vrijdag 29 juli 2011

Johan Bastiaannet

Johan Bastiaannet is a very well known endgame composer and expert in that field. He wrote books about it and was very successful in endgame composition contests, in particular those organized in Eastern Europe. He is a supporter of the view of trying to achieve many so called thematic variants in one composition.
Some people might not know that Johan belonged to the best Dutch players in the seventies, with successes in the Dutch National Championships and even a fourth place at the World Championship of 1978/79.
All this resulted in that Johan Bastiaannet is International Grandmaster, both as a player and as draughts composer (of end games).

Johan Bastiaannet is een heel bekende eindspel componist en expert op dat gebied. Hij schreef er boeken over en had veel succes in eindspel compositie wedstrijden, in het bijzonder die georganiseerd in Oost-Europa. Hij is een voorstander van de opvatting om te trachten veel scherpe varianten in één compositie te verenigen.
Wat sommigen wellicht niet weten is dat Johan in de zeventiger jaren tot de beste spelers van Nederland behoorde, met goede resultaten in Nederlandse Kampioenschappen en zelfs een vierde plaats in het WK van 1978/79.
Dit alles resulteerde in de titel van Internationaal Grootmeester, als speler en ook als componist (van eindspelen).

Johan has sent me a nice endgame for my Internet site. It was composed 26-6-2009. You will find the main variant at the first Applet, with the surprising sacrifice 37-32, 27-22, leading to two thematic finals, after (37-42) and after (38-42).
As might be expected from Johan, the composition contains other thematic variants:
- 6-1 (27-49 or 27-36) 37-32 or 37-31 (x27) 16-11, 1 x 21, 9-4, etc.
- 6-1 (22-28) 9-4 (27-32) 4-31 (32 x 46) 31-37, 16-11, 1 x 27, etc.

Johan stuurde mij een leuk eindpel voor mijn Internet site. Gecomponeerd 26-6-2009. De eerste Applet geeft de hoofdvariant, met het verassende offer 37-32, 27-22, met vervolgens twee scherpe varianten, na (37-42) en na (38-42).
Zoals van Johan verwacht kan worden, bevat de compositie nog meer scherpe varianten. Zie hierboven.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,9,16,37:B7,12,22,K27,33."] 1. 6-1 22-28 2. 9-4 27-49 3. 4-27 49x21 4. 16x27 33-38 5. 37-32 28x37 6. 27-22A good composition, but for the first FMJD Personal World Championship Endgame composition (PWCE) Johan had to do better of course. For all the endgames participating in three categories, the solutions, the points given by the members of the jury and the final result see Eric´s Damsite.
Below two endgames are shown of Category A (no Kings in the initial position). One of Johan Bastiaannet, the other one composed by me. Followed by one more of Johan, this time Category B (Man and Kings).

Een goede compositie, maar voor het eerste FMJD Persoonlijke Wereldkampioenschap Eindspelcomposite (PWCE) moest Johan natuurlijk werk van een hoger niveau leveren. Zie Eric´s Damsite voor alle eindspelen met oplossingen, de punten gegeven door de juryleden en het eindresultaat.
Hieronder worden twee eindspelen getoond van Categorie A (alleen schijven in de aanvangsstand). De eerste van Johan en de andere van mij. Gevolgd door nog één van Johan, deze keer Categorie B (schijven en dammen).

J. Bastiaannet Category A World Championship 2005

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W7,17,32:B16,26,33,35."] 1. 7-1 33-39 2. 17-11 16x7 3. 1x48 35-40 4. 48-39 40-45 5. 39-6 26-31 6. 32-27 31x22 7. 6x50According to the jury this end game deserved a very high score, because besides the main variant it has 7 more variants fittng to the definition that a thematic variant should be sharp, or has no more than 1 dual. This is of course an achievement by the composer.
However, in this case all other variants than shown by the Applet have a dual! This is not my personal prefence, so I consider the end game of Johan of Category B, shown below, much better!
I suppose the reader can find all the other variants (as well as each dual) himself.

Volgens de jury verdiende dit eindspel een heel hoge score, omdat er naast de hoofdvariant nog 7 varianten zijn die voldoen aan de definitie dat een thematische variant helemaal scherp moet zijn, of niet meer dan één dual bevat. Dit is natuurlijk een prestatie van de auteur.
Echter, in dit geval hebben alle varianten naast de hoofdvariant een dual! Ik zie een dual als een schoonheidsfoutje, dus 7 duals hebben mijn voorkeur niet. Daarom vind ik het eindspel van Johan van Categorie B, verderop onder te zien, veel beter.
Ik neem aan dat de lezer al de andere varianten zelf kan vinden (inclusief de duals).

J.C.R. Bus Category A World Championship 2005

The next one is mine and also Category A, of the PWCE. I first give one of the main variants. Very important is to understand that after 25-20 (24 x 15) 8-3 (29-33) White should not play 3 x 43?? because it is an immediate draw after (4-9) 7-1 (28-32, 33-38) =. So White has to play 3 x 48!! and then the variant (28-32) is chosen.

De volgende is van mij en ook Categorie A, van de PWCE. Eerst geef ik één van de hoofdvarianten. Heel belangrijk is te begrijpen dat na 25-20 (24 x 15) 8-3 (29-33) wit beslist niet naar 43 moet slaan. Immers dan is het onmiddellijk remise door (4-9) 7- 1 (28-32, 33-38) =. Wit moet dus 3 x 48!! en dan kiezen we eerst de variant (28-32).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W7,8,25,45:B4,9,24,28,29,34,35."] 1. 25-20 24x15 2. 8-3 29-33 3. 3x48 28-32 4. 7-2 33-39 5. 48x25 4-9 6. 25x3 32-37 7. 2-24 15-20 8. 3x25 37-41 9. 45-40 35x44 10. 25-39 44x33 11. 24x36However, there is another important, totally different, variant. We start after White has played 3 x 48 and continue with (15-20).
Echter er is een andere belangrijke variant die heel anders verloopt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W7,45,K48:B4,15,28,33,35."] 1... 15-20 2. 7-1 33-38 3. 1-29 28-33 4. 29x15 4-10 5. 15x4 33-39 6. 48x34 38-42 7. 4-22 42-48 8. 22-39


Beautiful variant, but something is wrong! After 7-1 Black can force an amazing draw, more beautiful than many winning variants!

Mooie variant, maar er klopt iets niet! Na 7-1 kan zwart een verbazingwekkende remise bereiken, mooier dan vele winstvarianten!


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W7,45,K48:B4,15,28,33,35."] 1... 15-20 2. 7-1 28-32 3. 1-7 33-38 4. 7-16 4-10 5. 16-21 35-40 6. 45x34 38-43 7. 21x4 43-49A very interesting draw, but when the end game does not win it could not get so many points from the jury of the World Championship. So there must be a way to win.You will remember that White has to take 3 x 48 instead of 43. The amazing effect is that, immediately after the next move (15-20), the only winning move is 48-43!!! As opposed to one move before, (4-9) does not lead to a draw, the difference is (4-9) 7-1 (28-32, 33-38) 4-15!.
The Applet starts with the splendid moves 3 x 48!! (15-20) 48-43!!! and continues with the winning variant.

Een heel interesante remise, maar als het eindspel niet in alle varianten wint dan kan het nooit zo hoog eindigen bij het Wereldkampioenschap. Er moet dus toch een manier zijn om te winnen. Aan het begin van de bespreking van dit eindspel werd aangegeven waarom wit 3 x 48 moest slaan en niet naar 43 mocht. Het verbazingwekkende effect is dat wit, onmiddellijk na de volgende zet (15-20), niets anders heeft dan 48-43!!! om te winnen. In tegenstelling tot een zet eerder brengt (4-9) nu geen remise, het verschil is (4-9) 7-1 (28-32, 33-38) 4-15!.
De Applet begint met de prachtige zetten 3 x 48!! (15-20) 48-43!!! en gaat verder met de winnende variant.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK3,7,45:B4,9,15,28,33,34,35."] 1. 3x48 15-20 2. 48-43 20-24 3. 7-1 24-30 4. 43x25 4-9 5. 25x3 33-38 6. 1-29 38-43 7. 29-38 43x32 8. 3-14 28-33 9. 14x37 33-39 10. 37-32 39-44 11. 32-28 44-49 12. 28-44 49x40 13. 45x34J. Bastiaannet Category B World Championship 2005

The next world class end game has a very large number of variants and false solutions. However, a lot of these variants and false solutions have a dual or are even not thematic. Anyway, enough interesting variants remain, in particular those shown in the next two Applets. The surprise at the start is that 10-5 does not win. The first Applet contains a lot of nice moves of the White Kings.

Het volgende wereldklasse eindspel kent een enorm aantal varianten en schijnoplossingen. Echter, veel van deze varianten hebben een dual of zelfs meer dan dat en zijn daardoor niet helemaal scherp. Hoe dan ook, er blijft genoeg moois over zoals wordt gedemonstreerd in de volgende twee Applets.
De verrassing aan het begin is dat 10-5 niet wint. De eerste Applet bevat een aantal mooie zetten van de witte dammen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W10,18,K43:B17,24,31,33."] 1. 10-4 17-21 2. 43x16 31-36 3. 16-43 36-41 4. 43-32 41-46 5. 32-5 24-30 6. 4-9 46-41 7. 5x46 30-34 8. 9-4 34-40 9. 46-28 33x13 10. 4x45This is a good start of demonstrating this end game, but the real good variant is the next one. This variant also contains fully sharp sub-variants. For instance:
- 4 (36) 12, 15 (39) 2 (41) 19.
- 4 (36) 12, 15 (29) 32 (34) 42 (41) 46 (39) 33, 2.
The most important thing that has to be understood is that after (36) White has to play the sacrifice 18-12 because 4-15 is a draw by (17-21!).

De variant van de eerst Applet is mooi, maar de echt prachtige variant is de volgende. Deze variant kent ook scherpe sub-varianten. Bijvoorbeeld die hierboven aangegeven. Het offer 18-12 moet, zoals ook hierboven aangetoond.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W10,18,K43:B17,24,31,33."] 1. 10-4 31-36 2. 18-12 17x8 3. 4-15 24-29 4. 43-32 29-34 5. 15x42 34-39 6. 32-16


Three thematic variants at the end:

- (41) 37, 2
- (44) 31, 2
- (43) 49 (41) 37, 3

Drie scherpe varianten tot slot.

Comparing my end game with the last one of Johan you see a difference of style. The first one aims at a very unusual solution with a big surprise. The second one is composed with getting as many thematic variants as possible. Such a fundamental difference is hard to deal with for a jury. However, these two were in a different category of the World Championship so these two end games were not competing directly. They both got very high scores by the jury.
In this article I do not say anything about the place at the ranking or the points given by the individual jury members.
In my view it is not so important and maybe even better not to know to fully enjoy such outstanding end games.

Als men mijn eindspel met de laatse van Johan vergelijkt ziet men een verschil in stijl. Bij de eerste is gestreefd naar een heel ongebruikelijke oplossing met een grote verrassing.De tweede is gecomponeerd met de bedoeling zoveel mogelijk scherpe varianten te krijgen. Zo´n fundamenteel verschil is moeilijk te hanteren voor een jury.
Echter, omdat ze deelnamen aan een andere categorie van het Wereldkampioenschap, waren het geen directe concurrenten. Beide kregen heel veel punten van de jury.
In dit artikel zeg ik niets over de einduitslag of de punten gegeven door de individuele juryleden.
Naar mijn opvatting is dat ook niet belangrijk of wellicht zelfs beter om het niet te weten als men van zulke uitzonderlijk goede eindspelen wil genieten.

maandag 25 juli 2011

Auke Wiersbrands-Alexei Shwarzgiev

It was round 19, the last round of the World Championship 2013, with 20 players. The games were followed by more than 12.000 people on Internet, half of them from China. About 800 visitors were present at the last round of the tournament, including a number of well known players and draughts composers. The members of the FMJD Board and a number of people of the FMJD Assembly were in another room , because they were discussing a protest of Belarus against a protest of Ukraine.
Most of the visitors were in the demonstration room, where Hein Meijer and Paul Oudshoorn commented the games. However, nobody listened to them when Ron Boommeurs was close to concluding his game against Shang Haiping with a brilliant fully thematic forcing. In particular the first move 46-41 and later the sacrifice 34-30 impressed. See the first Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,25,30,33,39,46:B3,10,12,15,19,23."] 1. 46-41 3-8 2. 30-24 19x30 3. 25x34 23-28 4. 22-18 12x23 5. 33x22 15-20 6. 22-17 23-28 7. 17-11 8-12 8. 11-6 20-24 9. 34-30 24x35 10. 39-34 28-32 11. 6-1 32-37 12. 1x5 37x46 13. 34-29 35-40 14. 29-23 46x14 15. 5x45


