dinsdag 7 augustus 2012

A Classic 46/5 Idea

Gerrit de Bruijn informed me that informed me that the beautiful 46/5 idea, the final of the end games shown in this article, was published as early as 1787 in the second book of Manoury. According to Dufour the author of this position is Chalon. It contains two fully thematical variants and a third one with a thematical final. By the way, I have my doubts that anybody at that period of history found the number of thematical variants so important as many endgame composers do today.

Gerrit de Bruijn wist mij te melden dat het  het mooie 46/5 idee, dat bij de eindspelen in dit artikel het slot is, al gepubliceerd werd in het tweede boek van Manoury in 1787. Volgens Dufour is de auteur van deze stand Chalon. Deze stand bevat twee volkomen scherpe varianten en een derde variant met een scherpe slotstand. Ik heb mijn twijfels overigens of er in die periode van de geschiedenis iemand was die het aantal thematische varianten zo belangrijk vond als vele hedendaagse eindspel componisten.


(5-10) 35, 5     (46-41) 35, 46            (46-10) 33, 4                                                           

The first end game shown below was composed by the well known end game composer K.W.Kruijswijk . The nice initial positon has a straightforward solution leading to the position of Chalon.  Gerrit de Bruijn arranged (saved) the composition by moving the piece originally on 41 to 32.
Het eerste eindspel hieronder werd gecomponeerd door de bekende eindspel componist K.W. Kruijswijk. De  nette aanvangsstand heeft een rechtlijnige oplossing die naar het slot van Chalon voert. Gerrit de Bruijn heeft aangegeven waarom het stuk dat bij Kruijswijk op 41 stond naar 32 verhuizen moet.

43 (24-30) 39 (30-35) 11 (30, 40) 7 (45) 2 (50) 20! (46) 24! 

The next diagram shows a Black King that cannot move very much because it is blocked by its own Black pieces. Even when he gets more space later, the Black on 5 is still in the way of the Black King.

Het volgende diagram laat een zwarte dam zien die zich nauwelijks bewegen kan omdat hij geblokkeerd wordt door zijn eigen zwarte stukken . Zelfs als hij later meer ruimte krijgt, staat de zwarte op 5 hem nog in de weg. 
19 (4) 36 (40! 15) 34-30 (4-10) 25 (28) 41, 25-20

We continue with a variation of the final of Chalon. The endgame contains only a few pieces and a thematic variant with a very different final as 46/5. Added to that we see a surprising false solution, with which we start.

Wij gaan verder met een variatie op het slot van Chalon. Ondanks weinig stukkken bevat het eindspel een tweede scherpe variant met een heel ander slot dan 46/5. Bovendien nog een verrassende schijnoplossing waarmee wij beginnen.- 1 (31) 11-7 (37) 2 (42!) 29 (20!!)=.

Two thematic variants. Twee scherpe varianten.


- 7 (31) 2 (37) 24 (14) 1 (19) 8! (20, 41) 1-29+
- 7 (31) 2 (37) 24 (41) 1 (46) 35! (46-14) 41, 20, 5+


For more 3 x 3 end games I can strongly recommend the book Kleingoed. It contains 700
3 x 3 end games and a lot more information about end games, useful both for players and for draughts-composers. Not only for end game composers, because the book contains very many “motives”, in a systematic way.

The text of the book is only in Dutch, but the systematic content is easy to follow for everybody.

The authors are Gerhard Bakker and Gerrit L. de Bruijn, a guarantee for correct variants.

For details about ordering the book I give you the email adres: gerhardb@telfort.nlOf the 700 3 x 3 end games only 12 have 46/5 finals. Here is the list of the relevant numbers of Kleingoed. 

Kleingoed 46/5: 205, 207, 276, 291, 295, 299, 469, 475, 508, 574, 615 and 468 a variation of my end game shown above. 

Voor meer 3 x 3 eindspelen kan ik van harte het boek Kleingoed aanbevelen. Het bevat 700  3x3 eindspelen en veel meer infomatie over eindspelen, nuttig zowel voor spelers als voor problemisten . Niet alleen voor eindspel componisten want het boek bevat veel motieven, systematisch gerangschikt.

De auteurs zijn Gerhard Bakkker en Gerrit de Bruijn, dus een waarborg voor correcte varianten .

Om precies te weten te krijgen hoe men het boek bestellen kan, geef ik het email adres : gerhardb@telfort.nlVan de 700 eindspelen hebben slechts 12 een 46/5 slot.   Zie boven voor hoe de 46/5 eindspelen in het boek te vinden zijn.

Many more 46/5 end games can be found in the also recommended book Dama Negra from Gerhard Bakker. See Chapter 4.8.2, page 157 and Chapter 4.8.6, page 167 as well as the registers for the relevant miniatures. For ordering see above.


Veel meer 46/5 eindspelen zijn te vinden in het eveneens aan te bevelen boek Dama Negra van Gerhard Bakker. Zie Hoofdstuk 4.8.2. bldz. 157 en Hoofdstuk 4.8.6, bldz 167. De relevante miniaturen zijn te vinden via de registers. Om het te bestellen zie boven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten