donderdag 25 oktober 2012

A (very) long term sacrife

When I was young I was more a player than a draughts-composer. This article shows a game I played longer than 50 years ago against Jan Belien when we were both under 20 years old. Jan Belien was a talented player, the best of all the Belien brothers living in Heemstede,a suburb from Haarlem, where I lived as well at that time.

Op jeugdige leeftijd was ik meer speler dan problemist. Dit artikel laat een partij zien tussen Jan Belien en mij, langer dan 50 jaar geleden, toen wij beiden nog geen 20 jaar oud waren. Jan Belien was een getalenteerde speler, de sterkste van alle Belien broers die in Heemstede wonen, waar ik indertijd mijn ouderlijk huis had.

Both players played to win. As you will see during the first Applet we both refused to execute large exchanges and try to play as sharp as possible,during the whole game. The most interesting aspect of the game comes later on. Black sacrifices one piece intentionally and plays with a minority of one during 20 moves! Jan Belien played with White.

Wij speelden beiden om te winnen. Zoals je kunt zien gedurende het afspelen van de eerste Applet weigerden wij de mogelijke grote ruilen te nemen en probeereen wij zo scherp als mogelijk te spelen. Het meest interessante van de partij komt later. Zwart verliest opzettelijk een schijf en speelt 20 zetten lang met een stuk minder! Jan Belien had wit.

[White ""][Black ""]1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 4. 31-27 17-21 5. 34-30 20-24 6. 30-25 21-26 7. 40-34 11-17 8. 50-44 17-21 9. 34-30 1-7 10. 44-40


As can be expected from a game 50 years ago, it looks like an old fashioned game, but one could write a book about this opening and the many interesting variants it contains. I played (14-20!) here. A totally different game would have resulted from (7-11). See the next Applet where Black comes into trouble.

Zoals te verwachten is van een partij van 50 jaar geleden, ziet het er ouderwets uit, maar men zou een boek kunnnen schrijven over deze opening en de vele interessante varianten die mogelijk zijn. Ik speelde hier (14-20!). Een heel ander spel geeft (7-11). Zie de volgende Applet waar zwart in moeilijkheden komt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W25,27,28,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49:B2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,21,23,24,26."] 1... 7-11 2. 37-31 26x37 3. 42x31 21-26 4. 41-37 14-20 5. 25x14 9x20 6. 30-25 10-14 7. 39-34 4-9 8. 34-29 23x34 9. 40x29 2-7 10. 29-23 18x29 11. 45-40 13-18 12. 35-30 24x44 13. 33x4 44-50 14. 4x22 8-13 15. 22x4 50x17 16. 4-18 12x23 17. 27-21 16x27 18. 32x1


Anyway, I did not play (7-11), but (14-20!) and the game went on as the next Applet. At the 17th move (move 8 of the Applet) Jan plays 40-34. This is very well understandable because 39-34 is not possible and all other moves are not attractive. Many years later, in 1971, Iser Koeperman followed Jan´s example and played 40-34 as well!

Hoe dan ook, ik speelde geen (7-11), maar (14-20!) en het spel verliep verder als de volgende Applet. Op de zeventiende zet (zet 8 van de Applet)speelde Jan 40-34. Dit past bij het spelen op winst want 39-34 verliest zelfs en alle andere zetten zijn niet aantrekkelijk. Vele jaren later, in 1971, volgde Iser Koeperman het voorbeeld van Jan en speelde ook 40-34!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W25,27,28,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49:B2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,21,23,24,26."] 1... 14-20 2. 25x14 9x20 3. 30-25 10-14 4. 37-31 26x37 5. 42x31 21-26 6. 41-37 4-9 7. 47-42 7-11 8. 40-34 24-30 9. 35x24 20x40 10. 45x34 14-20 11. 25x14 9x20 12. 34-30 20-24 13. 30-25 3-9 14. 49-44 9-14 15. 44-40 5-10 16. 40-35 2-7


We are now at the the first highlight of the game. 27-22 or 46-41 bring clear advantage to Black. Moreover after 39-34 white has several chances.
- 39-34 (23-29,18 x 29)27-21!! followed by 25-20 and 28-22.
- (24-30)35 x 24 (19 x 39)43 x 34 ! (15-20) 28 x 19 (13 x 24)27-22, 31 x 22 (24-30) 33-28 (30 x 39)22-18 (12 x 23) 28 x 19 (14 x 23) 25 x 5 (23-29) 5-23!! 38-33, 32 x 1.
- (24-29)33 x 24 (19 x 39) 43 x 34 (23-29) 35-30.
- (16-21, 18-22, 12 x 21,24-30, 19 x 28) W+1 43-39, 38-33, etc. 3x.
Wij zijn nu bij het eerste hoogtepunt van de partij. 27-22 of 46-41 zijn duidelijk voordelig voor zwart. Zoals hierboven aangegeven geeft 39-34 veel winstkansen of op zijn minst voordeel.

However, I accepted losing one piece, because I saw a lot of compensation, with chances to win.
Echter, ik zag dat een stuk offeren heel veel compensatie geeft, met winstkansen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W25,27,28,31,32,33,35,36,37,38,39,42,43,46,48:B6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,23,24,26."] 1. 39-34 16-21 2. 27x16 18-22 3. 28x17 12x21 4. 16x27 24-30 5. 35x24 19x28 6. 43-39 7-12 7. 38-33 12-17 8. 33x22 17x28 9. 42-38 8-12 10. 38-33 12-18 11. 33x22 15-20


I was now definitely one piece in minority. It will take 20 moves before the number of pieces is equalized again! During those 20 moves there is at least one exciting moment to which the next Applet leads.

Ik was nu definitief een stuk achter. Pas twintig zetten later win ik het stuk terug! Gedurende die 20 zetten is er nog minsten één spectaculair moment waarheen ons de volgende Applet voert.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,25,27,31,32,36,37,39,46,48:B6,10,11,13,14,18,20,23,26."] 1. 48-43 20-24 2. 43-38 14-19 3. 38-33


Black seems to reach an end game with advantage easily now by playing (10-14). Jan was very much hoping that I would play like that! However,I saw the surprising combination in time!

Zwart lijkt nu makkelijk een voordelig eindspel te bereiken door (10-14) te spelen. Jan wachtte gespannen af in de hoop dat ik (10-14) zou doen! Ik zag echter de verrassende combinatie op tijd!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W22,25,27,31,32,33,36,37,39,46:B6,10,11,13,18,19,23,24,26."] 1... 10-14 2. 33-28 24-29 3. 46-41 11-16 4. 22-17 29-33 5. 17-12 33x44 6. 27-22 18x38 7. 12-7 23x32 8. 37x28 26x46 9. 7-1 46x23 10. 1x20


Black can play stronger after (10-14) 33-28, but there is no win in all variants. A far better idea is what I played. My (23-29!!) proved to be winning. We continue the game till the moment that the clearly winning position is reached.

Zwart kan na (10-14) 33-28 sterker spelen, maar er is geen winst in alle varianten. Een veel beter idee is wat ik speelde. Mijn (23-29!!) bleek winnend te zijn. Wij vervolgen de partij tot de duidelijk gewonnen positie is bereikt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W22,25,27,31,32,33,36,37,39,46:B6,10,11,13,18,19,23,24,26."] 1... 23-29 2. 46-41 29x38 3. 32x43 24-29 4. 43-38 10-14 5. 38-32 19-23 6. 39-33 29x38 7. 32x43 23-29


The pointe is now that 43-39 is followed rather surprisingly by the immediatelly winning (11-17!!, 6 x 17). Jan made it more difficult for me by playing 43-38!, but could not prevent that I reached a winning end game.

Beslissend is nu dat 43-39 nogal verrassend gevolgd wordt door het direct winnende (11-17!!, 6 x 17). Jan maakte het mij moeilijker door 43-38! te spelen, maar kon daarna niet verhinderen dat ik een winnend eindspel bereikte.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,25,27,31,36,37,41,43:B6,11,13,14,18,26,29."] 1. 43-38 11-17 2. 22x11 6x17 3. 38-32 18-23 4. 27-21 13-18 5. 21x12 18x7 6. 31-27 29-34 7. 27-22 34-39 8. 32-28 23x32 9. 37x28 39-44 10. 28-23 44-50 11. 23-19 14x23


At move 35 Black sacrificed one piece, At move 56 the material is equalized, but obviously in a winning position for Black. However, Jan Belien kept on defending himself as good as possible. We continue the game till the decisive moment of the end game.

Met de vijfendertigste zet offerde zwart een stuk. Pas bij zet 56 wordt weer een gelijk aantal stukken bereikt. Maar in een duidelijk gewonnen stand voor zwart. Jan Belien verdedigde zich echter nog zo goed als mogelijk. Wij vervolgen de partij tot het beslissende moment van het eindspel.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,25,36,41:B7,23,26,K50."] 1. 25-20 50x17 2. 20-14 17-28 3. 14-9 28x46 4. 9-3


The last hope for Jan Belien was that I played here (23-29?). In that case Jan would reach a quite surprising draw by playing 3-9!!, followed by 36-31!. Also (23-28?) would be a draw. However, I played it as the final Applet, with (27-32!) at the end leaving White without any chance. Any other field than 32 would be a draw. A more complicated way to win would have been (26-31).

Jan hoopte er nog op dat ik (23-29?) zou spelen. In dat geval zou Jan nog een remise bereiken door de verrassende zet 3-9!!, gevolgd door 36-31! Ook (23-28?) zou nog remise zijn. Maar ik speelde het zo als de laatste Applet laat zien, met (27-32!) tot slot dat wit geen enkele kans meer laat. Ieder ander veld dan 32 zou nog remise zijn. Het had ook nog wat ingewikkelder gekund door (26-31).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK3,36:B7,23,26,K46."] 1... 46-32 2. 3-20 7-11 3. 20-33 11-16 4. 33-20 32-27 5. 20-42 23-28 6. 42-47 28-32 7. 47-15 32-37 8. 15-4 27-32 9. 36-31 37-41


Thanks to the way of playing of Jan Belien this game became something special.
Later Jan was seriously hurt by a terrible accident. Jan survived, but with lasting injuries.
Thanks to his strong character he could manage the situation, is stll living and is, in his own words, 75 years young.

Dankzij de speelwijze van Jan Belien kon deze partij zich tot iets bijzonders ontwikkelen.
Later kreeg Jan een zeer ernstig ongeluk. Jan overleefde het wel, maar het had helaas blijvende gevolgen. Dankzij zijn sterke karakter kon hij er mee omgaan, leeft hij nog steeds en is nu, zoals hij zegt, 75 jaar jong. Ik ga hem opzoeken als ik weer eens in Nederland ben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten