dinsdag 4 september 2012

Exceptional 46/5 miniatures Third and last part

The first part of three articles about exceptional 46 / 5 miniatures contains a composition where both Andreas Kuyken and I contributed parts. The second article is dedicated to a composition of Andreas. This third article presents and explains a 46 / 5 miniature made by me more than one year ago.

Het eerste van drie artikelen over uitzondelijke 46 / 5 miniaturen gaat over een compositie waar Andreas Kuyken en ik ieder voor delen ervan verantwoordelijk zijn. Het tweede deel is gewijd aan een compositie van Andreas. Dit derde artikel presenteert een 46 / 5 miniatuur die ik langer dan een jaar geleden gemaakt heb en hier wat uitgebreider toelicht.First of all I explain the first few moves because for understanding the solution it is good to know why the first moves of the main variant are the best way to play for both colours. I give a few variants in order to come to a conclusion.

Ik begin met de eerste zetten toe te lichten omdat om de oplossing te doorgronden het goed is om te weten waarom de eerste zetten van de hoofdvariant de beste zijn voor beide kleuren. Ik geef een paar varianten die tot een conlusie leiden.

- 12-7 (6-11) 7 x 16 (23 of 24-29?) 40-35! (34) 44-39, 38 x 49 w+
- 12-7 (6-11) 7 x 16 (25-30!) 40-35? (23-28!) 32 x 23 (31-36) 41-37 (30-34)16-11 (34-40) 44-39 (40-45) 11-7 (45-50) 39-34 (24-29) 34-30 (29 x 18) =.
- 12-7 (6-11) 7 x 16 (25-30!) 41-36? (24-29, 13-18) 40-35 (29-34, 23-29, 34-39) =.

Conclusion: After (25-30) White can never play 40-35 and cannot prevent (30-34) later on. In other words the first part of the solution is:

12-7 (6-11) 7 x 16 (25-30) 16-11 (24-29) 11-7

Conclusie: Na (25-30) leidt 40-35 altijd tot remise, hetgeen betekent dat later (30-34) niet meer te verhinderen is. M.a.w. het eerste deel van de oplossing is als hierboven aangegeven.

From 11-7 on Black has four relevant ways of trying to reach a draw. The first of them is presented by the Applet below. It is not the best defence, though White needs a lot of moves to win, because White can win in several different ways. However, it is worth playing the Applet because White chooses the opportunity to reach a very spectacular final with two Black Kings!

Vanaf 11-7 heeft zwart vier relevante manieren om te trachten een remise te bereiken. De eerste daarvan laat de onderstaande Applet zien. Het is niet de beste verdediging, hoewel wit veel zetten nodig heeft om te strijd te beslissen, want wit kan op verschillende manieren winnen. Het is toch de moeite waard deze Applet te bekijken, want wit grijpt de gelegenheid om tot een spectaculair slot te komen waarbij twee zwarte dammen onschadelijk gemaakt moeten worden!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,32,38,40,41,42,44:B6,13,14,23,24,25,31."] 1. 12-7 6-11 2. 7x16 25-30 3. 16-11 24-29 4. 11-7 31-36 5. 41-37 30-34 6. 40-35 34-40 7. 7-2 40x49 8. 2x28 29-34 9. 28x5 49-44 10. 5-23 34-39 11. 23-5 44-50 12. 37-31 36x27 13. 32x21 39-44 14. 5-28 44-49 15. 38-33 49x16 16. 42-38 16x49 17. 28-6 50x17 18. 6x44 49x40 19. 35x44


The next Applets with the other variants start with 11-7. The second attempt of Black to reach a draw does not give White much choice how to win. Special attention please for 1 x 9!!
De volgende Applets met de andere varianten beginnen met 11-7. De tweede poging van zwart om remise te bereiken geeft wit niet veel keus hoe te winnen. Extra aandacht s.v.p. voor 1 x 9!!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W11,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,29,30,31."] 1. 11-7 31-36 2. 41-37 13-18 3. 7-1 29-33 4. 38x29 23x45 5. 1x9 45-50 6. 9-4 50x47 7. 4-15 36-41 8. 37x46 47-36 9. 15-4 36-47 10. 46-41 47x36 11. 32-27


The third attempt by Black not only gives White only one way to win, 42-37!!, but also ends by a big stroke over 5 pieces that is quite unusual in end games. In a silly dream I executed this combination. My opponent took the piece at 41, said that I did not need it and then gave up!

De derde poging van zwart geeft niet alleen slechts één mogelijkheid aan wit om te winnen, 42-37!!, maar eindigt met een grote slag over 5 stukken wat nogal ongebruikelijk is in eindspelen. In een gekke droom voerde ik deze combinatie uit. Mijn tegenstander pakte het stuk op 41, zei dat ik het niet nodig had en gaf daarna op!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W11,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,29,30,31."] 1. 11-7 13-18 2. 42-37 31x33 3. 7-2 30-34 4. 2-16 34x45 5. 44-39 33x44 6. 32-28 23x32 7. 16x50


We arrive now at the main variant. It is the most logical way to play for Black, (30-34) directly. It looks easy for White, but that is not the case.

Wij komen nu bij de hoofdvariant. Het is het meest voor de hand liggende verweer van zwart, direct (30-34) spelen. Het lijkt makkelijk voor wit, maar dat is het niet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W11,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,29,30,31."] 1. 11-7 30-34 2. 7-1 34x45 3. 44-40 45x34 4. 1-6 31-37 5. 42x31 34-40 6. 6-50 40-45 7. 31-26 29-34 8. 26-21 34-40 9. 41-37 23-28 10. 50x20 45-50


A real surprise, it is impossible to win this variant! However, as in the previous variant White has a secret weapon: 42-37!! The last Applet gives the full solution of this remarkable miniature.

Een grote verrassing, het is onmogelijk in deze variant tot winst te komen! Echter, zoals in de vorige variant heeft wit ook hier het geheime wapen 42-37!! De laatste Applet geeft de volledige oplossing van deze bijzondere compositie.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,32,38,40,41,42,44:B6,13,14,23,24,25,31."] 1. 12-7 6-11 2. 7x16 25-30 3. 16-11 24-29 4. 11-7 30-34 5. 42-37 31x33 6. 7-2 34x45 7. 2x39 45-50 8. 39-34


When we think of 46/5, we think of Jan Pennings. How nice would it have been if we could have shown these miniatures to him! Probably he would have made a limerick right away!

"Jan Pennings collected all his life.
All he could find on 46 / 5.
Unfortunately Jan is no longer with us.
He is honoured here by Kuyken and Bus"

Als wij denken aan 46 / 5, denken we aan Jan Pennings. Heel graag hadden wij hem deze miniaturen laten zien! Waarschijnlijk had hij dan weer snel een limerick gemaakt!

" De één is doctorandus, de andere wat anders.
Zij stortten zich op 46 /5, in plaats van op een bloed-mooi wijf.
Bijzondere klasse, klein maar fijn.
Ze hadden van Pennings kunnen zijn."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten