vrijdag 8 februari 2019

A wide variety of combinations and endgames, from unusual to fully thematic.

At the start of the Applet below White plays 29-24 and Black is forced to play (30-35) because (30-34) is loosing quickly, as all of you can ascertain easily. The Applet shows a variant after 29-24 (30-35). This variant is rather strange, does not result into a thematic endgame and is not easy for computer programs.

Vanaf de aanvangsstand van de onderstaande Applet speelt wit 29-24 en zwart is gedwongen (30-35) te spelen omdat (30-34) snel verliest, zoals jullie allemaal eenvoudig kunnen vaststellen. De Applet laat een variant zien na 29-24 (30-35). Deze variant is nogal ongebruikelijk, leidt niet tot een scherpe winst en is niet eenvoudig voor een computer programma.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W21,27,28,29,32,33,36,40,49:B2,4,5,11,13,14,15,19,30"] 1. 29-24 30-35 2. 36-31 19x30 3. 21-17 11x22 4. 27x20 15x24 5. 49-44 *


After the move 49-44! there is no doubt that White has a winning position. Black cannot go forward and White will reach the promotion easily. For a computer program it is not so easy to see the absolute win already after the first moves 29-24 and (30-35). One of the many ways to win shows the next Applet.

Na de zet 49-44! is er geen enkele twijfel dat wit gewonnen staat. Zwart komt niet vooruit en wit bereikt gemakkelijk de promotie. Voor een computer programma is het niet zo eenvoudig de absolute winst reeds te zien na 29-24 en (30-35). Een van de vele manieren om te winnen laat de volgende Applet zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W28,31,32,33,40,44:B2,4,5,24,30,35"] 1. ... 24-29 2. 33x24 30x19 3. 31-27 5-10 4. 28-22 19-23 5. 22-17 23-29 6. 17-11 29-33 7. 40-34 10-14 8. 11-6 2-7 9. 34-29 33x24 10. 6-1 35-40 11. 1x9 40x49 12. 27-22 49x18 13. 9x22 *


So far the not main variants of the composition. The next Applet contains one of the two fully thematic winning variants.
Tot zover de varianten die niet de belangrijkste zijn. De volgende Applet laat één van de volledig scherpe winnende varianten zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W21,27,28,29,32,33,36,40,49:B2,4,5,11,13,14,15,19,30"] 1. 29-24 30-35 2. 36-31 19x30 3. 21-17 35x44 4. 49x40 11x22 5. 27x20 15x24 6. 40-34 30x39 7. 33x44 24-29 8. 31-26 4-9 9. 28-22 9-13 10. 22-17 2-7 11. 26-21 13-19 12. 21-16 5-10 13. 17-12 7x18 14. 16-11 19-24 15. 11-7 29-34 16. 7-2 24-30 17. 2x35 34-40 18. 35-2 40x49 19. 2-16 49x21 20. 16x15 *


This looks like a simple variant, but after 7. 33 x 44 (24-29) one mistake of White is enough for Black to reach a draw. However, Black has to play very precise,
Dit lijkt een eenvoudige variant, maar na 7. 33 x 44 (24-29) is één foutje van wit genoeg voor zwart om remise te maken. Maar dan moet zwart wel uiterst precies spelen.

- 8. 28-22? (5-10!) 31-27 (10-14!) 22-17 (14-19!) 27-22 (19-23!) 44-39 (2-7!) 32-27 (29-34!) 39 x 30 (23-29) 27-21 ( 29-33!) 21-16 (33-39!) 17-11 (7-12) 11-6 (39-44!)=.

Even when White plays 8. 31-26! it still can go wrong, but beautiful! See the next Applet. Zelfs als wit 8. 31-26! speelt kan het nog verkeerd gaan, maar mooi! Zie de volgende Applet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W28,31,32,44:B2,4,5,29"] 1. 31-26 4-9 2. 28-22 9-13 3. 22-17 2-7 4. 26-21 13-19 5. 21-16 5-10 6. 17-11 7-12 7. 11-6 29-34 8. 16-11 19-24 9. 32-28 10-14 10. 28-22 24-30 11. 6-1 34-40 *


This is a splendid draw, but the climax is the main winning variant. Dit is een prachtige remise, maar de climax is de winnende hoofdvariant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W21,27,28,29,32,33,36,40,49:B2,4,5,11,13,14,15,19,30"] 1. 29-24 30-35 2. 36-31 19x30 3. 21-17 35x44 4. 49x40 11x22 5. 27x20 15x24 6. 40-34 30x39 7. 33x44 24-29 8. 31-26 4-9 9. 28-22 9-14 10. 22-17 2-7 11. 26-21 5-10 12. 21-16 14-19 13. 17-12 7x18 14. 16-11 19-24 15. 11-7 29-34 16. 7-2 24-29 17. 32-28 18-22 18. 28x17 29-33 19. 2-16 33-39 20. 44x33 34-40 21. 16-49 40-45 22. 49-16 45-50 23. 16-11 50x28 24. 11-6 28x11 25. 6x5 *


This is the right way to play. It seems to be that instead of 8.31-26 the same result could be reached with 8.31-27. However, surprisingly enough, this is not the case, as the final Applet proves.

De bovenstaande oplossing is de juiste. Het lijkt erop dat i.p.v. 8.31-26 hetzelfde resultaat bereikt wordt met 8. 31-27. Echter verrassend genoeg, is dat niet het geval, zoals de laatste Applet laat zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W28,31,32,44:B2,4,5,29"] 1. 31-27 4-9 2. 28-22 9-13 3. 22-17 13-19 4. 17-11 29-33 5. 27-21 5-10 6. 11-6 19-23 7. 6-1 23-28 8. 32x23 33-38 9. 23-19 38-42 10. 19-13 42-48 11. 13-9 48-25 *


This is the prove that this composition has two fully thematic variants. The one with 11. (13-19). The other one 11. (5-10).

Dit bewijst dat er twee volkomen scherpe varianten zijn. De eerste met 11. (13-19). De andere 11. (5-10).

dinsdag 22 januari 2019

A simpler composition. Een eenvoudiger compositie

Compared with the previous Blog article this one below is not that complex, but interesting enough to be published. The first Applet contains the combination and the first moves of the endgame (4-10) and 42-37! After that a very interesting false solution is written with exclamation marks for the moves which are the only ones leading to a draw and are not obvious as well.

Vergeleken met het vorige Blog artikel is de volgende niet zo ingewikkeld. De eerste Applet geeft de combinatie en de eerste twee zetten van het eindspel (4-10) en 42-37! Daarna wordt de notatie weergegeven van een heel interessante schijn-oplossing met uitroeptekens bij de zetten die niet alleen de enige zijn die tot remise leiden, maar ook niet vanzelfsprekend zijn.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,19,22,23,24,30,32,39,42:B1,3,4,8,10,12,13,35"] 1. 32-28 12x21 2. 22-17 21x12 3. 23-18 13x44 4. 19-14 10x19 5. 24x2 35x24 6. 2x49 4-10 7. 42-37 *


- 7.(10-15) 8.37-31? (15-20!) 9. 49-35 (1-6!) 10. 35-40 (12-17) 11.40-7 (20-25!) 12. 7-11 (17-21) 13. 11-2 (21-26!) 14. 31-27 (3-9!) 15. 2-19 (6-11!) 16. 19-28 (11-16) 17. 28-22 (16-21) 18. 27 x 16 (25-30) 19. 22 x 4 (30-34) =.

The two correct solutions start with (10-15) or (10-14). The solution starting with the endgame and the move (10-15) gives the Applet below.

De twee correcte oplossingen beginnen met (10-15) of (10-14). De oplossing van het eindspel en de zet (10-15) laat de volgende Applet zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W37,K49:B1,3,10,12"] 1. ... 10-15 2. 49-35 12-17 3. 37-31 1-6 4. 31-27 15-20 5. 35-19 20-25 6. 19-37 6-11 7. 37-26 17-22 8. 27x18 25-30 9. 26-48 30-35 10. 48-34 3-8 11. 34-23 11-16 12. 23-5 16-21 13. 18-13 8x19 14. 5x16 35-40 15. 16-11 40-45 16. 11-50 *


The final main variant concludes this article and gives the Applet with the complete solution from the start.
De afsluitende hoofdvariant besluit dit artikel en geeft de Applet met de complete oplossing vanaf het begin.

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W17,19,22,23,24,30,32,39,42:B1,3,4,8,10,12,13,35"] 1. 32-28 12x21 2. 22-17 21x12 3. 23-18 13x44 4. 19-14 10x19 5. 24x2 35x24 6. 2x49 4-10 7. 42-37 10-14 8. 49-35 12-17 9. 37-31 17-21 10. 31-26 21-27 11. 35-49 14-19 12. 49x21 19-23 13. 21-38 23-28 14. 26-21 1-7 15. 21-17 7-12 16. 17x8 3x12 17. 38-20 28-32 18. 20-3 12-18 19. 3-9 18-23 20. 9-20 32-37 21. 20-14 37-42 22. 14x48 *


dinsdag 8 januari 2019

An amazing 8 x 8

The first of my Blog articles at 2019 shows forcings, several thematic variants, suprising draws and original endgames. The beauty of draughts is demonstrated in many ways.

Het eerste Blog artikel van mij in 2019 laat forcings zien en een aantal scherpe varianten, verrassende remises en originele eindspelen. De veelzijdige schoonheid van dammen wordt op verschillende manieren gedemonstreerd.

The initial position of the Applet below suggests that White wins very easily.

De aanvangstand van de Applet hieronder maakt de indruk dat wit heel gemakkelijk wint.

- 20-14 (16 x 36) 14 x 5 (18-23) 30-24 (29 x 20) 25 x 3 (36-41) 5-19 (23 x 14)3 x 36 w+.

However, the Applet presents the first big surprise (9-14!!) of this article.
Maar de Applet laat de eerste grote verrassing (9-14!!) van dit artikel zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 20-14 16x36 2. 14x5 9-14 3. 5x1 36-41 4. 1x40 41-46 * =.


The draw is reached by (33-38) or (28-32)depending on the next move of White. De remise wordt bereikt door (33-38) of (28-32) afhankelijk van de volgende zet van wit.

However, the most exciting false solution is the next one. It is not the only one to make a draw, but the fastest and the most spectacular.
Maar de spannendste schijn-oplossing is de volgende. Deze is niet de enige die er een remise bereikt, maar de snelste en de meest spectaculaire.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 31-26 16x27 2. 20-14 9x20 3. 25x5 27-32 4. 5-19 18-23 5. 19-2 7-12 6. 30-25 32-37 7. 25-20 29-34 8. 39x30 33-38 9. 20-14 38-42 10. 14-9 37-41 11. 9-3 42-48 12. 3x33 48x25 13. 2-7 41-47 14. 7x29 25-39 *


Now is the time to explain how to win. After the first three moves 31-26 (16 x27) 26-21 (27 x16) 20-14 Black has the choice between (9 x 20) or ( 10 x 19). We start with (9 x 20) 25 x 5. What follows is not the most interesting variant, but we have to show that it´s winning, otherwise the composition would not be correct.

Nu is het tijd te laten zien hoe te winnen. Na de eerste drie zetten 31-26 (16 x27) 26-21 (27 x 16) 20-14 heeft zwart de keuze tussen (9 x 20) of (10 x 19). Wij beginnen met (9 x 20) 25 x 5. Wat daarna komt is niet de meest interessante variant, maar we moeten aantonen dat het wint, anders zou de compositie niet correct zijn.

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 31-26 16x27 2. 26-21 27x16 3. 20-14 9x20 4. 25x5 18-23 5. 30-25 16-21 6. 25-20 21-27 7. 20-15 27-31 8. 15-10 31-37 9. 10-4 37-41 10. 4-18 23x12 11. 5x46 33-38 12. 46-37 12-18 13. 37-48 *


The first goal of the main variant is to lead the White King to 48. From that moment on Black has four different ways to start a thematic variant. Black should not play (33-38?)because it is far better to leave the Black at 32. The right choice is (9-13) or (9-14) both leading to two different thematic variants again, so in total four thematic variants. The Applet below gives the solution from the start and includes one of the endgame variants.

Het eerste doel van de hoofdvariant is de witte dam naar 48 te leiden. Vanaf daar heeft zwart vier verschillende mogelijkheden om een scherpe variant te beginnen. Zwart moet geen (33-38?) spelen omdat het veel beter is de zwarte op 32 te laten staan. De goede keuze is (9-13) of (9-14) die beide leiden tot twee verschillende varianten, in totaal dus vier scherpe varianten. De volgende Applet geeft de oplossing vanaf de start tot en met één van de scherpe varianten.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 31-26 16x27 2. 26-21 27x16 3. 20-14 10x19 4. 30-24 29x20 5. 25x1 33-38 6. 39-33 38x29 7. 1x34 28-32 8. 34-48 9-13 9. 44-39 13-18 10. 48-26 18-23 11. 26-42 23-28 12. 50-45 16-21 13. 42-26 32-37 14. 26x33 37-41 15. 39-34 41-46 16. 33-28 46x40 17. 45x34 *


The next Applet starts at the endgame phase with the White King at 48 and (9-13) as the first move again, but with a totally different solution.
De volgende Applet begint in de eindpel fase met de witte dam op 48 en ((9-13) weer als de eerste zet, maar met een heel andere oplossing.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W44,K48,50:B9,16,32"] 1. ... 9-13 2. 44-39 13-18 3. 48-26 18-22 4. 26-3 22-28 5. 3-25 32-38 6. 39-33 38x29 7. 25-14 28-33 8. 14-20 16-21 9. 50-44 21-27 10. 44-39 33x44 11. 20x50 27-32 12. 50-33 32-37 13. 33-47 37-41 14. 47x36 *


The other two thematic variants start with (9-14). Both are clearly different compared with the two starting with (9-13).
De beide andere scherpe varianten beginnen met (9-14). Vergeleken met de twee die begonnen met (9-13) zijn ze duidelijk anders.
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W44,K48,50:B9,16,32"] 1. ... 9-14 2. 44-39 14-20 3. 48-42 16-21 4. 42x15 32-37 5. 15-38 21-26 6. 38-47 26-31 7. 47-36 37-42 8. 36x27 42-48 9. 27-43 48-37 10. 43-32 37x44 11. 50x39 *


For the last fully thematic variant the Applet gives the complete solution. Voor de laatste volledig scherpe variant geeft de Applet de complete oplossing.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 31-26 16x27 2. 26-21 27x16 3. 20-14 10x19 4. 30-24 19x30 5. 25x1 33-38 6. 39-33 38x29 7. 1x34 28-32 8. 34-48 9-14 9. 44-39 14-20 10. 48-42 20-25 11. 39-33 16-21 12. 50-44 25-30 13. 33-28 32x23 14. 42-37 23-29 15. 37-42 29-34 16. 42-48 21-27 17. 44-39 34x43 18. 48x25 27-32 19. 25-20 32-37 20. 20-47 37-41 21. 47x36 *


All the white moves of the main variant and the endgame variants are thematic moves. This implies that this composition has more than 50 thematic moves, so all of them the only ones winning!

Alle witte zettten van de hoofdvariant en de eindspel varianten zijn scherpe zetten. Dat betekent dat deze compositie meer dan 50 scherpe zetten heeft,dus elke daarvan is de enige winnende zet!