculair genoeg om een Applet te verdienen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,26,29,31,33,35,37,38,39,42,44,47:B7,9,12,13,14,17,18,20,22,23,24,27,36"] 1. 39-34 13-19 2. 38-32 27x38 3. 44-40 36x27 4. 35-30 24x44 5. 34-30 23x34 6. 30x50 38x29 7. 37-32 27x38 8. 42x4 *


Now the main thing. Nu de hoofdzaak.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,26,29,31,33,35,37,38,39,42,44,47:B7,9,12,13,14,17,18,20,22,23,24,27,36"] 1. 39-34 23-28 2. 29-23 18x49 3. 35-30 49x41 4. 30x10 28x39 5. 25x3 41x5 6. 47-41 36x38 7. 26-21 17x37 8. 3x46 *


The next one also has a minimum of forcing moves before the combination. However, goes to a famous endgame of L. Schut. 1. 41-36 is a draw because of (35-40!).
De volgende heeft ook een minimum aan forcing zetten voordat de combinatie komt. Echter, gaat naar een beroemd eindspel van L. Schut. 1. 41-36 is remise door (35-40!).

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W24,30,32,34,37,39,41,42,44,49,50:B5,10,12,15,18,22,23,25,28,33,35"] 1. 50-45 10-14 2. 24-20 15x24 3. 30x10 5x14 4. 34-30 25x43 5. 49x29 23x34 6. 32x23 18x29 7. 44-39 34x43 8. 42-38 43x32 9. 37x8 29-33 10. 8-3 14-19 11. 3-17 33-38 12. 17-21 38-42 13. 41-37 42x31 14. 21-32 19-24 15. 32-49 *


Now is the time for the real forcings. Before playing the Applet we have a look to another variant, also starting from the initial position.
Nu is het ijd voor de echte forcings. Voor het spelen van de Applet kijken we naar een andere variant, die ook van de aanvangsstand af begint.

- 37-31! (9-14) 19 x 10 (5 x 25) 38-33 (3-9) 34-30, 33-29, 32-28, 44-39, 50 x 30, 27-21, 31 x 2 w+.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,20,27,29,32,34,36,37,38,43,44,47,50:B3,5,6,7,8,9,11,12,16,18,22,35"] 1. 37-31 9-14 2. 19x10 5x25 3. 38-33 8-13 4. 34-30 25x23 5. 33-28 22x33 6. 44-40 35x44 7. 50x17 11x22 8. 32-28 22x33 9. 27-21 16x27 10. 31x13 6-11 11. 36-31 11-17 12. 31-27 7-11 13. 43-38 33x42 14. 47x38 11-16 15. 38-32 17-21 16. 27-22 21-26 17. 32-27 16-21 18. 27x16 26-31 19. 13-8 3x12 20. 22-17 12x21 21. 16x36 *


It is going to be more complicated now, though the main variant is rather straight forward. Anyway, first a few other variants. Starting with the initial position of the Applet.
Het wordt nu ingewikkelder, hoewel de hoofdvariant tamelijk recht vooruit is. Maar eerst wat andere varianten. Vanaf de aanvangsstand van de Applet.

- 24-20 (31-36) 20-15 (7-12!) 17 x 19 (35-40) 15 x 13 (40 x 49) 16 x 7 (18 x 9) 7-2 (36-41) 37 x 46 (28-32) 38 x 18 (49 x 47)=.

The next spectacular variant is so extended that we need to use the Applet. De volgende spectaculaire variant is zo uitgebreid dat we de Applet moeten gebruiken.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,17,24,26,33,34,37,38,39,42,43,44:B3,6,7,9,10,11,13,18,22,28,31,35"] 1. 24-20 31-36 2. 26-21 36-41 3. 37x46 3-8 4. 20-15 10-14 5. 33-29 7-12 6. 16x7 22x2 7. 29-24 6-11 8. 34-30 2-7 9. 24-19 14x23 10. 15-10 35x24 11. 10-4 24-29 12. 4-15 12-17 13. 21x14 28-32 14. 15x6 7-12 15. 38x27 23-28 16. 6x33 13-19 17. 14x23 18x40 18. 42-37 12-18 *


A fabulous draw. After such a violence both armys have to withdraw, as the next Applet shows. However, White will attack again..
Een fantastische remise. Na zoveel geweld moeten de legers zich terugtrekken, zoals de volgende Applet laat zien. Maar wit zal weer aanvallen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,17,24,26,33,34,37,38,39,42,43,44:B3,6,7,9,10,11,13,18,22,28,31,35"] 1. 17-12 35-40 2. 12x32 40x20 3. 32-27 31-36 4. 27x18 13x22 5. 26-21 3-8 6. 21-17 22-27 7. 38-32 27x40 8. 42-38 11x22 9. 39-34 40x29 10. 33x11 6x17 11. 38-32 22-28 12. 32x23 17-22 13. 23-18 22x13 14. 16-11 13-18 15. 11-7 18-22 16. 37-31 36x27 17. 7-2 27-32 18. 2-11 22-27 19. 11-16 27-31 20. 16x38 31-37 21. 38-47 *


Climax

The moves below lead to the combination starting with 26-21. De zetten hieronder leiden tot de combinatie die begint met 26-21.
-42-37 (30-34) 40-35 (34-40) 31-27, 26-21, 37-31, 27-21, 22 x 33, 28 x 6.
However, after 42-37 Black has a big surprise. Echter na 42-37 heeft zwart een grote verrassing.

-42-37? (30-34) 40-35 (14-19!) 23 x 21 (34 x 41) 18 x 9 (16 x 36) 9-3 (20-24).The correct solution is given by the Applet. In order to find the other variants and remarks easily, a list is available above the Applet.
De juiste oplossing laat de Applet zien. Om de andere varianten en opmerkingen makkelijk te vinden, is er een lijst beschikbaar boven de Applet.

- 8. (8-12) 23-18!, 6-1 w+. 8. (2-7) 23-18 w+. So 8. (9-13) is the best move. Dus 8. (9-13) is de beste zet.
- 9. (2-7) 6-1 (8-12) 1-6 (12-17) as main variant.
- 11. (14 x 3) 30-25! (4-9, 9 x 20) 33-28! (8-12) 28-22! (3-8) 23-19! w+.
- 14. (17-21) 23-19, 15-10 (21-26) 24-20! w+.
- 17. 23-19!! w+

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,22,23,26,28,29,31,40,42,43,44:B2,4,8,9,11,13,14,16,17,20,30"] 1. 31-27 30-34 2. 40-35 34-40 3. 42-37 40x38 4. 26-21 17x26 5. 37-31 26x37 6. 27-21 16x27 7. 22x33 13x22 8. 28x6 9-13 9. 35-30 2-7 10. 6-1 7-12 11. 1x9 4x13 12. 30-24 8-12 13. 24x15 12-17 14. 29-24 17-22 15. 24-20 14x25 16. 15-10 25-30 17. 23-19 13x24 18. 10-4 30-34 19. 4x27 34-40 20. 27-22 40-45 21. 33-29 24x33 22. 22x50 *


This article contains forcings starting with initial positions with a minimum of 11 x 11. Dit artikel bevat forcings van minimaal 11 x 11.

The other called More Mini Miracles is available at the article above. Het andere genaamd More Mini Articles is te zien in het bovenstaande artikel.

donderdag 20 september 2018

World Championship endgame and a comparable one.

Studying my many forcings made over the years, I found a forcing made together with Andreas Kuyken. To my surprise this forcing is never published. The forcing contains a moment where white has to capture to 48 and not to 43. However, in another variant 43 is the only way to win! I remembered to have included such an effect many years before, but in a very different position, in another composition. This composition was one of my participating contributions at the first official FMJD World Championship Endgames at 2005. I show you this one first, followed by the one made together with Andreas.

Bij het bekijken van de vele forcings die ik in de loop der jaren gemaakt heb kwam ik een forcing tegen die ik samen met Andreas Kuyken gemaakt heb. Tot mijn verwomdering is die nooit gepubliceerd. Daarin komt een moment voor waar wit naar 48 moet slaan en niet naar 43. Terwijl in een andere variant wit juist naar 43 moet om te winnen! Ik herinnerde mij dat ik dat effect vele jaren eerder. overigens in een heel andere positie, ook in een andere compositie verwerkt had. Deze compositie was er één van de eindspelen waar ik mee deelgenomen heb aan het officieel eerste FMJD Wereld Kampioenschap Eindspelen in 2005. Deze laat ik je eerst zien, gevolgd door die met Andreas samen gemaakt.

This composition got a very high score from the jury, resulting at the second place of the 38 participating compositions. Much later than when I participated I added two sacrifices to the composition. Of course it would have been better when I had included this improvement at the time of my participation!
The first diagram leads to the position with the choice of 48 or 43.

Deze compositie kreeg een heel hoge score van de jury, met als resultaat plaats twee van de 38 deelnemende composities, Veel later dan de deelname heb ik twee offers toegevoegd aan het begin van de compositie. Het zou natuurlijk beter geweest zijn als ik deze verbetering had meegenomen met mijn inzending!
Het eerste diagram leidt tot de positie met de keuze van 48 of 43.- 19-13 (18 x 9) 27-22 (17 x 28) 8-3 (29-33)3 x 43? (4-9!) and (28-32, 33-38)=.
- 19-13 (18 x 9) 27-22 (17 x 28) 8-3 (29-33)3 x 48! (15-20) 48-43!! w+ See Applet.

The Applet shows one of the main variants. De Applet laat één van de hoofdvarianten zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8,19,27,45:B4,15,17,18,29,34,35"] 1. 19-13 18x9 2. 27-22 17x28 3. 8-3 29-33 4. 3x48 15-20 5. 48-43 20-24 6. 7-1 24-30 7. 43x25 4-9 8. 25x3 33-38 9. 1-29 38-43 10. 29-38 43x32 11. 3-14 28-33 12. 14x37 33-39 13. 37-32 39-44 14. 32-28 44-49 15. 28-44 49x40 16. 45x34 *


However, for a World Championship it is not enough. First of all there are other thematic variants, but more important for a World Championship is the prove that the variants are fully thematic. Also important is the quality of the false solutions. A false solution is better when a wrong move of a false solution leads to an interesting thematic win! The jury takes that into account and that is why the participant includes these surprising effects. So the participant has to show all these aspects when they can contribute to the score of the jury. This leads to a very extensive solution as shown below. VP means Variante Principal (Hoofdvariant). Z is a false solution. y is a wrong move of a false solution, leading to a thematic win.

Echter voor een Wereld Kampioenschap is dat niet genoeg. Om te beginnen zijn er andere scherpe varianten, maar belangrijker is het bij een Wereld Kampioenschap dat bewezen wordt dat de varianten volkomen scherp zijn, tot en met de allerlaatste zet. Ook belangrijk zijn de schijnoplossingen. Een schijnoplossing is nog beter als één slechte zet van die oplossing leidt tot een interessante scherpe winst! De jury houdt daar rekening mee en dat is waarom de deelnemer deze verrassende effecten meeneemt. De deelnemer doet er dus goed aan deze verrassende effecten te vermelden. De deelnemer moet dus alles laten zien wat tot een hogere beoordeling door de jury bijdraagt. Dit leidt tot een zeer uitgebreide oplossing zoals hieronder weergegeven. VP betekent Variante Principal (hoofdvariant). Z is een schijnoplossing, y is een foutieve zet van een schijnoplossing die leidt tot een scherpe winst.

VP 13,22,3 (29-33) 48 Z1 (20 A) 43 Z2 (24 a) 1 (30b, 9, 38) 29 Z3 , Z4 (43) 38, 14 (33) 37 (39) 32 (44) 28 (49B) 44, 34 +. B (50) 6+. A (32) 2 (39c) 25 Z5 (9,37 C ) 24 (20) 25 (41 D) 40, 39, 36 + D (40,41) 14 (47) 15 + C (38) 40, 20 + c (20) 16 (33-38) 25 Z6 (24) !4 (37) 41 (42) 37,49+ Z6= 21 (10) 16 (40y, 43, 49) =. y (24) 40,37,46+ Z1= 43 (9) 1 (32, 38)=. a (9)1 (32, 38) 15 + Z2= 1 (32y1) 12 z (33-38) 21 (10) 16 (40y, 43, 49) =. y (24) 40,37,46+ z= 23 (33-38) 41 (10,25 y2) 41(30,40,43) =. y1 (38)29 (33,10, 39) 34 (42) 22 (48) 22-39+ y2 (10,24) 32, 43 (31) 49+. b (29) 34 (40) 12 (44) 40, 26+ Z3= 17(33) 50 (40,42 y3) =. Y3 (43) 34-29+ Z4=18(32) 21 (37) 43 (40 y4, 41) =. y4 (41) 18-34 (46) 32, 34+ Z5=34 (37) 24 (40 y5) 19,41 (33) 32 (10 y6) 38=. y5 (20, 10, 42) 22 (48) 22-39 + y6 (39) 49 (20) 45-40 (24) 34, 40 +

Do not be schocked by all of this. Just play the Applets (not automatic, but step by step) and when you have any question you will find the answer above.
Schrik niet van dit alles. Speel de Applets (liefst niet automatisch, maar zet bij zet) en als je een vraag hebt dan vind je het antwoord hierboven.

The next Applet gives another thematic variant. Followed by another Applet with a false solution and a mistake leading to a thematic win.
De volgende Applet laat een andere scherpe variant zien. Gevolgd door een andere Applet met een schijnoplossing en een fout die leidt tot een scherpe winst.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8,19,27,45:B4,15,17,18,29,34,35"] 1. 19-13 18x9 2. 27-22 17x28 3. 8-3 29-33 4. 3x48 28-32 5. 7-2 33-39 6. 48x25 4-9 7. 25x3 32-37 8. 2-24 15-20 9. 3x25 37-41 10. 45-40 35x44 11. 25-39 44x33 12. 24x36 *


Last but not least a false solution (move 1? instead of 43!)leading to a draw, but because of a present of Black to White(move 24?)leading to a superb finish.
Tot slot maar niet te versmaden, een schijnoplossing (zet 1? i.p.v. 43?) die naar een remise leidt, maar vanwege een geschenk van zwart (de zet 24?) voor wit leidend tot een schitterend slot.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8,19,27,45:B4,15,17,18,29,34,35"] 1. 19-13 18x9 2. 27-22 17x28 3. 8-3 29-33 4. 3x48 15-20 5. 7-1 28-32 6. 1-23 33-38 7. 23x41 4-10 8. 41x5 20-24 9. 5-32 38x27 10. 48-43 27-31 11. 43-49 *


Now to the other composition. The first few moves till 3-8 is my contribution, followed with the nice part of Andreas, till the start of my small endgame leading to the classic 46/5 in two directions. The initial position includes several false solutions. I show you only two of them. See the initial position of the Appplet.

Nu de andere compositie. De eerst paar zetten tot 3-8 is mijn bijdrage, gevolgd door het fraaie deel van Andreas, tot het begin van mijn eindspelletje dat leidt tot de klassieke 46/5 in twee richtingen. De beginstand kent een aantal schijnoplossingen. Ik laat er slechts twee van zien. De Applet geeft de aanvangstand.

- 8,3 (41) 11 (46) 33, 33 (22-28!, 41!) 17 (32!) 8 (37, 26) =.
- 32 (17 x 28) 45-40 (32!) 8 ,3 (27!) 11 (37!) =.

The main variant including the 46/5 endgame is shown by the first Applet. De hoofdvariant inclusief het 46/5 eindspel laat de Applet zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W12,16,33,38,44,45,50:B1,19,22,23,37,39"] 1. 38-32 37x28 2. 12-8 39-43 3. 44-39 43x34 4. 8-3 28x39 5. 45-40 34x45 6. 3-8 19-24 7. 8x48 22-27 8. 16-11 23-29 9. 48-26 27-32 10. 26-3 1-7 11. 11x2 32-37 12. 3-20 29-34 13. 2-19 34-39 14. 19x41 39-44 15. 50x39 45-50 16. 20-14 *


The other variant is the one where 43! is the winning move and not 48. By the way, after 48? all moves of Black bring a draw! The Applet starts with the capture to 43.
De andere variant is die waar 43! de winnende zet is en niet 48. Het is zelfs zo dat na 48? alle zwarte zetten een remise brengen! De Applet begint met de slag naar 43.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK8,16,50:B1,19,22,23,39,45"] 1. ... 23-28 2. 8x43 28-33 3. 16-11 22-28 4. 11-6 1-7 5. 43-27 7-11 6. 6x17 33-39 7. 27-49 28-33 8. 49-16 39-44 9. 50x28 45-50 10. 16-11 50x22 11. 17x28 *


This last variant is not impressive. Of course the World Championship composition is superior in all aspects. However, the 46/5 forcing is worth to be published.

De laatste variant is niet indrukwekkend. Natuurlijk is de Wereldkampioenschap compositie in alle aspecten superieur. Maar toch is de 46/5 forcing waard gepubliceerd te worden.

donderdag 13 september 2018

Forcings

Because of the fact that the subject of this article is about Dutch Books, Dutch Forcings, Dutch Composers and Dutch Opinions this article is only in Dutch. Nevertheless you can understand the compositions, including the variants, the false solutions, etc. So you can enjoy the contents anyway.

Dit arikel is alleen in het Nederlands omdat het gaat over boeken van Arie van der Stoep, zijn Nederlands commentaar bij de Nederlandse composities en over de Nederlandse composities die niet in zijn boeken zijn opgenomen.

Een en ander wordt toegelicht met eerder gepubliceerde forcings van mij die niet in de boeken van Arie voorkomen. Dat is ook het geval met fraaie forcings van Evgraf Zubov. Aan de prachtige composities van Zubov heb ik in mijn Blog al eerder een artikel gewijd.

Het is duidelijk dat Arie zich veel moeite heeft gegeven de twee boeken Miniatuur Forcings en Force Forcings samen te stellen. Maar het is niet duidelijk waarom er zoveel goede forcings ontbreken en er zoveel middelmatige zijn opgenomen. Natuurlijk zijn er ook heel goede bij. Andreas Kuyken levert daar een indrukwekkende bijdrage toe. Met Frans Hermelink op de uitstekende tweede plaats.
Zelf heb ik zeer veel oude stijl forcings gemaakt, zoals die in de boeken van Arie. In dit artikel geef ik daarvan zes voorbeelden. In een volgend artikel wellicht nog meer. Daar zal er dan ook een uitstekende forcing bij zijn die Andreas en ik samen gemaakt hebben. Maar de laatste tijd richt ik mij meer op allround forcings, d.w.z. forcing, combinatie en eindspel met verschillende scherpe varianten in één compositie. Zoals de vorige Blog artikelen laten zien.

De stand van eerste Applet lijkt eenvoudig te winnen met steeds gedwongen zetten van zwart: 16-11(22-28)32-27(24-29)11-6(29-34)44-39,48 x 39(28-33)39 x 28(23 x 21)26 x 17(18-23)6-1(23-28) 1-29(19-24)29 x 15(25-30)35 x 24 (28-33) en het blijkt dat zwart het toch overleeft.

De Applet laat zien hoe het wel moet.

[Event ""] [Date "2018.09.13"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W16,26,32,35,44,48:B18,19,22,23,24,25"] 1. 32-27 22x31 2. 26x37 25-30 3. 16-11 30-34 4. 44-39 34x43 5. 48x39 18-22 6. 11-7 22-28 7. 35-30 24x35 8. 7-1 28-32 9. 1x40 35x33 10. 37x39 19-23 11. 39-33 *


De volgende is totaal anders, maar toch ook duidelijk interessanter dan vele in Forse Forcings die vanzelfsprekende eerste zetten van beide kleuren hebben, gevolgd door een combinatie met een overbekend slot.

Ook aan de spectaculaire schijn-oplossing is een Applet gewijd. Alle zwarte zetten zijn gedwongen. Dat gaat als volgt:

[Event ""] [Date "2018.09.13"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W15,20,22,23,25,28,29,33,43,45,47,48:B2,4,9,10,12,13,14,32,34,35,37,40"] 1. 43-38 32x43 2. 48x30 35x24 3. 45x34 2-8 4. 22-17 12x21 5. 23-18 13x22 6. 28x26 37-41 7. 47x36 24-30 8. 36-31 30x28 9. 31-27 8-13 10. 26-21 13-19 11. 21-17 9-13 12. 20x18 19-24 13. 29x20 10-14 14. 20x9 4x31 *


De juiste oplossing is:

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,20,22,23,25,28,29,33,43,45,47,48:B2,4,9,10,12,13,14,32,34,35,37,40"] 1. 22-18 13x22 2. 28x8 2x13 3. 43-38 32x43 4. 48x30 35x24 5. 45x34 24-30 6. 23-19 30x28 7. 19x8 37-42 8. 47x38 28-33 9. 8-2 33x42 10. 2-13 9x18 11. 20x9 4x13 12. 15x4 42-48 13. 29-23 18x29 14. 4x34 48x30 15. 25x34 *


Ik heb er één uitgezocht die duidelijk minder is dan de andere van dit artikel, maar die nog steeds goed mee zou kunnen doen met de Forse Forcings. Arie van der Stoep vindt de kwailteit van de aanvangsstanden in zijn boeken van groot belang en noemt daarvoor enige criteria. Daar kan men begrip voor hebben, maar het heeft wat weg van de beoordeling van een Jazz Combo gebaseerd op of zij hun instrumenten voldoende gepoetst hebben. Terwijl het, zoals ook bij dammen, toch eigenlijk om het spelen gaat.
Hoe dan ook, deze forcing is makkelijk te volgen. Op het eerste gezicht lijkt 45 de eerst zet, maar 46-41 is de zet om te winnen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,27,29,31,32,34,37,39,40,44,46,50:B2,7,13,15,16,18,20,21,23,24,26,35"] 1. 46-41 24x33 2. 39x8 2x13 3. 34-29 20-24 4. 29x20 15x24 5. 40-34 18-23 6. 22-18 23x12 7. 34-29 24x33 8. 32-28 21x23 9. 44-40 35x44 10. 50x17 16-21 11. 17-11 7x16 12. 41-36 21-27 13. 31x22 16-21 14. 22-17 21x12 15. 37-32 12-17 16. 32-27 26-31 17. 27-21 17x26 18. 36x27 *


Nu maar snel naar de Miniatuur Forcings. Een heel oude deze keer. Vanaf de aanvangsstand van de Applet hieronder kan wit natuurlijk niet 21-17 (11-16) 17-11 spelen, want dan volgt (16-21) 11-6 (27, 11, 34, 11). Maar na 21-17 (11-16) 40-34, 35 x 44 is het wel helemaal uit. Zwart moet na 21-17 dus wat anders verzinnen en dat laat de Applet zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W21,22,28,35,40,48:B2,7,11,20,24,29"] 1. 21-17 7-12 2. 17x6 12-18 3. 22x13 2-8 4. 13x2 20-25 5. 2x30 25x45 6. 28-22 29-33 7. 48-43 45-50 8. 43-39 33x44 9. 6-1 44-49 10. 1-6 50x17 11. 6x44 49x40 12. 35x44 *


Er is bij de volgende ook weer geen enkele reden om die niet bij de Forse Forcings op te nemen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,26,33,34,38,39,42,47,48,49,50:B10,12,13,14,16,19,20,22,27,28,45"] 1. 34-29 19-24 2. 26-21 27-31 3. 50-44 16x27 4. 44-40 45x32 5. 49-43 28x39 6. 43x34 24x33 7. 42-38 32x43 8. 48x19 14x23 9. 25x5 23-29 10. 34x23 27-32 11. 5-19 32-38 12. 19-30 31-37 13. 47-41 37x46 14. 30-19 *


De laatste van dit artikel spant de kroon. Het is een Miniatuur Forcing waar beide kleuren het de tegenstander zo moeilijk mogelijk maken. Het eerste hoogtepunt is het moment na de vierde zet (9-13) waar zwart dreigt met (13-19-23-28) naar dam te gaan lopen. Daar heeft wit echter wat op gevonden!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,26,29,32,33,35,39:B2,5,6,9,12,20,24"] 1. 39-34 20-25 2. 29x20 25x14 3. 23-18 12x23 4. 33-29 23-28 5. 32x23 9-13 6. 35-30 13-19 7. 23-18 19-23 8. 30-24 23x12 9. 24-19 14x23 10. 29x7 2x11 11. 26-21 *


Hiermee rekening houdend moet zwart dus anders spelen. Da laatste Applet geeft de complete hoofdvariant. De zet 26-21!! is daarvan wel de mooiste.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,26,29,32,33,35,39:B2,5,6,9,12,20,24"] 1. 39-34 20-25 2. 29x20 25x14 3. 23-18 12x23 4. 33-29 23-28 5. 32x23 9-13 6. 35-30 14-20 7. 30-24 20-25 8. 23-19 5-10 9. 19x8 2x13 10. 29-23 10-14 11. 26-21 6-11 12. 34-29 25-30 13. 24x35 13-19 14. 23-18 14-20 15. 18-12 11-17 16. 21-16 17x8 17. 16-11 8-12 18. 11-6 12-18 19. 35-30 20-25 20. 30-24 19x30 21.6-1 *


Er zijn nu twee scherpe varianten, de eerste daarvan is ongebruikelijk eenvoudig.
- (30-35,25-30)23-28(30-34,35x44) 28 x 50.
Maar het gaat natuurlijk om:(18-22) 1-23 (22-27)23-5(30-35)29-24(35-40)24-20(25 x 14) 5 x 45(27-32)45-29(32-37)29-47(37-41)47 x 36.

29 zetten diep!

Is deze nu te fors voor Miniatuur Forcings?

dinsdag 7 augustus 2018

All in One Again,Combinations, Forcings. Endgames

Is is not so easy to find positions where combinations and/or forcings have something special to offer and result at an outstanding endgame with a number of thematic variants. Every move of White must be fully thematic and Black preferably should have a diferrent choice of moves to play, like in a real game. This article contains two of those attempts.

Het is niet zo eenvoudig posities te vinden met combinaties en /of forcings die iets bijzonders te bieden hebben en resulteren in een buitengewoon eindspel met een aantal scherpe varianten. Iedere zet van wit moet scherp zijn en zwart moet bij voorkeur verschillende keuzes hebben, zoals in een echte partij.

The first of the two compositions of this article starts with a simple combination, but with a big surprise. The suprise is that White does not choose to go for promotion, but capture backwards! The reason is that after 39 x 6 (27-32) White cannot play 6-1 because Black has a draw immediately. White cannot wait either.
De eerste van de twee composities van dit artikel beging met een eenvoudige combinatie, maar met een grote verrassing. De verrassing is dat wit niet kiest ervoor keist zo snle als mogelijk te promoveren,maar naar achteren slaat! De reden is dat na 39 x 6 (27-32) wit geen 6-1 spelen kan omdat zwart dan met een plakker direct remise maakt. Wit kan ook niet wachten.

After 39 x 26 Black has to play (27-32), because otherwise 26-21, 23-19 wins easily. After (27-32) White has to play 44-39!! in order to avoid (30-34). After 44-39 there are three thematic variants! The first Applet gives the combination and the first variant. Quite nice is that White does not play 19-------5, but makes the promotion at the side that was not winning after 39 x 6 !
Na 39 x 26 moet zwart (27-32) spelen, omdat wit anders met 26-21, 23-19 gemakkelijk wint. Na 37-32 moet wit 44-39!! spelen om (30-34) te verhinderen. Na 44-39 zijn er drie thematische varianten! De eerste Applet laat de combinatie zien en de eerste variant. Grappig is dat wit geen 19--------5 speelt, maar promoveert aan de kant waar 39 x 6 niet gewonnen was!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,23,29,33,39,42,44:B7,11,13,15,21,27,30"] 1. 23-18 13x22 2. 29-23 15x24 3. 33-29 24x33 4. 39x26 27-32 5. 44-39 7-12 6. 23-19 30-35 7. 39-34 12-18 8. 26-21 18-22 9. 21-16 22-27 10. 16x7 27-31 11. 7-2 35-40 12. 34x45 32-37 13. 45-40 37x48 14. 40-34 48x8 15. 2x36 *


The next variant is a bit deeper, we start after 4. 39x26 27-32. The surprise is that White allows Black to get a King.
De volgende variant is wat dieper, we beginnen na 4. 39x26 27-32. De verrassing is dat wit toestaat dat zwart een dam haalt.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,26,42,44:B7,11,30,32"] 1. 44-39 7-12 2. 23-19 12-18 3. 19-14 30-35 4. 14-10 35-40 5. 10-5 40-45 6. 5x46 11-16 7. 42-38 18-22 8. 39-33 22-27 9. 46-28 16-21 10. 26x17 45-50 11. 17-11 50-45 12. 11-6 45-7 13. 6-1 7-16 14. 28-23 27-31 15. 38-32 16x12 16. 1x36 *


! The third variant looks evident, but has a number of precise moves like 44-39! and 19-13! and 34-30!(instead of 4-15?(33-39!)=. The Applet below gives the solution from the start to the end of the composition.
De derde variant lijkt vanzelfsprekend, maar er zijn een stel nauwkeurige zetten nodg zoals 44-39! en 19-13! en 34-30! i.p.v. 4-15? (33-39!)=. De volgende Applet laat de oplossing zien van begin tot eind van de compositie.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,23,29,33,39,42,44:B7,11,13,15,21,27,30"] 1. 23-18 13x22 2. 29-23 15x24 3. 33-29 24x33 4. 39x26 27-32 5. 44-39 7-12 6. 23-19 11-17 7. 19-13 30-35 8. 39-34 17-22 9. 13-9 22-28 10. 9-4 28-33 11. 34-30 35x24 12. 4-27 32x21 13. 26x8 33-39 14. 8-2 24-29 15. 2-7 29-34 16. 7x40 39-43 17. 42-38 43x32 18. 40-29 32-37 19. 29-47 37-41 20. 47x36 *


The seond composition of this article is of a very high level, An extraordinary forcing, followed by an unusual combination and two fully different thematic variants. With (2-7) Black has threatend to win his lost Man back. White is forced to play 17-12 and then Black goes to his way to promotion. One of the suprising moves is 15. 31-26!

De tweede compositie van dit artikel is van een heel hoog niveau. Een buitengewone forcing, gevolgd door een ongebruikelijke combinatie en twee heel verschillende scherpe varianten. Met (2-7) heeft zwart gedreigd zijn verloren stuk terug te innen. Wit is gedwongen 17-12 te spelen en dan gaat zwart op weg naar promotie. Een van verrassende zetten is 15. 31-26!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,17,18,28,30,35,41,46,48:B1,3,4,7,10,19,26,38"] 1. 17-12 26-31 2. 41-36 31-37 3. 46-41 37x46 4. 36-31 46x23 5. 18x29 7x18 6. 48-42 38x47 7. 29-24 47x20 8. 15x22 3-8 9. 22-17 8-13 10. 17-12 10-14 11. 30-24 4-10 12. 35-30 14-19 13. 30-25 19x30 14. 25x34 10-14 15. 31-26 1-6 16. 26-21 6-11 17. 21-17 11x22 18. 12-7 22-27 19. 7-2 14-19 20. 34-29 27-31 21. 29-23 19x28 22. 2x26 *


The main variant brings the total number of moves at 32!
De hoofdvariant brengt het aantal zetten op 32!

[Event ""] [Date "2018.08.10"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W15,17,18,28,30,35,41,46,48:B1,3,4,7,10,19,26,38"] 1. 17-12 26-31 2. 41-36 31-37 3. 46-41 37x46 4. 36-31 46x23 5. 18x29 7x18 6. 48-42 38x47 7. 29-24 47x20 8. 15x22 4-9 9. 30-24 10-14 10. 31-26 1-7 11. 35-30 9-13 12. 30-25 3-9 13. 24-20 13-19 14. 22-18 9-13 15. 20x9 13x4 16. 25-20 4-9 17. 26-21 7-11 18. 21-16 11-17 19. 18-12 17x8 20. 16-11 19-23 21. 11-7 23-28 22. 7-2 8-12 23. 2-30 28-32 24. 30-25 9-14 25. 20x9 32-37 26. 25-48 37-41 27. 48-37 41x32 28. 9-3 12-18 29. 3-9 18-23 30. 9-20 32-37 31. 20-14 37-42 32. 14x48 *


All of this with only eight Black Men!

Dit alles met slechts acht zwarte schijven!

donderdag 21 juni 2018

All in One: Combination, Forcing, Endgame

The idea of this article is to combine combinations or forcings with an interesting endgame.
Het idee van dit artikel is combinaties of forcings te combineren met een interessant eimdspel.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.21"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W10,19,23,29,33,39,42:B7,11,12,14,21,22,30,32"] 1. 33-28 22x13 2. 10x26 7-12 3. 23-19 11-17 4. 19-13 30-35 5. 39-34 17-22 6. 13-9 22-28 7. 9-4 28-33 8. 34-30 35x24 9. 4-27 32x21 10. 26x8 33-39 11. 8-2 24-29 12. 2-7 29-34 13. 7x40 39-43 14. 42-38 43x32 15. 40-29 32-37 16. 29-47 *


With such a combination I am not satisfied. The endgame is OK, in particular because it has other thematic variants as well, but the combination is far too simple and the initial position is not good enough at all.
Met zo een combinatie ben ik niet tevreden. Het eindspel is OK, in het bijzonder omdat het nog andere scherpe varianten heeft, maar de combinatie is veel te simpel en de aanvangsstand is verre van goed genoeg.

