zaterdag 24 november 2012

World Record Alexander Georgiev

The World Record Clock Simultaneous Games was held in Emmeloord at the same location of the World Championship Draughts 2011 and organized by mainly the same people.

In short the ( FMJD) rules for such a World Record to be recognized are:
- At least 25 opponents.
- The result must be at least 70 % of the possible score.
- The opponents must have a rating, the average rating must be 1950 FMJD points or the comparable (recalculated) KNDB rating.

Alexander Georgiev took the challenge wit 42 opponents! In this case 70 % of the possible score means 84 * 0,7 = 59 points. For example 20 wins, 19 draws and 3 lost. Or 21 wins, 17 draws and 4 lost.


Het Wereldrecord Klok Simultaan werd gehouden in Emmeloord op dezelfde lokatie als het Wereldkampioenschap Dammen 2011 en georganiseerd door in hoofdzaak dezelfde mensen die zodoende heel belangrijk werk voor het dammen doen. De Voorzitter van de KNDB huldigde deze mensen dan ook daarvoor, met een passend geschenk, tijdens de toespraken vóór de Wereldrecord poging.

De (FMJD) regels om dit Wereldrecord te kunnen erkennen zijn in het kort:
- Minstens 25 tegenstanders.
- Het resultaat moet minstens 70 % zijn van de mogelijke score.
- De tegenstanders moeten een rating hebben. De gemiddelde rating moet 1950 FMJD points zijn of de daarmee gelijk te stellen (berekende) KNDB rating.

Alexander Georgiev nam de uitdaging aan op 42 borden! In dit geval betekent 70 % van de mogelijke score 84 * 0,7 = 59 punten. Bijvoorbeeld 20 gewonnen, 19 remise en 3 verloren. Of 21 gewonnen, 17 remise and 4 verloren.

The tempo was (also according to the FMJD rules) 50 moves in two hours and one hour for the next 25 moves. This applied both for Georgiev and for his opponents. However, the very important difference is that of course Georgiev can only be at one board at the same time and during that time all his clocks are running where the opponents have made a move! This means in practice that Georgiev had to make his round at 42 boards as quickly as possible and had very little time to think about a move. Most of the time he played immediately.
This situation implies a need for a clear tactical approach. As Alexander told me his first goal was to reach the 50 moves without losing (or only a few) games, either by the clock or otherwise. The second plan was to play without much risk, but solid and taking the chances to win when the opportunity is there. It sounds logical, but it is extremely difficult when you have to do 2100 moves in four hours!!

Het speeltempo bedroeg (ook in overeenstemming met de FMJD regels) 50 zetten in twee uur en 1 uur voor de volgende 25. Dat gold niet alleen voor zijn tegenstanders maar ook voor Georgiev zelf. Echter met dat belangrijke verschil dat Georgiev natuurlijk slechts aan één bord tegelijk zijn kan en dat gedurende die tijd al zijn klokken lopen waar zijn tegenstanders een zet gedaan hebben! Dat betekent in de praktijk dat Georgiev zijn ronde van 42 borden zo snel als mogelijk maken moest en dus heel weinig tijd had om over een zet na te denken. Meestal speelde hij dan ook onmiddellijk als hij bij het volgende bord kwam.

Deze situatie maakt het nodig om een heldere taktiek te hebben. Alexander vertelde mij vooraf dat zijn eerste doel was om de 50 zetten te halen zonder partijen te verliezen (of hoogstens een paar), hetzij op de klok of op andere wijze. Het tweede plan was om zonder teveel risico te spelen, solide maar met de kansen grijpen die zich aandienen. Het klinkt logisch, maar het is ongelofelijk moeilijk als je 2100 zetten moet doen in vier uur!!

The first game demonstrated in this article shows how Georgiev applied this tactics. His opponent is Teun van Gelder. We see a calm start with solid play of Georgiev. Nothing spectacular happens, so you can play the first Applet automatically. This is about the same speed as Georgiev played! Each opponent played very much slower.

De eerste partij die in dit artikel gedemonstreerd wordt laat zien hoe Georgiev deze tactiek toepast. Zijn tegenstander is Teun van Gelder. Wij zien een kalme start met degelijk spel van Georgiev. Niets spectaculairs, dus je kunt de eerste Applet automatisch afspelen. Dat is ongeveer dezelfde snelheid als Georgiev speelt! Zijn tegenstanders speelden véél langzamer.

[White ""][Black ""]1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 19-23 5. 32-28 23x32 6. 37x28 20-25 7. 41-37 14-19 8. 46-41 10-14 9. 37-32 22-27 10. 31x22 18x27 11. 32x21 17x26 12. 41-37 5-10 13. 37-32 11-17 14. 29-24 19x30 15. 35x24 14-19 16. 40-35 19x30 17. 35x24 10-14 18. 44-40 12-18 19. 42-37 17-21 20. 47-42 7-11 21. 37-31 26x37 22. 32x41 11-17 23. 41-37 1-7 24. 37-31 18-22 25. 34-29 21-27 26. 42-37 8-12 27. 38-32 27x38 28. 43x32 14-20 29. 48-43 7-11 30. 43-38 16-21 31. 31-26 11-16 32. 37-31


The game becomes much more interesting now. Georgiev has achieved that his position is solid, the opponent has the difficult choises. Teun van Gelder plays the agressive and also the best move (21-27). Georgiev continues with playing solid moves.

De partij wordt nu veel interessanter. Georgiev heeft bereikt dat zijn positie solide is en de tegenstander de moeilijke keuzes heeft. Teun van Gelder speelt de agressieve en ook beste zet (21-27). Georgiev gaat verder met solide spel.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W24,26,28,29,31,32,33,36,38,39,40,45,49:B2,3,4,9,12,13,15,16,17,20,21,22,25."] 1... 21-27 2. 32x21 16x27 3. 40-34 3-8 4. 45-40 9-14 5. 28-23 13-18 6. 38-32 27x38 7. 33x42 2-7 8. 42-38 7-11 9. 31-27 22x31 10. 26x37 17-22 11. 49-43 4-9 12. 39-33 9-13 13. 36-31 14-19 14. 23x14 20x9 15. 38-32 11-16 16. 32-28 12-17 17. 43-38 16-21 18. 31-26


Georgiev just completed his 49th move and he had 2 seconds left on the clock for his 50th. One second for a move, the other one second for stopping his clock. He waited for Teun to move. Teun van Gelder had a few seconds more and still two moves to go. Teun saw that (21-27) and (9-14) were losing immediately and that (8-12) 28-23 (22-27) 37-32 (18-22) 23-18 was losing as well. In four seconds Teun and Alexander played (22-27) 37-32 (9-14). Both players were relieved that they survived the time check. Georgiev hurried to the next board.

Georgiev heeft zijn 49e zet gedaan en had nog 2 seconden over voor de 50e zet. Een seconde voor de zet, de tweede seconde om zijn klok in te drukken. Hij wachte op de zet van Teun die slechts enkele seconden meer over had en nog twee zetten doen moest. Teun zag dat (21-27) en (9-14) direct verliezen en dat (8-12) 28-23 (22-27) 37-32 (18-22) 23-18 ook hopeloos is. In vier seconden speelden Teun en Alexander (22-27) 37-32 (9-14). Beide spelers waren opgelucht dat ze de tijd-controle overleefd hadden. Georgiev spurtte naar het volgende bord.

So far what happened. Now the analyses. It is very wel understandable that Teun made a mistake when calculating (8-12). The variant below shows why.

- (8-12) 28-23 (21-27!!) 37-32 (15-20, 9-14, 13-19)=.

Hierboven is beschreven wat er gebeurde. Nu de analyse. Het is heel goed te begrijpen dat Teun de zet (8-12) niet goed berekende. De variant hierboven laat zien wat de juiste berekening zou zijn geweest.

However, there is much more to say about these last seconds before the time control. First of all White can avoid the immediate draw after (8-12) 28-23 (21-27). See the next Applet. Special attention for the move (17-21!!).

Echter er is veel meer op te merken over deze laatste seconden voor de tijdcontrole. Om te beginnen kan wit de onmiddellijke remise na (8-12) 28-23 (21-27) vermijden. Zie de volgende Applet. Let daarbij vooral op de zet (17-21!!).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W24,26,28,29,33,34,37,38,40:B8,9,13,15,17,18,21,22,25."] 1... 8-12 2. 28-23 21-27 3. 40-35 27-31 4. 38-32 31x42 5. 32-27 22x31 6. 26x48 17-21 7. 23-19 25-30 8. 19x26 30x28 9. 26-21 28-32 10. 48-42 18-22 11. 29-23 22-27 12. 23-18 27x16 13. 18-12 16-21 14. 12-7 21-26


A very surprising draw. However, Georgiev would have played differently after (8-12), probably with the same 37-32 as in the game. The next Applet is even more amazing. Each move of Black is forced! Please play it slowly!

Een heel verrassende remise. Georgiev zou echter anders gespeeld hebben na (8-12), waarschijnlijk met dezelde zet 37-32 als in de partij. De volgende Applet wekt nog meer verbazing. Alle zetten van zwart zijn gedwongen! Geniet er meer van door het zet voor zet af te spelen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W24,26,28,29,33,34,37,38,40:B8,9,13,15,17,18,21,22,25."] 1... 8-12 2. 37-32 9-14 3. 24-20 15x24 4. 29x9 13x4 5. 34-29 4-9 6. 40-34 9-13 7. 28-23 22-27 8. 34-30 25x34 9. 29x40 18x29 10. 33x24 12-18 11. 24-20 13-19 12. 20-15 17-22 13. 26x28 18-23 14. 32x21 23x43


Georgiev played the game extremely well, but not only that (8-12) is a draw in all variants, there was never a moment before the 49th move that the position was winning! A compliment for Teun of course. Only at the very last moment it went wrong for him.

Georgiev heeft deze partij, met zo weinig bedenktijd, geweldig gespeeld. Maar niet alleen dat het na (8-12) analytisch remise is, er is tot de 49e zet geen moment in de partij geweest dat de stand voor Teun verloren was. Dat is een compliment voor Teun waard. Alleen op het laatste moment ging het fout voor hem.

Teun played (22-27). Georgiev won by playing 37-32! and reached the 50 moves in time. There is no doubt that 37-32 is winning in all variants. So it would be not a wise remark to say that Alexander should have taken the combination. Of course Georgiev should not have taken the combination wit 24-19. Nobody can calculate the combination and the resulting end game with only one solution in one second! How Georgiev finished the game is shown by the next Applet.

Teun speelde (22-27). Georgiev won door 37-32! te spelen en haalde de 50 zetten op tijd. Er is geen twijfel aan dat 37-32 in alle varianten wint. Het zou dus niet zo snugger zijn als iemand zou zeggen dat Alexander de combinatie had moeten nemen. Natuurlijk had Georgiev de combinatie met 24-19 niet moeten nemen. Niemand kan de combinatie en het eindspel met slechts één manier om te winnen in een seconde uitrekenen. Hoe Georgiev de partij uitmaakte is in de volgende Applet te zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W24,26,28,29,33,34,37,38,40:B8,9,13,15,17,18,21,22,25."] 1... 22-27 2. 37-32 9-14 3. 24-20 15x24 4. 29x9 13x4 5. 34-29 4-9 6. 40-34 8-12 7. 29-24 9-13 8. 34-29 18-22


Teun van Gelder gave up, before Georgiev played the next move. Of course 29-23 wins easily. However, against a less brilliant player than Georgiev, he could have hoped for 28-23. See what could not have happened, because Georgiev does not make such a mistake after the 50th move, when he is no longer under time pressure!

Teun van Gelder gaf het op, voordat Georgiev zijn volgende zet deed. Natuurlijk wint 29-23 gemakkelijk. Echter, tegen een minder begaafde speler als Georgiev zou hij nog op 28-23 kunnen hopen. Zie wat er niet had kunnen gebeuren, omdat Georgiev daar niet inloopt na de 50e zet, als hij geen tijdnood meer heeft!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,26,28,29,32,33,38:B12,13,17,21,22,25,27."] 1. 28-23 27-31 2. 26x37 21-27 3. 32x21 17x26 4. 38-32 12-18 5. 23x12 13-19 6. 24x13 22-27 7. 32x21 26x19


Another example of a World Record game where Georgiev applies his tactics is the game against Tjipke Smedinga. In recent years Smedinga became interested in draughts composing and published a number of nice compositions. In this game he shows that he is not afraid of taking riscs, but gets first with luck not and later really into trouble.

Een ander voorbeeld van een Wereldrecord partij waarin Georgiev zijn taktiek toepast is de partij tegen Tjipke Smedinga. Een paar jaar geleden kreeg Tjipke belangstelling voor het componeren van dam-problemen en hij publiceerde een aantal verdienstelijke composities. In deze partij liet hij zien dat hij niet bang is risico´s te nemen, maar hij komt eerst met geluk niet en later echt in moeilijkheden.

[White ""][Black ""]1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 13-18 4. 39-33 19-23 5. 28x19 14x23 6. 44-39 20-25 7. 50-44 10-14 8. 41-37 14-20 9. 46-41 8-13 10. 33-28 23x32 11. 37x28 20-24 12. 29x20 25x14 13. 39-33 2-8 14. 44-39 5-10 15. 41-37 14-19 16. 38-32 10-14 17. 42-38 19-24 18. 47-42 17-21 19. 31-27 21-26 20. 49-44 14-19 21. 34-29 4-10 22. 29x20 15x24 23. 40-34 10-15 24. 44-40 9-14 25. 34-30 18-23 26. 39-34 12-18 27. 43-39 7-12 28. 30-25 11-17


The last move of Black (11-17) was not a lucky one. From a tactical point of view this is an interesting position. Georgiev plays very fast according to his tactics the solid 34-30. In a normal game this would be called a mistake because 48-43 prevents (3-9) by 34-29, 40 x 20, 35-30, 25-20, 28-22, 32 x 3. So Black is forced to play (15-20) with substantial advantage for White. However, Georgiev will prove that his tactics are right.
We continue till Tjipke makes his next and fatal mistake.

De laatste zet van zwart (11-17) was niet geslaagd. Wat de tactiek betreft is dit een interessante positie. Georgiev speelt heel snel in overeenstemming met zijn tactiek het solide 34-30. In een normale partij zou dit een fout genoemd worden want 48-43 verhindert (3-9) door 34-29, 40 x 20, 35-30, 25-20, 28-22, 32 x 3. Dus is (15-20) gedwongen met groot voordeel voor wit. Echter, Georgiev zal bewijzen dat zijn taktiek tot succes voert.
Wij gaan verder tot waar Tjipke zijn volgende en fatale fout maakt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W25,27,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,45,48:B1,3,6,8,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,26."] 1. 34-30 3-9 2. 39-34 17-21 3. 34-29 23x34 4. 40x20 15x24 5. 45-40 18-23 6. 40-34 13-18 7. 28-22 9-13 8. 33-29 24x33 9. 38x29 6-11 10. 42-38 1-6


The fatal error was (13-18?) and (9-13?) made it even a bit worse. After (8-13) Georgiev would haven won as well, but it would have cost more time.
The game has reached its climax. The computer program Kingsrow now tells us that after 29-24 White reaches a winning position. Of course that is true, but with still 12 moves before time-check to play and 33 other games left, 29-24 is not the best move! It does not make sense reaching a winning position and losing on the clock! For 29-24 calculations have to be made such as (23-28) etc. or (11-17) 24-20 (17-22) 20 x 9 (22 x 33) and 9-3 is a draw now. Only 9-4 wins, according to the world´s best computer program. So the choice of Georgiev, the strike of genius to play 25-20!!, 38 -33, is the right one. It is also true that Kingsrow finds the best defense with (26-31!!), but also in that case Georgiev still holds the better position. It was far more likely that Tjipke would play (11-17) and after that Georgiev did not not have no problem anymore to win as the next Applet shows. At the end when the position was hopeless for Tjipke he played (25-30) instead of what is showed by the Applet. I preferred a beautiful thematic ending of this fantastic simultaneous game! Tjipke Smedinga as a draughts composer likes that as well, I hope.

De fatale fout was (13-18?) en (9-13?) maakte het nog een beetje erger. Na (8-13) zou Georgiev ook gewonnen hebben, maar het zou meer tijd gekost hebben.
De partij heeft zijn climax bereikt. Het computer programma Kingsrow zegt ons nu dat wit na 29-24 een winnende positie bereikt. Dat is natuurlijk waar, maar met nog 12 zetten te spelen tot de tijdcontrole en nog 33 andere partijen aan de gang, is 29-24 niet de beste zet. Het heeft geen zin een winnende positie te bereiken en dan op de klok te verliezen! Om tot 29-24 te besluiten zijn berekeningen nodig zoals (23-28) etc. of (11-17) 24-20 (17-22) 20 x 9 ( 22 x 33) en 9-3 is dan remise. Alleen 9-4 wint volgens het beste computer-programma ter wereld. Dat betekent dat de keuze van Georgiev, de geniale inval om 25-20!!, 38-33 te spelen, de juiste is. Het is ook waar dat Kingsrow de beste verdediging vindt met (26-31!!), maar ook dan houdt Georgiev de beste positie. Het was veel waarschijnlijker dat Tjipke (11-17) zou spelen en vanaf dat moment had Georgiev geen moeite meer de partij te winnen zoals de volgende Applet laat zien. Aan het eind in een hopeloze positie speelde Tjipke (25-30) in plaats van wat de Applet laat zien. Ik gaf de voorkeur aan een mooi scherp lot van deze fantastische simultaan partij! Dat vindt Tjipke Smedinga als problemist ook mooi, hoop ik.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,25,27,29,30,32,34,35,36,37,38,48:B6,8,11,12,13,14,16,18,19,21,23,26."] 1. 25-20 14x25 2. 38-33 11-17 3. 22x11 16x7 4. 27x16 6-11 5. 33-28 11-17 6. 48-43 7-11 7. 16x7 12x1 8. 36-31 1-7 9. 31-27 7-11 10. 29-24 8-12 11. 43-38 11-16 12. 38-33 17-21 13. 34-29 23x34 14. 30x39 19x30 15. 35x24 12-17 16. 24-19 13x24 17. 28-22 17x28 18. 33x13 24-29 19. 13-8 29-34 20. 39x30 25x34 21. 8-2 34-40 22. 37-31 26x28 23. 2-35 21x32 24. 35x27 28-33 25. 27-43 16-21 26. 43x16 33-39 27. 16-49


Georgiev played solid, but with the goal to win. Of course he executed a number of combinations during this World Record. I only give one example. It is a forcing in what looks as a position without any danger for Black. With 45-40 Georgiev hoped that Black would like to keep the formation 7-12-18. Indeed Black played (6-11?) and then the game was over after 33-28!! Of course (15-20) is forced now and after 39-33! Siep Hamstra played (11-17) that was followed by 28-23, 37-31, 27-22, 38-32, 42 x 2. The only other move (20-24) is losing immediately as well. See the next Applet.

Georgiev speelde solide, maar het doel om te winnen. Natuurlijk voerde hij een aantal combinaties uit gedurende dit Wereldrecord. Ik geef maar één voorbeeld. Het is een forcing in een stand die voor zwart zonder gevaren schijnt. Met 45-40 hoopte Georgiev er op dat zwart de formatie 7-12-18 behouden wilde. Inderdaad speelde zwart (6-11?) en de partij was over na 33-28!! Natuurlijk is nu (15-20) gedwongen en na 39-33! speelde Siep Hamstra (11-17) dat werd gevolgd door 28-23, 37-31, 27-22, 38-32, 42 x 2. De enige andere zet (20-24) verliest ook onmiddellijk zoals de Applet laat zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W25,27,30,32,33,35,37,38,39,42,45,47,48:B3,6,7,8,9,12,13,14,15,16,18,19,26."] 1. 45-40 6-11 2. 33-28 15-20 3. 39-33 20-24 4. 28-23 19x39 5. 30x10 9-14 6. 10x19 13x24 7. 37-31 26x28 8. 27-21 16x27 9. 38-32 27x38 10. 42x2


Georgiev lost only two games of the 42! He lost these the because of the time check, but the positions were a clear draw. Actually during all the moves of all the 42 games Georgiev was never in a lost position!! Below the Dutch text we see which minimum score was required with only two lost games. Alexander did very much better!

Georgiev verloor slechts twee partijen van de 42! Hij verloor deze door tijdsoverschrijding, maar de posities waren duidelijk remise! Gedurende alle zetten van alle 42 partijen stond Georgiev geen moment in een verloren stand! Hieronder zien wij wat de minimum score moest zijn bij twee nederlagen. Alexander deed het veel en veel beter!

Minimum: + 19, = 21, - 2. 70 %

World Record: + 28, = 12, -2. 81%!!

A fantastic World Record. One of the greatest achievements concerning draughts ever!

Een fantastisch Wereldrecord. Het behoort tot de grootste prestaties op damgebied ooit!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten