woensdag 27 februari 2019

The World Champions Match 2018-19

When I got a heavy cold and must stay at home it was an opportunity for me to study the games of the World Championship Match 2018/2019 between Alexander Shvartsman and Roel Boomstra. I analysed most of the games rather in depth. This resulted at the idea to write an article on my Blog. My comments are not only about the analyses, but also about the match was organized.

Toen ik een zware verkoudheid kreeg en thuis moest bleven was het een gelegenheid voor mij om de partijen te bestuderen van de Wereld Kampioenschap Match 2018/2019 tussen Alexander Shvartsman en Roel Boomstra. Ik analyseerde de meeste partijen nogal diepgaand. Dit resulteerde erin dat ik een Blog artikel erover wilde schrijven. Mijn commentaren gaan niet alleen over de analyses, maar ook over de wijze waarop de match was georganiseerd.

The first game discussed at this Blog article is a nice and high level one. See the inital position of the first Applet. We start at Roel playing 38-33. After (23-29!) 42-38 (8-12) almost all the White moves are punished by Black! See 39-34 (7-11) 34 x 23 (19 x 39) 43 x 34 (18-23) z+. Or 40-34 (29 x 40) 35 x 44 (24-29) 33 x 24 (20 x 29) 44-40 (19-23) z+.

De eerste partij die besproken wordt op dit Blog artikel is een spannende op hoog niveau. We beginnen met waar Roel 38-33 speelt. Na (23-29!) 42-38 (8-12) worden bijna alle witte zetten door zwart bestraft! Zie 39-34 (7-11) 34 x 23 (19 x 39) 43 x 34 (18-23) z+. Of 40-34 (29 x 40) 35 x 44 (24-29) 33 x 24 (20 x 29) 44-40 (19-23) z+.

The Applet contains all the further moves without comments. Both players do not make any mistake. Black becomes closer to promotion, but it is not enough to win the game.

De Applet geeft alle verdere zetten zonder commentaar. Beide spelers maken geen enkele fout. Zwart komt het verst richting promotie, maar het is niet voldoende voor de winst.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,27,32,35,37,38,39,40,42,43,45,48:B7,8,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24"] 1. 38-33 23-29 2. 42-38 8-12 3. 48-42 12-17 4. 40-34 29x40 5. 35x44 24-29 6. 33x24 20x29 7. 37-31 17-22 8. 44-40 15-20 9. 31-26 22x31 10. 26x17 7-12 11. 17x8 13x2 12. 39-33 29-34 13. 40x29 31-36 14. 42-37 18-22 15. 43-39 19-24 16. 29-23 22-27 17. 32x21 16x27 18. 23-18 *
.


A great game for both players. However, this was not the case for all the games of this World Championship. See the next game.
Een prachtige partij van beide spelers. Dat was echter niet het geval voor alle partijen van dit Wereldkampioenschap. Zie de volgende partij.

A position of 6 x 6 was reached. See the initial position of the next Applet. As explained below, Alexander could reach a draw at several very simple ways. One of these is indicated below.

-41-37 (18-23) 43-38 (23-28) 34-29 =.
Een 6 x 6 positie was bereikt. Zie de beginstand van de volgende Applet. Als hierboven gezegd kon Alexander op verschillende eenvoudige manieren remise maken. Één ervan wordt hierboven aangegeven.

Alexander with extremely lack of time at the clock and under heavy presssure played 34-29??, the losing move, after (9-14!) followed by the even more worse 43-39?? that made it very easy for Roel to win the game. The Applet shows how. With (7-12!) at the right moment.

Alexander in hevige tijdnood en onder zware druk speelde 34-29??, de verliezende zet, na (9-14!) gevolgd door de nog slechtere 43-39?? waardoor het voor Roel nog eenvoudiger werd de partij te winnen. De Applet laat zien hoe. Met (7-12!) op het juiste moment.

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W15,34,36,41,43:B4,7,9,18,27"] 1. 34-29 9-14 2. 41-37 14-19 3. 43-39 18-22 4. 37-31 27-32 5. 39-34 32-38 6. 31-27 22x31 7. 36x27 38-43 8. 34-30 7-12 9. 27-21 43-49 10. 29-24 49x16 11. 24x13 16-32 *


This is an example where the available time to play was so limited that the player became under such pressure that he could not make any calculation, took a random piece and hit the clock.

Dit is een voorbeeld waar de beschikbare tijd om te spelen zo beperkt was dat de speler zo onder druk kwam dat hij geen enkele berekening maken kon, een willekeurig stuk koos en een dreun op de klok gaf.

However, it still could be even more strange. Het kon echter nog merkwaardiger.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,28,33,34,35,36,37,38,42,48:B6,8,12,13,14,15,16,21,25,26"] 1. 33-29 13-19 2. 22-17 14-20 3. 38-33 8-13 4. 17x8 13x2 5. 29-23 19-24 6. 34-29 6-11 7. 23-18 2-8 8. 18-12 8x17 9. 37-32 25-30 10. 29-23 *


The end position is a draw, because of (21-27, 30-34!!), but Roel won the game, I suppose because of the clock!!
De slotstand ie remise, vanwege (21-27, 30-34!!) maar Roel won de partij, ik neem aan vanwege de klok!!

The way to win the game at a normal way is given below. The key move to win was given by the computer program of Gérard Taille! That move is the surprising 48-43!! See below.
De manier om normaal te winnen wordt hieronder gegeven. De sleutelzet om te winnen werd gegeven door het computer programma van Gérard Taille. Deze zet is de verrassende 48-43!! Zie onder.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,28,33,34,35,36,37,38,42,48:B6,8,12,13,14,15,16,21,25,26"] 1. 33-29 13-19 2. 22-17 14-20 3. 38-33 8-13 4. 17x8 13x2 5. 29-23 19-24 6. 34-29 6-11 7. 23-18 2-8 8. 48-43 25-30 9. 29-23 8-12 10. 18x7 11x2 11. 43-39 21-27 12. 42-38 2-8 13. 23-18 20-25 14. 37-31 26x37 15. 18-13 8x19 16. 28-23 19x28 17. 33x42 *

Despite of theses missed marvellous winning moves, it does not change the fact that Roel Boomstra fully deserves his second World Title. His level of playing is extraordinary. Also at games with extremely high tempo, though he does not like that,because of the very high pressure. I find it also wrong from an organizational point of view. It could happen that the World Championship is decided because one of the players collapsed. I will come back to this later when it can be discussed with the FMJD.

Ondanks deze gemiste prachtige winnende zetten, doet het niet af aan het feit dat Roel Boomstra zijn tweede Wereld Titel volkomen verdient. Zijn niveau van spelen is buitengewoon. Ook bij parijen met een extreem hoog tempo, hoewel hij daar niet van houdt, vanwege de extreme druk. Ik vind het ook misplaatst van uit het zicht van de organisatie. Het kan gebeuren dat het Wereldkamioenschap beslist wordt omdat èèn van de spelers instort. Ik kom daar later op terug als het besproken kan worden met de FMJD.

The last Applet brings, without much comments, the extremely well played victory by Roel. A game with normal tempo. It starts with (1-6?). It proves to be the decisive losing move. Roel wins, in spite of the fact the Black does not make any further bad move at all!! See the Applet.

De laatste Applet brengt, zonder veel commentaar, de extreem goed gespeelde winst van Roel. Een partij met normmal speeltempo. Het begint met (1-6?). Het blijkt de beslissende verliezende zet te zijn. Roel wint, hoewel zwart geen enkele verdere slechte zet doet!! Zie de Applet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,28,29,33,37,38,39,41,43,49:B1,2,4,12,14,15,19,20,21,26"] 1. 41-36 1-6 2. 36-31 6-11 3. 38-32 4-9 4. 39-34 9-13 5. 23-18 12x23 6. 29x9 14x3 7. 43-39 3-8 8. 31-27 11-16 9. 34-29 20-25 10. 29-23 19-24 11. 39-34 24-30 12. 23-19 30x39 13. 33x44 15-20 14. 28-23 25-30 15. 44-40 8-13 16. 19x8 2x13 17. 27-22 30-35 18. 32-28 35x44 19. 49x40 20-24 20. 23-18 13-19 21. 40-34 *


To be honest, Black could play one and only one move of all these moves to make it more difficult for White, but it is clear that Roel played a superb number of winning moves!! Grandmaster Roel Boomstra is the right World Champion!

Om eerlijk te zijn, zwart kon één en slechts één van al die zetten spelen die het moeilijker voor wit gemaakt zou hebben, maar het is duidelijk dat Roel een voortreffelijk aantal winnende zetten speelde!! Grootmeester Roel Boomstra is de juiste Wereldkampioen!

vrijdag 8 februari 2019

A wide variety of combinations and endgames, from unusual to fully thematic.

At the start of the Applet below White plays 29-24 and Black is forced to play (30-35) because (30-34) is loosing quickly, as all of you can ascertain easily. The Applet shows a variant after 29-24 (30-35). This variant is rather strange, does not result into a thematic endgame and is not easy for computer programs.

Vanaf de aanvangsstand van de onderstaande Applet speelt wit 29-24 en zwart is gedwongen (30-35) te spelen omdat (30-34) snel verliest, zoals jullie allemaal eenvoudig kunnen vaststellen. De Applet laat een variant zien na 29-24 (30-35). Deze variant is nogal ongebruikelijk, leidt niet tot een scherpe winst en is niet eenvoudig voor een computer programma.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W21,27,28,29,32,33,36,40,49:B2,4,5,11,13,14,15,19,30"] 1. 29-24 30-35 2. 36-31 19x30 3. 21-17 11x22 4. 27x20 15x24 5. 49-44 *


After the move 49-44! there is no doubt that White has a winning position. Black cannot go forward and White will reach the promotion easily. For a computer program it is not so easy to see the absolute win already after the first moves 29-24 and (30-35). One of the many ways to win shows the next Applet.

Na de zet 49-44! is er geen enkele twijfel dat wit gewonnen staat. Zwart komt niet vooruit en wit bereikt gemakkelijk de promotie. Voor een computer programma is het niet zo eenvoudig de absolute winst reeds te zien na 29-24 en (30-35). Een van de vele manieren om te winnen laat de volgende Applet zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W28,31,32,33,40,44:B2,4,5,24,30,35"] 1. ... 24-29 2. 33x24 30x19 3. 31-27 5-10 4. 28-22 19-23 5. 22-17 23-29 6. 17-11 29-33 7. 40-34 10-14 8. 11-6 2-7 9. 34-29 33x24 10. 6-1 35-40 11. 1x9 40x49 12. 27-22 49x18 13. 9x22 *


So far the not main variants of the composition. The next Applet contains one of the two fully thematic winning variants.
Tot zover de varianten die niet de belangrijkste zijn. De volgende Applet laat één van de volledig scherpe winnende varianten zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W21,27,28,29,32,33,36,40,49:B2,4,5,11,13,14,15,19,30"] 1. 29-24 30-35 2. 36-31 19x30 3. 21-17 35x44 4. 49x40 11x22 5. 27x20 15x24 6. 40-34 30x39 7. 33x44 24-29 8. 31-26 4-9 9. 28-22 9-13 10. 22-17 2-7 11. 26-21 13-19 12. 21-16 5-10 13. 17-12 7x18 14. 16-11 19-24 15. 11-7 29-34 16. 7-2 24-30 17. 2x35 34-40 18. 35-2 40x49 19. 2-16 49x21 20. 16x15 *


This looks like a simple variant, but after 7. 33 x 44 (24-29) one mistake of White is enough for Black to reach a draw. However, Black has to play very precise,
Dit lijkt een eenvoudige variant, maar na 7. 33 x 44 (24-29) is één foutje van wit genoeg voor zwart om remise te maken. Maar dan moet zwart wel uiterst precies spelen.

- 8. 28-22? (5-10!) 31-27 (10-14!) 22-17 (14-19!) 27-22 (19-23!) 44-39 (2-7!) 32-27 (29-34!) 39 x 30 (23-29) 27-21 ( 29-33!) 21-16 (33-39!) 17-11 (7-12) 11-6 (39-44!)=.

Even when White plays 8. 31-26! it still can go wrong, but beautiful! See the next Applet. Zelfs als wit 8. 31-26! speelt kan het nog verkeerd gaan, maar mooi! Zie de volgende Applet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W28,31,32,44:B2,4,5,29"] 1. 31-26 4-9 2. 28-22 9-13 3. 22-17 2-7 4. 26-21 13-19 5. 21-16 5-10 6. 17-11 7-12 7. 11-6 29-34 8. 16-11 19-24 9. 32-28 10-14 10. 28-22 24-30 11. 6-1 34-40 *


This is a splendid draw, but the climax is the main winning variant. Dit is een prachtige remise, maar de climax is de winnende hoofdvariant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W21,27,28,29,32,33,36,40,49:B2,4,5,11,13,14,15,19,30"] 1. 29-24 30-35 2. 36-31 19x30 3. 21-17 35x44 4. 49x40 11x22 5. 27x20 15x24 6. 40-34 30x39 7. 33x44 24-29 8. 31-26 4-9 9. 28-22 9-14 10. 22-17 2-7 11. 26-21 5-10 12. 21-16 14-19 13. 17-12 7x18 14. 16-11 19-24 15. 11-7 29-34 16. 7-2 24-29 17. 32-28 18-22 18. 28x17 29-33 19. 2-16 33-39 20. 44x33 34-40 21. 16-49 40-45 22. 49-16 45-50 23. 16-11 50x28 24. 11-6 28x11 25. 6x5 *


This is the right way to play. It seems to be that instead of 8.31-26 the same result could be reached with 8.31-27. However, surprisingly enough, this is not the case, as the final Applet proves.

De bovenstaande oplossing is de juiste. Het lijkt erop dat i.p.v. 8.31-26 hetzelfde resultaat bereikt wordt met 8. 31-27. Echter verrassend genoeg, is dat niet het geval, zoals de laatste Applet laat zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W28,31,32,44:B2,4,5,29"] 1. 31-27 4-9 2. 28-22 9-13 3. 22-17 13-19 4. 17-11 29-33 5. 27-21 5-10 6. 11-6 19-23 7. 6-1 23-28 8. 32x23 33-38 9. 23-19 38-42 10. 19-13 42-48 11. 13-9 48-25 *


This is the prove that this composition has two fully thematic variants. The one with 11. (13-19). The other one 11. (5-10).

Dit bewijst dat er twee volkomen scherpe varianten zijn. De eerste met 11. (13-19). De andere 11. (5-10).

dinsdag 22 januari 2019

A simpler composition. Een eenvoudiger compositie

Compared with the previous Blog article this one below is not that complex, but interesting enough to be published. The first Applet contains the combination and the first moves of the endgame (4-10) and 42-37! After that a very interesting false solution is written with exclamation marks for the moves which are the only ones leading to a draw and are not obvious as well.

Vergeleken met het vorige Blog artikel is de volgende niet zo ingewikkeld. De eerste Applet geeft de combinatie en de eerste twee zetten van het eindspel (4-10) en 42-37! Daarna wordt de notatie weergegeven van een heel interessante schijn-oplossing met uitroeptekens bij de zetten die niet alleen de enige zijn die tot remise leiden, maar ook niet vanzelfsprekend zijn.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,19,22,23,24,30,32,39,42:B1,3,4,8,10,12,13,35"] 1. 32-28 12x21 2. 22-17 21x12 3. 23-18 13x44 4. 19-14 10x19 5. 24x2 35x24 6. 2x49 4-10 7. 42-37 *


- 7.(10-15) 8.37-31? (15-20!) 9. 49-35 (1-6!) 10. 35-40 (12-17) 11.40-7 (20-25!) 12. 7-11 (17-21) 13. 11-2 (21-26!) 14. 31-27 (3-9!) 15. 2-19 (6-11!) 16. 19-28 (11-16) 17. 28-22 (16-21) 18. 27 x 16 (25-30) 19. 22 x 4 (30-34) =.

The two correct solutions start with (10-15) or (10-14). The solution starting with the endgame and the move (10-15) gives the Applet below.

De twee correcte oplossingen beginnen met (10-15) of (10-14). De oplossing van het eindspel en de zet (10-15) laat de volgende Applet zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W37,K49:B1,3,10,12"] 1. ... 10-15 2. 49-35 12-17 3. 37-31 1-6 4. 31-27 15-20 5. 35-19 20-25 6. 19-37 6-11 7. 37-26 17-22 8. 27x18 25-30 9. 26-48 30-35 10. 48-34 3-8 11. 34-23 11-16 12. 23-5 16-21 13. 18-13 8x19 14. 5x16 35-40 15. 16-11 40-45 16. 11-50 *


The final main variant concludes this article and gives the Applet with the complete solution from the start.
De afsluitende hoofdvariant besluit dit artikel en geeft de Applet met de complete oplossing vanaf het begin.

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W17,19,22,23,24,30,32,39,42:B1,3,4,8,10,12,13,35"] 1. 32-28 12x21 2. 22-17 21x12 3. 23-18 13x44 4. 19-14 10x19 5. 24x2 35x24 6. 2x49 4-10 7. 42-37 10-14 8. 49-35 12-17 9. 37-31 17-21 10. 31-26 21-27 11. 35-49 14-19 12. 49x21 19-23 13. 21-38 23-28 14. 26-21 1-7 15. 21-17 7-12 16. 17x8 3x12 17. 38-20 28-32 18. 20-3 12-18 19. 3-9 18-23 20. 9-20 32-37 21. 20-14 37-42 22. 14x48 *


dinsdag 8 januari 2019

An amazing 8 x 8

The first of my Blog articles at 2019 shows forcings, several thematic variants, suprising draws and original endgames. The beauty of draughts is demonstrated in many ways.

Het eerste Blog artikel van mij in 2019 laat forcings zien en een aantal scherpe varianten, verrassende remises en originele eindspelen. De veelzijdige schoonheid van dammen wordt op verschillende manieren gedemonstreerd.

The initial position of the Applet below suggests that White wins very easily.

De aanvangstand van de Applet hieronder maakt de indruk dat wit heel gemakkelijk wint.

- 20-14 (16 x 36) 14 x 5 (18-23) 30-24 (29 x 20) 25 x 3 (36-41) 5-19 (23 x 14)3 x 36 w+.

However, the Applet presents the first big surprise (9-14!!) of this article.
Maar de Applet laat de eerste grote verrassing (9-14!!) van dit artikel zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 20-14 16x36 2. 14x5 9-14 3. 5x1 36-41 4. 1x40 41-46 * =.


The draw is reached by (33-38) or (28-32)depending on the next move of White. De remise wordt bereikt door (33-38) of (28-32) afhankelijk van de volgende zet van wit.

However, the most exciting false solution is the next one. It is not the only one to make a draw, but the fastest and the most spectacular.
Maar de spannendste schijn-oplossing is de volgende. Deze is niet de enige die er een remise bereikt, maar de snelste en de meest spectaculaire.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 31-26 16x27 2. 20-14 9x20 3. 25x5 27-32 4. 5-19 18-23 5. 19-2 7-12 6. 30-25 32-37 7. 25-20 29-34 8. 39x30 33-38 9. 20-14 38-42 10. 14-9 37-41 11. 9-3 42-48 12. 3x33 48x25 13. 2-7 41-47 14. 7x29 25-39 *


Now is the time to explain how to win. After the first three moves 31-26 (16 x27) 26-21 (27 x16) 20-14 Black has the choice between (9 x 20) or ( 10 x 19). We start with (9 x 20) 25 x 5. What follows is not the most interesting variant, but we have to show that it´s winning, otherwise the composition would not be correct.

Nu is het tijd te laten zien hoe te winnen. Na de eerste drie zetten 31-26 (16 x27) 26-21 (27 x 16) 20-14 heeft zwart de keuze tussen (9 x 20) of (10 x 19). Wij beginnen met (9 x 20) 25 x 5. Wat daarna komt is niet de meest interessante variant, maar we moeten aantonen dat het wint, anders zou de compositie niet correct zijn.

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 31-26 16x27 2. 26-21 27x16 3. 20-14 9x20 4. 25x5 18-23 5. 30-25 16-21 6. 25-20 21-27 7. 20-15 27-31 8. 15-10 31-37 9. 10-4 37-41 10. 4-18 23x12 11. 5x46 33-38 12. 46-37 12-18 13. 37-48 *


The first goal of the main variant is to lead the White King to 48. From that moment on Black has four different ways to start a thematic variant. Black should not play (33-38?)because it is far better to leave the Black at 32. The right choice is (9-13) or (9-14) both leading to two different thematic variants again, so in total four thematic variants. The Applet below gives the solution from the start and includes one of the endgame variants.

Het eerste doel van de hoofdvariant is de witte dam naar 48 te leiden. Vanaf daar heeft zwart vier verschillende mogelijkheden om een scherpe variant te beginnen. Zwart moet geen (33-38?) spelen omdat het veel beter is de zwarte op 32 te laten staan. De goede keuze is (9-13) of (9-14) die beide leiden tot twee verschillende varianten, in totaal dus vier scherpe varianten. De volgende Applet geeft de oplossing vanaf de start tot en met één van de scherpe varianten.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 31-26 16x27 2. 26-21 27x16 3. 20-14 10x19 4. 30-24 29x20 5. 25x1 33-38 6. 39-33 38x29 7. 1x34 28-32 8. 34-48 9-13 9. 44-39 13-18 10. 48-26 18-23 11. 26-42 23-28 12. 50-45 16-21 13. 42-26 32-37 14. 26x33 37-41 15. 39-34 41-46 16. 33-28 46x40 17. 45x34 *


The next Applet starts at the endgame phase with the White King at 48 and (9-13) as the first move again, but with a totally different solution.
De volgende Applet begint in de eindpel fase met de witte dam op 48 en ((9-13) weer als de eerste zet, maar met een heel andere oplossing.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W44,K48,50:B9,16,32"] 1. ... 9-13 2. 44-39 13-18 3. 48-26 18-22 4. 26-3 22-28 5. 3-25 32-38 6. 39-33 38x29 7. 25-14 28-33 8. 14-20 16-21 9. 50-44 21-27 10. 44-39 33x44 11. 20x50 27-32 12. 50-33 32-37 13. 33-47 37-41 14. 47x36 *


The other two thematic variants start with (9-14). Both are clearly different compared with the two starting with (9-13).
De beide andere scherpe varianten beginnen met (9-14). Vergeleken met de twee die begonnen met (9-13) zijn ze duidelijk anders.
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W44,K48,50:B9,16,32"] 1. ... 9-14 2. 44-39 14-20 3. 48-42 16-21 4. 42x15 32-37 5. 15-38 21-26 6. 38-47 26-31 7. 47-36 37-42 8. 36x27 42-48 9. 27-43 48-37 10. 43-32 37x44 11. 50x39 *


For the last fully thematic variant the Applet gives the complete solution. Voor de laatste volledig scherpe variant geeft de Applet de complete oplossing.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 31-26 16x27 2. 26-21 27x16 3. 20-14 10x19 4. 30-24 19x30 5. 25x1 33-38 6. 39-33 38x29 7. 1x34 28-32 8. 34-48 9-14 9. 44-39 14-20 10. 48-42 20-25 11. 39-33 16-21 12. 50-44 25-30 13. 33-28 32x23 14. 42-37 23-29 15. 37-42 29-34 16. 42-48 21-27 17. 44-39 34x43 18. 48x25 27-32 19. 25-20 32-37 20. 20-47 37-41 21. 47x36 *


All the white moves of the main variant and the endgame variants are thematic moves. This implies that this composition has more than 50 thematic moves, so all of them the only ones winning!

Alle witte zettten van de hoofdvariant en de eindspel varianten zijn scherpe zetten. Dat betekent dat deze compositie meer dan 50 scherpe zetten heeft,dus elke daarvan is de enige winnende zet!

maandag 17 december 2018

Spectacular draws, nice Wins and a mission impossible

From the initial position of the Appplet below White plays 11-7. Everybody can see that (2 x 11) is loosing immediately. So Black has to play (12 x 1). The Applet shows how to win.

Vanaf de beginstand van de Applet hieronder speelt wit 11-7. Iedereen kan zien dat (2 x 11) onmiddellijk verliest. Zwart moet dus (12 x 1) spelen. De Applet laat zien hoe het gewonnen wordt.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,16,32,37,38,40,50:B2,5,6,12,18,30,36"] 1. 11-7 12x1 2. 16-11 6x17 3. 37-31 36x27 4. 32x23 2-8 5. 23-19 5-10 6. 50-44 1-7 7. 44-39 30-35 8. 40-34 7-12 9. 39-33 10-15 10. 19-14 8-13 11. 33-29 13-19 12. 14x23 15-20 13. 23-19 12-18 14. 38-33 18-22 15. 19-13 22-27 16. 13-9 27-31 17. 9-4 31-37 18. 34-30 35x24 19. 33-28 24x22 20. 4x15 *


A fully thematic solution. All the White moves are the only ones winning.

However, Black can make it far more difficult for White. In other words White could easily make mistakes leading to a draw. A number of them is shown below. After the wrong move of White, each Black move is the only one leading to a draw!

Een volledig scherpe oplossing. Elke witte zet is de enige die wint.
Zwart kan het echter veel moeilijker maken voor wit. Met andere woorden wit kan makkelijk fouten maken met remise als resultaat. Een aantal hiervan is hieronder aangegeven. Na de foutieve zet van wit, is elke zwarte zet de enige die tot een remise voert!

---1. 28-23 2-8 2. 50-44? 8-13 3. 44-39 30-35 4. 40-34 5-10 5. 34-30 35x24 6. 23-19 13-18 7. 19x30 =.

---1. 28-23 2-8 2. 23-19 5-10 3. 38-33? 10-15 4. 19-14 8-13 5. 33-28 1-7 6. 50-44 7-12 7. 28-23 12-17 8. 23-18 13x22 9. 14-9 17-21 10. 9-3 21-26 11. 3-9 22-28 12. 9-14 28-33 13. 14-25 30-35 =.

---1. 28-23 2-8 2. 23-19 5-10 3. 50-44 1-7 4. 44-39 30-35 5. 40-34 7-12 6. 38-32? 10-15 7. 19-14 8-13 8. 32-27 13-19 9. 14x23 15-20 10. 27-22 20-24 11. 22-18 12-17 12. 18-12 17x8 13. 23-18 24-30 14. 34x25 35-40 =.

Far more moves of White as listed above lead to a draw. That´s why it is called a Mission Impossible. However, JB (Jason Bourne/Jaap Bus) make the impossible possible as the Applet proves.

Veel meer witte zetten als hieroven aangegeven leiden tot een remise. Daarom wordt het een onmogelijke opdracht genoemd. Toch maken JB (Jason Bourne / Jaap Bus) het onmogeljke mogelijk zoals de Applet bewijst.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,16,32,37,38,40,50:B2,5,6,12,18,30,36"] 1. 11-7 12x1 2. 16-11 6x17 3. 37-31 36x27 4. 32x23 2-8 5. 23-19 5-10 6. 50-44 1-7 7. 44-39 30-35 8. 40-34 10-15 9. 19-14 8-13 10. 39-33 13-19 11. 14x23 15-20 12. 23-19 20-25 13. 19-14 25-30 14. 34x25 35-40 15. 14-10 40-44 16. 10-5 44-50 17. 38-32 50x46 18. 25-20 7-11 19. 20-14 46x10 20. 5x6 *

play! The next endgame has a number of surprises. We start with a not too complex draw. One of the surprises is that Black waits with (2-7) to play in order to reach the draw !
Het volgende eindspel kent een aantal verrassingen. We beginnen met een niet al te ingewikkelde remise. Één van de verrassingen is dat zwart wacht met(2-7)te spelen en zo de remise bereikt!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,32,33,44:B2,4,5,24"] 1. 33-28 24-29 2. 28-22? 5-10 3. 31-27 10-14 4. 22-17 14-19 5. 27-22 19-23 6. 44-39 2-7 7. 32-27 29-34 8. 39x30 23-29 9. 27-21 29-33 10. 21-16 33-39 11. 17-11 7-12 12. 11-6 39-44 *


The next draw is fabulous. White starts very well, but makes the mistake of playing 7. 17-11? The resulting draw is a real beauty!

De volgende remise is fenominaal. Wit begint heel goed, maar maakt de fout om 7. 17-11? te spelen. De remise die dan komt is heel mooi!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,32,33,44:B2,4,5,24"] 1. 33-28 24-29 2. 31-26 4-9 3. 28-22 9-13 4. 22-17 2-7 5. 26-21 13-19 6. 21-16 5-10 7. 17-11 7-12 8. 11-6 29-34 9. 16-11 19-24 10. 32-28 10-14 11. 28-22 24-30 12. 6-1 34-40 *


Depending on how Black plays there are two winning thematic variants. The first one plays 7. 17-12! instead of 17-11?
Afhankelijk van wat zwart speelt zijn er twee winnende scherpe varianten. Bj de eerste speelt wit 7. 17-12! i.p.v. 17-11?

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,32,33,44:B2,4,5,24"] 1. 33-28 24-29 2. 31-26 4-9 3. 28-22 9-13 4. 22-17 2-7 5. 26-21 13-19 6. 21-16 5-10 7. 17-12 7x18 8. 16-11 19-24 9. 11-7 29-34 10. 7-2 24-30 11. 2x35 34-40 12. 35-2 40x49 13. 2-16 49x21 14. 16x15 *


The last one is the longest. De laatste is de langste.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,32,33,44:B2,4,5,24"] 1. 33-28 24-29 2. 31-26 4-9 3. 28-22 9-14 4. 22-17 2-7 5. 26-21 5-10 6. 21-16 14-19 7. 17-12 7x18 8. 16-11 19-24 9. 11-7 29-34 10. 7-2 24-29 11. 32-28 18-22 12. 28x17 29-33 13. 2-16 33-39 14. 44x33 34-40 15. 16-49 40-45 16. 49-16 45-50 17. 16-11 50x28 18. 11-6 28x11 19. 6x5 *


donderdag 8 november 2018

Superb Draws and Thematic Variants

We start this time with two extraordinary draws. The main surprise of the first draw is the sacrifice 4.(36-41!!). Another one is 8.(3-9!).
Wij beginnen deze keer met twee buitengewone remises. De beste verrassing van de eerste remise is het offer 4. (36-41!!). Een andere is 8.(3-9!).


[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,23,32,K40,42,47:B2,3,15,16,22,30,31"] 1. 40-44 15x24 2. 44x6 31-36 3. 6-1 16-21 4. 1-18 36-41 5. 47x36 30-34 6. 18-22 34-40 7. 22-50 24-30 8. 23-19 3-9 9. 32-28 30-34 10. 28-23 9-13 11. 19x8 2x13 12. 36-31 40-45 13. 42-38 21-27 14. 31x22 34-39 15. 50x28 45-50 16. 23-18 13-19 *


The second one is interesting as well. In particular 3.(2-8!)and 7.(21-26!) 8.(31-37!) and 10.(3-9!).
De tweede is ook interessant. In het bijzonder 3.(2-8!)en 7.(21-26!) 8.(31-37!) en 10.(3-9!).
However, the biggest surprise is another one. It is a challenge for the readers to find out why these two variants are not fully correct.
Echter de grootste verrassing is een andere. Het is een uitdaging voor de lezers om uit te vinden waarom deze twee varianten niet helemaal correct zijn.

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,23,32,K40,42,47:B2,3,15,16,22,30,31"] 1. 32-27 15x24 2. 27x18 16-21 3. 40-45 2-8 4. 45-50 30-35 5. 50-28 35-40 6. 18-13 8x19 7. 23x14 21-26 8. 28-50 31-37 9. 42x31 26x37 10. 14-10 3-9 11. 10-5 24-29 12. 5x41 29-33 13. 50x4 40-44 *


Now is the time for the winning variants. We start with the variant where Black plays 10.(3-8). Black plays 10. (3-9) at all other variants.
Nu wordt het tijd voor de winnende varianten. Wij beginnen met de variant waar zwart 10.(3-8) speelt. Bij alle andere varianten speelt zwart 10. (3-9).

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,23,32,K40,42,47:B2,3,15,16,22,30,31"] 1. 32-28 22x33 2. 23-18 15x24 3. 42-37 31x42 4. 47x20 16-21 5. 40-23 21-27 6. 20-14 2-8 7. 18-12 8x17 8. 14-10 27-31 9. 10-5 31-36 10. 23-7 3-8 11. 7-2 30-35 12. 2x24 35-40 13. 24-33 40-45 14. 33x6 45-50 15. 5-28 50x17 16. 6x28 *


The next Applets start with 10. (3-9). De volgende Applets beginnen met 10.(3-9).

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "B:WK5,K7:B3,17,30,36"] 1. ... 3-9 2. 5-37 17-22 3. 7-11 22-27 4. 11-16 27-31 5. 37x26 36-41 6. 26-37 41x32 7. 16x3 *


[Event ""] [Date "2018.11.09"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "B:WK5,K7:B3,17,30,36"] 1. ... 3-9 2. 5-37 30-35 3. 7-29 17-22 4. 37-19 9-13 5. 19x2 36-41 6. 29-18 22x13 7. 2x46 35-40 8. 46-28 40-45 9. 28-50 *


The last and longest variant remains. The moves of the two White Kings are very precise and logical. Finally a sacrifice of a King leads to one of the best known classic endgames.

De laatste en langste variant blijft nog over. De zetten van de twee witte dammen zijn heel precies en logisch. Tenslotte leidt een offer van een dam tot een van de meest bekende klassieke eindspelen.

[Event ""] [Date "2018.11.10"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,23,32,K40,42,47:B2,3,15,16,22,30,31"] 1. 32-28 22x33 2. 23-18 15x24 3. 42-37 31x42 4. 47x20 16-21 5. 40-23 21-27 6. 20-14 2-8 7. 18-12 8x17 8. 14-10 27-31 9. 10-5 31-36 10. 23-7 3-9 11. 5-37 9-13 12. 7-16 17-22 13. 37-31 36x27 14. 16x25 22-28 15. 25-20 28-32 16. 20-15 13-18 17. 15-4 18-23 18. 4-15 32-37 19. 15-10 37-42 20. 10x48 *


zaterdag 29 september 2018

More Mini Miracles

The first compostion contains not so really a forcing, but more a compulsive move at the start. After the combination the endgame has three thematic variants. Each of them desserve an Applet.
De eerst compositie bevat niet zo echt een forcing, maar meer een dwangzet aan het begin. Na de combinatie heeft het eindspel drie scherpe varianten. Elke daarvan verdient een Applet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,11,16,35,37,38,41,47:B1,8,18,21,23,27,29,33"] 1. 37-31 27x36 2. 16x27 33x42 3. 47x38 36x47 4. 27-22 47x17 5. 11x2 23-28 6. 2-16 29-33 7. 16-43 1-7 8. 35-30 28-32 9. 43x2 33-38 10. 2-24 38-43 11. 6-1 43-48 12. 1-34 48-37 13. 24-42 37x48 14. 30-25 48x30 15. 25x34 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,11,16,35,37,38,41,47:B1,8,18,21,23,27,29,33"] 1. 37-31 27x36 2. 16x27 33x42 3. 47x38 36x47 4. 27-22 47x17 5. 11x2 23-28 6. 2-16 1-7 7. 16x2 28-32 8. 6-1 32-37 9. 1x34 37-42 10. 2-24 42-47 11. 34-29 47-36 12. 29-18 36x30 13. 35x24 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,11,16,35,37,38,41,47:B1,8,18,21,23,27,29,33"] 1. 37-31 27x36 2. 16x27 33x42 3. 47x38 36x47 4. 27-22 47x17 5. 11x2 29-33 6. 2-7 1x12 7. 6-1 12-18 8. 35-30 33-38 9. 30-24 38-42 10. 24-19 23x14 11. 1x47 14-20 12. 47x15 *


The next composition is one of the strangest I ever made. Black has a minority of one Man. So White is supposed to win. The obvious way to win is the one shown below.

De volgende compositie is er een van de merkwaardigste die ik ooit gemaakt heb. Zwart heeft een stuk minder. Wit behoort dus te winnen. De meest voor de hand liggende manier om te winnen wordt hieronder aangegeven.

32-27 (17-22) 27-21 (1-7) 45-40, 50 x 39 (23-29) 46-41 (7-12) 37-32 (6- 11) 16 x 7 (12 x 1) 21-16 (18-23) 16-11 (22-28) 32-27 (29-34) 39 x 30 (28-33) 30-25 (33-38) 25-20 (38-42) 47 X 38 (36 x 47) =.

So this is not the way to win. However, there is another surprise.
Dat is dus niet de manier om te winnen. Er is echter een andere verrassing.

- 16-11 (18-22) 32-28!! (23 x 41) 46 x 37 w+.

This paves the way to play the main variant, leading to a nice endgame /lock up of Arne van Mourik. See the Applet.
Dit maakt de weg vrij om de hoofdvariant te spelen, die leidt tot een leuk eindspel/opsluiting van Arne van Mourik. Zie de Applet.

[Event ""] [Date "2018.09.29"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W16,26,32,37,45,46,47,50:B1,6,17,18,23,35,36"] 1. 16-11 17-22 2. 46-41 6x17 3. 26-21 17x26 4. 32-28 23x32 5. 37x17 26-31 6. 45-40 35x44 7. 50x39 18-23 8. 17-12 23-28 9. 12-8 28-32 10. 8-3 31-37 11. 3-26 37x46 12. 26-37 32x41 13. 39-33 1-7 14. 33-28 7-11 15. 28-22 11-16 16. 22-17 *


The third one is easy to understand, though White has to play precisely. The climax is 47-42!!
De derde is gemakkelijk te volgen, hoewel wit heel precies spelen moet. De climax is 47-42!!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,22,26,28,34,40,47,49:B2,11,14,16,19,20,24,36"] 1. 34-29 24x33 2. 15x13 33-38 3. 49-43 38x49 4. 22-17 49x21 5. 26x6 16-21 6. 6-1 21-26 7. 1-23 14-20 8. 23-34 2-7 9. 34x1 26-31 10. 47-42 36-41 11. 42-37 41x23 12. 1x15 31-37 13. 15-47 *


We come now into a higher level of forcings. This one has a large number of false solutions. A list of a number of these is available for you. They start at different moments of the main solution. So that you can have a look at them during playing the solution with the Applet.

Wij komen nu tot een hoger niveau van forcings. Deze heeft een groot aantal schijnoplossingen. Een lijst met een aantal ervan is voor jou beschikbaar. Deze beginnen op verschillende momenten van de oplossing. Aldus kan je er naar kijken als je de oplossing met de Applet afspeelt.

- 1. 24?, 34 (28!) 18, 22 (14!) 17 (28!) 12 (32!) 41 (38) 37 (19) 7 (28) 1 or 2 (28!) =.
- 8. 30? (14!) 6 (19!) 37 (18) =.
- 9. 37? (14) 31 (18!) 30, 1 (19!) 14 (33!) 28 (40) =.
- 10. 30 (35) 34 (40!) 45 (20!) =.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,25,30,33,39,46:B3,10,12,15,19,23"] 1. 46-41 3-8 2. 30-24 19x30 3. 25x34 23-28 4. 22-18 12x23 5. 33x22 15-20 6. 22-17 23-28 7. 17-11 8-12 8. 11-6 20-24 9. 34-30 24x35 10. 39-34 28-32 11. 6-1 32-37 12. 1x5 37x46 13. 34-29 35-40 14. 29-23 46x14 15. 5x45 *


An extraordinary miniature. Een buitengewone miniatuur.

Ton Sijbrands analysed many hundreds of games and published the results of his efforts. Once he came to the position Black 23,28,32 and White 14,35,K 42. Ton could not find how to win. However, the program Truus concluded that 42-31!! is the way to win!.
The moves of the game leading to this position were not thematic at all. That´s why I tried to reach this position in a totally different, thematic, way. For this purpose I replaced 14 to 12 and had to find a solution. The result of all this is showed by the Applet below.

Ton Sijbrands heeft vele honderden partijen geanalyseerd en de resultaten daarvan gepubliceerd. Zo kwam hij eens tot de stand Zwart 23,28,32 en Wit 14,35,D42. Ton kon de winst niet vinden. Maar het programma Truus gaf aan dat 42-31!! de winnende zet is!
De zetten die aan deze positie vooraf gingen hadden niets van een scherpe variant. Daarom probeerde ik die stand op een heel andere, wel scherpe, wijze te bereiken. Zodoende zette ik 14 op 12 en moest vervolgens een heel andere spelgang vinden. Het resultaat daarvan is te zien met onderstaande Applet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,18,35,36,37,41,42:B10,16,23,26,28,29,32"] 1. 17-12 10-14 2. 18-13 29-33 3. 42-38 33x31 4. 36x38 26-31 5. 13-8 31-37 6. 41x32 28x37 7. 38-32 37x28 8. 8-3 16-21 9. 3x20 21-27 10. 20-42 27-32 11. 42-31 32-38 12. 12-8 38-43 13. 8-3 43-48 14. 3-26 48-25 15. 35-30 25x43 16. 31-22 28x17 17. 26x48 *


- 13. (43-49) 31-18, 3 x 44, 35 x 44.

A computer program brings a piece of Art! Een computer programma brengt een Kunstwerk!

At the end of this article I present to you the best miniature of all times in my view. A wide variety of winning variants, several very different endgames, an original climax and a large number of interesting false solutions, of which I only show you the most relevant.
Aan het eind van dit artikel laat ik je de beste miniatuur aller tijden zien althans naar mijn smaak. Een groot aanbod aan winnende varinten, een aantal geheel verschillende eindspelen, een originele climax en een groot aantal interessante schijn-oplossingen, waarvan ik je alleen de meest relevante laat zien.

False solutions. Schjnoplossingen.

1. 41-37 (24-29) 2. 37 x 26 (13-18) 3. 40-35 (29-34!, 23-29!, 34-39!) =.
1. 41-37 (24-29) 2. 37 x 26 (13-18) 3. 44-39 (30-34, 29-33, 23 x 45) 16-11 (45-50) 11-7 (18-23) 7-2 (23-29) 30-25 (29-34) =.
1. 41-36 (24-29) 2. 36 x 27 (13-18) 3. 27-22 , 32 x 21 (30-34) 40-35 (34-40) 44-39 (40-45) 16-11 (23-28!) 11-7 (28-32) 38 x 27(45-50) =.
1. 41-36 (24-29) 2. 36 x 27 (13-18) 3.44-39 ( 30-34, 29-33, 23 x 45) 16-11 (45-50) 11-6 (50-22 (27-21 (22-27) =.
1. 41-36 (23-29) 2. 36 x 27 (30-34) 3. 16-11, 44-40, 11-7 (14-20) 7-2 (20-25) 2 x 39 (29-34, 25 x 34) =.

There are more false solutions, but rather easy to see during playing the Applets. Er zijn meer schijnoplossingen, maar nogal eenvoudig te zien bij het spelen van de Applets.

The first Applet is not a thematic variant, but has a nice way to win, totally different from the main variant of this miniature.
De eerste Applet is geen scherpe variant, maar laat een mooie winst zien, totaal verschillend van de hoofdvariant van deze minatuur.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 31-36 3. 41-37 30-34 4. 40-35 34-40 5. 7-2 40x49 6. 2x28 29-34 7. 28x5 49-44 8. 5-23 34-39 9. 23-5 44-50 10. 37-31 36x27 11. 32x21 39-44 12. 5-28 44-49 13. 38-33 49x16 14. 42-38 16x49 15. 28-6 50x22 16. 6x44 49x40 17. 35x44 *


The next one is thematic from 7-1 on. Again a totally different endgame!
De volgende is scherp vanaf 7-1. Weer een totaal ander eindspel!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 31-36 3. 41-37 13-18 4. 7-1 29-33 5. 38x29 23x45 6. 1x9 45-50 7. 9-4 50x47 8. 4-15 36-41 9. 37x46 47-36 10. 15-4 36-47 11. 46-41 47x36 12. 32-27 36x22 13. 4x27 *


We are close to the climax now, with two Applets left. The suprise in both cases and the way to win is the unusual sacrifice 42-37!! However, this is the only thing they have in common.
Wij zijn nu dicht bij de climax, met nog twee Applets te gaan. De verrassing in beide gevallen en de manier om te winnen is het ongebruikelijke offer 42-37!! Maar dat is het enige dat ze gemeen hebben.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 13-18 3. 42-37 31x33 4. 7-2 30-34 5. 2-16 34x45 6. 44-39 33x44 7. 32-28 23x32 8. 16x50 *


The main variant is an original and spectacular way to reach a 46/5.
De hoofdvariant is een originele en spectaculaire manier om tot een 46/5 te komen.

We extend the solution a bit. We maken de oplossing een beetje langer.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W12,32,38,40,41,42,44:B6,13,14,23,24,25,31"] 1. 12-7 6-11 2. 7x16 25-30 3. 16-11 24-29 4. 11-7 30-34 5. 42-37 31x33 6. 7-2 34x45 7. 2x39 45-50 8. 39-34 50x46 9. 34x5 *


There is no way for Black to reach a draw after 2 x 39. Er is geen mogelijkeid een remise te bereiken na 2 x 39.
-(14-20) 41-37 w+
- (14-19) 39-48 w+