maandag 25 november 2013

Turbo Dambase Draughts Compositions

By far the best collection of draughts compositions available via Internet is the one of Turbo Dambase. Based upon the collection built during many many years by Wim de Zwart it gives a wealth of information. The data base contains currently more than 150.000 compostions and will grow steadily. This very large number implies that there is a wide range of quality, from the all time best to the unsuccessful. This makes the collection not only independent of individual taste, but also helps preventing that the unsuccessful or low quality compositions are published again. Of course it is a very good tool for draughts-composers to see if his idea was found earler by somebody else.
The strong feature of the Turbo Dambase (by Klaas Bor) collection is the search option that enables making selections not only by author or initial positions of the compositions, but by every position during the solution of each composition, even with either Black or White to move!! This feature was applied for preparing this article.

Veruit de beste verzameling van dam-composities beschikbaar via Internet is die van Turbo Dambase. Gebaseerd op de verzameling van Wim de Zwart, die hij gedurende vele jaren heeft opgebouwd, geeft het een weelde aan informatie. De data base bevat thans meer dan 150.000 composities en zal voortdurend groeien. Dit enorme aantal houdt in dat er een heel grote variatie is in kwaliteit, van de beste ter wereld ooit tot de mislukte. Dat maakt de collectie niet alleen onafhankelijk van persoonlijke smaak, maar helpt ook te verhinderen dat de mislukte of die van slechte kwaliteit nog eens gepubliceerd worden. Natuurlijk is het een heel goed hulpmiddel voor dam-componisten om te zien of zijn idee al eerder door een ander bedacht is.
Het sterke punt van de Turbo Dambase (van Klaas Bor) verzameling is de zoek-mogelijkheid die in staat stelt te selecteren op niet alleen auteursnaam of beginstand van de composities, maar op iedere positie gedurende de oplossing van iedere compositie, zelfs met hetzij zwart hetzij wit aan zet!!. Deze selectie-mogelijkheid heb ik toegepast voor dit artikel.

We start with an immortal composition by C. van der Sommen published in 1946. With the help of Turbo Dambase we can see what other compositons have been made resulting in the same final position by a number of other composers. However, most of them are clearly not as perfect as this one of v.d. Sommen. His initial position is ideal, also because the last move of Black is well understandable,(27-32) instead of (27-31) would be followed by 37-31, 33-28, 45-40. The solution is nice and pure.

Wij beginnen met een onsterfelijke compositie van C. v.d. Sommen gepubliceerd in 1946. Met hulp van Turbo Dambase kunnen we zien welke andere composites gemaakt zijn op hetzelfde slot door een aantal andere componisten. Echter, de meeste daarvan zijn duidelijk niet zo volmaakt als deze van v.d. Sommen. Bij hem is de beginstand ideaal, ook omdat (27-32) i.p.v. (27.31) gevolgd zou zijn door 37-31, 33-28, 45-40. De oplossing is mooi en zuiver.

C.v.d.Sommen

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,26,28,29,30,33,34,37,39,45,49,50:B11,12,13,14,17,18,19,21,25,31,35."] 1. 49-44 31x42 2. 29-23 18x49 3. 28-22 25x43 4. 45-40 17x39 5. 26x6 19x30 6. 6-1 35x44 7. 1x48


While the one of v.d. Sommen is the best on this particular final I investigated other, but similar positions. For instance the same final, but with the whole pyramid moved to the left. Again Turbo Dabase contains a number of them. I selected a nice one, with an additional effect. The final contains two Black Kings!

Omdat die van v.d. Sommen de beste is op deze bepaalde opsluiting onderzocht ik andere, vergelijkbare posities. Bijvoorbeeld hetzelfde slot, maar met de hele piramide verplaatst naar links. In Turbo Dambase zijn er een aantal te vinden. Ik selecteerde een mooie, met een extra effect. Hier worden twee zwarte dammen opgesloten!

J. Siozinys

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W21,23,28,29,32,33,37,38,41,42,43,45,49:B7,11,12,13,16,17,20,24,26,27,34,36,40."] 1. 43-39 34x43 2. 45x34 36x47 3. 37-31 26x48 4. 28-22 17x30 5. 23-19 24x42 6. 19x6 27x38 7. 6-1 16x27 8. 1x36 47-41 9. 36x47


Another idea, difficult to realize at first glance, is the same pyramide with a Man on 36 instead of a King. Via Turbo Dambase I foud a nice one, though I had to arrange it because the original contains a second solution at the end of the composition!

Een ander idee, dat moeilijk te realiseren lijkt, is dezelfde piramide, maar dan met een witte schijf op 36 i.p.v. een Dam. Via Turbo Dambase vond ik een mooie, maar ik moest de aanvangsstand en de voor-laatste zetten wel wat veranderen omdat het eind van de oplossing een simpele BO bevatte!

N.Doubovy

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W8,11,13,16,17,21,25,30,35,45,48,49,50:B1,14,28,29,31,34,36,37,38,39,40,42,44."] 1. 25-20 14x25 2. 48-43 39x48 3. 50x39 34x43 4. 45x41 36x47 5. 8-3 25x34 6. 35-30 34x25 7. 3-20 25x14 8. 13-9 14x3 9. 11-7 1x12 10. 17x8 3x12 11. 21-17 12x21 12. 16x36 47-41 13. 36x47


The initial postion is unsatisfactory, but the effect is great, in particular the moves 35-30, 3-20!!
De aanvangsstand is onbevredigend, maar het effect is fantastisch, in het bijzonder de zetten 35-30, 3-20!!

The next also contains two Black Kings at the end, but now they cannot move at all. The first move explains the initial position. Please pay attention to what happens after 50-44.

De volgende eindigt ook met twee zwarte dammen, maar nu kunnen beide geen zet meer doen. De eerst zet verklaart de aanvangsstand. Let op de hangende schijf na 50-44.

A.Bakumec

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W6,12,13,17,18,19,21,22,23,25,27,28,36,44,45,47,49,50:B1,3,10,14,16,20,24,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41."] 1... 38-43 2. 49x38 32x43 3. 36-31 40x49 4. 47x36 37x26 5. 36-31 26x37 6. 12-8 3x12 7. 18x7 29x9 8. 50-44 14x32 9. 27x40 16x18 10. 25x3 1x21 11. 3x31 39x50 12. 6-1 35x44 13. 1-34 30x39 14. 31-48


The question, after the compositions above, remains if it is not possible to reach such spectacular effects with a far better intitial position. The answwer was given by Evgraf Zubov with the splendid composition shown by the next Applet.

De vraag blijft, na de bovenstaande composities, of het mogelijk is zulke spectaculaire effecten te realiseren met een veel betere aanvangsstand. Het antwoord gaf Evgraf Zubov met de formidabele compositie die met de volgende Applet te zien is.

E.Zubov

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,28,30,32,34,38,39,40,41,43,44,45,47:B4,8,11,13,17,19,21,22,23,25,27,35,36."] 1. 34-29 22x42 2. 29x9 27x49 3. 24x2 25x43 4. 2x32 4x13 5. 47x38 36x47 6. 32-19 47x50 7. 19x26 35x44 8. 26-48


Could it be done bettter? It is always a matter of taste, but the next one is impressive anyway. Also in Turbo Dambase we can find that the basic idea of the end game was found much earlier by A.J. Beemer. However, this composition of Frans Hermelink is far superior. Notice the fact that even after (12-17) White is forced to let his King be caught. After 1-18? Black has a narrow escape. Stop a moment at that point when playing the solution and enjoy.

Kan het nog beter? Dat is altijd een kwestie van smaak, maar de volgende is in ieder geval indrukwekkend. Wederom helpt Turbo Dambase om te vinden dat het basis-idee van het eindspel veel vroeger gevonden is en wel door A.J.Beemer. Echter, de compositie van Frans Hermelink is veruit superieur. Een prachtig detail is dat wit zelfs na (12-17) gedwongen is zijn Dam te laten vangen. Na 1-18? kan zwart nog net ontsnappen. Stop op dit punt even bij het naspelen van de oplossing, om ontspannen te genieten.

F. Hermelink

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,16,25,37,38,41,43,44,45,47,49:B1,12,15,19,22,23,29,30,33,34,36."] 1. 47-42 36x47 2. 45-40 34x45 3. 25x34 29x40 4. 38x7 47x50 5. 37-32 1x12 6. 32-28 22x33 7. 43-39 33x44 8. 6-1 12-17 9. 1-6 19-24 10. 6x20 15x24 11. 16-11 24-29 12. 11-7 29-33 13. 7-2 33-38 14. 49-43 38x49 15. 2-16 49-32 16. 16x49


At the end of this article a totally other idea, but related to the finals above. Here is the so called "opsluiting" in Dutch, not the final of the solution, but only a means for reaching another thematic final. Please stop at and have a look at the position after 23 x 3. Black cannot play (41-46) because of 42-37! Black is forced to play (24-29). White cannot win by 15-10, but only by a real surprise.

Tot slot van dit artikel een totaal ander idee, maar wel gerelateerd aan de slotstanden hierboven. In dit geval is de opsluiting niet het slot van de ontleding, maar slechts een middel om een veel op andere wijze bewerkt scherp slot te bereiken. Blijf even stilstaan bij de positie na 23 x 3. Zwart kan geen (41-46) spelen vanwege 42-37! Zwart is gedwongen (24-29) te spelen. Wit kan dan niet winnen met 15-10, maar heeft een echte verrassing in petto.

J.C.R.Bus

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W15,18,23,28,32,37,39,42,43,45,47,50:B5,9,13,20,21,24,29,30,34,35,36."] 1. 32-27 13x44 2. 50x39 21x41 3. 43-38 34x32 4. 23x3 24-29 5. 45-40 35x44 6. 15-10 5x14 7. 3x50 32-38 8. 42x33 41-46 9. 47-41 46x39 10. 50x28


All of this is only an example of one of the ways to use the Turbo Dambase compositions data base. With a bit of practice anyone can find what he wants out of a very large collection of draugths compositions. You can have a quick look when you are in the mood for a nice composition, or take your time and study whatever you like.
For those who have Turbo Dambase for games already on their computer, the additonal price for the composition data base is only Euro 49. This is very cheap, with 150.000 compositions it is only 1 Euro for more than 3000 compositions! More important, it is an inexhaustible source for draughts lovers. The price for games (more than 450.000) and compositions together is only Euro 148. For further information see www.turbodambase.nl or contact Klaas Bor : klaasbor@gmail.com

Dit alles is slechts een voorbeeld van één van de mogelijkheden de Turbo Dambase compositie data base te gebruiken. Met een beetje oefening kan iedereen vinden wat hij zoekt uit een enorme collectie van dam-problemen. Je kunt snel even kijken als je zin hebt in een mooie compositie, of er de tijd voor nemen te bestuderen wat je wilt.
Voor degenen die Turbo Dambase reeds op hun computer hebben voor de partijen is de prijs voor de compositie data base slechts 49 Euro. Dit weinige geld is zeer goed besteed. Met 150.000 composities is dat 1 Euro voor meer dan 3000 composities! Belangrijker is dat het een onuitputttelijke bron is voor dam-liefhebbers. De prijs voor de partijen data base (meer dan 450.000 partijen) samen met die van dam-problemen is slechts 148 Euro. Voor meer informatie zie www.turbodambase.nl of neem contact op met Klaas Bor: klaasbor@gmail.com

woensdag 16 oktober 2013

The White King and his sons

As explained earlier a Laocoon of draughts has nothing to do with Laocoon, the Trojan Priest, who was killed together with his two sons by giant snakes. In a draughts Laocoon position the King is the winner, the only survivor, is not a Priest and does not have two sons. In order to come a bit closer to the Greek and Roman stories, I added two sons to a Laocoon position. In accordance to the stories the two sons do not survive, though there is not any snake involved.
The result is remarkable, because the effect is totally different as with a pure Laocoon. The main thing here is that the White King has a difficult choice how to capture. The composition has more to offer. Please notice that White should not choose 16-11 too soon, because 12-8, 25-20 (15 x 24) 16-11, 39-33, 43 x 23 (19 x 28!!) is a draw.

