woensdag 21 augustus 2013

More of the best Laocoon compositions

The Best is a matter of taste. Moreover a Laocoon composition consists of an initial position, a combination and the Laocoon position. Each part can be appreciated differently. However, one can define a number of quality aspects in order to make a selection out of the large number of published Laocoons. In this article I apply a number of rather tough criteria, which reduces the candidates to be among the best substantially. Obviously the minimum requirements for all draughts compositions apply in the first place. The additional criteria to be amomg the best, as a minimum requirement, I have chosen are:

- The initial position should not contain a King, no White on the line 6-10 and no minority of more than one White.
- The combination should at least have one economical majority capture or a variant during the combination.
- The Laocoon position should at least have 4 thematic variants.
There are always exceptions to rules. In this case of course the World Record compositions of my previous article!

Wat de besten zijn is een kwestie van smaak. Bovendien bestaat een Laocoon compositie uit een aanvangsstand, een combinatie en de Laocoon positie. De delen kunnen verschillend beoordeeld worden. Men kan echter een aantal kwaliteits-aspecten benoemen om een selectie te maken uit de vele gepubliceerde Laocoons. In dit artikel pas ik nogal zware criteria toe, waardoor het aantal candidaten om tot de besten gerekend te worden drastisch wordt gereduceerd. Natuurlijk gelden de gewone criteria die van toepassing zijn voor alle dam-composities. Om tot de beste worden gerekend, heb ik daar een aantal minimum-eisen aan toegevoegd. Deze zijn:

- Geen Dam in de aanvangsstand, geen wit stuk op de lijn 6-10 en niet meer dan één wit stuk minder in de aanvangsstand.
- De combinatie moet minstens één economische meerslag kennen, of een variant gedurende de combinatie.
- De Laocoon position moet minstens 4 thematische varianten bevatten.
Er zijn altijd uitzonderingen op een regel. In dit geval natuurlijk de Wereldrecord composities van mijn vorige artikel!

In order to illustrate how tough these minimum requirements are I show you first a composition which is quite good, when applying less strict criteria.

Om te laten zien hoe hoog de lat wordt gelegd bij deze minimum eisen laat ik eerst een compositie zien, die op zich heel goed is, als de eisen minder hoog gesteld worden.

A. Nikolaev47-41, 38 x 49, 44-39, 50-44, 37-31, 49-43, 45 x 3 (30-35 A) 3 x 12 (16-21, 35-40) 21-17 (40-45) 17-50. A. (14-19) 3 x 35 (19-23 B) 35-40 (23-28 C) 40-49 (28-33 D) 49-43 (16-21, 33-39) 16-49.
B and C. (16-21) x 26.
D. (28-32) 49 x 27 (16-21) 27 x 16.
I have done my best to reach more than the minimum of four thematic variants, but the Laocoon does not meet the criterium of a minimum of seven Blacks. With only six and one of those at the border it is relatively easy to add a combination to the Laocoon. So this good composition cannot compete with the best, according to my tough criteria.

Ik heb mijn best gedaan om meer dan het minimum van vier scherpe varianten te bereiken, maar de Laocoon voldoet niet aan het criterium van minstens zeven zwarte stukken. Met slechts zes en daarvan één aan de rand is het relatief eenvoudig om een combinatie aan de Laocoon toe te voegen. Daarom kan deze goede compositie niet wedijveren met de besten, volgens mijn stricte criteria.

The next one is, like A. Nikolaev, also from a specialist in the field of Laocoons, Alexander Moisejev. This composition meets the criteria.
De volgende is, zoals A. Nikolaev, ook van een specialist op het gebied van Laocoons, Alexander Moisejev. Deze compositie voldoet aan de criteria.

A. Moisejev46-41, 32-28, 18 x 9, 28-23, 31-27, 9-4 (18-22 A) 4 x 17. A. (17, or 23, or 38, or 40) 4 x 2.
The initial position and the combination are fine, but the Laocoon is not impressive. The captures of the King are interesting, not too easy, but four of the five variants are in fact the same.
De aanvangsstand en de combinatie zijn mooi, maar de Laocoon is niet indrukwekkend. De damslagen zijn interessant, niet te eenvoudig, maar vier van de vijf varianten zijn in feite hetzelfde.

The second one of A.Nikolaev is a very good composition as well, now the criteria are fully met.
De tweede van A. Nikolaev is ook een heel goed Laocoon probleem, nu wordt volledig aan de criteria voldaan.

A. Nikolaev47-42, 32-28, 22-17, 37-31, 50-45, 45 x 3 (38-42 A, B, C, D) 3 x 47.
A. (30-35) 3 x 1 (35-40) 1 x 45.
B. (38-43) 3 x 1.
C. (37-41) 3 x 46.

Besides the minority of White in the initial position, a perfect composition, but only four thematic variants is not impressive.
Wit heeft een stuk minder in de aanvangsstand, maar verder is het een perfecte compositie. Maar met slechts vier scherpe varianten.

An International Contest draughts composition was organized by Het Damspel in 1988 /1989. It was a free style-contest resulting in 107 participating competitions. The results of all the compostions with the names of the participants were published in Het Damspel of September 1989. A number of names were not properly spelled. The 18 best compositions according to the jury were published at the same time as the results. A very good Laocoon was one of them, with as name of the author H. Nikolajev. Because not any other composition with this name is known and because of the Laocoon position involved we suppose that it was A. Nikolaev again.

Het Damspel organiseerde in 1988 / 1989 een Internationale Wedstrijd voor problemisten. Het was een vrije wedstrijd wat tot gevolg had dat er 107 composities werden ingezonden. De resultaten van alle problemen met de namen van de deelnemers werden gepubliceerd in Het Damspel van september 1989. Een aantal namen waren niet juist gespeld. De 18 beste composities volgens de jury werden in hetzelfde nummer van HD gepubliceerd. Daaronder bevond zich een heel goede Laocoon, met als naam van de auteur H. Nikolajev. Omdat geen enkel ander probleem onder deze naam bekend is en gelet op de betreffende Laocoon positie gaan we er van uit dat het wederom A. Nikolaev was.

A.Nikolaev37-31, 41-37, 47-42, 46-41, 49-43, 39 x 44, 28 x 8 (15 x 24) 18-12 (35 x 44) 50 x 39, 39-34, 8-2 (18-22 A, B, C, D) 2 x 45 (28-32 E) 45-29 (32-37) 29-47. E. (28-33) 34 (38) 48.
A. (21-27) 2 x 35.
B. (24-29) 2 x 35.
C. (40-44) 2 x 50.
D. (40-45) 2 x 50.

Again we see a minority of White in the initial position, but neverheless this Laocoon composition is extremely good. The construction seems so easy and obvious, but it is a miracle that a Laocoon with 8 Blacks is realized with so many Blacks and Whites in a beautiful initial position.
The contribution of A. Nikolaev to Laocoon positions and compositions deserves the highest respect. Taking that into account, it is suprising that he did not find the much better versions of this Laocoon position, the one without the Black on 9 and the other one with 11 on 7. In particular surprising, because another of his compositions, that I showed earler, fits with one of these other versions of the Laocoon position. I explained that in the first Laocoon article on my Blog.
The one with 11 on 7 has by far the most and the best variants of all the Laocoon positions ever published.

De bijdrage van A. Nikolaev aan Laocoon posities en composities verdient het hoogste respect. Met deze kwaliteiten is het verwonderlijk dat hij de veel betere versies van deze Laocoon positie niet gevonden heeft, die zonder het stuk op 9 en de andere met 11 op 7. Het is in het bijzonder verrassend, omdat een andere compositie van hem, die ik eerder liet zien, ook mogelijk is met een van de betere versies van de Laocoon positie.
Die met 11 op 7 heeft veruit de meeste en de beste varianten van al de Laocoon positions ooit gepubliceerd.

We close the Laocoon articles with a rather crazy record, a Laocoon where White makes a draw with one King against 12 Blacks! The author is Gérard Taille who also contributed to the real World Record composition.

Wij sluiten de Laocoon artikelen af met een nogal gek record, een Laocoon waarbij wit nog remise maakt met een Dam tegen 12 zwarte stukken! De auteur is Gérard Taille die ook een bijdrage leverde aan de echte Wereldrecord compositie.

G. Taille37-31, 42 x 31, 48 x 37, 37-32, 36-31, 8-2. Now 7 moves are losing! All the others of the 21 possible moves are a draw.
Nu verliezen 7 zetten! Alle andere van de 21 mogelijke zetten zijn remise.

Summarizing my Laocoon articles, the best Laocoon positions and compositions are in the first article. The most important contributions to the development of Laocoons is given by A. Nikolaev and later by Alexander Moisejev, who is still developping interesting new ones. And of course we have the World Record of Arnaud Cordier, the Champion of France, that you can try to beat.

Mijn Laocoon artikelen samenvattend, de beste Laocoon posities en composities zijn te vinden in mijn eerste artikel. De belanrijkste bijdragen aan de ontwikkeling van Laocoons komen van A. Nikolaev en later van Alexander Moisejev, die nog steeds interessante nieuwe maakt. Natuurlijk is er ook het Wereldrecord van Arnaud Cordier, de Kampioen van Frankrijk, dat jullie kunnen proberen te breken.

donderdag 15 augustus 2013

World Record Laocoon

The most remarkable reaction on my previous article, the Best Multi-variant Laocoons, came from Gérard Taille. Gérard participated several times, with his program Damy, at international computer-draughts tournaments, organized by Leo Nagels and myself. At each of these tournaments some of the world´s best draughts-programs participated and Damy is one of those. Although his program Damy was successful, Gérard is preparing a fully new one now, that is supposed to be ready in 2014.
Anyway, what Gérard told me and the readers of my Blog, was that Arnaud Cordier, also from France as many of you will know, developped a Laocoon with ten Blacks!! It is a sensation, in particular for those who have a lot of knowledge of and experience with Laocoon positions, like Alexander Moisejev. It is actually a World Record! Maybe it is possible to create/find another Laocoon winning against ten Blacks, but currently it is the only one. Already a lot is effort is put on finding another one, but without success. See the first diagram, for the World Record.

De meest opmerkelijke reactie op mijn vorige artikel, th Best Multi-variant Laocoons, kwam van Gérard Taille. Gérard nam verschillende malen deel, met zijn programma Damy, aan internationale computer-dam-toernooien, georganiseerd door Leo Nagels en schrijver dezes. Aan elk van deze toernooien deden een aantal van de beste dam-programma´s ter wereld mee en Damy is er één van. Hoewel zijn programma succes had, maakt Gérard een geheel nieuw programma, volgens plan moet het in 2014 gereed komen.
Hoe dan ook, wat Gérard mij en de lezers van mijn Blog mededeelde, was dat Arnaud Cordier, ook een Fransman zoals velen van jullie zullen weten, een Laocoon heeft ontwikkeld met tien zwarte stukken!! Het is een sensatie, in het bijzonder voor degenen die veel kennis hebben van en ervaring met Laocoon posities, zoals Alexander Moisejev. Het is zowaar een Wereld Record! Het is denkbaar dat nog een andere winnende Laocoon gevonden wordt met tien zwarte stukken, maar tot nu toe is het de enige. Er is al veel moeite gedaan een andere te vinden, maar zonder succes. Zie het eerst diagram voor het Wereld Record.

Arnaud Cordier FFJD 26-02-2013It is amazing that all the 19 possible replies are losing! However, of all these variants only two have a thematic solution. These two are:
(10-15) 2 x 3 (15-20) 3 x 25.
(19-24) 2 x 29
All the 17 other variants have either more than one way to capture or far from sharp finals. It remains a fantastic position, but so few sharp variants is a bit disappointing. One more reason for trying to find another Laocoon with 10 Blacks.

Het is geweldig dat al de 19 mogelijke antwoorden van zwart verliezen! Echter, van al deze varianten zijn er slechts twee scherp. Zie boven. Bij al de 17 andere varianten kan wit op verschillende manieren slaan of blijft er een finale over die helemaal niet scherp is. Het blijft een fantastische positie, maar zo weinig scherpe varianten is wat teleurstellend. Een extra reden om te proberen een andere Laocoon positie te vinden met 10 zwarte stukken.

Of course there is the challenge of trying to add a combination to this Laocoon in order to get an exceptional composition. Arnaud Cordier told us that he found this Laocoon earlier, but it was first published on 26-02-2013 on the FFJD site (French Federation). Gérard Taille, Alexander Moisejev and me had intensive contact about trying to make a composition. It proved to be very difficult. First of all there seems to be no way to bring the White on 8 at his place. Partly for that reason it is also hard to avoid second solutions or interchangeable moves. For reaching an initial position with equal forces White has to give away a lot a lot of Man, with hardly room for that at the board. Further quality aspects like an esthetical initial position, economical captures and variants during the combination seemed us to be too far away. Finally agreement was reached that the composition of Gérard Taille and Alexander Moisejev together should be called the First World Record Laocoon composition. See the Applet below. Giving away a large number of pieces in one move, has a special charm in the case of a Laocoon.
Better not play the Applet automatically, but step by step.

De uitdaging is natuurlijk om een combinatie toe te voegen aan deze Laocoon stand om zodoende een uitzonderlijke compositie te bereiken. Arnaud Cordier deelde ons mede dat hij deze Laocoon al vroeger gevonden had, maar dat deze pas op 26-02-2013 gepubliceerd is op de FFFD site (Franse Dambond). Gérard Taille, Alexander Moisejev en ik hadden intensief contact over het maken van een compositie. Dat bleek heel moeilijk te zijn. Om te beginnen bleek het onmogelijk de witte op 8 op zijn plaats te brengen. Mede daarom is het moeilijk bij-oplossingen of verwisselbare zetten te vermijden. Om een aanvangsstand te bereiken met hetzelfde aantal stukken van beide kleuren moet wit er veel weggeven en daarvoor is er weinig plaats op het bord. Verdere kwaliteiten zoals een esthetische aanvangsstand, economische slagen en een variant tijdens de combinatie leken ons onbereikbaar. Tenslotte werden wij het er over eens dat de compositie van Gérard Taille en Alexander Moisejev samen de Eerste Wereldrecord Laocoon compositie genoemd moest worden. Veel stukken ineens weggeven heeft een bijzondere charme bij een Laocoon.
Het is beter om de Applet niet automatisch af te spelen, maar stap voor stap.

G.Taille and A.Moisejev. First World Record Laocoon Composition

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W8,29,30,33,36,38,39,40,43,47:B7,9,10,20,21,22,26,28,37,42."] 1. 29-23 28x19 2. 33-29 42x33 3. 47-42 37x39 4. 36-31 26x37 5. 8-2 10-15 6. 2x3 15-20 7. 3x25


When you show this composition to a draughts-friend and ask him or her to solve it, then it will be quite a challenge. This will be even more the case for the next one. A good composer is never immediately satisfied with his composition. He will always try to do better. In this case it was possible to add a variant during the combination! This is very rare in the case of Laocoon compositions. As the previous one above, it has also been checked on second solutions. For both compositions it is proved that there is no other solution. For the second one below this was a bit more effort. This one resulted from a cooperation of Alexander Moisejev and me. The initial position suffered a bit of this extra variant. This variant, obviously not with a sharp final, is 27-22, 16 x 27, 33-28! (42 x 44) 47-41!!, 8-2, 2 x 49!

Als je deze compositie laat zien aan een damvriend en hem of haar vraagt het op te lossen, dan is dit nogal een uitdaging. Dat is nog meer zo in het geval van de volgende. Een goede componist is nooit meteen tevreden over zijn compositie. Hij zal altijd proberen het nog beter te doen. In dit geval bleek het mogelijk een variant tijdens de combinatie toe te voegen! Dat is heel zeldzaam bij Laocoon composities. Zoals ook bij de eerste hierboven is ook deze tweede onderzocht op bij-oplossingen. Voor beide composites geldt dat het bewezen is dat er geen andere oplossing is. Voor de tweede vergde dat wat meer werk dan voor de eerste. Samenwerking tussen Alexander Moisejev en mij, resulteerde in deze tweede. De aanvangstand had wat te lijden onder deze extra variant. Deze variant, die natuurlijk geen scherp slot heeft, luidt 27-22, 16 x 27, 33-28! (42 x 44) 47-41!!, 8-2, 2 x 49!

A.Moisejev and J.C.R.Bus. Laocoon with variant during the combination

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W8,16,23,27,33,36,38,39,43,45,47:B7,9,10,17,20,21,26,32,35,37,42."] 1. 27-22 17x19 2. 16x27 32x21 3. 33-28 42x22 4. 45-40 35x33 5. 47-42 37x39 6. 36-31 26x37 7. 8-2


In draughts composition, in particular for end games, it is considered an important quality when there is more than one thematic variant. So it is quite logic to apply this criterium also for Laocoon positions. In the next article I will come back to that.

Wat betreft het componeren van dam-problemen, in het bijzonder van eindspelen, wordt het belangrijk geacht dat er meer dan één scherpe (thematische) variant is. Het ligt dus nogal voor de hand dat criterium ook voor Laocoon posities te hanteren. In het volgende artikel kom ik daarop terug.