Het was ronde 19, de laatste ronde van het Wereldkampioenschap 2013, met 20 spelers. De partijen werden gevolgd door meer dan 12.000 mensen op Internet, waarvan de helft uit China. Ongeveer 800 mensen waren voor de laatste ronde naar de toernooi-zalen gekomen, waaronder een aantal bekende spelers en problemisten. Het FMJD Bestuur en een aantal leden van de Algemene Vergadering zaten in een ander vertrek, om een protest van Wit-Rusland tegen een protest van de Ukraine te bespreken.
De meeste toeschouwers waren in de demonstratie-zaal waar Hein Meijer en Paul Oudshoorn commentaar bij de partijen gaven. Echter niemand luisterde naar ze toen Ron Bommmeurs bezig was zijn partij tegen Shang Haipin met een briljante volkomen scherpe forcing af te sluiten. In het bijzonder de eerste zet 46-41 en later het offer 34-30 maakten indruk. Zie de eerste Applet.

Shang declared later that the People-Republic of China ordered that their best 8000 players have to study the forcings of Mr. Bus from Germany.
In spite of the win of Ron Boommeurs it was no longer possible for him to become the new World Champion, because Alexei Shwarzgiev and Auke Wiersbrands played against each other in the final round. See the list below after round 18.

Later verklaarde Shang dat de Volksrepubliek China hun beste 8000 spelers heeft opgedragen de forcings van Mr. Bus uit Duitsland te bestuderen.
Het was overigens niet meer mogelijk dat Ron Boommeurs Wereldkampioen zou worden, omdat in de laatste ronde Alexei Shwarzgiev en Auke Wiersbrands tegen elkaar speelden. Zie de stand na ronde 18.

1. Auke Wiersbrands, 8 wins, 9 draws, one lost, 25 points.
2. Alexei Shwarzgiev , 7 wins, 10 draws, one lost, 24 points.
3. Ron Boommeurs , 6 wins, 11 draws, one lost, 23 points.

The game of Alexei (White) against Auke gave no advantage for either player, to the satisfaction of Auke. However, the game could still take long. So Auke looked for a way to force the draw that would bring him the World Title. After long and concentrated calculating he concluded that (12-17) would bring the draw soon. Below his main calculations are shown in writing and the most important one by the second Applet.

Die partij ging gelijk op tot tevredenheid van Auke Wiersbrands, behalve dan dat deze partij nog lang kon duren. Auke met zwart zocht dus naar een gelegenheid om snel het materiaal te dunnen om zodoende de zo vurig begeerde remise te bereiken die de Wereldtitel zou brengen. Na lang rekenen kwam hij tot de conclusie dat (12-17) snel tot remise zou leiden.
Hieronder wordt de notatie gegeven van enige van zijn berekeningen en de belangrijkste ervan wordt getoond door de Applet.

- (12-17) 35-30 (26-31)=.
- (12-17) 32-27 (3-9) 27-21 (17-22, 18-23. 13 x 11) =.
- (12-17) 28-23 (17-22, 22-27, 26 x 8) 35-30 (13-18) 33-28 (14-19) followed by a combination, that even wins after 42-37.
- (12-17) 28-23 (17-22, 22-27, 26 x 8) 29-23 (13-18, 8 x 17)=.
For one more variant see the Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W28,29,32,33,35,40,42:B3,12,13,14,18,20,26."] 1... 12-17 2. 28-23 17-22 3. 23x12 22-27 4. 32x21 26x8 5. 33-28 14-19 6. 28-22 19-24 7. 29-23 13-18 8. 22x2 20-25 9. 2x30 25x45


The commentators showed the same variant of the Applet. After Alexei shrugged his shoulders with a hard to hear sigh and played 28-23 the Dutch visitors in the demonstration room started celebrating that the World title would be won by Auke Wiersbrands.

De commentatoren lieten dezelfde variant zien als die van de Applet. Nadat Alexei zijn schouders ophaalde met een nauwelijks hoorbare zucht en 28-23 speelde begonnen de Nederlanders in de demonstratiezaal te vieren dat Auke Wiersbrands de nieuwe Wereldkampioen zou worden.