Zoals eerder toegelicht heeft een dam-Laocoon niets gemeen met Laocoon, de Trojaanse Priester, die samen met zijn twee zonen gedood werd door reuze slangen. In een dam-Laocoon positie is de Dam de winnaar, de enige overlevende, is geen Priester en twee zonen heeft hij (zij) ook niet. Om toch een beetje meer in de buurt te komen van de Griekse en Romeinse verhalen, heb ik twee zonen toegevoegd aan een Laocoon positie. Zoals in de verhalen overleven de twee zonen het niet, hoewel er zelfs in de verte geen slang te zien is.
Het resultaat is opmerkelijk, omdat het effect heel anders is als bij een zuivere Laocoon. Hier gaat het vooral om de moeilijke keus voor de Witte dam hoe te slaan. De compositie heeft nog wat meer te bieden. Aan te bevelen is erop te letten dat wit niet te vroeg 16-11 spelen mag, want 12-8, 25-20 (15 x 24) 16-11, 39-33, 43 x 23 (19 x 28!!) is remise.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,16,23,25,38,39,42,43,48:B6,10,14,15,18,19,27,28,31,32."] 1. 12-8 18x29 2. 25-20 15x24 3. 39-33 28x39 4. 43x23 32x43 5. 48x39 19x28 6. 16-11 6x17 7. 8-3 31-36


After (31-37) Black loses immediately, after (31-36) the diagram below results.
Na (31-37) zou zwart direct verliezen, daarom (31-36) met onderstaand diagram.Black does not make it easy for White. The King has to choose between 11 different ways to capture four Blacks!
Zwart maakt het wit moeilijk. De Dam moet kiezen tussen 11 verschillende manieren om vier stukken te slaan!
3 x 35, 3 x 31, 3 x 30, 3 x 12, 3 x 11, 3 x 9, 3 x 8, 3 x 6, 3 x 4 en 3 x 3 in twee richtingen.

The right way to capture seems to be 3 x 11. De goede manier om te slaan lijkt 3 x 11.
3 x 11 (36-41) 42-37, 11-16 (10-14) 39-33! (27-31) 16 x 38 (31-37) 38-47 (14-20) 33-29.
3 x 11 (27-32) 39-33 (32-38) 42-37, 11-16 (29-33 ) 37-31, 16 x 4 .
However, Black plays differently. Zwart speelt echter anders:
3 x 11 (27-32!) 39-33 (36-41!)=.

The Applet shows how to play. The nice end game contains three interesting false solutions as indicated above the Applet.
De Applet laat zien hoe het wel moet. Het leuke eindspelletje bevat drie interessante schijnoplossingen, zoals boven de Applet aangegeven.

3 x 8 (41) 37, 19 (15)
- 34 (20) 29 (24!)=.
- 24 (37) 19 (33!)=.
- 5 (20) 10 (25!) 14 (30) 19 (34!, 33, 39)=.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK3,39,42:B10,14,17,24,27,28,36."] 1. 3x8 36-41 2. 42-37 41x32 3. 8-19 10-15 4. 19-14 15-20 5. 14x25 32-38 6. 39-33 38x29 7. 25-14 28-33 8. 14-20 29-34 9. 20x38 34-40 10. 38-33 40-45 11. 33-50


So far something else than a pure Laocoon. However, there is room left for a real one. The author of the Laocoon position is H. Cordier the French draughts composer and also the father of A. Cordier, the draughts Champion of France. Indeed, the same as the Laocoon World Record holder with a King against 10 Blacks! I published a complicated composition on the Laocoon of H. Cordier a few years before. The new one is at least as good with a surprising forcing. This recent composition is dedicated to H. Cordier and his talented son.

Tot zover iets anders dan een zuivere Laocoon. Er is echter nog plaats voor een echte. De auteur van de Laocoon positie is H. Cordier de dam-componist uit Frankrijk en tevens de vader van A. Cordier, de damkampioen van Frankrijk. Inderdaad, dezelfde als de Laocoon Wereldrecord houder met een dam tegen 10 zwarte stukken! Enige jaren geleden heb ik een gecompliceerde compositie gepubliceerd op de Laocoon positie van H. Cordier. De nieuwe is minstens zo goed met een verrassende forcing. Deze recente compositie draag ik op aan H. Cordier en zijn getalenteerde zoon.

The initial position of the new composition seems to be impossible. However, I do not need to give a long explanation, because we have Applets today. Applets are a perfect way to prove that an initial position is legitimate. So I give the proof first. When the Applet is finished, the initial position of the composition is reached.

De aanvangsstand van de nieuwe compositie lijkt onmogelijk. Echter, een uitgebreide verklaring hoeft niet, want wij hebben Applets vandaag de dag. Applets zijn zeer geschikt om te bewijzen dat de aanvangsstand legaal is. Zodoende geef ik eerst het bewijs. Als de Applet is afgespeeld staat de aanvangsstand van de compositie op het bord.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK2,6,7,11,24,25,28,29,30,33,42,43,44,48:B1,8,9,12,13,15,16,18,27,31,35."] 1. 28-22 18-23 2. 29x18 12x23 3. 25-20 1x12 4. 2-7 12x1 5. 22-18 13x22


11-7 (1 x 12) 42-37!! (31 x 42) 48 x 37.A suprising forcing! Black is forced to play (23-28) as proved by the variants below.
- (8-13) 6-1 (23-28) 1 x 21, 43-39 (13-18) 33-29 (18-23, 22 x 13) 39-33 (13-18) 33-29 (18-22) 29-23.
- (12-18) 28, 19, 1, 46.
-(16-21) 14, 32, 1, 16.
-(23-29) 43-39, 19, 1, 3.
Een verrassende forcing! Zwart is gedwongen (23-28) te spelen zoals bovenstaande varianten aantonen.

After (23-28) the Laocoon of H. Cordier appears. Na (23-28) komt de Laocoon van H.Cordier op het bord.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W6,20,24,30,33,37,43,44:B8,9,12,15,16,22,23,27,35."] 1... 23-28 2. 37-32 27x40 3. 24-19 15x13 4. 6-1 28x39 5. 1x45 35x24 6. 45-50 24-30 7. 50x34 13-19 8. 34-43 19-24 9. 43-38 24-30 10. 38-43 30-35 11. 43-49 16-21 12. 49x16 35-40 13. 16-11 40-45 14. 11-50


Black could also take (35 x 24) or (35 x 13, 15 x 24) instead of (28 x 39). All these variations are thematic. Zwart kan ook (35 x 24) slaan of (35 x 13, 15 x 24) i.p.v. (28 x 39). In alle gevallen is het scherp uit.
-(35 x 24) 1 x 3 ( 28 x 39) 3 x 35 (16-21) 35 x 26.

Laocoons, one of the fascinating themes of our beautiful game!

Laocoons, een van de fascinerende thema´s van ons mooie spel!

woensdag 21 augustus 2013

More of the best Laocoon compositions

The Best is a matter of taste. Moreover a Laocoon composition consists of an initial position, a combination and the Laocoon position. Each part can be appreciated differently. However, one can define a number of quality aspects in order to make a selection out of the large number of published Laocoons. In this article I apply a number of rather tough criteria, which reduces the candidates to be among the best substantially. Obviously the minimum requirements for all draughts compositions apply in the first place. The additional criteria to be amomg the best, as a minimum requirement, I have chosen are:

- The initial position should not contain a King, no White on the line 6-10 and no minority of more than one White.
- The combination should at least have one economical majority capture or a variant during the combination.
- The Laocoon position should at least have 4 thematic variants.
There are always exceptions to rules. In this case of course the World Record compositions of my previous article!

Wat de besten zijn is een kwestie van smaak. Bovendien bestaat een Laocoon compositie uit een aanvangsstand, een combinatie en de Laocoon positie. De delen kunnen verschillend beoordeeld worden. Men kan echter een aantal kwaliteits-aspecten benoemen om een selectie te maken uit de vele gepubliceerde Laocoons. In dit artikel pas ik nogal zware criteria toe, waardoor het aantal candidaten om tot de besten gerekend te worden drastisch wordt gereduceerd. Natuurlijk gelden de gewone criteria die van toepassing zijn voor alle dam-composities. Om tot de beste worden gerekend, heb ik daar een aantal minimum-eisen aan toegevoegd. Deze zijn:

- Geen Dam in de aanvangsstand, geen wit stuk op de lijn 6-10 en niet meer dan één wit stuk minder in de aanvangsstand.
- De combinatie moet minstens één economische meerslag kennen, of een variant gedurende de combinatie.
- De Laocoon position moet minstens 4 thematische varianten bevatten.
Er zijn altijd uitzonderingen op een regel. In dit geval natuurlijk de Wereldrecord composities van mijn vorige artikel!

In order to illustrate how tough these minimum requirements are I show you first a composition which is quite good, when applying less strict criteria.

Om te laten zien hoe hoog de lat wordt gelegd bij deze minimum eisen laat ik eerst een compositie zien, die op zich heel goed is, als de eisen minder hoog gesteld worden.

A. Nikolaev47-41, 38 x 49, 44-39, 50-44, 37-31, 49-43, 45 x 3 (30-35 A) 3 x 12 (16-21, 35-40) 21-17 (40-45) 17-50. A. (14-19) 3 x 35 (19-23 B) 35-40 (23-28 C) 40-49 (28-33 D) 49-43 (16-21, 33-39) 16-49.
B and C. (16-21) x 26.
D. (28-32) 49 x 27 (16-21) 27 x 16.
I have done my best to reach more than the minimum of four thematic variants, but the Laocoon does not meet the criterium of a minimum of seven Blacks. With only six and one of those at the border it is relatively easy to add a combination to the Laocoon. So this good composition cannot compete with the best, according to my tough criteria.

Ik heb mijn best gedaan om meer dan het minimum van vier scherpe varianten te bereiken, maar de Laocoon voldoet niet aan het criterium van minstens zeven zwarte stukken. Met slechts zes en daarvan één aan de rand is het relatief eenvoudig om een combinatie aan de Laocoon toe te voegen. Daarom kan deze goede compositie niet wedijveren met de besten, volgens mijn stricte criteria.

The next one is, like A. Nikolaev, also from a specialist in the field of Laocoons, Alexander Moisejev. This composition meets the criteria.
De volgende is, zoals A. Nikolaev, ook van een specialist op het gebied van Laocoons, Alexander Moisejev. Deze compositie voldoet aan de criteria.

A. Moisejev46-41, 32-28, 18 x 9, 28-23, 31-27, 9-4 (18-22 A) 4 x 17. A. (17, or 23, or 38, or 40) 4 x 2.
The initial position and the combination are fine, but the Laocoon is not impressive. The captures of the King are interesting, not too easy, but four of the five variants are in fact the same.
De aanvangsstand en de combinatie zijn mooi, maar de Laocoon is niet indrukwekkend. De damslagen zijn interessant, niet te eenvoudig, maar vier van de vijf varianten zijn in feite hetzelfde.

The second one of A.Nikolaev is a very good composition as well, now the criteria are fully met.
De tweede van A. Nikolaev is ook een heel goed Laocoon probleem, nu wordt volledig aan de criteria voldaan.

A. Nikolaev47-42, 32-28, 22-17, 37-31, 50-45, 45 x 3 (38-42 A, B, C, D) 3 x 47.
A. (30-35) 3 x 1 (35-40) 1 x 45.
B. (38-43) 3 x 1.
C. (37-41) 3 x 46.

Besides the minority of White in the initial position, a perfect composition, but only four thematic variants is not impressive.
Wit heeft een stuk minder in de aanvangsstand, maar verder is het een perfecte compositie. Maar met slechts vier scherpe varianten.

An International Contest draughts composition was organized by Het Damspel in 1988 /1989. It was a free style-contest resulting in 107 participating competitions. The results of all the compostions with the names of the participants were published in Het Damspel of September 1989. A number of names were not properly spelled. The 18 best compositions according to the jury were published at the same time as the results. A very good Laocoon was one of them, with as name of the author H. Nikolajev. Because not any other composition with this name is known and because of the Laocoon position involved we suppose that it was A. Nikolaev again.

Het Damspel organiseerde in 1988 / 1989 een Internationale Wedstrijd voor problemisten. Het was een vrije wedstrijd wat tot gevolg had dat er 107 composities werden ingezonden. De resultaten van alle problemen met de namen van de deelnemers werden gepubliceerd in Het Damspel van september 1989. Een aantal namen waren niet juist gespeld. De 18 beste composities volgens de jury werden in hetzelfde nummer van HD gepubliceerd. Daaronder bevond zich een heel goede Laocoon, met als naam van de auteur H. Nikolajev. Omdat geen enkel ander probleem onder deze naam bekend is en gelet op de betreffende Laocoon positie gaan we er van uit dat het wederom A. Nikolaev was.

A.Nikolaev37-31, 41-37, 47-42, 46-41, 49-43, 39 x 44, 28 x 8 (15 x 24) 18-12 (35 x 44) 50 x 39, 39-34, 8-2 (18-22 A, B, C, D) 2 x 45 (28-32 E) 45-29 (32-37) 29-47. E. (28-33) 34 (38) 48.
A. (21-27) 2 x 35.
B. (24-29) 2 x 35.
C. (40-44) 2 x 50.
D. (40-45) 2 x 50.

Again we see a minority of White in the initial position, but neverheless this Laocoon composition is extremely good. The construction seems so easy and obvious, but it is a miracle that a Laocoon with 8 Blacks is realized with so many Blacks and Whites in a beautiful initial position.
The contribution of A. Nikolaev to Laocoon positions and compositions deserves the highest respect. Taking that into account, it is suprising that he did not find the much better versions of this Laocoon position, the one without the Black on 9 and the other one with 11 on 7. In particular surprising, because another of his compositions, that I showed earler, fits with one of these other versions of the Laocoon position. I explained that in the first Laocoon article on my Blog.
The one with 11 on 7 has by far the most and the best variants of all the Laocoon positions ever published.

De bijdrage van A. Nikolaev aan Laocoon posities en composities verdient het hoogste respect. Met deze kwaliteiten is het verwonderlijk dat hij de veel betere versies van deze Laocoon positie niet gevonden heeft, die zonder het stuk op 9 en de andere met 11 op 7. Het is in het bijzonder verrassend, omdat een andere compositie van hem, die ik eerder liet zien, ook mogelijk is met een van de betere versies van de Laocoon positie.
Die met 11 op 7 heeft veruit de meeste en de beste varianten van al de Laocoon positions ooit gepubliceerd.

We close the Laocoon articles with a rather crazy record, a Laocoon where White makes a draw with one King against 12 Blacks! The author is Gérard Taille who also contributed to the real World Record composition.

Wij sluiten de Laocoon artikelen af met een nogal gek record, een Laocoon waarbij wit nog remise maakt met een Dam tegen 12 zwarte stukken! De auteur is Gérard Taille die ook een bijdrage leverde aan de echte Wereldrecord compositie.

G. Taille37-31, 42 x 31, 48 x 37, 37-32, 36-31, 8-2. Now 7 moves are losing! All the others of the 21 possible moves are a draw.
Nu verliezen 7 zetten! Alle andere van de 21 mogelijke zetten zijn remise.

Summarizing my Laocoon articles, the best Laocoon positions and compositions are in the first article. The most important contributions to the development of Laocoons is given by A. Nikolaev and later by Alexander Moisejev, who is still developping interesting new ones. And of course we have the World Record of Arnaud Cordier, the Champion of France, that you can try to beat.

Mijn Laocoon artikelen samenvattend, de beste Laocoon posities en composities zijn te vinden in mijn eerste artikel. De belanrijkste bijdragen aan de ontwikkeling van Laocoons komen van A. Nikolaev en later van Alexander Moisejev, die nog steeds interessante nieuwe maakt. Natuurlijk is er ook het Wereldrecord van Arnaud Cordier, de Kampioen van Frankrijk, dat jullie kunnen proberen te breken.

donderdag 15 augustus 2013

World Record Laocoon

The most remarkable reaction on my previous article, the Best Multi-variant Laocoons, came from Gérard Taille. Gérard participated several times, with his program Damy, at international computer-draughts tournaments, organized by Leo Nagels and myself. At each of these tournaments some of the world´s best draughts-programs participated and Damy is one of those. Although his program Damy was successful, Gérard is preparing a fully new one now, that is supposed to be ready in 2014.
Anyway, what Gérard told me and the readers of my Blog, was that Arnaud Cordier, also from France as many of you will know, developped a Laocoon with ten Blacks!! It is a sensation, in particular for those who have a lot of knowledge of and experience with Laocoon positions, like Alexander Moisejev. It is actually a World Record! Maybe it is possible to create/find another Laocoon winning against ten Blacks, but currently it is the only one. Already a lot is effort is put on finding another one, but without success. See the first diagram, for the World Record.

De meest opmerkelijke reactie op mijn vorige artikel, th Best Multi-variant Laocoons, kwam van Gérard Taille. Gérard nam verschillende malen deel, met zijn programma Damy, aan internationale computer-dam-toernooien, georganiseerd door Leo Nagels en schrijver dezes. Aan elk van deze toernooien deden een aantal van de beste dam-programma´s ter wereld mee en Damy is er één van. Hoewel zijn programma succes had, maakt Gérard een geheel nieuw programma, volgens plan moet het in 2014 gereed komen.
Hoe dan ook, wat Gérard mij en de lezers van mijn Blog mededeelde, was dat Arnaud Cordier, ook een Fransman zoals velen van jullie zullen weten, een Laocoon heeft ontwikkeld met tien zwarte stukken!! Het is een sensatie, in het bijzonder voor degenen die veel kennis hebben van en ervaring met Laocoon posities, zoals Alexander Moisejev. Het is zowaar een Wereld Record! Het is denkbaar dat nog een andere winnende Laocoon gevonden wordt met tien zwarte stukken, maar tot nu toe is het de enige. Er is al veel moeite gedaan een andere te vinden, maar zonder succes. Zie het eerst diagram voor het Wereld Record.

Arnaud Cordier FFJD 26-02-2013It is amazing that all the 19 possible replies are losing! However, of all these variants only two have a thematic solution. These two are:
(10-15) 2 x 3 (15-20) 3 x 25.
(19-24) 2 x 29
All the 17 other variants have either more than one way to capture or far from sharp finals. It remains a fantastic position, but so few sharp variants is a bit disappointing. One more reason for trying to find another Laocoon with 10 Blacks.

Het is geweldig dat al de 19 mogelijke antwoorden van zwart verliezen! Echter, van al deze varianten zijn er slechts twee scherp. Zie boven. Bij al de 17 andere varianten kan wit op verschillende manieren slaan of blijft er een finale over die helemaal niet scherp is. Het blijft een fantastische positie, maar zo weinig scherpe varianten is wat teleurstellend. Een extra reden om te proberen een andere Laocoon positie te vinden met 10 zwarte stukken.

Of course there is the challenge of trying to add a combination to this Laocoon in order to get an exceptional composition. Arnaud Cordier told us that he found this Laocoon earlier, but it was first published on 26-02-2013 on the FFJD site (French Federation). Gérard Taille, Alexander Moisejev and me had intensive contact about trying to make a composition. It proved to be very difficult. First of all there seems to be no way to bring the White on 8 at his place. Partly for that reason it is also hard to avoid second solutions or interchangeable moves. For reaching an initial position with equal forces White has to give away a lot a lot of Man, with hardly room for that at the board. Further quality aspects like an esthetical initial position, economical captures and variants during the combination seemed us to be too far away. Finally agreement was reached that the composition of Gérard Taille and Alexander Moisejev together should be called the First World Record Laocoon composition. See the Applet below. Giving away a large number of pieces in one move, has a special charm in the case of a Laocoon.
Better not play the Applet automatically, but step by step.

De uitdaging is natuurlijk om een combinatie toe te voegen aan deze Laocoon stand om zodoende een uitzonderlijke compositie te bereiken. Arnaud Cordier deelde ons mede dat hij deze Laocoon al vroeger gevonden had, maar dat deze pas op 26-02-2013 gepubliceerd is op de FFFD site (Franse Dambond). Gérard Taille, Alexander Moisejev en ik hadden intensief contact over het maken van een compositie. Dat bleek heel moeilijk te zijn. Om te beginnen bleek het onmogelijk de witte op 8 op zijn plaats te brengen. Mede daarom is het moeilijk bij-oplossingen of verwisselbare zetten te vermijden. Om een aanvangsstand te bereiken met hetzelfde aantal stukken van beide kleuren moet wit er veel weggeven en daarvoor is er weinig plaats op het bord. Verdere kwaliteiten zoals een esthetische aanvangsstand, economische slagen en een variant tijdens de combinatie leken ons onbereikbaar. Tenslotte werden wij het er over eens dat de compositie van Gérard Taille en Alexander Moisejev samen de Eerste Wereldrecord Laocoon compositie genoemd moest worden. Veel stukken ineens weggeven heeft een bijzondere charme bij een Laocoon.
Het is beter om de Applet niet automatisch af te spelen, maar stap voor stap.

G.Taille and A.Moisejev. First World Record Laocoon Composition

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W8,29,30,33,36,38,39,40,43,47:B7,9,10,20,21,22,26,28,37,42."] 1. 29-23 28x19 2. 33-29 42x33 3. 47-42 37x39 4. 36-31 26x37 5. 8-2 10-15 6. 2x3 15-20 7. 3x25


When you show this composition to a draughts-friend and ask him or her to solve it, then it will be quite a challenge. This will be even more the case for the next one. A good composer is never immediately satisfied with his composition. He will always try to do better. In this case it was possible to add a variant during the combination! This is very rare in the case of Laocoon compositions. As the previous one above, it has also been checked on second solutions. For both compositions it is proved that there is no other solution. For the second one below this was a bit more effort. This one resulted from a cooperation of Alexander Moisejev and me. The initial position suffered a bit of this extra variant. This variant, obviously not with a sharp final, is 27-22, 16 x 27, 33-28! (42 x 44) 47-41!!, 8-2, 2 x 49!

Als je deze compositie laat zien aan een damvriend en hem of haar vraagt het op te lossen, dan is dit nogal een uitdaging. Dat is nog meer zo in het geval van de volgende. Een goede componist is nooit meteen tevreden over zijn compositie. Hij zal altijd proberen het nog beter te doen. In dit geval bleek het mogelijk een variant tijdens de combinatie toe te voegen! Dat is heel zeldzaam bij Laocoon composities. Zoals ook bij de eerste hierboven is ook deze tweede onderzocht op bij-oplossingen. Voor beide composites geldt dat het bewezen is dat er geen andere oplossing is. Voor de tweede vergde dat wat meer werk dan voor de eerste. Samenwerking tussen Alexander Moisejev en mij, resulteerde in deze tweede. De aanvangstand had wat te lijden onder deze extra variant. Deze variant, die natuurlijk geen scherp slot heeft, luidt 27-22, 16 x 27, 33-28! (42 x 44) 47-41!!, 8-2, 2 x 49!

A.Moisejev and J.C.R.Bus. Laocoon with variant during the combination

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W8,16,23,27,33,36,38,39,43,45,47:B7,9,10,17,20,21,26,32,35,37,42."] 1. 27-22 17x19 2. 16x27 32x21 3. 33-28 42x22 4. 45-40 35x33 5. 47-42 37x39 6. 36-31 26x37 7. 8-2


In draughts composition, in particular for end games, it is considered an important quality when there is more than one thematic variant. So it is quite logic to apply this criterium also for Laocoon positions. In the next article I will come back to that.

Wat betreft het componeren van dam-problemen, in het bijzonder van eindspelen, wordt het belangrijk geacht dat er meer dan één scherpe (thematische) variant is. Het ligt dus nogal voor de hand dat criterium ook voor Laocoon posities te hanteren. In het volgende artikel kom ik daarop terug.

zondag 28 juli 2013

The best multi-variant Laocoon compositions

Laocoon was, at the time of the Troyan Horse, a Troyan priest who was killed by two giant serpents. The stories of the ancient Greece and of the Romans differ. In both versions there is nothing related to the characteristics of what is called a Laocoon draughts-position. It seems to be fully unclear why those are called Laocoon.
Many of the words commenly used by draughts lovers are not very well defined. Like for instance the words Problem, Endgame, Forcing, Combination, etc. The same goes for Laocoon. For this article we keep it simple. We speak about positions of only one White King, without any further Whites, against let us say three Black Man as a minimum. White wins by attacking more than one Black at the same time in different directions, threatening to capture. In addition to that, this article only contains Laocoon positions with more than one thematic (sharp) variant. There are very many Laocoon positions published, as I learned from Wim de Zwart and Johan Konings who conduct very large collections of problems and motives, as most of you will know. I am grateful for their assistance enabling me selecting the very best Laocoon compositions ever published.

Laocoon was, in de tijd van het Paard van Troje, een Trojaanse priester die gedood werd door twee reuze-slangen. De overleveringen vanuit de Griekse en Romeinse oudheid geven verhalen die verschillend zijn. In geen van beide versies is iets te vinden dat een relatie heeft tot wat een Laocoon positie bij het dammen heet. Het schijnt volkomen onduidelijk te zijn waarom die Laocoon genoemd worden. Van veel van de woorden die door dam-liefhebbers gebruikt worden bestaat er geen nauwkeurige definitie. Zoals bijvoorbeeld voor Probleem, Eindspel, Forcing, Combinatie, etc. Dat geldt ook voor Laocoon. Voor dit artikel houden wij het eenvoudig. We spreken over posities met slecht één witte dam, zonder andere witte stukken, tegen laten wij zeggen minstens drie zwarte stukken. Wit wint door meer dan één zwart stuk tegelijk aan te vallen in verschillende richtingen, door op slag te staan. Bovendien bevat dit artikel alleen Laocoon posities met meer dan één scherpe variant. Er zijn heel veel Laocoon posities gepubliceerd, zoals ik geleerd heb van Wim de Zwart en Johan Konings die zeer grote verzamelingen bijhouden van problemen en motieven, zoals de meesten van jullie zullen weten. Ik ben heel dankbaar voor hun hulp die mij in staat stelde een selectie te maken uit de beste Laocoon composities ooit gepubliceerd.

King against three. Dam tegen drie.

The beautiful final by J.Wagter: Black 8, 13, 19, White 15 to move, has inspired many problemists to compose combinations. Strangely enough there is hardly any endgame based upon it. The first Applet shows a simple endgame I made recently. It results to the position of J. Wagter with actually two variants that might be considered as Laocoon. It is one of the most interesting positions of a White King against three Black.

De mooie stand van J. Wagter: Zwart 8,13, 19, Wit 15 aan zet, heeft veel problemisten geinspireerd tot het componeren van combinaties. Merkwaardig genoeg is er nauwelijks een eindspel op gemaakt. De eerste Applet laat een eenvoudig eindspel zien dat ik kortgeleden gemaakt heb. Het resulteert in de positie van J. Wagter welke zowaar twee varianten kent die als Laocoon beschouwd kunnen worden. Het is een van de meest interessante posities van een witte dam tegen drie zwarte stukken.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W15,24,29,33,40:B2,5,8,20,25."] 1. 15-10 5x14 2. 24x15 14-19 3. 40-35 19-24 4. 29x20 25x14 5. 35-30 8-13 6. 30-24 2-8 7. 33-29 13-18 8. 24-20 14x25 9. 15-10 25-30 10. 29-24 30x19 11. 10-4


- (18-23) 4-13 (23-28) 13 x 2 (28-32) 2 x 24 (32-37) 24-47.
- (8-13) 4-10 (19-24) 10-19 (24-29) 19 x 2 (29-33) 2-7 (18-22) 7-16 (33-39) 16-11.
- (8-13) 4-10 (18-23) 10-15! (13-18) 15-33.

King against four. Dam tegen vier.

Many of the Laocoon positions collected by Johan Konings and Wim de Zwart might be the result of a combination worth to be collected, but do contain only one sharp variant or even no one at all. However some of them have several thematic variants. A nice example is illustrated below. The name of the author of the Laocoon is unknown and we could not find any reasonable combination based upon it. So I made one myself which is shown here. Composing combinations on Laocoon positions is not easy. The Blacks are spread over the whole Board with none at the borders. The King cannot reach his position by a capture, the promotion has to be a move and the White Man should preferably not be on the line 6-10 in the initial position.

Veel van de Laocoon posities die deel uitmaken van de collecties van Johan Konings en Wim de Zwart zijn wellicht wat overblijft na een combinatie die het waard is verzameld te worden, maar bevatten slechts één scherpe variant of zelfs geen enkele. Er zijn er echter ook die verschillende scherpe varianten hebben. Een mooi voorbeeld is hieronder te zien. De naam van de auteur van de Laocoon is niet bekend en wij konden ook geen redelijke bewerking vinden. Daarom heb ik er zelf maar wat op gemaakt. Combinaties construeren op Laocoon standen is niet eenvoudig. De zwarte stukken staan verspreid over het hele bord met geen enkele aan de rand, er is dus weinig ruimte voor een combinatie. De dam kan niet met een slag op zijn plaats gebracht worden. De promotie moet dus met een schuifzet en die witte schijf moet bij voorkeur niet al op de lijn 6-10 staan in de aanvangsstand.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W15,28,37,39,43,44,49:B9,13,26,30,32,34,35."] 1. 37-31 26x37 2. 15-10 32x23 3. 44-40 35x33 4. 43-39 34x43 5. 49x18 13x22 6. 10-4


- (13) or (27) or (42) 25.
- (28) 25 (32) 20 (37) 47.

King against five. Dam tegen vijf.

The previous one was a very simple Laocoon. The next is one of the most interesting Laocoon positions with 5 Blacks, invented by V. Bieliauskas (see FMJD PWCP 2008 nr.41). The combination is very basic, but not easy to improve. The Lacoon contains five really different thematic variants!

De vorige was een heel eenvoudige Laocoon. De volgende behoort tot de meest interessante Laocoons met 5 zwarte stukken. Auteur V. Bieliauskas (zie FMJD PWCP 2008 nr. 41). De combinatie is simpel, maar niet eenvoudig te verbeteren. De Laocoon bevat vijf echt verschillende scherpe varianten!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W13,17,18,21,22:B6,20,26,30,31."] 1. 17-11 6x28 2. 13-9 26x17 3. 18-12 17x8 4. 9-3


- (36) 14
- (37) 32
- (33) 36
- (35) 25 (40) 39 (45) 50
- (24) 23 (29) 25

King against six. Dam tegen zes.

This Laocoon is from A. Nikolaev. As opposed to a very good combination from him we will see later on, he was not very lucky with his composition based upon this six pieces Laocoon. His Black 2, 10, 14, 20, 30, 31, White 8, 13, 18, 19, 23, 29 composition has rather peculiar interchangeable moves, 23-19 or 9-3. His combination cannot be saved, so I made a totally different combination that is presented here. The Laocoon is the best with six Blacks that we could find.

Deze Laocoon is van A. Nikolaev. In tegenstelling tot een heel goede combinatie van hem die wij later zullen zien, was A. Nikolaev niet gelukkig met zijn bewerking op deze zes stukken Laocoon. Zijn zwart 2, 10, 14, 20, 30, 31, White 8, 13, 18, 19, 23, 29 compositie lijdt aan een merkwaardige zet-verwisseling, 23-19 or 9-3. Zijn combinatie kan niet worden gered, dus heb ik maar een heel andere combinatie gemaakt, hieronder getoond. De Laocoon is de beste met zes zwarte stukken die wij vinden konden.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W13,22,28,29,33,40:B10,19,20,21,24,31."] 1. 22-17 21x12 2. 28-23 19x39 3. 13-9 24x33 4. 40-34 39x30 5. 9-3


- (36) 5
- (35) 4 (40) 22 (45) 50
- (39) 5
- (18) 15 (37) 47

King against zeven. Dam tegen zeven.

Andreas Kuyken invented in 1972 the next Laocoon and the nice combination leading to it. I will give some comments below the Applet, but for futher details see the Annex, a separate article following this one. The articles are in reverse order, so the Annex is published a bit earlier. Here it is also explained how to capture, because that is not always so easy to see, in particular when White has a choice with the same number of Blacks to capture.

Andreas Kuyken ontdekte in 1972 de volgende Laocoon en maakte er een mooi probleem op. Ik geef wat commentaar onder de Applet, maar voor meer details zie de Annex, een apart artikel dat op dit artikel volgt. De artikelen staan in omgekeerde volgorde, dus de Annex is een beetje eerder gepubliceerd. Hierin wordt ook uitgelegd hoe de witte dam moet slaan, want dat is niet altijd eenvoudig te zien, vooral als wit op verschillende manieren hetzelfde aantal stukken kan slaan.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,23,28,31,32,33,37,43:B14,18,19,21,24,30,40."] 1. 33-29 24x22 2. 31-27 22x42 3. 12-8 19x37 4. 43-38 42x33 5. 8-3


It is very much a pity that the intended main variant fails. Below we give this variant as well as the second solution.
Jammer genoeg faalt de variant die de hoofdvariant had kunnen zijn. Hieronder die variant en de bij-oplossing.
- (14-19) 3 x 44 (19-24) 44-35 (24-29) 35-2 (29-33) 2-7 (18-22) 7-16 (33-39) 16-11.
- (14-19) 3 x 49 (19-24) 49-35 or 49-27 (18-23) 27-13 w+
- (14-19) 3 x 49 (18-22) 49-16 or 49-35 w+
Sharp are, scherp zijn:
- (18-23) 3 x 45
- (30-34) and (37-42) 3 x 35
- (37-41) 3 x 16
- (40-45) and (40-44) 3 x 50

King against nine!! Dam tegen negen!!

The reason for presenting first the Laocoon with nine Blacks and later those with eight is that these have more sharp variants than the one with nine Blacks. Moreover there is a story to tell about the eight Blacks Laocoons and the outstanding combinations. Anyway, the one with nine is very interesting as well, it is probably the maximum size of the Laocoons. There are more of this size, but this one of P.C. Bais 1940 is the best of them. For details and how to capture see again the Annex.

Er is een reden voor om eerst de Laocoon met 9 zwarte stukken te laten zien en dan pas die met acht. Die hebben meer scherpe varianten dan die met negen zwarte stukken. Bovendien is er nog wat te vertellen over de acht stukken Laocoons en de bijzonder mooie bewerkingen erop. Hoe dan ook, die met negen is ook heel interessant, het is waarschijnlijk het maximale aantal stukken van Laocoons. Er zijn er meer met negen stukken, maar deze van P.C. Bais uit 1940 is de beste. Voor details en voor hoe te slaan zie weer de Annex.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,18,25,29,30,31,34,42,48:B9,10,11,14,15,19,21,26,37."] 1. 29-23 19x28 2. 25-20 15x35 3. 34-30 35x24 4. 48-43 37x39 5. 12-8 26x37 6. 18-13 9x18 7. 8-3


The fully sharp variants are. De volledig scherpe varianten zijn:
- (24-29) 3 x 6.
- (37-41) 3 x 46 (24-29, 29-33) 5-32 (33-39) 32-49.
- (39-43) 3 x 6.
The thematic variants with a dual are. De thematische varianten met een dual zijn:
- (14-20) 3 x 41 or 46 (24-29, 29-33) 5-32 (33-39) 32-49.
- (18-22) 3 x 7 or 2 (28-32) 7-29 (32-37) 29-47.

King against eight. Dam tegen acht.

The final part of this article starts with a composition of A.Nikolaev. As explained above it is very difficult to add beautiful combinations to Laocoon positions, with all the Black pieces scattered over the board. When the Laocoon is very large there is hardly room for adding an additional Black to be captured during the combination. Taking that into account the combination of A. Nikolaev is one of the greatest combinations ever. The White to become a King is far away from the promotion line, several majority captures, a number of Blacks are brought where they are required, etc. However, his Laocoon position is not the best possible. This will be explained after the Applet and the list of thematic variants.

Het laatste deel van dit artikel begint met een compositie van A.Nikolaev. Zoals hierboven uitgelegd is het heel moeilijk om een mooie combinatie te maken op een Laocoon positie, met al die zwarte stukken verspreid over het hele bord. Bij een combinatie is het gebruikelijk zwarte stukken te slaan, maar dat is niet eenvoudig als er voor een heel grote Laocoon zoveel stukken moeten overblijven. Dat in beschouwing nemend is de combinatie van A. Nikolaev één van de beste ooit gemaakt. Het witte stuk dat de winnende dam wordt komt van heel ver van de promotie lijn, verschillende meerslagen verfraaien het geheel, enige zwarte stukken worden daarheen gebracht waar ze nodig zijn, etc. Echter zijn Laocoon stand is niet optimaal. Dat wordt toegelicht na de Applet en de lijst van scherpe varianten.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W17,20,22,28,32,35,38,39,42,43,44:B9,10,13,15,18,21,24,26,27,29,31."] 1. 42-37 31x33 2. 22x31 33x11 3. 35-30 26x28 4. 30x8 15x24 5. 39-33 29x40 6. 8-2


The sharp variants are. De scherpe varianten zijn:
- (18-22) 2 x 45 (28-32 A) 45-29 (32-37) 29-47. A. (28-33) 45-34 (33-38) 34-48.
- (21-27) 2 x 35.
- (24-29) 2 x 35.
- (40-44) 2 x 50.
- (40-45) 2 x 50.

So far it seems to be perfect, but the Laocoon can be improved significantly in two different ways!
Tot zover lijkt het perfect, maar de Laocoon kan aanzienlijk verbeterd worden, zelfs op twee verschillende manieren!

When I made the two composions of which one is shown further below I was not aware of the composition of A.Nikolaev. It is very well possible that Alexander Moisejev did not know the one of A. Nikolaev and those of me neither. Anyway, it is A. Moisejev who found that the Black on 9 is not required for the Laocoon position of A. Nikolaev. The Laocoon position is far better when the Black at 9 is removed!! Then it contains the same sharp variants as the one of A. Nilkolaev. (18-22) and (21-27) and (24-29) and (40-44) and (40-45), but also three more!!
Toen ik de twee composities maakte waavan er één verder hieronder te zien is, kende ik de compositie van A. Nikolaev niet. Het is heel goed mogelijk dat A. Moisejev die van A. Nikolaev niet kende en die van mij ook niet. Hoe dan ook, het is Alexander Moisejev die gevonden heeft dat het zwarte stuk op 9 niet nodig is voor de Laocoon positie van A. Nikolaev. Het is zelfs veel beter de zwarte op 9 weg te laten. Dan blijven de scherpe varianten van de Laocoon van A.Nikolaev, maar er komen er nog drie bij!!
- (10-14) 2 x 35
- (28-32) 2 x 5
- (28-33) 2 x 5

A.Moisejev made a combination on the Laocoon without the Black on 9, but the best composition is simply taking the one of A. Nikolaev and remove the Black on 9! Then we have a world-class Laocoon composition. See the next Applet.
A.Moisejev maakte een combinatie op de Laocoon zonder de zwarte op 9, maar de beste compositie komt tot stand door eenvoudig de compositie van A.Nikolaev te nemen en het stuk op 9 te verwijderen! Dan krijgen wij een Laocoon compositie van wereld-klasse. Zie de volgende Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W17,20,22,28,32,35,38,39,42,43,44:B10,13,15,18,21,24,26,27,29,31."] 1. 42-37 31x33 2. 22x31 33x11 3. 35-30 26x28 4. 30x8 15x24 5. 39-33 29x40 6. 8-2


Independently of all this I found the Laocoon position that is also much better than the one of A. Nikolaev. The only difference is that the Black on 11 is now on 7 (9 remains), but the effect is astonishing! Now we have two additional sharp variants compared with the Laocoon of A. Nikolaev, but most importantly a far more interesting small endgame than included in all other Laocoon positions!! Of course it is still simple, but it can be called an endgame, not only a final position. The combination of A. Nikolaev is not possible with 11 on 7, so automatically I made something really different, of which the majority captures steal the show. 27-21 (23 x 43) 21 x 1 (43- 48, 48 x 30) is a draw.

Onafhankelijk van dit alles vond ik de Laocoon positie die ook veel beter is als die van A.Nikolaev. Het enige verschil is dat de zwarte op 11 nu op 7 staat (9 blijft), maar het resultaat is verbluffend! Nu hebben we twee scherpe varianten meer in vergelijking met de Laocoon van A. Nikolaev. Maar het belangrijkste is een veel interessanter eindspelletje dan bij alle andere Laocoon posities!! Natuurlijk is het nog steeds eenvoudig. Maar het kan een eindspel genoemd worden, niet slechts een slotstand. De combinatie van A.Nikolaev gaat niet met 11 op 7, dus automatisch maakte ik een heel andere, waarvan de meerslagen de show stelen. 27-21 (23 x 43) 21 x 1 (43- 48, 48 x 30) is remise.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,26,27,29,30,31,32,38,39:B7,9,10,13,17,18,23,35,40."] 1. 26-21 17x28 2. 24-19 23x21 3. 19x8 35x24 4. 8-2


The main variant is (9-13), not sharp at all in the A.Nikolaev position and obviously not possible without the Black at 9. The (9-13) variant has two fully sharp (harakiri) variants (all Laocoon positions have harakiri variants) and two longer variants, thematic with one dual.

De hoofdvariant is (9-13), in de A. Nikolaev positie is dat helemaal niet scherp en vanzelfsprekend niet mogelijk zonder het zwarte stuk op 9. De (9-13) variant heeft twee volkomen scherpe (harakiri) varianten (alle Laocoons hebben harakiri varianten) en twee langere varianten, thematisch met een dual.
-(9-13) 3 x 26 (18-22) 26-21!! (22-28 A) 21-38 (28-33 B, C) 38 x 4. A. (22-27) 21 x 5.
B. (10-15) 38-29 dual (28-32) 24-42 (15-20) 42 x 15 (32-37) 15-47. C. (10-14) 38-29 dual (28-32) 29-42 (14-19) 42-15! (19-23) 15-20!(32-37) 20-14.
Further sharp variants are:
- (7-11) 2 x 35.
- (18-22) 2 x 45 (28-32 D) 45-29 (32-37) 29-47. D. (28-33) 45-34 (33-38) 34-48.
- (21-27) 2 x 35.
- (24-29) 2 x 35
- (40-44) 2 x 50.
- (40-45) 2 x 50.

Quite remarkable is that the Moisejev variation (without the Black at 9, with 7 on 11) can be reached both by the A. Nikolaev combination and by my totally different combination! This is also the case for the A.Nikolaev Laocoon (with 9 and 11). My Laocoon (with 7 and 9) can only be reached with my combination. So the one with the best variants can probably only be realized in one way. Maybe this is a bit a pity, because other combinations would be welcome, but on the other hand it makes it unique.

Nogal opmerkelijk is dat de Moisejev variatie (zonder een zwart stuk op 9 en met 7 op 11) zowel bereikt kan worden met de combinatie van A. Nikolaev als met mijn geheel andere combinatie! Dat is ook het geval met de A. Nikolaev Laocoon (met 9 en 11). Mijn Laocoon (met 7 en 9) kan alleen tot stand komen met mijn combinatie. Dus die met de meeste variatie in de varianten kan waarschijnlijk slechts op één manier bewerkt worden. Het zou welicht mooi zijn als ook andere combinaties mogelijk waren, maar anderzijds wordt het zo ook uniek.

I strongly recommend the readers to use a normal draughts board, or a magnetic one, when studying the Annex. This gives a far better understanding of the larger Laocoons than by playing the Applets and reading the text.

Ik raad de lezers aan om een normaal dambord, of een magnetisch zak-dambord, te gebruiken bij het bestuderen van de Annex. Dat geeft een veel beter begrip van de grotere Laocoons dan het afspelen van de Applets en het lezen van de tekst.

So, see the Annex.

Dus, bekijk de Annex.

Annex to The Best Laocoon Compositions

This Annex belongs to the Blog article The best multi-variant Laocoon compositions. It gives the full solutions of the largest Laocoons, with 7, 8, or 9 Black Man. The solution is written in such a way that it shows how to capture. Between the start and the end of the capture the fields are given where the White King makes an intermediate landing before capturing the next Black. How to capture can be a bit complicated, in particular when White has the choice between more than one capture with the same number of Black pieces, which is quite often the case. The reader can judge himself if a variant is fully sharp, or contains a dual, or is not sharp at all. The use of a draughts-board will be very helpful.

Deze Annex behoort tot het Blog artikel The best multi-variant Laocoon compositions. De volledige oplossingen worden gegeven van de grootste Laocoons met 7 , 8 of 9 zwarte stukken. De oplossing is zo geschreven dat duidelijk wordt hoe geslagen moet worden. Tusen het begin en het eind van de slag worden de velden gegeven waar de witte dam een tussenlanding maakt voordat het volgende stuk geslagen wordt. Hoe te slaan kan soms niet direct duidelijk zijn, in het bijzonder als wit de keus heeft uit verschillende slagen met hetzelfde aantal zwarte schijven, wat tamelijk vaak het geval is. De lezer kan zelf oordelen of de variant helemaal scherp is, of een dual bevat, of helemaal niet scherp is. Het gebruik van een dambord is daarbij een goede hulp.

A.Kuyken- (14-19) 3x26x42x24x35x44 (19-24) 44-35 (24-29) 35-2 (29-33) 2-7 (18-22) 7-16 (33-39) 16-11.
Unfortunately there is a second solution of this variant. Jammergenoeg is deze variant bij-oplosbaar.
- (14-19) 3 x 49 (19-24 A) 49-35 w+ or 49-27 w+ A (18-22) 49-16 or 49-35 or 49-38 w+

The other variants are. De andere varianten zijn:
- (21-26) 3x20x42x13x35x44 or 49.
- (30-35) 3x20x42x26x12x45
- (14-20) 3x26x48x25x9x22x44x35 or 3x25x34x12x26x42x29x45
- (18-22) 3x25x48x26x42x29x35 or 3x20x42x31x13x35x49x16
- (21-27) 3x20x42x31x13x35x49 or 44
- (33-38) 3x26x48x25x9x27x49x35 or 3x25x34x12x26x42x29x45
- (33-39) 3x25x34x12x26x48x34x45 or 3x25x48x26x12x45
- (18-23) 3x25x34x12x26x42x29x45
- (30-34) and (37-42) 3x26x48x25x9x22x44x35
- (37-41) 3x20x47x36x13x35x49x16
- (40-44) and (40-45) 3x26x48x25x9x22x50

The next one is the largest Laocoon, with 9 Blacks and 17 possible replies. De volgende is de grootste Laocoon, met 9 zwarte stukken en 17 mogelijke voortzettingen.

P.C.Bais- (10-15) or (18-23) 3x20x33x17x26x48x34x7x16
- (11-16) 3x25x48x31x4x15x33x17x26
- (21-26) 3x25x48x31x4x15x33x6
- (24-29) 3x25x48x26x17x23x15x4x22x6
- (24-30) 3x25x43x16x7x23x41 or 46
- (14-19) 3x26x42x15x4x22x44 (16) 49 or 32 w+
- (39-44) 3x26x42x15x4x22x50 or 3x26x42x20x9x22x50
- (28-32) 3x25x48x26x17x33x15x4x22x6 or 3x25x48x31x4x15x38x7 or 2
- (37-42) 3x25x48x26x17x33x15x4x22x6 or 3x25x48x37x23x7x16x38x15x4
- (11-17) 3x25x48x31x4x15x33x11 or 6
- (14-20) 3x25x43xx16x7x23x41 or 46 One dual, but sharp endgame: (24-29,29-33) 5-32 (33-39) 32-49.
- (18-22) 3x25x48x31x4x15x38x16x7 or 2 One dual, but sharp endgame: (28-32) 7-29 (32-37) 29-47.
-(28-33) 3x25x48x31x4x15x29x38x16x7 or 2
- (21-27) 3x25x48x31x22x33x15x4x22x6 or 3x25x48x31x4x15x33x6
- (37-41) 3x25x33x43x16x7x23x46 (24-29, 29-33) 5-32 (33-39) 32-49.
- (39-43) 3x25x48x26x17x33x15x4x22x6

Finally the Laocoon with 8 Blacks and 16 possible replies, containing the most interesting variants. The captures of the other Laocoon positions with almost the same positions can de derived from the one explained below.

Tot besluit de Laocoon met 8 zwarte stukken en 16 mogelijke antwoorden, die de meeste interessante varianten heeft. De uitvoering van de slagen van de andere Laocoon posities met bijna dezelfde standen kunnen worden afgeleid van die hieronder uitgewerkt.

J.C.R. Bus- (9-13) 2x11x44x35x8x26 (18-22) 26-21!! (22-28 A) 21-38 (28-33 B, C) 38 x 4. A (22-27) 21 x 5
B (10-15) 38-29 dual (28-32) 29-42 (15-20, 32-37) 15-47. C (10-14) 38-29 dual (28-32) 29-42 (14-19) 42-15! (19-23) 15-20! (32-37) 20-14.
- (7-11) or (21-27) or (24-29) 2x16x38x15x4x22x44x35
- (7-12) 2x35x44x17x3x5 (18-23) 5 x 16. or 2x35x44x22x4x15 (12-18) 15-10 or 15-29 or 15-38 w+.
- (9-14) 2x16x38x15x4x22x44x35
- (10-14) or (10-15) or (24-30) many wins!
-(18-22) 2x16x27x4x15x29x45 (28-32 A) 45-29 (32-37) 27-44. A. (28-33) 45-34 (33-38) 34-48.
- (18-23) 2x16x38x15x4x18x45 or 2x16x38x15x4x22x44x35
- (21-26) 2x35x44x22x4x15
- (28-32) 2x16x38x15x4x22 (40-45) 22-50. or 2x16x49x35x13x4x15
- (28-33) 2x16x38x15x4x22 (40-45) 22-50. or 2x16x27x13x35x44x28x5
- (40-45) or (40-44) 2x16x38x15x4x22x50

For more information see the article: The best multi-variant Laocoon compositions.

Voor meer informatie zie het artikel: The best multi-variant Laocoon compositions.

maandag 3 juni 2013

Will this composition still be found in 2050?

Now, and in the coming years even more, we see a very large number of draughts-compositions published on Internet world-wide. Everybody can publish any position he likes, without any rules or quality standards. There is nothing wrong with that, but when somebody wants to find compositions of a genre and the quality he likes it wil be extremely difficult to find them after many years of the date of publishing. Say 2050. A method has to be found for formal registration in well managed collections with advanced searching capabilities. This article shows a composition that might be worth to keep available for a long time and preferably easy to find for the draughts lovers.

Nu reeds en in de komende jaren nog meer worden er enorme aantallen dam-composities gepubliceerd op Internet wereld-wijd. Iedereen kan elke positie die hij wil publiceren op Internet kwijt, zonder enige regels of kwaliteits-standaards. Daar is niets mis mee, maar als iemand composities wil vinden van een bepaalde soort en kwaliteit die hij wenst, wordt dit heel moeilijk. In het bijzonder als vele jaren na de eerste publicatie voorbij zijn gegaan. Zeg 2050. Een methode zou gevonden moeten worden voor formele registratie in goed begheerde verzamelingen met geavanceerde selectie-mogelijkheden. Dit artikel laat een compositie zien die het wellicht waard is in 2050 nog interessant gevonden te worden en hopelijk makkelijk te vinden voor de dam-liefhebbers.

The last move of Black (25-30)-see the Applet- is very well understandable. Black hopes to escape from his difficult position by surprising moves. See below. However, White has a far better plan.
- 40-35 (16-21, 11-16, 13 x 24, 16 x 7) 31-27 (4-10, 8 x 28) 27-21 (28-32) 21-16 (2-8)=.
Zwart´s laatste zet (25-30)-zie de Applet- is heel goed te begrijpen. Zwart hoopt op originele wijze te ontsnappen na de hierboven aangegeven zetten. Wit heeft echter een veel beter plan.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W18,22,23,26,28,29,31,40,42,43,44:B2,4,8,9,11,13,14,16,17,20,30."] 1. 31-27 30-34 2. 40-35 34-40 3. 42-37 40x38 4. 26-21 17x26 5. 37-31 26x37 6. 27-21 16x27 7. 22x33 13x22 8. 28x6 9-13


The last move of Black (9-13) was forced, but also seems good enough to survive, because of a number of small combinaties. See the diagram and the variants below it.
De laatste zet van zwart (9-13) was gedwongen, maar lijkt ook goed genoeg om te overleven, vanwege een aantal finesses. Zie het diagram en de varianten daaronder aangegeven.- 33-28 (13-19!) 6-1 (8-12, 20-24, 4 x 33)=.
- 33-28 (13-19!) 35-30 (8-12) 30-25 (2-7)=.
- 35-30 (2-7/8-12) 30-24 (4-10) 24 x 4 (14-19) 4 x 1 (19 x 39) =. This variant is shown by the next Applet. Deze variant is te zien via de volgende Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,23,29,33,35:B2,4,8,13,14,20."] 1. 35-30 2-7 2. 30-24 4-10 3. 24x4 14-19 4. 4x1 19x39


The same variant applies when Black plays (8-12) instead of (2-7), if there was not the fantastic surprise shown by the next Applet!!
Dezelfde variant is van toepassing als zwart (8-12) speelt i.p.v. (2-7), ware het niet dat de volgende Applet een daverende verrassing laat zien!!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,23,29,33,35:B2,4,8,13,14,20."] 1. 35-30 8-12 2. 30-24 4-10 3. 24x4 14-19 4. 4x7 19x39 5. 6-1 2x11 6. 1-6


This amazing detail paves the way for the first of the two main variants of this composition. The first part of this variant is shown by the next Applet.
Deze wonderlijke finesse maakt de weg vrij voor de eerste van de twee hoofdvarianten van deze compositie, waarvan het eerste deel in de volgende Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,23,29,33,35:B2,4,8,13,14,20."] 1. 35-30 8-12 2. 30-24 20-25 3. 24-19 13x24 4. 29x9 4x13 5. 6-1 2-7


The way to win now seems to be 33-28. However, the variant below proves otherwise.
- 33-28? (13-18!) 23-19 (25-30) 19-13, 28-22 (9-13) 22-17, 1 x 25 (13-19) 25-3 (21-26!) =.
Het lijkt erop dat wit nu 33-28 moet spelen om te winnen. De variant hierboven laat echter zien dat het zo niet gaat.

The winning move is 23-19!! Later we will see that the other and totally different main variant is also decided by the sacrifice 23-19!!
De winnende zet is 23-19!! Later zien we dat de tweede en heel verschillende hoofdvariant ook wordt beslist door het offer 23-19!!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK1,23,33:B7,12,13,25."] 1. 23-19 13x24 2. 33-28 25-30 3. 28-22 30-35 4. 22-18 12x23 5. 1x15 35-40 6. 15-33 40-45 7. 33-50


It has be made clear now that White wins after 35-30 (8-12) 30-24. We have also seen that after 35-30 (2-7) 30-24 is a draw. Below we show first a side-variant of the second main variant. Also in this side variant White has to play very precisely with the moves 30-25! and 33-28!. The remarkable thing is that also in this little side variant the decisive move is 23-19!! However, before playing the Applet I show you another , not sharp, but funny variant.

- 35-30 (2-7) 6-1 (14-19) 1 x 25 over 8, (19 x 39) 25-9 (13-19) 29-24, 30-25, 25 x 43.

Het is nu duidelijk geworden dat wit wint na 35-30 (8-12) 30-24. We hebben ook gezien dat na 35-30 (2-7) 30-24 niet wint. Hieronder eerst een bij-variant van de tweede hoofd-variant. Ook in dit variantje moet wit heel precies spelen met de zetten 30-25!! en 33-28!. Het is opmerkelijk dat ook in dit variantje de beslissende zet 23-19!! is! Echter voor de Applet af te spelen, laat ik hierboven nog een andere, niet scherpe, maar grappige variant zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,23,29,33,35:B2,4,8,13,14,20."] 1. 35-30 2-7 2. 6-1 8-12 3. 1-6 12-17 4. 6x9 14x3 5. 30-25 4-9 6. 25x14 9x20 7. 33-28 3-9 8. 23-19


It is about time now for showing the second main variant, in my view it is the most beautiful of the two. However, we do not start with the most beautiful part of it, but show another sub-variant first.
Het wordt nu tijd om de tweede hoofdvariant te laten zien, naar mijn smaak de mooiste van de twee. We beginnen echter niet met het mooiste deel ervan, maar laten eerst nog een andere sub-variant zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,23,29,33,35:B2,4,8,13,14,20."] 1. 35-30 2-7 2. 6-1 8-12 3. 1-6 12-17 4. 6x9 4x13 5. 30-24 7-12 6. 24x15 12-17 7. 29-24 17-22 8. 24-20 14x25 9. 15-10 13-19 10. 23x14 25-30 11. 10-4 30-35 12. 4x27 35-40 13. 27-49 40-45 14. 49-40 45x34 15. 33-29 34x23


As said before the sacrifice 23-19!! is the decisive one in both main, but totally different, variants. The second of them is shown here at full lenghth, from the initial position of the composition on.
Zoals hierboven al gezegd is de zet 23-19!! de pointe van beide, verder totaal verschillende, varianten. De tweede ervan wordt hier getoond in volle lengte, d.w.z. vanaf de aanvangsstand van de compositie.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W18,22,23,26,28,29,31,40,42,43,44:B2,4,8,9,11,13,14,16,17,20,30."] 1. 31-27 30-34 2. 40-35 34-40 3. 42-37 40x38 4. 26-21 17x26 5. 37-31 26x37 6. 27-21 16x27 7. 22x33 13x22 8. 28x6 9-13 9. 35-30 2-7 10. 6-1 8-12 11. 1-6 12-17 12. 6x9 4x13 13. 30-24 7-12 14. 24x15 12-17 15. 29-24 17-22 16. 24-20 14x25 17. 15-10 25-30 18. 23-19 13x24 19. 10-4 30-34 20. 4x27 34-40 21. 27-22 40-45 22. 33-29 24x33 23. 22x50


Occasionally you need a bit of good luck as a composer!

Af en toe moet het een beetje mee zitten als componist!

dinsdag 30 april 2013

A precious and precise end game

Prelude

Before presenting the end game I made yesterday, I show you a composition published many years ago. At the end of this article you will understand what the connection is between the two.

Voordat ik het eindspel laat zien dat ik gisteren gemaakt heb, laat ik een compositie zien die ik jaren geleden gepubliceerd heb. Aan het eind van dit artikel zal het duidelijk worden waarom beide verwant zijn.

I do not add much comments to this forcing. Please take notice of the key move of this composition, the surprising 1-23!!

Ik geef niet veel commentaar bij deze forcing. Maar let op de zet 1-23!! Deze verrassende zet is de sleutelzet voor de winst!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W15,22,26,28,34,40,47,49:B2,11,14,16,19,20,24,36."] 1. 34-29 24x33 2. 15x13 33-38 3. 49-43 38x49 4. 22-17 49x21 5. 26x6 16-21 6. 6-1 21-26 7. 1-23 14-20 8. 23-34 2-7 9. 34x1 26-31 10. 47-42 36-41 11. 42-37 41x23 12. 1x15 31-37 13. 15-47


The end game

The end game of the diagram below looks easy at first glance, but with the best defence of Black it appears that White has to play very precisely in order to reach the particular final.

Het eindspel van onderstaand diagram lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar bij de beste verdediging van zwart blijkt dat wit heel precies spelen moet om het bijzondere slot te bereiken.White plays 13-8. Two simple variants are both winning by 8-2 followed by 2-7.
Wit speelt 13-8. Twee eenvoudige varianten winnen beide door 8-2, gevolgd door 2-7.
- (23-29/22-28) 8-2 (22-28/23-29)2-7.
- (22-28) 8-2 (28-32) 2-7.

So it looks like it that 8-2 is the way to win in all variants, but that is not the case at all. After 13-8 (22-27) the only way to win is 8-3! All further White moves of the first Applet are the only way to win! However, it still is a rather easy variant, but only because Black plays (20-24)instead of (20-25).

Het lijkt er dus op dat 8-2 de winst is in alle varianten, maar dat is geenszins het geval. Na 13-8 (22-27) is 8-3! de enige winst. Alle volgende witte zetten van de eerste Applet zijn de enige manier om te winnen! Het is nochthans een vrij eenvoudige variant, maar alleen omdat zwart (20-24) speelt i.p.v. (20-25).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W13,39,47:B20,22,23,31."] 1. 13-8 22-27 2. 8-3 20-24 3. 3-26 31-36 4. 26-42 24-30 5. 42-38 27-31 6. 38-42 30-35 7. 42x26 35-40 8. 39-34 40x29 9. 26-12


However, after 13-8 (22-27) 8-3 Black can also play (20-25!). It seems to be that White can win in the same way, but the variant below shows the difference.
Zwart kan echter na 13-8 (22-27) 8-3 ook (20-25!) spelen. Het lijkt erop dat wit dan op dezelfde wijze wint, maar onderstaande variant laat het verschil zien.

13-8 (22-27) 8-3 (20-25) 3-26 (31-36) 26-42 (27-32!) 42-15 (25-30) 15-20 (32-37!) =.

White has to play differently. So White plays 3-17. Right away we have a variant: (31-37) 17-26 (27-31) 47-41! 26 x 5 (25-30) 39-33 (30-34) 33-28. So Black does not play (31-37), but (31-36). See and play the Applet. Please notice that after 3-17 (31-36) 17-33 (25-30) White wins as shown by the first Applet of this end game. In addition there is a double opposition after (23-28, 36 x 27). That is why Black plays (27-32) in the Applet below.

Wit moet dus anders spelen. Zodoende speelt wit 3-17. Meteen dient zich al een variant aan: (31-37) 17-26 (27-31) 47-41! 26 x 5 (25-30) 39-33 (30-34) 33-28. Wit speelt dus geen (31-37), maar (31-36). Zie en speel de volgende Applet. Let erop dat wit na 3-17 (31-36) 17-33 (25-30) wint zoals de eerste Applet van dit eindspel laat zien. Er is ook nog een dubbele opposite na (23-28, 36 x 27). Daarom speelt zwart (27-32) in de onderstaande Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W8,39,47:B20,23,27,31."] 1. 8-3 20-25 2. 3-17 31-36 3. 17-33 27-32 4. 33-28 32-38 5. 28x14 25-30 6. 39-33 38x29 7. 14-20 29-34 8. 20-25


A nice composition, with four interesting variants. However, there is a surprise! After 3-17 Black should not play (31-36?), but as the variant given below. A really outstanding false solution!

Een mooie compositie, met vier interessante varianten. Zwart heeft echter een verrassing in petto! Na 3-17 speelt zwart geen (31-36?), maar zoals de onderstaande variant aangeeft. Een werkelijk bijzondere schijn-oplossing!

8-3 (20-25)3-17 (25-30!) 17-12 (23-28) 12-26 (31-36) 26-31 (36-41!)=.

It seems obvious that White should not play 3-17, but 3-8 in order to prevent (25-30). However, after 3-8 (31-36) White cannot win!! This makes the false solution even more remarkable!

Het lijkt nogal duidelijk dat wit geen 3-17 moet spelen, maar 3-8 om daarmee (25-30) te verhinderen. Maar dan is (31-36) weer remise!! Dat maakt de schijn-oplossing nog opmerkelijker!

No way to win? Of course there is, otherwise I do not show the end game. The next Applet gives the first winning variant after 8-3 (20-25), with the same final as in a previous Applet, but reached otherwise. The climax of the composition is the last Applet, a very different win!

Onmogelijk om te winnen? Natuurlijk wel, anders laat ik het eindspel niet zien. De volgende Applet geeft de eerste winnende variant na 8-3 (20-25), met hetzelfde slot als een eerdere Aplet, maar op een andere manier bereikt. De climax van de compositie is de laatste Applet, een heel andere winst!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W8,39,47:B20,23,27,31."] 1. 8-3 20-25 2. 3-12 23-28 3. 12-26 31-36 4. 26-37 27-32 5. 37-46 32-38 6. 46x14 25-30 7. 39-33 38x29 8. 14-20 29-34 9. 20-25


Now is the time to show the main variant. If I may say so, it is such a variant where all the moves deserve an exclamation mark!

Nu zijn we aan de hoofdvariant toe. Als ik het zeggen mag, het is zo´n variant waar iedere zet een uitroepteken verdient!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W13,39,47:B20,22,23,31."] 1. 13-8 22-27 2. 8-3 20-25 3. 3-12 23-28 4. 12-26 31-36 5. 26-37 28-33 6. 39x28 25-30 7. 37-48 30-35 8. 48-34 27-31 9. 47-42 36-41 10. 42-37 41x23 11. 34x36 35-40 12. 36-22 40-45 13. 22-50


Of course there are two other simple thematic variants in the final. See below.

- (35-40, 36-41) 42-37, 45 x 36.
- (31-37, 36 x 27) and now of course not 34-18?, but 28-22.

Aan het slot zijn er natuurlijk nog twee scherpe variantjes. Zie boven.

Though I composed a number of more complex end games with more variants, for instance some of them participating in World Championships, I consider this end game as one of my favourites. Anyway, do not play the Applets automaticaly and have a look at the variants, otherwise you cannot fully understand the end game. Have fun!

Hoewel ik een aantal ingewikkelder eindspelen gecomponeerd heb met meer varianten, zoals bijvoorbeeld waarmee ik aan Wereldkampioenschappen heb meegedaan, beschouw ik dit eindspel als één van mijn favorieten. Hoe dan ook, speel de Applets niet automatisch af en bekijk de varianten, anders kan het eindspel niet echt begrepen worden. Veel plezier ermee!

woensdag 17 april 2013

Een mooi NK

Het Nederlands Kampioenschap Dammen 2013 is gehouden in Steenwijk. Het werd georganiseerd door de Stichting Aanzet onder voorzitterschap van Ijsbrand Haven. Veel tijd voor de voorbereiding had men niet. Het moest heel snel en daarom schrijft men Aanzet als één woord. Het toernooi werd een groot succes.
De wedstrijdleiding was in de ervaren handen van Evert Davelaar.

Ron Heusdens behoorde zoals gewoonlijk weer tot de smaakmakers van het toernooi. Zijn winst tegen Wouter Sipma kwam tot stand na een sterke partij die Ron afsloot met een forcing. Als ware het een composite, het was de enige manier om te winnen en na 33-28! had zwart geen enkele kans meer de nederlaag te ontkomen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W15,25,27,30,32,33,36,37,48,50:B4,9,12,13,14,16,17,19,26,45."] 1. 33-28 17-21 2. 27-22 12-18 3. 15-10 18x38 4. 10-5 38-42 5. 37-31 26x37 6. 28-23 19x28 7. 5x46 42-47 8. 46-10 4x15 9. 30-24 47x20 10. 25x3


Over smaakmakers gesproken: Auke Scholma behoort daar ook toe. Echter, hij moest vanwege gezonheidsproblemen binnen de familie steeds weer ongeveer 1,5 uur naar huis rijden en de volgende ochtend weer terug. Hij was tot en met de tiende ronde bovenin de ranglijst te vinden.
De partij uit die tiende ronde was tegen Wouter Sipma. Auke had berekend dat wit vanuit de stand die hieronder als Applet wordt weergegeven, vastloopt als Sipma hier 43-39 of 49-44 speelt. Tenminste als wit niets bijzonders doet. Zo ging het ook en dat laat de Applet ook zien. Wit had hier 40-34 moeten spelen.
Maar voor de liefhebbers van vreemde combinaties geef ik eerst de volgende varianten. Er blijkt uit hoe moeilijk het is alles te berekenen.
49-44 (8-12) 28-22 (14-20 A, 23-28, 28 x 48, 48 x 50).
A (9-13) 44-39 (15-20) 39-34 (6-11) 32-28 (23 x 21 B) 34 x 23 (19 x 48) 30 x 6 (18 x 27) 37-31 (26 x 37) 40-34 (48 x 30) 35 x 15.
B (23 x 41) 34 x 23 (19 x 48) 30 x 6 (20 -24) 22 x 13 (14-20) 25 x 14 (3-8) 13 x 2 (41-46) 48 x 36.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W25,27,28,30,32,33,35,37,38,40,43,45,49:B3,6,8,9,14,15,16,18,19,23,24,26,29."] 1. 43-39 9-13 2. 39-34 15-20 3. 49-43 8-12 4. 43-39 6-11 5. 28-22 12-17 6. 33-28 17-21 7. 37-31 26x37 8. 32x41 21x43 9. 39x48 23x32 10. 34x12 11-17 11. 12x21 16x18


Zo won Auke dus. Een mooie overwinning. Maar er is helaas een smetje. In de stand van de volgende Applet speelde Auke (6-11). Dat was minder geslaagd, want Sipma had nu remise kunnen maken met met 27-22!, maar hij miste die kans.
Zwart had zijn mooie spel beter kunnen bekronen met (3-9). Na 28-22 (6-11) 33-28 (12-17) 39-33 (17-21) loopt wit weer vast.
De Applet laat nog een andere spelgang zien, een wanhoopspoging van wit, met een spectaculaire weerlegging.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,37,38,39,40,45:B3,6,12,13,14,16,18,19,20,23,24,26,29."] 1... 3-9 2. 28-22 6-11 3. 32-28 23x41 4. 34x23 19x17 5. 30x10 18-23 6. 25x3 23-29 7. 33x24 16-21 8. 27x9 41-47 9. 3x21 47x16


Voordat het toernooi begon waren Alexander Baljakin en Pim Meurs als favorieten aangemerkt. Mede omdat Roel Boomstra tijdelijk niet in zijn beste vorm stak. Pim en Alexander troffen elkaar reeds in de eerste ronde. Zij bereikten de stand van onderstaande Applet. Pim had wat voordeel in de partij kunnen bereiken, maar veel was het niet en het was zelfs nog de vraag of een plus-remise bereikt zou worden. De aangewezen weg voor Alexander om remise te maken was 22-17 (41-46) 39-34 (46-23) 34-30 (14-19) 40-34, 35 x 44, 25-20.
Maar Alexander kwam op het ogelukkige idee 22-18? te spelen. Dan gaat het bovenstaande niet meer. Zie 22-18 (41-46) 39-34 (46-23!) 34-30 (23 x 1) 30 x 10 (6-11, 1 x 5). Toch zat er nog een (min) remise in. Na 39-33, 17-12 redt wit het nog net omdat (46-23) op slag remise is door 12-8, 16-11 en 8-3. Alexander Baljakin speelde echter 40-34?? en Pim wist daar wel raad mee, zodat de eerste sensatie van het toernooi een feit werd. Zie de Applet. Zwart is niet van drie dammen af te houden.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,22,25,35,39,40:B6,14,24,29,41."] 1. 22-18 41-46 2. 40-34 29x40 3. 35x44 24-29 4. 39-33 29x38 5. 18-12 46-23 6. 12-8 38-42 7. 16-11 6x17 8. 8-2 42-47 9. 2-16 23-37 10. 44-40 37-46 11. 16-7 17-21


Maar toen kwam Alexander op gang en hoe! Hij won in totaal 7 maal, verloor niet meer en bij de drie remises was er ook nog één met een plus! Een sterk voorbeeld was de partij tegen Anton van Berkel. In de stand van de Applet met ieder nog 11 stukken staat Alexander reeds gewonnen! De doodsteek kwam negen zetten later met 38-32!, 42 x 33. Anton koos ervoor een stuk te offeren omdat wit anders niet van dam te houden is. Maar ook dat bracht geen redding. Alexander Baljakin in topvorm!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,25,33,37,38,39,42,44,47,48,49:B1,2,3,4,12,15,17,18,22,23,27."] 1. 48-43 2-8 2. 24-20 15x24 3. 33-29 23x34 4. 39x19 3-9 5. 19-14 9x20 6. 25x14 18-23 7. 44-39 1-7 8. 39-34 8-13 9. 38-32 27x38 10. 42x33 13-19 11. 33-29 19x10 12. 29x27 10-14 13. 37-32 14-19 14. 43-38 17-22 15. 27x18 12x23 16. 38-33 19-24 17. 49-44


Pim speelde een uitstekend toernooi en kwam ondanks de geweldige score van Alexander zelfs weer op gelijke hoogte met hem in de tiende ronde dankzij een bliksem-overwinning op Ron Heusdens. Pim had zwart. De combinatie is al flink wat zetten, maar men realisere zich dat er verder gerekend moet worden om te besluiten deze te nemen. Om vast te stellen dat er een stuk mee gewonnen wordt moet 12 zetten diep gerekend worden! Met ook nog twee verschillende mogelijkheden voor wit de dam af te nemen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,27,28,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,45,47,48,49,50:B2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,16,19,20,21,24,25,26."] 1. 49-43 24-29 2. 33x13 9x29 3. 34x23 26-31 4. 37x17 11x44 5. 40x49 25-30 6. 35x15 4-9 7. 15x13 8x46 8. 43-39 46-19 9. 39-34 19-13 10. 27-21 16x27 11. 34-30 13x35 12. 45-40 35x44 13. 50x39


Het was dus heel spannend in de laatste ronde. Hein Meijer hield Pim op remise. Maar Alexander hield niet op met winnen, hoewel het er tot ver in de partij niet naar uitzag. In de stand van de Applet speelde zijn tegenstander Jochem Zwerik wellicht in tijdnood de ongelukkige zet 44-39?? Na 44-40 of 48-43 is het niet moeilijk om remise te maken. Alexander werd zo ongeveer gedwongen om te winnen, want niet alleen het zeer voor de hand liggende (24-29) wint, maar zelfs ook (8-13). Wit had het zwart daarna nog een beetje moeilijker kunnen maken, maar het is echt in alle varianten gewonnen en Alexander had dat ook niet meer verspeeld.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W26,27,32,44,48,49:B8,16,17,21,24,30."] 1. 44-39 24-29 2. 49-44 8-13 3. 48-42 13-18 4. 42-37


Hoe dan ook, Alexander en Pim hebben zich geplaatst voor het aanstaande WK. Bovendien is Roel Boomstra gekozen voor de de sponsor-plaats. Nederland is dus uitstekend vertegenwoordigd!

dinsdag 9 april 2013

Better than World Championship compositions?

This article contains two compositions with very high scores of the third Personal World Championship Problems (PWCP III) as well as two new compositions not published before and not competing in any tournament. The World Championship compositions are compared with the new ones by discussing a number of aspects so that the reader can judge himself about the different qualities of the four compositions.

Dit artikel laat twee composities zien die een heel hoge score behaald hebben bij het derde Persoonlijke Wereldkampioenschap Problematiek (PWCP III) alsmede twee nieuwe composities die niet eerder gepubliceerd zijn en niet aan toernooien meedoen. De composities van het Wereldkampioenschap worden vergeleken met de nieuwe waarbij een aantal aspecten aan de orde komen zodat de lezer zelf kan oordelen over de verschillende kwaliteiten van de vier composities.

The first Applet shows the composition of M. Tsvetov that in Category C (free theme)reached a very high ranking (second place of 42 competing compositions).
De eerste Applet laat de compositie zien van M.Tsvetov die in categorie C (thema vrij) een zeer hoge score haalde (tweede plaats in een veld van 42 composities).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,11,21,23,29,41,43,47:B1,8,12,18,32,34,35,37,40."] 1. 11-7 37x46 2. 47-41 46x37 3. 21-17 12x21 4. 23x3 34x23 5. 3x48 1x12 6. 6-1


A very nice final is reached now, deserving a high ranking. After (40-45) there are two thematic variants given below:

- (40-45) 1 x 40 (35 x 44) 43-38 (32 x 43) 48 x 50.
- (40-45) 1 x 40 (45 x 34) 43-38 (32 x 43) 48 x 25 (35-40) 25-39 (40-45) 39-50.
However, the best thing is the third thematic variant as the next Applet shows.

Een heel mooi slot is nu bereikt, dat een hoge klassering rechtvaardigt. Na (40-45) twee scherpe varianten, zie boven. Maar de climax is dat er nog een scherpe variant in zit zoals de volgende Applet laat zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK1,43,K48:B12,32,35,40."] 1... 32-38 2. 1x47 40-45 3. 43-38 35-40 4. 48-39 45-50 5. 39-44 50x42 6. 47x45


Of course it is not easy to add a combination to this nice final. The jury wil have taken that into account. Anyway, the result is not impressive. The intial position is not very aesthitic and shows a minority of White, a so called unfinished composition. The moves before the end game appears are not very interesting. Let us compare the prize winning composition of Tsvetov with a new composition of Alexander Moisejev that he has sent to me recently.

Het is natuurlijk niet eenvoudig om een combinatie toe te voegen aan dit mooie slot. De jury zal daar rekening mee hebben gehouden. Hoe dan ook, het resultaat is niet indrukwekkend. De aanvangsstand is niet erg esthetisch en wit heeft een stuk minder, wat een componist graag anders ziet. Het probleem is niet af, men zou er graag nog een mooi offer aan toevoegen. De zetten voordat het eindspel is bereikt zijn niet erg interessant. Laten wij de prijs-winnende compositie van Tsvetov vergelijken met een nieuwe compositie van Alexander Moisejev die hij mij kortgeleden toestuurde.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,24,28,38,43,44,47:B8,13,17,19,30,31,35."] 1. 28-22 17x28 2. 16-11 31-37 3. 11-7 35-40 4. 44x35 13-18 5. 24x33 37-42 6. 35x24 8-12 7. 7x18 42-48 8. 33-28 48x42 9. 47x38


The initial position looks far better. It invites having a closer look at the possible moves at both sides. As first move 43-39, with the threat 28-23, looks very good, but Black replies with (19-23!, 8-12, 12 x 3) and White cannot win. The moves before the final are interesting, because Black defends himself with surprising moves. At the end there are two thematic variants. When Black plays (42-48) directly White wins by 2 (13) 29! (35) 30, 38. The Applet shows the main variant with (8-12, 42-48), a remarkable one against six!

De aanvangstand ziet er veel beter uit. De stand nodigt uit om naar de mogelijke zetten van beide partijen te kijken. Als eerste zet lijkt 43-39 vanwege de dreiging 28-23 heel sterk, maar zwart houdt stand met (19-23!, 8-12, 12 x 3). De zetten voordat het slot wordt bereikt zijn interessant, omdat zwart zich verdedigt met verrassende zetten. Aan het eind zijn er twee scherpe varianten. Als zwart direct (42-48) speelt dan wint wit door 2 (13) 29! (35) 30, 38. De Applet laat de hoofdvariant zien met (8-12, 42-48), een opmerkelijke één tegen zes!

The Tsvetov composition ends with three nice thematic variants, the second thematic variant of the composition of Moisejev is a bit plain. However, each of the three of Tsvetov is well known, combining them is the achievement. The main variant of Moisejev is fully original. Moisejev scores better concerning most of the other aspects in my view. Up to you as reader of this article which one you prefer.

De compositie van Tsvetov kent aan het slot drie mooie scherpe varianten, de tweede variant van de compositie van Moisejev is een beetje te gewoon. Echter, elke van de drie van Tsvetov is bekend, ze te combineren is de prestatie. De hoofdvariant bij Moisejev is volledig origineel. Voorts scoort Moisejev beter wat de meeste andere aspecten betreft volgens mij. Het is aan de lezer van dit artikel welke composite zijn voorkeur heeft.

We go to a higher level now. Vladimir Matus is by far the most successful draughts composer concerning championships and other tournaments ever. He also won this PWCP III very convincingly. Below we present the composition with the highest score of all the many compositions of all the four categories. It is the compostion of Vladimir Matus of Category D, the second place for this category was also for Matus! We play the Applet till the final of one of the two main variants is reached.

Wij schroeven het niveau nog wat op. Vladimir Matus is veruit de meest succesvolle damcomponist ooit wat betreft kampioenschappen en andere tournooien. Hij won deze PWCP III ook heel overtuigend. Hieronder de compositie met de hoogste score van al de vele ingezonden composties van alle vier de categorien. Het is de compositie van Vladimir Matus van Categorie D, de tweede plaats van deze categorie was overigens ook voor Matus! Wij spelen de Applet totdat het slot van één van de twee hoofdvarianten is bereikt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,7,11,19,38,39,41:B10,16,20,27,28,29,36,40."] 1. 6-1 36x47 2. 39-33 28x39 3. 1-6 47x33 4. 19-14 20x9 5. 7-2 16x7 6. 2x15


Three simple variants now. Drie eenvoudige varianten.
-(33-47) 6-33 (47 x 24) 15 x 45.
-(33-47) 6-33 (47 x 29) 15 x 33 (40-45) 33-50.
-(33-50) 15-33, 6 x 35.

Obviously this is only the start. In the case of Matus you can expect much more. Dit is natuurlijk slechts het begin. Bij Matus kan je veel meer verwachten.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,7,11,19,38,39,41:B10,16,20,27,28,29,36,40."] 1. 6-1 36x47 2. 39-33 28x39 3. 1-6 47x33 4. 19-14 10x19 5. 7-1 16x7 6. 1x21


- (50) 21-17, 35 (33) 30 (33-38) 48.
- (50) 21-17, 35 (34) 44.
- (45) 50 (33) 6 (50) 21-17.
- (47 or 42) 38, 35 (33) 30 (33-38) 48
- (47 or 42) 38, 35 (34) 44.
So we have in total eight thematic variants!! Thematic variants was the theme of this Category. However, in this case very much the same. Anyway, the jury was impressed. As with the one of Tsvetov we also se a White minority in the initial position. The initial position of Matus does not look good either and the first moves are not very interesting as well. The highlight is of course the move 19-14!!

We zien dus acht scherpe varianten!! Dat was ook het thema van deze categorie. Maar in dit geval wel veel van hetzelfde. Hoe dan ook, de jury was onder de indruk. Zoals bij Tsvetov zien wij ook hier een aanvangsstand met een witte te weinig. De stand van Matus ziet er nog slechter uit en de eerste zetten zijn ook niet erg interessant. De prachtige zet 19-14!! is natuurlijk een vondst.

In order to compete with the composition of the World Champion we need something much different. For this we present a composition by Alexander Moisejev in cooperation with E. Sklyar from Israel. I arranged it a bit, with agreement of the authors. This time it is not the number of thematic variants that counts, but the very fine way the climax is reached. Judge yourself.

Om te wedijveren met de compositie van de Wereldkampioen hebben is een heel ander soort compositie nodig. Daarvoor tonen wij een compositie van Alexander Moisejev in samenwerking met E. Sklyar uit Israel. Ik heb het wat aangepast, met instemming van de auters. Deze keer is het niet het aantal scherpe varianten dat telt, maar de heel subtiele manier waarop de climax wordt bereikt. Oordeel zelf.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,31,36,37,40,43,44,45,47:B8,9,21,22,23,26,28,32,35."] 1. 31-27 22x42 2. 47x16 28-32 3. 16-11 23-28 4. 11-6 28-33 5. 6-1 33-38


It seems that Black has forced the draw, because after 1-29, 44-39, 29 x 19 Black is just in time with (26-31!). The same goes for 44-39, 45-40, 1-12 (49 x 19), 12 x 37 (26-31!). However, the next two Applets show how to win.

Het lijkt erop dat zwart de remise geforceerd heeft. Immers na 1-29, 44-39, 29 x 19 is zwart nog net op tijd met (26-31). Dat geldt ook voor 44-39, 45-40, 1-12 (49 x 19), 12 x 37 (26-31!). Maar de volgende twee Applets laten zien hoe wit wint.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK1,24,36,40,43,44,45:B8,9,26,32,35,38."] 1. 44-39 35x33 2. 45-40 38x49 3. 1-12 49x13 4. 12x27 13x31 5. 36x27


And finally. En nu tot slot.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK1,24,36,40,43,44,45:B8,9,26,32,35,38."] 1. 44-39 35x33 2. 45-40 38x49 3. 1-12 49x19 4. 12x39 32-37 5. 39-28 37-42 6. 28-37 42x31 7. 36x27


Opinion
Vladimir Matus was right of course with selecting his compositions for Category D as well as for the other categories. He knows very well what kind of compositions get high points from a jury, in particular when most of the jury members are from East Europe. This is the way to become World Champion. However, these kind of compositions with the main goal to get as many thematic variants as possible is not everyone´s taste. The compositon of Moisejev as well as the one together with Sklyar show active play from both colours and a nice and original climax. The initial position, forcings, combination, the defense of Black and the surprise at the end are all in harmony.
In many compositions competing in Championships the interesting part is only at the end after a number of rather boring moves without any active role of Black. If it was not a championship, publishing only the end would be better for the public.
I will give you an example. We take the idea of Tsvetov and reach the beautiful multi-thematic position in another way. Of course it could not participate at the same competition, but it is a nicer way to reach the thematic variants with a better looking initial position. It is simply a nicer presentation.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W11,39,43,K48:B12,23,29,30,32."] 1. 11-6 30-35 2. 39-34 29x40 3. 6-1 32-38 4. 1x47 40-45 5. 43-38 35-40 6. 48-39 45-50 7. 39-44 50x42 8. 47x45


Anyway, I hope this article will bring something you like, whatever your taste is.

Mening
Vladimir Matus had natuurlijk helemaal gelijk met zijn keuzes voor deelname aan Categorie D en die voor de andere klassen. Hij weet heel goed waar composities aan moeten voldoen willen ze veel punten krijgen van een jury, vooral als de meeste juryleden uit Oost Europa komen. Dat is de manier om Wereldkampioen te worden. Echter, dit soort composities waarbij het hoogste doel is om zoveel mogelijk thematische varianten te krijgen voldoet niet aan de smaak van iedereen. De compositie van Moisejev evenals die samen met Sklyar laten actief spel van beide kleuren zien met een mooie en verrassende climax. Aanvangsstand, forcing, combinatie, de verdediging van zwart en de verrassing aan het eind vormen een harmonisch geheel.
Veel compositions die meedoen aan wedstrijden zijn alleen aan het eind interessant na een serie van nogal vervelende zetten zonder enige actieve inbreng van zwart. Als het niet om een wedstrijd gaat, zou slechts het eind publiceren beter voor het publiek zijn.
Ik geef een voorbeeld hierboven. We nemen het idee van Tsvetov en bereiken de multi-scherpe positie op een andere manier. Natuurlijk zou het zo niet hebben kunnen meedoen met hetzelfde concours, maar het is een aantrekkelijker manier om de scherpe varianten te bereiken vanuit een prettiger aanvangsstand. Het is eenvoudig een aangenamer presentatie.
Hoe dan ook, ik hoop dat dit artikel iets laat zien wat je kunt waarderen, welke voorkeur je ook hebt.