dinsdag 7 augustus 2018

All in One Again,Combinations, Forcings. Endgames

Is is not so easy to find positions where combinations and/or forcings have something special to offer and result at an outstanding endgame with a number of thematic variants. Every move of White must be fully thematic and Black preferably should have a diferrent choice of moves to play, like in a real game. This article contains two of those attempts.

Het is niet zo eenvoudig posities te vinden met combinaties en /of forcings die iets bijzonders te bieden hebben en resulteren in een buitengewoon eindspel met een aantal scherpe varianten. Iedere zet van wit moet scherp zijn en zwart moet bij voorkeur verschillende keuzes hebben, zoals in een echte partij.

The first of the two compositions of this article starts with a simple combination, but with a big surprise. The suprise is that White does not choose to go for promotion, but capture backwards! The reason is that after 39 x 6 (27-32) White cannot play 6-1 because Black has a draw immediately. White cannot wait either.
De eerste van de twee composities van dit artikel beging met een eenvoudige combinatie, maar met een grote verrassing. De verrassing is dat wit niet kiest ervoor keist zo snle als mogelijk te promoveren,maar naar achteren slaat! De reden is dat na 39 x 6 (27-32) wit geen 6-1 spelen kan omdat zwart dan met een plakker direct remise maakt. Wit kan ook niet wachten.

After 39 x 26 Black has to play (27-32), because otherwise 26-21, 23-19 wins easily. After (27-32) White has to play 44-39!! in order to avoid (30-34). After 44-39 there are three thematic variants! The first Applet gives the combination and the first variant. Quite nice is that White does not play 19-------5, but makes the promotion at the side that was not winning after 39 x 6 !
Na 39 x 26 moet zwart (27-32) spelen, omdat wit anders met 26-21, 23-19 gemakkelijk wint. Na 37-32 moet wit 44-39!! spelen om (30-34) te verhinderen. Na 44-39 zijn er drie thematische varianten! De eerste Applet laat de combinatie zien en de eerste variant. Grappig is dat wit geen 19--------5 speelt, maar promoveert aan de kant waar 39 x 6 niet gewonnen was!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,23,29,33,39,42,44:B7,11,13,15,21,27,30"] 1. 23-18 13x22 2. 29-23 15x24 3. 33-29 24x33 4. 39x26 27-32 5. 44-39 7-12 6. 23-19 30-35 7. 39-34 12-18 8. 26-21 18-22 9. 21-16 22-27 10. 16x7 27-31 11. 7-2 35-40 12. 34x45 32-37 13. 45-40 37x48 14. 40-34 48x8 15. 2x36 *


The next variant is a bit deeper, we start after 4. 39x26 27-32. The surprise is that White allows Black to get a King.
De volgende variant is wat dieper, we beginnen na 4. 39x26 27-32. De verrassing is dat wit toestaat dat zwart een dam haalt.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,26,42,44:B7,11,30,32"] 1. 44-39 7-12 2. 23-19 12-18 3. 19-14 30-35 4. 14-10 35-40 5. 10-5 40-45 6. 5x46 11-16 7. 42-38 18-22 8. 39-33 22-27 9. 46-28 16-21 10. 26x17 45-50 11. 17-11 50-45 12. 11-6 45-7 13. 6-1 7-16 14. 28-23 27-31 15. 38-32 16x12 16. 1x36 *


! The third variant looks evident, but has a number of precise moves like 44-39! and 19-13! and 34-30!(instead of 4-15?(33-39!)=. The Applet below gives the solution from the start to the end of the composition.
De derde variant lijkt vanzelfsprekend, maar er zijn een stel nauwkeurige zetten nodg zoals 44-39! en 19-13! en 34-30! i.p.v. 4-15? (33-39!)=. De volgende Applet laat de oplossing zien van begin tot eind van de compositie.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,23,29,33,39,42,44:B7,11,13,15,21,27,30"] 1. 23-18 13x22 2. 29-23 15x24 3. 33-29 24x33 4. 39x26 27-32 5. 44-39 7-12 6. 23-19 11-17 7. 19-13 30-35 8. 39-34 17-22 9. 13-9 22-28 10. 9-4 28-33 11. 34-30 35x24 12. 4-27 32x21 13. 26x8 33-39 14. 8-2 24-29 15. 2-7 29-34 16. 7x40 39-43 17. 42-38 43x32 18. 40-29 32-37 19. 29-47 37-41 20. 47x36 *


The seond composition of this article is of a very high level, An extraordinary forcing, followed by an unusual combination and two fully different thematic variants. With (2-7) Black has threatend to win his lost Man back. White is forced to play 17-12 and then Black goes to his way to promotion. One of the suprising moves is 15. 31-26!

De tweede compositie van dit artikel is van een heel hoog niveau. Een buitengewone forcing, gevolgd door een ongebruikelijke combinatie en twee heel verschillende scherpe varianten. Met (2-7) heeft zwart gedreigd zijn verloren stuk terug te innen. Wit is gedwongen 17-12 te spelen en dan gaat zwart op weg naar promotie. Een van verrassende zetten is 15. 31-26!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,17,18,28,30,35,41,46,48:B1,3,4,7,10,19,26,38"] 1. 17-12 26-31 2. 41-36 31-37 3. 46-41 37x46 4. 36-31 46x23 5. 18x29 7x18 6. 48-42 38x47 7. 29-24 47x20 8. 15x22 3-8 9. 22-17 8-13 10. 17-12 10-14 11. 30-24 4-10 12. 35-30 14-19 13. 30-25 19x30 14. 25x34 10-14 15. 31-26 1-6 16. 26-21 6-11 17. 21-17 11x22 18. 12-7 22-27 19. 7-2 14-19 20. 34-29 27-31 21. 29-23 19x28 22. 2x26 *


The main variant brings the total number of moves at 32!
De hoofdvariant brengt het aantal zetten op 32!

[Event ""] [Date "2018.08.10"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W15,17,18,28,30,35,41,46,48:B1,3,4,7,10,19,26,38"] 1. 17-12 26-31 2. 41-36 31-37 3. 46-41 37x46 4. 36-31 46x23 5. 18x29 7x18 6. 48-42 38x47 7. 29-24 47x20 8. 15x22 4-9 9. 30-24 10-14 10. 31-26 1-7 11. 35-30 9-13 12. 30-25 3-9 13. 24-20 13-19 14. 22-18 9-13 15. 20x9 13x4 16. 25-20 4-9 17. 26-21 7-11 18. 21-16 11-17 19. 18-12 17x8 20. 16-11 19-23 21. 11-7 23-28 22. 7-2 8-12 23. 2-30 28-32 24. 30-25 9-14 25. 20x9 32-37 26. 25-48 37-41 27. 48-37 41x32 28. 9-3 12-18 29. 3-9 18-23 30. 9-20 32-37 31. 20-14 37-42 32. 14x48 *


All of this with only eight Black Men!

Dit alles met slechts acht zwarte schijven!

donderdag 21 juni 2018

All in One: Combination, Forcing, Endgame

The idea of this article is to combine combinations or forcings with an interesting endgame.
Het idee van dit artikel is combinaties of forcings te combineren met een interessant eimdspel.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.21"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W10,19,23,29,33,39,42:B7,11,12,14,21,22,30,32"] 1. 33-28 22x13 2. 10x26 7-12 3. 23-19 11-17 4. 19-13 30-35 5. 39-34 17-22 6. 13-9 22-28 7. 9-4 28-33 8. 34-30 35x24 9. 4-27 32x21 10. 26x8 33-39 11. 8-2 24-29 12. 2-7 29-34 13. 7x40 39-43 14. 42-38 43x32 15. 40-29 32-37 16. 29-47 *


With such a combination I am not satisfied. The endgame is OK, in particular because it has other thematic variants as well, but the combination is far too simple and the initial position is not good enough at all.
Met zo een combinatie ben ik niet tevreden. Het eindspel is OK, in het bijzonder omdat het nog andere scherpe varianten heeft, maar de combinatie is veel te simpel en de aanvangsstand is verre van goed genoeg.

So I made another one resulting at the same endgame. This also gives the opportunity to show another thematic variant of this endgame.
Daarom heb ik een andere gemaakt die leidt tot hetzelfde eindspel. Dat geeft ook de gelegenheid een andere scherpe variant van het eindspel te laten zien.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.21"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W15,17,26,28,37,39,42,48:B7,9,13,14,18,27,30,33"] 1. 15-10 33x11 2. 10x8 9-13 3. 8x19 18-23 4. 19x28 27-32 5. 28-23 32x41 6. 42-37 41x32 7. 48-42 7-12 8. 23-19 12-18 9. 19-14 30-35 10. 14-10 35-40 11. 10-5 40-45 12. 5x46 11-16 13. 42-38 18-22 14. 39-33 22-27 15. 46-28 16-21 16. 26x17 45-50 17. 17-11 50-45 18. 11-6 45-7 19. 6-1 7-16 20. 28-23 27-31 21. 38-32 16x12 22. 1x36 *


This endgame of both the combinations above has a third variant. It is presented as an endgame with White to move.
Dit eindspel van beide combinaties hierboven heeft een derde variant. Het wordt gepresenteerd als een eindspel met wit aan zet.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.22"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W26,29,39,42:B7,11,30,32"] 1. 29-23 7-12 2. 23-19 30-35 3. 39-34 12-18 4. 26-21 18-22 5. 21-16 22-27 6. 16x7 27-31 7. 7-2 35-40 8. 34x45 32-37 9. 45-40 37x48 10. 40-34 48x8 11. 2x36 *The combinations / forcings from the compositions above are not very impressive. The endgame is fine, but the challenge remains to get an really original forcing as a start. Such an attempt is shown below. The pointe is that after the move 38, 38 Black cannot avoid both 19-13 and 19-14. So Black has to play (20-25) as the only way to have a chance to survive. The endgame has two rather long thematic variants.

De combinaties / forcings van de bovenstaande composities zijn niet erg indrukwekkend. Het eindspel is mooi, maar de uitdaging blijft om te beginnen met een echt originele forcing. De poging is hieronder te zien. Het is een miniatuur. De pointe is dat na de zet 38, 38 zwart niet zowel 19-13 als 19-14 kan verhinderen. Zwart moet daarom (20-25) spelen als enige kans om te overleven. Het eindspel heeft twee tamelijk lange varianten.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.22"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W19,26,30,31,42,47:B1,9,11,18,20,33"] 1. 42-38 33x42 2. 47x38 20-25 3. 19-13 25x34 4. 13x4 1-6 5. 4x27 34-40 6. 26-21 40-44 7. 31-26 44-49 8. 21-16 49x21 9. 16x27 11-17 10. 27-21 17-22 11. 21-17 22x11 12. 26-21 11-16 13. 21-17 16-21 14. 17x26 6-11 15. 26-21 11-16 16. 21-17 *


The other variant ends with suicide, Black has no other chance left. De andere variant eindigt met zelfmoord, zwart heeft geen enkele kans meer.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.22"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W19,26,30,31,42,47:B1,9,11,18,20,33"] 1. 42-38 33x42 2. 47x38 20-25 3. 19-13 25x34 4. 13x4 18-22 5. 4x27 34-40 6. 27-22 40-45 7. 22x6 45-50 8. 26-21 50-45 9. 6-28 45-18 10. 31-26 18-13 11. 21-17 1-7 12. 38-33 13-2 13. 28-37 7-12 14. 17x8 2x31 15. 26x37 *


The last one is the best in my vieuw.It is a miniature again, but has far more to offer than most of the miniatures where White gives away a number of Men and a King and captures the Blacks till a very simple position remains. The forcing below is unique and both thematic variants have a number of surprising moves. In both variants White stops to go to promotion and plays a number of what looks like defensive moves, but proves to be the only way to win!
The first variant also has a nice moment where after 14. 7-11 Black cannot play (28-32).

De laatste is de beste naar mijn smaak. Het is ook een miniatuur, maar heeft veel meer te bieden dan de meeste miniaturen waar wit een aantal stukken en een dam weggeeft en vervolgens de zwarte stukken slaat waarna een heel simpele positie overblijft. De forcing hieronder is uniek en beide scherpe varianten hebben een aantal verrassende zetten. In beide varianten stopt wit i.p.v. naar de promotie te gaan en doet dan een aantal zetten die er als een verdediging uitzien, maar het blijkt de enige manier om te winnen te zijn!
De eerste variant heeft ook nog een leuk moment waar zwart na 14. 7-11 geen (28-32) spelen kan.

[Event ""] [Date "2018.06.23"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W23,33,39,41,42,49:B3,4,11,22,27,32"] 1. 42-37 11-17 2. 37x28 27-31 3. 23-18 22x13 4. 28-22 17x28 5. 33x22 3-8 6. 22-17 13-18 7. 49-43 8-13 8. 43-38 13-19 9. 41-36 31-37 10. 17-11 18-22 11. 11-7 22-27 12. 7-2 19-23 13. 2-7 23-28 14. 7-11 4-9 15. 11x33 27-31 16. 36x27 37-41 17. 33-6 41-46 18. 38-32 46x50 19. 27-22 50x17 20. 6x4 *


When Black does not play 17.(41-46), but (9-13), White wins after 39-33 (41-47) 6-28 (13-18)4-10!
Als zwart geen 17.(41-46)speelt, maar (9-13), dan wint wit met 39-33 (41-47) 6-28 (13-18) 4-10!

The second thematic variant is the best one of this whole article. In particular the moves 39-33, 33-28, 28-22 and 41-36, as well as the nice final make it something special.

De tweede variant is de beste van dit hele artikel. In het bijzonder de zetten 39-33, 33-28, 28-22 en 41-36, alsmede het leuke slot maken het iets uitzonderlijks.

[Event ""] [Date "2018.06.23"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W23,33,39,41,42,49:B3,4,11,22,27,32"] 1. 42-37 11-17 2. 37x28 27-31 3. 23-18 22x13 4. 28-22 17x28 5. 33x22 13-19 6. 22-17 3-8 7. 17-11 8-12 8. 39-33 4-10 9. 33-28 10-14 10. 28-22 12-17 11. 41-36 17x6 12. 36x27 6-11 13. 27-21 11-16 14. 21-17 19-23 15. 17-12 16-21 16. 12-8 21-26 17. 8-3 26-31 18. 3x25 23-28 19. 22x33 31-37 20. 25-48 37-41 21. 48-37 41x32 22. 33-28 32x23 23. 49-43 23-28 24. 43-38 *


The forcings and endgames of this article show a very high level of playing draughts. Both colours make it as difficult as possible for the opponent. A World Championship level or better the level of the top computer-programs.
Anyway, playing and understanding these compositions is a joy for draughts players who are willing to spend the time to learn how to play such positions and enjoy the beauty of the game.

Zo een gevecht van wit tegen zwart laat een heel hoog niveau van dammen zien. Beide kleuren maken het de tegenstander zo moeilijk als mogelijk. Een Wereld Kampioenschaps niveau of beter het niveau van de beste computer programma´s ter wereld.
Hoe dan ook, deze composities naspelen en begrijpen is een plezier voor dammers die tijd willen spanderen om te leren hoe zulke posities te spelen en die van de schoonheid van het spel kunnen genieten.

vrijdag 20 april 2018

the amazing richness of draughts


Preface/ Voorspel

With one Man more White seems  to win easily. However, even when White starts with a forcing, Black can take the opportunity to reach a surprising draw. See the first diagram.

Met een stuk meer lijkt wit eenvoudig te kunnen winnen. Echter, zelfs als wit begint met een forcing, kan zwart nog de gelegenheid benutten een verrassende remise te bereiken,  Zie het eerste diagram.


37-31 (21-26) 41-37 (17-21) 23-19 (12-18!) 19 x 8 (2 x13 ) 34-29 (9-14!) 16-11 (6 x 17) 27 x 16 (14-19!) 31-27 ( 19 x 30) 25 x 34 ( 13-19!) 34-30 A (18-23 !) 29 x 18 (19-24!) 30 x19 (17-22 !) 18-13 (22 x 42) 13-8 (42-47!) 8-3 (1-7!) 3-17 (26-31!) 36 x 27 (47-36!) 27-21 (15-20!) 17-28 (7-12!) 28-6 (36-41) 6-28 (41-36) 28-50 (36-41) 50-28 (41-36) 16-11 (20-24) 19 x 30 (36-27!)=.

All the moves with notes of exclamation should not be played erlier or later. At the end White has to go out of repeating moves, but cannot avoid the draw anyway.

Alle zetten met uitroepteken moeten niet vroeger of later gespeeld worden. Tenslotte moet wit uit de herhaling van zetten, maar kan de remise op geen enkele wijze voorkomen. 


A 32-28 (19-24!) 29 x 20 ( 15 x 24) 37-32 (1-7!) 36-31 ( 26 x 37) 32 x 41 (7-12!) 41-37 (17-21!!) 37-32 (24-29!) 34 x 23 (18 x 29) =.

 All the moves of Black are the only way to reach the draw. A thematic draw so to say.

Al de zetten van zwart zijn de enige om de remise te bereiken. Een scherpe remise kan men zeggen.The solution

From the start of the diagram above White reaches the diagram below, with the forcing followed by a combination.

Vanaf het diagram hierboven bereikt wit het volgende diagram, met de forcing gevolgd door een combinatie.

37-31 (21-26) 41-37 (17-21) 32-28 !! (21 x 41) 36 x 47 (26 x 37) 47-42 (37 x 48) 16-11 ( 48 x 29)
23 x 3 ( 6 x 17 ) 28-22 (17 x 28 ) 3 x 39 !!This impressive endgame has five fully thematic long variants. We start with those ending in a classical way. The last two are the most specacular.

Dit indrukwekkende eindspel heeft vijf volledig scherpe lange varianten. We beginnen met die welke klassiek eindigen. De twee laatsten zijn het meest spectaculair.

- (13-19) 39-44 ! (19-23) 44-33 (1-7) 33-24 (7-12) 25-20 (2-8) 24 x 2 (15 x 24) 2 x 30
(23-28) 30-25 (28-32) 25-3 (12-18) 3-9 (18-23) 9- 20 (32-37) 20-14 (37-42) 14 x 48.

- (1-7) 39-48 ! (13-19) 48-30 (19-23) 30-24 (7-12) 25-20 (2-8) 24 x 2 (15 x 24 ) 2 x 30 (23-28) 30-25 ( 28-33) 25-3 (12-18) 3-9 (18-23) 9-14 (23-29) 14-20 (29-34) 20 x 38 (34-40) 38-33 (40-45).

- (1-7) 39-48 (7-11) 48-37 (13-18) 37-28 (11-16) 28-19 (16-21) 19-35 (18-22 of 18-23) 25-20
 (15 x24) 35 x 16 (2-7) 16 x 2.

- (1-7) 39-48 (7-11) 48-37 ( 11-16) 37-32 (2-8) 32-28 (8-12) 28-44 ( 12-18) 44-28 (16-21) 28-11
(21-26) 11-2 (15-20) 2 x 15 (18-23) 15-47 (26-31) 25-20 (31-37) 20-15 (23-29) 47 x 24 (37-41) 24-19 (41-47) 19-24 ( 47 x 30) 15 x 24.   Sixteen moves. Zestien zetten !!

- De climax. (1-7) 39-48 (7-11) 48-37 (11-17) 37-26 ( 17-22) 26-8 (22-27) 8 x 35 (15-20) 25 x 14 (27-32) 35-8 !!! (2 x 13) 14-10 (32-38) 10-4 ( 13-19) 4-10 (19-24) 10-15 (38-43) 15 x 49.


Starting with the first diagram and choosing the longest variant, the solution takes 24 moves. More important is that every move of White of all variants are the only ones winning and sometimes quite surprising.

Vanaf het eerste diagram en kiezen voor de langste variant, benodigt  de oplossing  24 zetten.
Belangrijker is dat iedere zet van wit van al de verschillende varianten de enige zijn die winnen en soms nogal verrassend. 

 vrijdag 29 december 2017

The best miniature of Matus

The previous article contains a number of excellent compositions of V.Matus. This second article is dedicated to a superb composition that needs quite a lot of explanation to fully understand why this composition is something special. The first Applet gives the solution of the first thematic variant. The second thematic variant is explained by the next Applet. These two variants make it a good miniature. However,a third,totally different, variant is the one that makes the composition superb. Het vorige artikel laat een aantal uitstekende composities zien van V.Matus. Dit tweede artikel is gewijd aan een formidabele compositie die nogal wat uitleg nodig heeft om volledig te begrijpen waarom deze compositie iets bijzonders is. De eerste Applet geeft de oplossing van de eerste scherpe variant. De tweede scherpe variant wordt duidelijk door de tweede Applet. Deze twee varianten maken het een goede miniatuur. Maar een derde, totaal verschillende, variant is die welke de compositie formidabel maakt. From the initial position of the miniature shown by the first Applet White could play as follows. However, the Black Man on 13 makes it a draw! 37-32 (15 x 35) 32 x 3 (45-50) 3-25 (50 v30) 25 x 8 =. Vanaf the aanvangsstand van de miniatuur, zie de eerste Applet, kan wit zo spelen als hierboven aangegeven. Maar de zwarte op 13 zorgt ervoor dat het remise wordt! The solution is: De oplossing is:
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,30,34,37,40,44,48:B8,15,17,18,27,33,45"] 1. 37-31 15x35 2. 31x2 45-50 3. 2-11 50x25 4. 11x50 35x44 5. 50x39 25x43 6. 48x39 *
After 3. 2-11 Black could also play 3. 50 x 30. Na 3. 2-11 kan zwart ook 3. 50 x 30 doen.
[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK11,34,40,44,48:B17,33,35,K50"] 1. ... 50x30 2. 11x25 35x44 3. 25-39 44x33 4. 48-43 *
So far it is a good miniature with the two thematic variants, but not much more than that. Tot zover is het een goede miniatuur met de twee scherpe varianten, maar niet veel meer dan dat. The surprise is that this miniature also contains a real endgame,fully different, with far more moves and rather difficult to solve. See both false solutions below. - 31, 2 (21) 11 (27) 39 (32) 42 (50) 38 (43) 48 (30!) 25 (44)=. - 31, 2 (21) 29, 7 (28) 11 (40!) 35 (27) 42 (27-32)=. De verrassing is dat deze miniatuur ook een volwaardig eindspel biedt, volkomen anders, met veel meer zetten en niet zo eenvoudig om op te lossen. Zie de twee schijnoplossingen hierboven. The fully thematic variant has 48-43 and 2-13! as the deciding moves. De volledig scherpe variant heeft 48-43 en 2-13! als de beslissende zettten.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,30,34,37,40,44,48:B8,15,17,18,27,33,45"] 1. 37-31 15x35 2. 31x2 17-21 3. 34-30 45x25 4. 48-43 21-26 5. 2-13 25-30 6. 13-22 26-31 7. 22x25 31-37 8. 25-14 37-42 9. 43-38 42x33 10. 14-25 33-38 11. 25-48 *

