maandag 27 augustus 2012

Exceptional 46/5 miniatures Part 1 (of three).

This article is the first of three, each of them with only one 46/5 miniature. All three have exceptional solutions, a lot of suprises, actions and counter actions, as well as a climax at the end. The main phases of the first of the three miniatures are first shown in this article by four diagrams, followed by Applets with the solution. The composition is the result of a rather peculiar cooperation between Andreas Kuyken and me. My part starts at the initial position and goes on till the second diagram. From there the solution continuous with a very interesting trip by the White King composed by Andreas, till the moment of the third diagram where two White Kings come into action. I found an original way of reaching the classic final by two unusual moves.

Dit artikel is het eerste van drie, elke daarvan met slechts één 46/5 miniatuur. Alle drie hebben buitengewone oplossingen, zijn vol met verrassingen, actie en tegenactie, hebben tevens een overtuigend slot. De belangrijkste momenten van de eerste van de drie miniaturen worden in dit artikel getoond met vier diagrammen, gevolgd door Applets met de oplossing. De compositie is het resultaat van een nogal ongebruikelijke wijze van samenwerking door Andreas Kuyken en mij. Mijn deel start met de aanvangsstand en gaat verder totdat het tweede diagram is bereikt. Daarna gaat de oplossing verder met een prachtige reis van de witte dam gecomponeerd door Andreas Kuyken, totdat vanaf het derde diagam twee witte dammen in actie komen. Dit toont een door mij meermalen bewerkt eindspel waar ik een originele manier, met twee ongebruikelijk zetten, gevonden heb om tot het klassieke slot te komen.

J.C.R. Bus

A. Kuyken

J.C.R. Bus

Classic

Obviously the solution must start with trying to go from the initial position to the second diagram. This seems to be very easy by playing the next moves: 38-32 (37 x 28) 45-40 (39-43) 44-39! (43 x 45) 12-8 (28 x 39) 8-2! and the winning position of the second diagram is reached. However, Black has another variant available. This one is shown by the first Applet. Special attention please for the forced moves (22-27!!), (32-37!) and (27-31!). At the end after (37-42) White cannot win by 36-27, because 44 is not on 39!

De oplossing moet natuurlijk beginnen met te proberen van de aanvangsstand te komen tot de winnende stand van het tweede diagram. Dat lijkt heel eenvoudig door de bovenstaande zetten te spelen. Echter zwart kan op 45-40 nog anders reageren. Zie de eerste Applet. Let speciaal op de gedwongen zetten (22-27!!), (32-37!) en (27-31!). Aan het eind na (37-42) kan wit niet winnen door 36-27, omdat 44 niet op 39 staat!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,16,33,38,44,45,50:B1,19,22,23,37,39."] 1. 38-32 37x28 2. 45-40 28-32 3. 12-8 39x28 4. 8-3 22-27 5. 16-11 32-37 6. 40-34 27-31 7. 34-29 23x34 8. 11-7 1x12 9. 3x36 37-42


White can also play differently after 45-40 (28-32), but there is no way to win. The next Applet shows the right moves of the first part of the solution. White reaches almost the same position as of diagram 2 by playing the very unusual moves 8-3! and back again with 3 to 8!!. The moves are not interchangeable, after (43 x 34) White should not play 45-40 because (28x39) 34 x 21 is a draw.
Wit kan ook anders spelen na 45-40 (28-32), maar zwart kan zich altijd redden. De volgende Applet laat de juiste zetten zien van het eerste deel van de oplossing. Wit bereikt vrijwel dezelfde positie van diagram 2 door de zeer ongebruikelijke zetten 8-3! en weer terug van 3 naar 8!! De zetten zijn niet verwisselbaar, na (43 x34) kan wit niet winnen door 45-40 (28 x 39) 34 x 21 =.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,16,33,38,44,45,50:B1,19,22,23,37,39."] 1. 38-32 37x28 2. 12-8 39-43 3. 44-39 43x34 4. 8-3 28x39 5. 45-40 34x45 6. 3-8


White has reached the winning position similar as the second diagram above (A. Kuyken). The big surprise now is that after (19-24!) White has to take 8 x 48!! instead of 8 x 43. The explanation is that after 8 x 43? the opposition is against White. For instance (23-29) 43-38 (29-34) 38-43 (34-40) 43-49 (22-28) 49 x 35 (28-32) 35-24 (32-37) 24-47 (1-6 of 7)=. After 8 x 48!! the opposition is in favor of White after (23-29) or (23-28). So Black is forced to play (22-27) and the solution goes on as in the next and final Applet. This last one gives the full solution of the miniature, with the two composers relieving each other.

Wit heeft de winnende positie bereikt vrijwel zo als die van het tweede diagram (A.Kuyken). De grote verrassing is nu dat na (19-24!) wit naar 48 moet slaan en niet zoals voor de hand ligt naar 43. De verklaring daarvoor is dat na 8 x 43? het tempo tegen zit voor wit. Bijvoorbeeld (23-29) 43-38 (29-34) 38-43 (34-40) 43-49 (22-28) 49 x 35 (28-32) 35-24 (32-37) 24-47 (1-6 of 7)=. Na 8 x 48!! is de oppositie na (23-29) of (23-28) ten gunste van wit. Zwart is daarom gedwongen (22-27) te spelen en de oplossing gaat dan verder als in de volgende Applet. Deze geeft de volledige oplossing van deze miniatuur, waarbij de auteurs zich afwisselen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,16,33,38,44,45,50:B1,19,22,23,37,39."] 1. 38-32 37x28 2. 12-8 39-43 3. 44-39 43x34 4. 8-3 28x39 5. 45-40 34x45 6. 3-8 19-24 7. 8x48 22-27 8. 16-11 23-29 9. 48-26 27-32 10. 26-3 1-7 11. 11x2 32-37 12. 3-20 29-34 13. 2-19 34-39 14. 19x41 39-44 15. 50x39 45-50 16. 20-14


The next two articles will also contain one exceptional 46/5 miniature each. Both are at least as spectacular as the one of this article.

De volgende twee artikelen zijn ieder ook aan een buitengewone 46/5 miniatuur gewijd. Beide zijn minstens zo spectaculair als die van dit artikel.

dinsdag 7 augustus 2012

A Classic 46/5 Idea

Gerrit de Bruijn informed me that informed me that the beautiful 46/5 idea, the final of the end games shown in this article, was published as early as 1787 in the second book of Manoury. According to Dufour the author of this position is Chalon. It contains two fully thematical variants and a third one with a thematical final. By the way, I have my doubts that anybody at that period of history found the number of thematical variants so important as many endgame composers do today.

Gerrit de Bruijn wist mij te melden dat het  het mooie 46/5 idee, dat bij de eindspelen in dit artikel het slot is, al gepubliceerd werd in het tweede boek van Manoury in 1787. Volgens Dufour is de auteur van deze stand Chalon. Deze stand bevat twee volkomen scherpe varianten en een derde variant met een scherpe slotstand. Ik heb mijn twijfels overigens of er in die periode van de geschiedenis iemand was die het aantal thematische varianten zo belangrijk vond als vele hedendaagse eindspel componisten.


(5-10) 35, 5     (46-41) 35, 46            (46-10) 33, 4                                                           

The first end game shown below was composed by the well known end game composer K.W.Kruijswijk . The nice initial positon has a straightforward solution leading to the position of Chalon.  Gerrit de Bruijn arranged (saved) the composition by moving the piece originally on 41 to 32.
Het eerste eindspel hieronder werd gecomponeerd door de bekende eindspel componist K.W. Kruijswijk. De  nette aanvangsstand heeft een rechtlijnige oplossing die naar het slot van Chalon voert. Gerrit de Bruijn heeft aangegeven waarom het stuk dat bij Kruijswijk op 41 stond naar 32 verhuizen moet.

43 (24-30) 39 (30-35) 11 (30, 40) 7 (45) 2 (50) 20! (46) 24! 

The next diagram shows a Black King that cannot move very much because it is blocked by its own Black pieces. Even when he gets more space later, the Black on 5 is still in the way of the Black King.

Het volgende diagram laat een zwarte dam zien die zich nauwelijks bewegen kan omdat hij geblokkeerd wordt door zijn eigen zwarte stukken . Zelfs als hij later meer ruimte krijgt, staat de zwarte op 5 hem nog in de weg. 
19 (4) 36 (40! 15) 34-30 (4-10) 25 (28) 41, 25-20

We continue with a variation of the final of Chalon. The endgame contains only a few pieces and a thematic variant with a very different final as 46/5. Added to that we see a surprising false solution, with which we start.

Wij gaan verder met een variatie op het slot van Chalon. Ondanks weinig stukkken bevat het eindspel een tweede scherpe variant met een heel ander slot dan 46/5. Bovendien nog een verrassende schijnoplossing waarmee wij beginnen.- 1 (31) 11-7 (37) 2 (42!) 29 (20!!)=.

Two thematic variants. Twee scherpe varianten.


- 7 (31) 2 (37) 24 (14) 1 (19) 8! (20, 41) 1-29+
- 7 (31) 2 (37) 24 (41) 1 (46) 35! (46-14) 41, 20, 5+


For more 3 x 3 end games I can strongly recommend the book Kleingoed. It contains 700
3 x 3 end games and a lot more information about end games, useful both for players and for draughts-composers. Not only for end game composers, because the book contains very many “motives”, in a systematic way.

The text of the book is only in Dutch, but the systematic content is easy to follow for everybody.

The authors are Gerhard Bakker and Gerrit L. de Bruijn, a guarantee for correct variants.

For details about ordering the book I give you the email adres: gerhardb@telfort.nlOf the 700 3 x 3 end games only 12 have 46/5 finals. Here is the list of the relevant numbers of Kleingoed. 

Kleingoed 46/5: 205, 207, 276, 291, 295, 299, 469, 475, 508, 574, 615 and 468 a variation of my end game shown above. 

Voor meer 3 x 3 eindspelen kan ik van harte het boek Kleingoed aanbevelen. Het bevat 700  3x3 eindspelen en veel meer infomatie over eindspelen, nuttig zowel voor spelers als voor problemisten . Niet alleen voor eindspel componisten want het boek bevat veel motieven, systematisch gerangschikt.

De auteurs zijn Gerhard Bakkker en Gerrit de Bruijn, dus een waarborg voor correcte varianten .

Om precies te weten te krijgen hoe men het boek bestellen kan, geef ik het email adres : gerhardb@telfort.nlVan de 700 eindspelen hebben slechts 12 een 46/5 slot.   Zie boven voor hoe de 46/5 eindspelen in het boek te vinden zijn.

Many more 46/5 end games can be found in the also recommended book Dama Negra from Gerhard Bakker. See Chapter 4.8.2, page 157 and Chapter 4.8.6, page 167 as well as the registers for the relevant miniatures. For ordering see above.


Veel meer 46/5 eindspelen zijn te vinden in het eveneens aan te bevelen boek Dama Negra van Gerhard Bakker. Zie Hoofdstuk 4.8.2. bldz. 157 en Hoofdstuk 4.8.6, bldz 167. De relevante miniaturen zijn te vinden via de registers. Om het te bestellen zie boven.