So I made another one resulting at the same endgame. This also gives the opportunity to show another thematic variant of this endgame.
Daarom heb ik een andere gemaakt die leidt tot hetzelfde eindspel. Dat geeft ook de gelegenheid een andere scherpe variant van het eindspel te laten zien.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.21"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W15,17,26,28,37,39,42,48:B7,9,13,14,18,27,30,33"] 1. 15-10 33x11 2. 10x8 9-13 3. 8x19 18-23 4. 19x28 27-32 5. 28-23 32x41 6. 42-37 41x32 7. 48-42 7-12 8. 23-19 12-18 9. 19-14 30-35 10. 14-10 35-40 11. 10-5 40-45 12. 5x46 11-16 13. 42-38 18-22 14. 39-33 22-27 15. 46-28 16-21 16. 26x17 45-50 17. 17-11 50-45 18. 11-6 45-7 19. 6-1 7-16 20. 28-23 27-31 21. 38-32 16x12 22. 1x36 *


This endgame of both the combinations above has a third variant. It is presented as an endgame with White to move.
Dit eindspel van beide combinaties hierboven heeft een derde variant. Het wordt gepresenteerd als een eindspel met wit aan zet.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.22"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W26,29,39,42:B7,11,30,32"] 1. 29-23 7-12 2. 23-19 30-35 3. 39-34 12-18 4. 26-21 18-22 5. 21-16 22-27 6. 16x7 27-31 7. 7-2 35-40 8. 34x45 32-37 9. 45-40 37x48 10. 40-34 48x8 11. 2x36 *The combinations / forcings from the compositions above are not very impressive. The endgame is fine, but the challenge remains to get an really original forcing as a start. Such an attempt is shown below. The pointe is that after the move 38, 38 Black cannot avoid both 19-13 and 19-14. So Black has to play (20-25) as the only way to have a chance to survive. The endgame has two rather long thematic variants.

De combinaties / forcings van de bovenstaande composities zijn niet erg indrukwekkend. Het eindspel is mooi, maar de uitdaging blijft om te beginnen met een echt originele forcing. De poging is hieronder te zien. Het is een miniatuur. De pointe is dat na de zet 38, 38 zwart niet zowel 19-13 als 19-14 kan verhinderen. Zwart moet daarom (20-25) spelen als enige kans om te overleven. Het eindspel heeft twee tamelijk lange varianten.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.22"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W19,26,30,31,42,47:B1,9,11,18,20,33"] 1. 42-38 33x42 2. 47x38 20-25 3. 19-13 25x34 4. 13x4 1-6 5. 4x27 34-40 6. 26-21 40-44 7. 31-26 44-49 8. 21-16 49x21 9. 16x27 11-17 10. 27-21 17-22 11. 21-17 22x11 12. 26-21 11-16 13. 21-17 16-21 14. 17x26 6-11 15. 26-21 11-16 16. 21-17 *


The other variant ends with suicide, Black has no other chance left. De andere variant eindigt met zelfmoord, zwart heeft geen enkele kans meer.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.22"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W19,26,30,31,42,47:B1,9,11,18,20,33"] 1. 42-38 33x42 2. 47x38 20-25 3. 19-13 25x34 4. 13x4 18-22 5. 4x27 34-40 6. 27-22 40-45 7. 22x6 45-50 8. 26-21 50-45 9. 6-28 45-18 10. 31-26 18-13 11. 21-17 1-7 12. 38-33 13-2 13. 28-37 7-12 14. 17x8 2x31 15. 26x37 *


The last one is the best in my vieuw.It is a miniature again, but has far more to offer than most of the miniatures where White gives away a number of Men and a King and captures the Blacks till a very simple position remains. The forcing below is unique and both thematic variants have a number of surprising moves. In both variants White stops to go to promotion and plays a number of what looks like defensive moves, but proves to be the only way to win!
The first variant also has a nice moment where after 14. 7-11 Black cannot play (28-32).

De laatste is de beste naar mijn smaak. Het is ook een miniatuur, maar heeft veel meer te bieden dan de meeste miniaturen waar wit een aantal stukken en een dam weggeeft en vervolgens de zwarte stukken slaat waarna een heel simpele positie overblijft. De forcing hieronder is uniek en beide scherpe varianten hebben een aantal verrassende zetten. In beide varianten stopt wit i.p.v. naar de promotie te gaan en doet dan een aantal zetten die er als een verdediging uitzien, maar het blijkt de enige manier om te winnen te zijn!
De eerste variant heeft ook nog een leuk moment waar zwart na 14. 7-11 geen (28-32) spelen kan.

[Event ""] [Date "2018.06.23"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W23,33,39,41,42,49:B3,4,11,22,27,32"] 1. 42-37 11-17 2. 37x28 27-31 3. 23-18 22x13 4. 28-22 17x28 5. 33x22 3-8 6. 22-17 13-18 7. 49-43 8-13 8. 43-38 13-19 9. 41-36 31-37 10. 17-11 18-22 11. 11-7 22-27 12. 7-2 19-23 13. 2-7 23-28 14. 7-11 4-9 15. 11x33 27-31 16. 36x27 37-41 17. 33-6 41-46 18. 38-32 46x50 19. 27-22 50x17 20. 6x4 *


When Black does not play 17.(41-46), but (9-13), White wins after 39-33 (41-47) 6-28 (13-18)4-10!
Als zwart geen 17.(41-46)speelt, maar (9-13), dan wint wit met 39-33 (41-47) 6-28 (13-18) 4-10!

The second thematic variant is the best one of this whole article. In particular the moves 39-33, 33-28, 28-22 and 41-36, as well as the nice final make it something special.

De tweede variant is de beste van dit hele artikel. In het bijzonder de zetten 39-33, 33-28, 28-22 en 41-36, alsmede het leuke slot maken het iets uitzonderlijks.

[Event ""] [Date "2018.06.23"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W23,33,39,41,42,49:B3,4,11,22,27,32"] 1. 42-37 11-17 2. 37x28 27-31 3. 23-18 22x13 4. 28-22 17x28 5. 33x22 13-19 6. 22-17 3-8 7. 17-11 8-12 8. 39-33 4-10 9. 33-28 10-14 10. 28-22 12-17 11. 41-36 17x6 12. 36x27 6-11 13. 27-21 11-16 14. 21-17 19-23 15. 17-12 16-21 16. 12-8 21-26 17. 8-3 26-31 18. 3x25 23-28 19. 22x33 31-37 20. 25-48 37-41 21. 48-37 41x32 22. 33-28 32x23 23. 49-43 23-28 24. 43-38 *


The forcings and endgames of this article show a very high level of playing draughts. Both colours make it as difficult as possible for the opponent. A World Championship level or better the level of the top computer-programs.
Anyway, playing and understanding these compositions is a joy for draughts players who are willing to spend the time to learn how to play such positions and enjoy the beauty of the game.

Zo een gevecht van wit tegen zwart laat een heel hoog niveau van dammen zien. Beide kleuren maken het de tegenstander zo moeilijk als mogelijk. Een Wereld Kampioenschaps niveau of beter het niveau van de beste computer programma´s ter wereld.
Hoe dan ook, deze composities naspelen en begrijpen is een plezier voor dammers die tijd willen spanderen om te leren hoe zulke posities te spelen en die van de schoonheid van het spel kunnen genieten.

vrijdag 20 april 2018

the amazing richness of draughts


Preface/ Voorspel

With one Man more White seems  to win easily. However, even when White starts with a forcing, Black can take the opportunity to reach a surprising draw. See the first diagram.

Met een stuk meer lijkt wit eenvoudig te kunnen winnen. Echter, zelfs als wit begint met een forcing, kan zwart nog de gelegenheid benutten een verrassende remise te bereiken,  Zie het eerste diagram.


37-31 (21-26) 41-37 (17-21) 23-19 (12-18!) 19 x 8 (2 x13 ) 34-29 (9-14!) 16-11 (6 x 17) 27 x 16 (14-19!) 31-27 ( 19 x 30) 25 x 34 ( 13-19!) 34-30 A (18-23 !) 29 x 18 (19-24!) 30 x19 (17-22 !) 18-13 (22 x 42) 13-8 (42-47!) 8-3 (1-7!) 3-17 (26-31!) 36 x 27 (47-36!) 27-21 (15-20!) 17-28 (7-12!) 28-6 (36-41) 6-28 (41-36) 28-50 (36-41) 50-28 (41-36) 16-11 (20-24) 19 x 30 (36-27!)=.

All the moves with notes of exclamation should not be played erlier or later. At the end White has to go out of repeating moves, but cannot avoid the draw anyway.

Alle zetten met uitroepteken moeten niet vroeger of later gespeeld worden. Tenslotte moet wit uit de herhaling van zetten, maar kan de remise op geen enkele wijze voorkomen. 


A 32-28 (19-24!) 29 x 20 ( 15 x 24) 37-32 (1-7!) 36-31 ( 26 x 37) 32 x 41 (7-12!) 41-37 (17-21!!) 37-32 (24-29!) 34 x 23 (18 x 29) =.

 All the moves of Black are the only way to reach the draw. A thematic draw so to say.

Al de zetten van zwart zijn de enige om de remise te bereiken. Een scherpe remise kan men zeggen.The solution

From the start of the diagram above White reaches the diagram below, with the forcing followed by a combination.

Vanaf het diagram hierboven bereikt wit het volgende diagram, met de forcing gevolgd door een combinatie.

37-31 (21-26) 41-37 (17-21) 32-28 !! (21 x 41) 36 x 47 (26 x 37) 47-42 (37 x 48) 16-11 ( 48 x 29)
23 x 3 ( 6 x 17 ) 28-22 (17 x 28 ) 3 x 39 !!This impressive endgame has five fully thematic long variants. We start with those ending in a classical way. The last two are the most specacular.

Dit indrukwekkende eindspel heeft vijf volledig scherpe lange varianten. We beginnen met die welke klassiek eindigen. De twee laatsten zijn het meest spectaculair.

- (13-19) 39-44 ! (19-23) 44-33 (1-7) 33-24 (7-12) 25-20 (2-8) 24 x 2 (15 x 24) 2 x 30
(23-28) 30-25 (28-32) 25-3 (12-18) 3-9 (18-23) 9- 20 (32-37) 20-14 (37-42) 14 x 48.

- (1-7) 39-48 ! (13-19) 48-30 (19-23) 30-24 (7-12) 25-20 (2-8) 24 x 2 (15 x 24 ) 2 x 30 (23-28) 30-25 ( 28-33) 25-3 (12-18) 3-9 (18-23) 9-14 (23-29) 14-20 (29-34) 20 x 38 (34-40) 38-33 (40-45).

- (1-7) 39-48 (7-11) 48-37 (13-18) 37-28 (11-16) 28-19 (16-21) 19-35 (18-22 of 18-23) 25-20
 (15 x24) 35 x 16 (2-7) 16 x 2.

- (1-7) 39-48 (7-11) 48-37 ( 11-16) 37-32 (2-8) 32-28 (8-12) 28-44 ( 12-18) 44-28 (16-21) 28-11
(21-26) 11-2 (15-20) 2 x 15 (18-23) 15-47 (26-31) 25-20 (31-37) 20-15 (23-29) 47 x 24 (37-41) 24-19 (41-47) 19-24 ( 47 x 30) 15 x 24.   Sixteen moves. Zestien zetten !!

- De climax. (1-7) 39-48 (7-11) 48-37 (11-17) 37-26 ( 17-22) 26-8 (22-27) 8 x 35 (15-20) 25 x 14 (27-32) 35-8 !!! (2 x 13) 14-10 (32-38) 10-4 ( 13-19) 4-10 (19-24) 10-15 (38-43) 15 x 49.


Starting with the first diagram and choosing the longest variant, the solution takes 24 moves. More important is that every move of White of all variants are the only ones winning and sometimes quite surprising.

Vanaf het eerste diagram en kiezen voor de langste variant, benodigt  de oplossing  24 zetten.
Belangrijker is dat iedere zet van wit van al de verschillende varianten de enige zijn die winnen en soms nogal verrassend.