maandag 18 december 2017

V.Matus

At 2-09-2017 I published an article with a number of brilliant compositions of Evgraf Zubov. My plan was to do the same with compositions of V.Matus who was very successful with draughts composition contests including World Championships. So I studied Turbo Dambase, Eric´s Damsite, CPI publications and the high quality book of Matus, made with the assistance of Zubov. The book contains a large number of photos. A few of these photos show Pieter Hildering, the charming Vitalia Doumesh and me at a meeting at 2008 in Poland with Matus, Zubov and Kaciuska. A few months later I visited Moscow for about a week in order to meet Matus and Zubov, where we showed and discussed our compositions. The selection I made for this article is mainly from the book of Matus and does not contain compositions of the selection made at Eric`s Damsite, but other interesting compositions out of the book. During my extended search I found to my suprise a lot of false solutions at every source. One of the examples is the selection published at Eric´s Damsite, called "Top Problemisten in aktie". The selection of Matus at Eric´s Damsite is meant to be a selection out of his best compositions, but eight of them have second solutions! In spite of that Eric´s Damsite is very much worth to have a look at. Op 2-09-2017 publiceerde ik een artikel met een aantal brilliante composities van Evraf Zubov. Mijn plan was hetzelfde te doen met composities van V.Matus die heel veel succes had met dam-compositie wedstrijden waaronder Wereldkampioenschappen. Dus bestudeerde ik Turbo Dambase, Eric´s Damsite, CPI publicaties en het fraai uitgevoerde boek van Matus, waaraan ook Zubov meegewerkt heeft. Het boek bevat ook een flink aantal fotos. Te zien zijn op een paar ervan Pieter Hildering, de charmante Vitalia Doumesh en ik toen wij Matus, Zubov en Kaciuska ontmoet hebben in Polen voor een vergadering over de FMJD en de CPI. Een paar maanden later ben ik naar Moskou gegaan om Matus en Zubov te ontmoeten, waar wij onze composities lieten zien en bespraken. De selectie die ik voor dit artikel gemaakt heb komt hoofdzakelijk uit het boek van Matus en bevat geen composities die al in de selectie op Eric´s Damsite zijn opgenomen, die te vinden zijn onder "Top problemisten in aktie". De selectie van Matus op Eric´s Damsite is bedoeld als een selectie van zijn beste composities, maar acht van ze hebben bij-oplossingen! Ondanks dat is het veel waard Eric´s Damsite te bekijken. Now to the Matus compositions. The number of Men of White and Black is indicated. We start with a large one. Spectacular moves are 1 x 34! and 25 x 41! Nu naar de composities van Matus. Het aantal stukken van wit en zwart wordt aagegeven. wij beginnen met een grote. Spectaculaire zetten zijn 1 x 34! en 25 x 41! White 14, Black 13.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,12,15,16,17,18,20,25,34,39,45,48,49,50:B1,2,4,9,19,23,28,29,30,35,36,37,40"] 1. 12-8 2x11 2. 16x7 1x12 3. 49-44 40x49 4. 6-1 29x40 5. 1x34 40x29 6. 25x41 36x47 7. 15-10 4x24 8. 39-33 47x29 9. 50-44 49x40 10. 45x3 35-40 11. 3-17 40-45 12. 17-50 24-29 13. 48-43 29-34 14. 43-38 34-39 15. 50x6 45-50 16. 38-33 50x28 17. 6x33 *
The next one has a nice start and a lot of moves by Kings. De volgende heeft een mooi begin en veel dam-bewegingen. White 13, Black 13
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,23,25,29,33,34,39,40,42,45,46,47,48:B9,10,11,12,13,15,21,27,30,31,32,37,38"] 1. 23-19 13x24 2. 46-41 37x46 3. 48-43 38x49 4. 47-41 46x48 5. 33-28 24x35 6. 28x8 30x39 7. 8-2 15x24 8. 2x44 49x40 9. 45x34 48x30 10. 25x34 *
The third one needs an explanation of the initial position. The last moves were (10-15) 47-41 (15 x 24). De derde behoeft een standverklaring. De laatste zetten waren (10-15) 47-41 (15 x 24). White 13, Black 12
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,18,21,22,27,28,32,35,38,40,41,42,45:B6,7,8,12,16,19,23,24,29,33,36,39"] 1. 17-11 6x26 2. 18-13 36x47 3. 13x11 16x7 4. 27-21 26x17 5. 22x2 33x22 6. 32-28 23x43 7. 35-30 24x44 8. 2x34 47x40 9. 45x43 12-17 10. 43-38 17-21 11. 38-32 21-26 12. 32-27 *
With the reduction of the number of Men, the initial positions are improving. Met minder stukken, worden de aanvangsstanden beter. White 12, Black 12
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,21,34,35,37,38,40,41,42,44,48,50:B9,10,12,17,18,20,22,23,26,29,36,45"] 1. 35-30 36x47 2. 37-31 26x37 3. 42x31 17x37 4. 48-42 37x48 5. 16-11 47x33 6. 30-25 48x30 7. 25x5 45x34 8. 5x25 33x6 9. 44-40 34x45 10. 25x1 6-28 11. 50-44 28x50 12. 1-6 *
Black has four ways to capture, but White wins the same way at different levels of the board. Zwart heeft vier manieren om te slaan, maar wit wint op dezelfde manier op verschillende niveaux van het bord. White 12, Black 11
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,27,28,31,32,35,37,39,43,44,46,47:B7,8,9,10,19,20,23,25,26,36,38"] 1. 35-30 38x40 2. 39-34 40x29 3. 22-17 25x34 4. 17-11 7x16 5. 27-21 16x38 6. 47-42 23x41 7. 42x2 26x37 8. 2x31 36x27 9. 46x37 *
- 7. 42 x 2 36 x 27 8. 2 x 21 26 x 17 9. 46 x 37 - 5. 27-21 36 x 38 6. 47-42 23 x 41 7. 42 x 2 (27 of 17). The next one.Initial position,Combination, Final, all perfect. De volgende. Aanvangsstand, Combinatie,Slot, alles perfect. White 11, Black 11
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W29,31,33,35,38,39,43,44,45,47,48:B7,9,12,13,19,22,25,26,27,32,36"] 1. 39-34 26x37 2. 43-39 32x43 3. 48-42 37x48 4. 47-41 36x47 5. 29-23 47x49 6. 23x3 43x34 7. 3x44 49x40 8. 45x34 48x30 9. 35x24 *
Now we have reached 10 x 10. Also perfect. Nu zijn wij bij 10 x 10. Ook perfect. White 10, Black 10.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,28,30,32,34,35,37,38,43,44:B4,7,9,12,17,19,21,24,25,27"] 1. 15-10 4x15 2. 34-29 24x31 3. 28-22 27x40 4. 22x2 25x34 5. 2x20 15x24 6. 35x44 24-29 7. 44-39 *
The 9 x 9 below shows the best way to reach 48/38. De 9 x 9 hieronder laat de beste manier zien om 48/38 te bereiken. White 9, Black 9.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W12,17,27,31,32,35,37,38,44:B2,10,13,20,23,24,30,36,40"] 1. 12-7 2x22 2. 27x29 24x42 3. 35x4 36x38 4. 4x43 40x38 5. 37x48 *
With even less Men the next one brings not only a nice start, but also a superb final. Met nog minder stukken geeft de volgende niet alleen een mooi begin, maar ook een prachtig slot. White 8, Black 8.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,24,25,30,37,40,41,47:B10,11,12,27,28,32,36,38"] 1. 47-42 38x47 2. 20-15 47x20 3. 25x5 36x47 4. 40-35 32x41 5. 5x23 41-46 6. 30-24 46x30 7. 35x24 47x20 8. 15x24 *
White 7, Black 7. A 7 x 7 can be found at my next article, published as well. The miniature contains two short thematic variants, as well as a very surprising totally different endgame. Een 7 x 7 is te vinden op mijn volgende artikel, ook al gepubliceerd. De miniatuur heeft twee korte scherpe varianten, maar ook een heel verrassend totaal verschillend eindspel.

dinsdag 14 november 2017

The KvD Reunion 2017

See DP December 2017, Page 227.

Zie DP December 2017, Bladzijde 227.

The composition starts with two remarkable moves. The prove that both are winning in all variants is given below. See the diagram of the first Applet.

De compositie begint met twee opmerkelijke zetten. Het bewijs dat beide in alle varianten winnen wordt hieronder gegeven. Zie het diagram van de eerste Applet.

- 15-10 (23 x 32) 10-4 (12-18) 4-9 (13 x 4) 22 x 2
- 15-10 (5 x 14) 30-24 (19 x 30) 28 x 10 (30-34) 43-39 (34 x 32) 27 x 38 (16 x 18) 10-5. -
- 15-10 (5 x 14) 30-24 (19 x 30) 28 x 10 (37-41) 46 x 37 (30-34) 10-5 (34-40) 22-18! (13 x 33) 5-23 (16 x 27) 23 x 45.

The variants above imply that Black has to play (5 x 14) and (23 x 32). The Applet ends at the time that Black has to take an important decision.

De varianten hierboven betekenen dat zwart (5 x 14) en (23 x 32) spelen moet. De Applet eindigt op het moment dat zwart een belangrijke beslissing nemen moet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,22,27,28,30,38,43,46:B5,8,11,12,13,16,19,23,37"] 1. 15-10 5x14 2. 30-24 23x32 3. 22-18 13x31 4. 24x2 16x27 5. 2x16 *


After (12-17) or (14-19) or (14-20) White wins with 43-39 (32 x 34) 16 x 26 (37-41) 46 x 37 (31 x 42) 26 x 48.

However, Echter (12-18!!) 43-39, 16 x 22 (37-42) is a draw, is remise.

The only real solution is shown by the last Applet. De enige echte oplossing toont de laatste Applet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,22,27,28,30,38,43,46:B5,8,11,12,13,16,19,23,37"] 1. 15-10 5x14 2. 30-24 23x32 3. 43-39 32x34 4. 22-18 13x31 5. 24x2 16x27 6. 2x26 37-41 7. 46x37 31x42 8. 26x48 *


zaterdag 2 september 2017

Evgraf Zubov

Evgraf Zubov is one of those draughts composers, producing miniatures, combinations and end games, many of those with a number of different thematic variants, as well as strategic forcings and spectactular finals. This article contains a number of his marvelous compositions, starting with so called "opsluitingen". Could be translated into confinement or blocking.

Evgraf Zubov is éen van de dam-componisten die miniaturen, combinaties en eindspelen, vele daarvan met een aantal verschillende scherpe varianten, alsmede strategische forcings en spectaculaire finales produceerde. Dit artikel brengt een aantal van zijn formidabele composities, te beginnen met opsluitingen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W24,28,30,32,34,38,39,40,41,43,44,45,47:B4,8,11,13,17,19,21,22,23,25,27,35,36"] 1. 34-29 22x42 2. 29x9 27x49 3. 24x2 25x43 4. 2x32 4x13 5. 47x38 36x47 6. 32-19 47x50 7. 19x26 35x44 8. 26-48 *


The next one even gives two "opsluitingen".
De volgende geeft zelfs twee opsluitingen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,28,32,38,39,40,41,43,44,45,48:B8,9,10,18,19,21,27,29,35,36"] 1. 16-11 36x47 2. 39-34 47x6 3. 34x5 27x49 4. 5x16 6x50 5. 48-43 *


- (35 x 44) 16-38.
- (49 x 38) 16 x 43, 43-49.

The third one ends with far more Men and Kings.
De derde eindigt met veel meer schijven en dammen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,32,33,35,38,39,40,41,44,47,49,50:B8,9,11,19,21,22,23,24,27,29,30,36"] 1. 40-34 29x40 2. 49-43 40x49 3. 32-28 23x32 4. 47-42 36x47 5. 33-29 24x44 6. 35x4 27x36 7. 4x41 *


The fourth one beats them all. From a fully acceptable initial position to an unbelievable finish.
De vierde overtreft alle. Vanuit een volledig acceptabele aanvangsstand naar een ongelofelijk eind.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,22,25,27,28,31,32,37,39,41,42,43,47,48,50:B12,13,14,16,18,19,23,26,29,30,34,35,40,45"] 1. 27-21 18x49 2. 15-10 16x36 3. 37-31 26x46 4. 42-37 23x41 5. 10-5 34x43 6. 25x23 19x28 7. 5x44 *


The next Applets give compositions with more than one thematic variant. Most of the endgames and many finals have more than one thematic variant, but more difficult to realize is a split into different thematic variants during the combination. The highlight of the first one below is the move 19-14!! leading to an interesting split into two thematic variants of which the second one contains a split again !

De volgende Applets laten composities zien met meer dan één scherpe variant. De meeste eindspelen en veel slotstanden hebben meer dan één scherpe variant, maar moeilijker te realiseren is een vertakking in verschillende varianten tijdens de combinatie. Het hoogtepunt van de eerste hieronder is de zet 19-14!! die leidt tot een interessante vertakking in verschillende scherpe varianten waarvan de tweede wederom een vertakking laat zien !

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,27,37,38,43,46,47,48,49:B8,11,12,16,18,19,34,36,40"] 1. 49-44 40x49 2. 47-41 36x47 3. 20-14 47x3 4. 27-22 49x41 5. 22x2 16x27 6. 2x21 3x26 7. 46x37 26x42 8. 48x37 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,27,37,38,43,46,47,48,49:B8,11,12,16,18,19,34,36,40"] 1. 49-44 40x49 2. 47-41 36x47 3. 20-14 47x9 4. 27-22 49x41 5. 22x2 16x27 6. 2x4 *


- (41-23) 4-10 (23 x 5) 48-42 (5-14) 42-37, 46 x 37.
- (41-47) 4-15 (47-36) 46-41, 48-42.

The second one of these multi-variant combinations has a split of two different combinations leading to totally different finals.
De tweede van deze multi-variant combinaties heeft een vertakking van twee verschillende combinaties die leiden tot totaal verschillende finales.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,19,21,22,23,25,28,46:B6,9,10,14,16,20,37,39"] 1. 17-11 16x29 2. 46-41 14x32 3. 25x3 6x17 4. 3x26x48x34x23x5 32-38 5. 5-32 38x27 6. 41-37 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,19,21,22,23,25,28,46:B6,9,10,14,16,20,37,39"] 1. 17-11 16x29 2. 46-41 14x32 3. 25x3 37x46 4. 3-8 6x17 5. 8x5 *


The third one, a miniature, has three thematic variants during the combination.

De derde, een miniatuur, heeft drie scherpe varianten in het verloop van de combinatie.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,29,32,40,41,42,50:B10,14,20,23,26,30,31"] 1. 40-35 23x34 2. 35x4 31-37 3. 42x31 26x46 4. 4-10 46x1 5. 10x45 1-6 6. 45-34 6-28 7. 34-39 28x44 8. 50x39 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,29,32,40,41,42,50:B10,14,20,23,26,30,31"] 1. 40-35 23x34 2. 35x4 31-37 3. 42x31 26x46 4. 4-10 46x7 5. 10x1 34-39 6. 1-6 39-43 7. 6-39 43x34 8. 50-44 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,29,32,40,41,42,50:B10,14,20,23,26,30,31"] 1. 40-35 23x12 2. 35x4 31-37 3. 42x31 26x46 4. 4-10 46x45 5. 10x1 *


The next chapter is a Forcing (miniature). The variant given above the Applet is a simple one resulting at a three-fold opposition. The Forcing is original and the combination suprising.
Het volgende hoofdstuk is een Forcing (miniatuur). De variant die boven de Applet wordt weergegeven is een eenvoudige die leidt tot een drie-voudige oppositie. De Forcing is origineel en de combinatie verrassend.

- 46-41! (24-30) 41-37 (30-34/35)32-28 (27-32) 38 x 16 (17-21) 16 x 27 (31 x 33) 42-38 (33 x 31) 36 x 27.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W13,32,36,38,42,44,46:B3,17,21,24,26,27,31"] 1. 46-41 3-8 2. 13x2 17-22 3. 2x30 31-37 4. 42x31 26x46 5. 36-31 46x49 6. 31-26 49x32 7. 26x37 *


Evgraf Zubov did not publish so many endgames, but those he did are of good quality as could be expected. The one below is a so called Mini. See the splendid book of Miljenko Lepsic.

Evgraf Zubov publiceerde niet zoveel eindspelen, maar die welke hij deed zijn van goede kwaliteit zoals men verwachten kon. Die hieronder is wat men een Mini noemt. Zie het uitstekende boek van Miljenko Lepsic.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK35,42:B7,9,21,33"] 1. 35-2 7-12 2. 2-30 21-27 3. 30-48 33-38 4. 42x33 27-32 5. 48-42 12-17 6. 33-28 32x23 7. 42-26 17-22 8. 26-31 23-28 9. 31x4 28-33 10. 4-27 33-39 11. 27-49 *


Variant move /zet 3. (12-18) 38, 4.
Variant 8. (22-28) 4 (32) 15 (37) 10.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK35,42:B7,9,21,33"] 1. 35-2 7-12 2. 2-30 21-27 3. 30-48 33-38 4. 42x33 27-32 5. 48-42 12-18 6. 33-28 32x23 7. 42-20 9-13 8. 20-24 23-28 9. 24x2 28-32 10. 2-7 18-22 11. 7-11 22-27 12. 11-16 27-31 13. 16x38 31-37 14. 38-47 *


Variant 7. (28) 3 (33 /32) 9.
Variant 9. (33) 7 (22) 16 (39) 11.

As an encore an amazing miniature. Please notice that 4 x 22!! and 1 x 23!! are the only moves to win in a position of one Black King against 2 White Kings plus 4 White Men !

Als toegift een verbazingwekkende miniatuur. Opmerkelijk is dat 4 x 22!! en 1 x 23!! de enige winnende zetten zijn in een positie van één zwarte dam tegen twee witte dammen plus vier witte schijven !

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,11,21,32,35,41,42:B1,10,18,20,24,39"] 1. 11-7 1x12 2. 6-1 24-30 3. 35x4 39-43 4. 4x22 43-48 5. 1x23 48x46 6. 23-5 *