However, suddenly somebody in the demonstration room shouted: "Kingsrow and Sjende Blyn say that White will win!!". At the same time Auke made the calculation shown by the the third Applet.
Echter, plotseling riep iemand in de demonstratiezaal: " Volgens Kingsrow en Sjende Blyn wint wit!!". Op hetzelfde moment berekende Auke de variant die de derde Applet laat zien.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W29,33,35,40,42:B3,8,13,14,20."] 1. 35-30 13-18 2. 33-28 14-19 3. 40-35 19-24 4. 30x19 18-23 5. 29x18 8-13 6. 19x8 3x32 7. 35-30


Auke Wiersbrands was shocked by this result of the calculation and even more after Alexei Shwarzgiev had played 35-30, because Auke found that (13-18) was lost in all variants and that (8-12) would lead to a positional disaster.
He concluded that he had to play as shown in the next Applet and then had to make the choice between (8-12) or (13-18).

Auke Wiersbrands was hevig geschrokken door het resultaat van deze berekening. Het werd er niet beter op toen Alexei Shwarzgiev 35-30 gespeeld had, want Auke stelde vast dat (13-18) in alle varianten verloren was en dat (8-12) tot een positionele catastrofe zou leiden. Hij concludeerde dat hij zo moest spelen als de volgende Applet en dan moest kiezen tussen (13-18) of (8-12).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W29,30,33,40,42:B3,8,13,14,20."] 1... 20-25 2. 30-24 14-19 3. 40-35 19x30 4. 35x24


It was very silent in the demonstration room when the commentators showed all the winning variants, but suddenly when playing one of those variants a very strong player present found a brilliant draw as shown below.
The visitors woke up and joined the analyses actively.

Het was heel stil in de demonstratiezaal toen de commentatoren al de winnende varianten toonden. Plotseling echter toen een van de varianten werd gedemonstreerd vond een aanwezige zeer sterke speler een fantastische remise, zoals hieronder aangegeven. De zaal werd weer wakker en men analyseerde luid mee.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W24,29,33,42:B3,8,13,25."] 1... 8-12 2. 29-23 12-17 3. 42-37 3-8 4. 33-28 25-30 5. 24x35 8-12 6. 35-30 13-18 7. 23-19 18-23 8. 37-32 23x14 9. 30-24 12-18 10. 24-19 14x23 11. 28x19 17-21 12. 19-14 18-22 13. 14-10 22-27 14. 32-28 27-31


A superb draw. Please notice that after 28 x 19 only (17-21) is not loosing and that after 24 x 35 (8-12) white cannot win by 37-31 either.
Auke did not see all of this, but he saw something far more important. After (3-8) White should not play 33-28, but wins by 37-32 as in the sixth Applet.

Een geweldige remise. Merk s.v.p. op dat na 28 x 19 alleen (17-21) tot remise leidt en dat na 24 x 35 (8-12) wit met 37-31 ook niet winnen kan.
Auke zag dit niet, hij zag iets veel belangrijkers n.l. dat wit na (3-8) geen 33-28, maar 37-32 moet spelen en dat het dan zo verliest als in de zesde Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W24,29,33,42:B3,8,13,25."] 1... 8-12 2. 29-23 12-17 3. 42-37 3-8 4. 37-32 17-22 5. 23-18 22-27 6. 18x9 27x20 7. 9-3 8-13 8. 3-12


Auke did not give up. He was tired, but calculated anyway that (13-18) 33-28 (8-13) 28-23 (18-22) 23-19 (25-30) or 42-37(22-27) 23-19 (25-30) would still give the so much needed draw.

Auke gaf niet op. Hij was moe, maar berekende toch dat (13-18) 33-28 (8-13) 28-23 (18-22) 23-19 (25-30) or 42-37(22-27) 23-19 (25-30) toch nog de zo begeerde remise gaf.

However, it went differently. Auke was schocked by the move 42-38 !! The Applet shows the final moves of the game, though Auke congratulated Alexei already before he played (28-33).

Het liep echter anders. Auke werd verbijsterd door de zet 42-38 !! Het liep zo als de voorlaatste Applet aangeeft, zij het dat hij Alexei al feliciteerde voordat hij (28-33) speelde.
[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W24,29,33,42:B3,8,13,25."] 1... 13-18 2. 33-28 8-13 3. 42-38 3-9 4. 28-23 18-22 5. 23-19 22-28 6. 19x8 9-13 7. 8x19 28-33 8. 24-20 25x34 9. 38x40


Later that night after the ceremonies, a draughts composer joined a table with Auke and Alexei. He said to them: " Maybe you have noticed that after 28-23 it is still a draw". Yes, said Alexei I was aware of that when I played 28-23, but it was the only chance to win. Then the rescue variant was blind-played for Auke. The same as the last Applet.

Later op de avond, na de huldigingen, zette een problemist zich aan een tafel met Auke en Alexei. Hij zei tegen ze: " Mogelijk is het jullie opgevallen dat het na 28-23 nog steeds remise is". Ja, zei Alexei ik was mij dat bewust toen ik 28-23 speelde, maar het was de enige kans om te winnen. De remise variant werd vervolgens blind gespeeld voor Auke. Dezelfde variant als van de laatse Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W28,29,32,33,35,40,42:B3,12,13,14,18,20,26."] 1... 12-17 2. 28-23 18-22 3. 23-18 20-25 4. 18x20 25x14 5. 42-37 17-21 6. 29-23 22-27 7. 23-19 27x29 8. 19x10 3-9 9. 10-5 21-27 10. 5-10 29-33 11. 40-34 33-38 12. 10-4 9-14 13. 4x36 38-43


This is how Auke missed the World Title, he needed a lot of beer that night!!

Zo miste Auke de Wereldtitel, hij had heel veel bier nodig die nacht!!

donderdag 21 juli 2011

Better and much better than the First Prize, beter en veel Beter dan de eerste prijs

In 1967 I reached the First Prize of Category A (miniatures), of the KvD Championship. Two years later a committee consisting of Ir. J. Viergever, P. v.d. Kwartel and me as Chairman of the KvD, (re)-formulated the "Scherpe Regels" of Gortmans /Monsma and explained them somewhat in detail. Though the committee made some moderating remarks and was fully aware of that ideas might change over the years, those SR were applied by the draughts composers all over the world very much like a law for more than forty years. These rules are still considered valid to a very large extent today.
In 1967, without any good draughts program available, many "positional" second solutions remained unnoticed or were considered irrelevant.
That was lucky for me, because my First Prize miniature contained a very clear positional second solution by playing 34-29, but nobody noticed that for many years.
The initial position and the main solution with a surprising final are shown by the first Applet.

In 1967 bereikte ik de Eerste Prijs bij het KvD Kampioenschap, Categorie A (miniaturen). Twee jaar later formuleerde een commissie bestaande uit Ir. J. Viergever, P. v.d. Kwartel en ik als voorzitter van de KvD, de Scherpe Regels van Gortmans /Monsma opnieuw met daarbij een vrij uitgebreide toelichting. Hoewel de commissie releativerende opmerkingen in de publicatie opnam en zich er goed van bewust was dat zulke regels in de loop der tijd aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten aangepast zouden moeten worden, werden deze SR door de problemisten wereldwijd als wet gehanteerd gedurende meer dan veertig jaar. Zelfs nu nog worden ze in overwegende mate toegepast.
In 1967, lang voordat er een goed computer damprogramma beschikbaar was, bleven heel veel "positionele" bij-oplossingen onopgemerkt, of werden als irrelevant beschouwd.
Dat was een geluk voor mij, want het was mij niet opgevallen dat mijn Eerste Prijs miniatuur een overigens heel duidelijke positionele bij-oplossing had. Na 34-29 is er geen houden meer aan voor zwart.
Voor de aanvangsstand en de oplossing zoals bedoeld, met het verrassende slot, zie de eerste Applet.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,26,28,33,34,37,39:B11,12,14,17,19,21,24."] 1. 28-23 19x28 2. 22-18 12x23 3. 33x22 17x28 4. 26x6 14-19 5. 34-30 24x35 6. 6-1 28-32 7. 1x40 35x33 8. 37x39


The end is very beautiful, but a positional second solution reduces the quality of the composition of course. At that moment of time in 1967 I already had a better one, though not a miniature at all. In any case 44-40 as first move is not winning.

Het slot is heel mooi, maar een positionele BO bederft het natuurlijk veel of enigszins, afhankelijk van de eisen die men stelt. Toen in 1967 had ik al een andere versie gemaakt, helemaal geen miniatuur overigens. In ieder geval niet BO door direct 44-40?

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W15,20,24,26,35,37,39,44,46,48,50:B4,11,13,17,21,23,28,29,32,33,45."] 1. 15-10 4x15 2. 44-40 45x43 3. 48x39 33x44 4. 24x22 17x28 5. 26x6 15x24 6. 50x39 32x41 7. 46x37 13-19 8. 35-30 24x35 9. 6-1 28-32 10. 1x40 35x33 11. 37x39


This large one looks good enough, but recently I tried improving it with a minimum of material. The result can be seen on the very first article I wrote on this blog. You will find it under "oudere berichten". No doubt that the one published there is an improvemnet compared with the original miniature of 1967. However, later I found a very much better one as shown in the next Applets.

Deze grote lijkt goed genoeg, maar kort gelden probeerde ik de eerste versie met minder materiaal te verbeteren. Het resltaat is te vinden in het allereerste artikel van dit blog. Zie onder "oudere berichten", het bericht met de foto. Natuurlijk is dat beter dan het origineel van 1967. Echter iets later vond ik een nog aanzienlijk betere versie zoals in de volgende Applets te zien is.

16-11 as first moves fails, an easy draw for Black. The first Applet shows a very interesting completely sharp variant. However, there is a big surprise. The third Applet of this very special composition leads to the same end of the original of 1967.

Na 16-11 als eerste zet kan zwart gemakkelijk remise maken. De eerste Applet laat een heel interessante compleet scherpe variant zien. Maar er blijkt sprake van een daverende verrassing. De tweede Applet van deze heel bijzondere composite leidt tot hetzelfde slot als van het origineel van 1967.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,26,32,35,44,48:B18,19,22,23,24,25."] 1. 32-27 22x31 2. 26x37 24-29 3. 16-11 29-34 4. 11-7 34-40 5. 48-43 40x38 6. 35-30 25x34 7. 7-2 38-42 8. 2x48 42x31 9. 48x26 23-28 10. 26-3 28-33 11. 3-9 18-23 12. 9-14 23-29 13. 14-20 29-34 14. 20x38 34-40 15. 38-33 40-45 16. 33-50


The surprise is that this variant contains another sharp solution, even with more than one thematic variant. After the sacrifice 35-30, White can also sacrifice another one with 37-32, 7-2. After (21-26) this leads to the same final, but after (23-29) there are a few more different thematic variants, as you can find out yourself. This is a remarkable effect, it is a second solution of a variant, but so beautiful that it can also be considered as an additional aspect of beauty of the composition!

The next Applet gives the main variant, leading to the original final.

De verrassing is dat de eerste variant een tweede scherpe winst kent, zelfs met meer dan één scherp vervolg. Na het offer 35-30, kan wit nog een stuk offeren met 37-32, 7-2. Na (21-26) leidt dit tot hetzelfde slot, maar na (23-29) zijn er nog een aantal andere scherpe varianten mogelijk, zoals jullie zelf kunnen vaststellen. Dit is een opmerkelijk effect, het is een bij-oplossing van een variant, maar zo mooi dat het ook beschouwd kan worden als een extra mooi aspect van de compositie!

De volgende Applet geeft de hoofdvariant die leidt tot het slot waarom het in dit artikel gaat.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,26,32,35,44,48:B18,19,22,23,24,25."] 1. 32-27 22x31 2. 26x37 25-30 3. 16-11 30-34 4. 44-39 34x43 5. 48x39 18-22 6. 11-7 22-28 7. 35-30 24x35 8. 7-1 28-32 9. 1x40 35x33 10. 37x39


To be complete please notice that after 11-7 Black can also play (22-27). The sacrifice 35-30, 7-1 then fails, but another sacrifice 37-32, 7-2 wins!

Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat zwart na 11-7 ook (22-27) spelen kan. Dan faalt 35-30, 7-1, maar een ander offer 37-32, 7-2 wint!

This composition is incomparably better than the price winning one of 1967. However, when the jury did not see the second solution of the one of 1967, would they have fully understand this composition of 2011??

Deze compositie is onvergelijkbaar veel beter dan de prijs winnende miniatuur van 1967. Echter, als de jury de BO van die miniatuur niet gezien heeft, zouden ze dan deze compositie van 2011 helemaal begrepen hebben??