woensdag 7 november 2012

The 29 Steps

The first and famous movie of Alfred Hitchcock was called "The 39 Steps". It is a thrilling masterpiece about a man who is trying to solve a crime. However, the criminal makes it very difficult for the man. Surprise after surprise and all that time the man cannot afford any wrong move.
My composition contains a number of surprises as well and White cannot afford any wrong move either. However the solution takes "only" 29 steps!

De eerste en beroemde film van Alfred Hitchcock was "The 39 Steps". Het is een spannend meesterwerk dat gaat over een man die een misdaad probeert op te lossen. De misdadiger maakt het hem heel moeilijk. De ene verrassing volgt op de andere en al die tijd kan de man zich niet één misstap veroorloven.
Mijn compositie kent ook verrassende momenten en wit kan kan zich ook hier geen enkele misstap veroorloven. Echter, de oplossing duurt "slechts" 29 zetten!

We follow the solution step by step. It is not wise playing the Applets automatically, because then a number of subtle aspects will be unnoticed. Anyway, the solution is interrupted with a next Applet when one of both colours has to take a difficult decision. The tempo difference is very large, but with moves like 32-27 or 26-21 White does not have any chance to win! After 39-34! Black is forced to play (20-25). See the short variants below. Later the sacrifice 23-18! is the only way to win!

39-34 (2-8) 23-18. 29 x 18 w+
39-34 (12-17) 34-30 (2-8, 9-13) 22-18! (13 x 22) 35-30! w+

Wij volgen de oplossing stap voor stap. Het is niet verstandig de Applets automatisch af te spelen, want dan gaan een aantal subtiele aspecten ongemerkt voorbij. Hoe dan ook, de oplossing wordt onderbroken met een volgende Applet op de momenten waar één van de kleuren een moeilijke beslissing moet nemen. Het tempo verschil is heel groot, maar toch kan wit met bijvoorbeeld 32-27 of 26- 21 onmogelijk winnen! Na 39-34! moet zwart (20-25) spelen. Zie de korte varianten hierboven. Later is het offer 23-18! de enige manier om te winnen!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,26,29,32,33,35,39:B2,5,6,9,12,20,24."] 1. 39-34 20-25 2. 29x20 25x14 3. 23-18 12x23 4. 33-29 23-28 5. 32x23 9-13 6. 35-30


Now by playing (13-19) Black seems to win a piece or will get a free way to promotion. And indeed, White will lose one piece, but win the game!

Zwart lijkt nu door (13-19) te spelen een stuk te winnen of een vrije doorloop naar dam te krijgen. Inderdaad zal wit een stuk verliezen, maar de partij winnen!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W23,26,29,30,34:B2,5,6,13,14."] 1... 13-19 2. 23-18 19-23 3. 30-24 23x12 4. 24-19 14x23 5. 29x7 2x11 6. 26-21 5-10 7. 34-29 10-14 8. 29-24


So Black has to play differently. After (14-20) 30-25 Black keeps the draw. However White plays 30-24! and after (20-25) the Applets are reached. The next two Applets show what happens when White plays 26-21.

Zwart moet dus anders spelen. Na (14-20) 30-25 maakt zwart remise. Wit speelt echter 30-24! en na (20-25) worden de volgende Applets bereikt. De volgende twee laten zien wat er gebeurd als wit 26-21 speelt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,24,26,29,34:B2,5,6,13,25."] 1. 26-21 6-11 2. 23-19 11-16 3. 19x8 2x13 4. 21-17 13-18 5. 24-19 5-10 6. 29-24 16-21 7. 17x26 18-22 8. 19-13 22-28 9. 13-8 28-32 10. 8-2 32-37 11. 2-19 37-42 12. 19x5 42-47 13. 24-19 47-36 14. 34-29 25-30


Black survives in this case. However, White can do better and then Black can only hope for a miracle!

Zwart overleeft dit dus. Maar wit kan het beter doen en dan kan zwart alleen maar hopen dat er een wonder geschiedt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,24,26,29,34:B2,5,6,13,25."] 1. 26-21 6-11 2. 21-17 11x22 3. 23-18 22-27 4. 18x9 27-31 5. 9-3


It seems that Black has to surrender, because 31-37 or 31-36 are both losing immediately. The miracle is that with (5-10!!) Black achieves a draw in all variants:

- 3-26 (25-30, 30 x 39)=.
- 24-19 (31-37) 3-14 (37-42, 42-47)=.
- 34-30 (25 x 23) 3-26 (31-36) 26-37 (36-41!)=.
- 9-4 (31-36!)=.

Het ziet er naar uit dat zwart kan opgeven, omdat zowel (31-37) als (31- 36) direct verliezen. Het wonder is dat zwart met (5-10!!) in alle varianten nog net remise maakt. Zie de bovenstaande varianten.

So we go on with not playing 26-21.

We gaan dus verder met geen 26-21 te spelen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,24,26,29,34:B2,5,6,13,25."] 1. 23-19 5-10 2. 19x8 2x13 3. 29-23 10-14 4. 34-29 25-30 5. 24x35 13-19 6. 23-18 19-23 7. 18-12 23x34 8. 35-30 34x25 9. 12-8 25-30 10. 8-3 30-35 11. 3x20 35-40 12. 20-33 40-45 13. 33-50 6-11 14. 50x6 45-50 15. 26-21 50-45 16. 6-1 45-50


Obviously something went wrong here. First we saw that 26-21? leads to a draw. The last Applet shows that not playing 26-21 leads to a draw as well! The explanation is that 26-21 is winning a few moves later because then the end game above has a different final position! First 26-21 is wrong. Later it is the only one winning! Effects like that improve the quality of a composition. See the Applet below.

Er is kennelijk iets verkeerd gegaan. Eerst zagen wij dat 26-21? nog net remise is. De laatste Applet laat zien dat niet 26-21 spelen ook nipt remise is! De verklaring is dat 26-21 wel wint als het een paar zetten later gespeeld wordt, omdat het eindspel dan een andere slotstand geeft. Eerst is 26-21 fout. Later is het de enige die wint! Zulke effecten verhogen de kwaliteit van een compositie. Zie de volgende Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,24,26,29,34:B2,5,6,13,25."] 1. 23-19 5-10 2. 19x8 2x13 3. 29-23 10-14 4. 26-21 6-11 5. 34-29 25-30 6. 24x35 13-19 7. 23-18 19-23 8. 18-12 23x34 9. 35-30 34x25 10. 12-8 14-19 11. 21-16 19-23 12. 16x7 23-28 13. 7-1 28-33 14. 8-3 33-38 15. 1-29 38-43 16.29-20 25x14 17. 3x48


This is a clear win, but of course it is not the main variant of the composition. Black can defend himself much better, playing in such a way that White cannot promote to a King right away. However, with 35-30 and the sacrifice 30-24! White reaches the winning position with three thematic variants!

Dit is een duidelijke winst, maar het is natuurlijk niet de hoofdvariant van de compositie. Zwart kan zich veel beter verdedigen door zo te spelen dat wit niet direct dam kan halen. Echter met 35-30 en het offer 30-24! betreikt wit de gewonnen positie met drie scherpe winsten!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,24,26,29,34:B2,5,6,13,25."] 1. 23-19 5-10 2. 19x8 2x13 3. 29-23 10-14 4. 26-21 6-11 5. 34-29 25-30 6. 24x35 13-19 7. 23-18 14-20 8. 18-12 11-17 9. 21-16 17x8 10. 16-11 8-12 11. 11-6 12-18 12. 35-30 20-25 13. 30-24 19x30 14. 6-1


The first thematic variant is:

De eerste scherpe variant is:

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK1,29:B18,25,30."] 1... 18-22 2. 1-23 30-35 3. 29-24 22-27 4. 23-5 27-31 5. 24-20 25x14 6. 5x26 35-40 7. 26-17 40-45 8. 17-50


The second and unusual thematic variant is:

De tweede en ongebruikelijke scherpe variant is:

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK1,29:B18,25,30."] 1... 30-35 2. 1x23 25-30 3. 23-28 30-34 4. 29x40 35x44 5. 28x50


The third one is the final of the main variant. The last Applet gives the complete main variant. All The 29 Steps!

De derde is de finale van de hoofdvariant. De laatste Applet geeft de complete hoofdvariant. Al de 29 zetten!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,26,29,32,33,35,39:B2,5,6,9,12,20,24."] 1. 39-34 20-25 2. 29x20 25x14 3. 23-18 12x23 4. 33-29 23-28 5. 32x23 9-13 6. 35-30 14-20 7. 30-24 20-25 8. 23-19 5-10 9. 19x8 2x13 10. 29-23 10-14 11. 26-21 6-11 12. 34-29 25-30 13. 24x35 13-19 14. 23-18 14-20 15. 18-12 11-17 16. 21-16 17x8 17. 16-11 8-12 18. 11-6 12-18 19. 35-30 20-25 20. 30-24 19x30 21. 6-1 18-22 22. 1-23 30-35 23. 29-24 22-27 24. 23-5 35-40 25. 24-20 25x14 26. 5x45 27-32 27. 45-29 32-37 28. 29-47 37-41 29. 47x36


This composition is Forcing, Miniature, End Game and Mini End Game at the same time. It consistes of many positions with White to move, which all can be considered as compositions that could be published! Each position has an added value, listed below in the order of the construction.

Deze compositie is tegelijk Forcing, Miniatuur, Eindspel en Mini Eindspel. Het is een geheel van veel posities met wit aan zet die alle als zelfstandige compositie gepubliceerd zouden kunnen worden! Iedere positie heeft een toegevoegde waarde, zoals hieronder kort weergegeven, in de volgorde van de constructie.

- Mini End Game with three thematic variants. Mini met drie scherpe varianten.
- 3 x 3. Only a sacrifice wins. Alleen maar winst door een offer.
- 4 x 4. Now 26-21! is the only win. Nu wint alleen 26-21! One more relevant variant.
- 5 x 5. Now 26-21? is just a draw. Nu is 26-21? nog net remise. One more thematic variant.
- 6 x 6. Only a sacrifice wins. Alleen maar winst door een offer.
- 7 x 7. The All in One composition. De compositie die alles heeft.

1 opmerking: