donderdag 19 april 2012

End Games Dutch Championship 2012 Part 2

As said before, making comments is much easier than playing. The idea of my articles is to show the beauty of the game in such a way that we all, including the writer, can learn about draughts. In particular about calculating the moves in the end phase of the game.

Zoals eerder gezegd, commentaar geven is veel eenvoudiger als een goede partij spelen. Het idee van mijn artikelen is de schoonheid van ons spel te laten zien op een zodanige manier dat wij allen, inclusief de schrijver, er wat van kunnen leren. In het bijzonder wat betreft het berekenen van de zetten in de eind-phase van een partij.


Pim Meurs

The diagram below gives the impression that it is Black that had the initiative during the game concerned. This was actually the case and that might have caused that Ron Heusdens (White) was under pressure against Pim Meurs (Black). Maybe that influenced Ron so that he did not trust playing 40-35 because of (25-30, 23-29) after which 26-21 is forced and 21 will be captured at the next move by the Black King. That is a possible explanation for that Ron played 43-38, calculating that a few moves later he could force a 6 x 6 end game with two potential promotions at each side.

Het diagram hieronder wekt de indruk dat zwart het initiatief had in de betrokken partij. Dat was ook inderdaad zo en mogelijk heeft Ron Heusdens (wit) zich onder druk gevoeld tegen Pim Meurs (zwart). Wellicht heeft dat invloed gehad op Ron en vertrouwde hij 40-35 niet, omdat na (25-30, 23-29) 26-21 gedwongen is en het stuk op 21 bij de volgende zet door de zwarte dam geslagen wordt. Dat is een mogelijke verklaring voor dat Ron 43-38 speelde, met zicht op een wederzijdse doorbraak naar een 6 x 6 eindspel waarbij beide partijen wellicht met twee stukken op dam zouden kunnen komen.


However, these considerations of Ron Heusdens were far from precise. First about 40-35.
From the first diagram to the second one the moves are:

40-35 (25-30, 23-29) 26-21 (29 x 49) 21 x 21 (49 x 16) 39-34.

De overwegingen van Ron Heusdens waren echter verre van nauwkeurig. Eerst wat 40-35 betreft. Van het eerste diagram naar het tweede als boven aangegeven.


Obviously a draw. See (24-29, 22-28, 16 x 47)=. Otherwise the Black King will be captured, also after (22-27).

Duidelijk remise. Zie (24-29, 22-28. 16 x 47)=. Anders wordt de zwarte dam gevangen, ook na (22-27).

This means that Ron could have forced the draw by playing from the first diagram:
40-35! (11-16) 37-31! (25-30, 23-29) 39-34!! w+
40-35 (11-16) 37-31! (25-30, 27-32) 25-20, 42-38=.
40-35 (11-16) 37-31! (16-21) 34-30!=.

Dat betekent dat Ron de remise had kunnen forceren vanuit het eerste diagram, zoals hierboven aangegeven.

This would have been a disappointment for Pim Meurs after such a good game. However, Ron did nor play 40-35, but 43-38? and then Pim could prove again what a strong player he is. The victory is forced systematically. See the first Applet that includes the final combination, though Ron righly surrendered after (30-34) 17-11.

Dit zou een teleurstelling voor Pim geweest zijn na zo een goede partij. Echter, Ron speelde geen 40-35, maar 43-38? waardoor Pim weer eens bewijzen kon dat hij een sterke speler is. De overwinning wordt systematisch afgedwongen. Zie de eerste Applet die ook de laatste combinatie laat zien, hoewel Ron het terecht na (30-34) 17-11 al opgaf.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W26,33,34,36,37,39,40,42,43:B11,17,18,22,23,24,25,27,28."] 1. 43-38 11-16 2. 40-35 16-21 3. 37-31 28-32 4. 33-28 22x44 5. 31x11 32x43 6. 26x17 43-48 7. 42-38 48x30 8. 11-6 44-49 9. 38-33 30-34 10. 17-11 24-30 11. 35x24 34-39 12. 33x44 49x16


The next game (between Jeroen v.d. Akker and Pim Meurs) was really exciting. The Applet shows how Pim, after 32-27 of Jeroen, managed to weaken the left side of White. However, at the end of the Applet Jeroen played 45-40! with the efect that the right side of Black was weakened as well! The result was a position that contained a lot of surprises. Even a surprise the players were not aware of!

De volgende partij (tussen Jeroen v.d. Akker en Pim Meurs) was echt vol verrasingen. De Applet laat zien hoe Pim, na 32-27 van Jeroen, kans zag de de linker vleugel van wit uit te dunnen. Echter, aan het eind van de Applet speelde Jeroen 45-40! waarna Pim, om nog winstkansen te hebben, zijn rechter vleugel moest verzwakken! Daaruit resulteerde een positie vol met verrassingen. Zelfs een verrassing waarvan de spelers zich waarschijnlijk niet bewust waren!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,31,32,35,38,40,42,43,45:B2,4,8,11,12,13,15,20,24."] 1. 32-27 12-17 2. 22-18 13x22 3. 27x18 2-7 4. 40-34 20-25 5. 42-37 4-9 6. 37-32 11-16 7. 38-33 16-21 8. 31-27 8-13 9. 27x16 13x22 10. 45-40


See the diagram below. The variants show that Black is forced to play (7-12) in order to keep a chance to win. White could have answered with 34-29 or even 33-28, 32-27 that gives a difficult draw. However, White played 43-39!! which was a stroke of genious, but at the next move Jeroen proved that he was not aware of that!!- (9-14) 33-28!, 34-29=.
- (9-13) 43-39 followed by 32-28 =.

Zie bovenstaand diagram. De varianten laten zien dat zwart (7-12) moet spelen om nog een kans op winst te hebben. Wit zou hebben kunnen antwoorden met 34-29 of zelfs 33-28, 32-27 met een benauwde remise. Echter Jeroen speelde de geniale zet 43-39!! Bij de volgende zet bleek echter dat hij zich dat niet bewust was!!

So from the preceding diagram the game went on with:
(7-12) 43-39 (9-14)
Dus vanaf het vorige diagram ging het spel verder met zie boven.


Now we are at the most interesting position of the game. I suppose that Pim started believing that he would win and that Jeroen realized that he was in a very difficult position, because he now calculated that after 34-29 (14-19, 15 x 24) he had to surrender. 32-28 is not possible then and after 40-34 (19-23) he does not have any further chance.

Nu zijn we bij de meest opmerkelijke positie van de partij. Ik neem aan dat Pim op dit moment begon te denken dat hij zou winnen en dat Jeroen berekende dat hij na 34-29 (14-19, 15 x 24) verliest. 32-28 gaat dan niet en na 40-34 (19-23) zou hij kansloos zijn.

However, draughts surprises us every day. This time with an amazing escape!

34-29! (14-19, 15 x 24) 16-11!! 32-28 (12-17) 40-34! // 39-34?? (27) or the crazy win (17-21!!)// (6-11) 34-29 (11-16) 29 x 20 (25 x 14) 39-34! (16-21) 34-29 (21-26) 35-30! (27-31) 29-24=.

Because Jeroen did not see how brilliant his 43-39! was, he played 32-28. The game went on with (22-27) 34-29. See the next diagram.

Omdat Jeroen niet zag waarom zijn zet 43-39! zo geweldig was, speelde hij 32-28. Het spel ging verder met (22-27) 34-29. Zie het volgende diagram.


Pim now played (15-20) because he considered it the best way of preventing 28-23.
- (15-20) 28-23 (27-32) 39-34 (14-19) z+.

Pim speelde nu (15-20) omdat hij dit de beste manier vond om 28-23 tegen te gaan. Zie boven.

However, below is the prove why it was wrong. What matters is that (14-20!) is also winning after 28-23 and much better against the variant 40-34, 35-30, 28-22 as played by Jeroen in the game. Draughts is not easy!

- (14-20!) 28-23 (27-32) 39-34 (32-37) 23-28 (37-41) 18-13 (41-46!) z+.

- (14-20!) 40-34 (27-31) 35-30, 28-22, 33 x 22 (31-37) 16-11 (12-17) z+.

Het blijkt dat Pim de winst verspeelde door (15-20?). Met (14-20!) had hij die alsnog voor het grijpen. Zie de twee bovenstaande varianten. Dammen is geen eenvoudig spel!

The game went on as by the Applet. At the end it is not difficult anymore to see why 14 should be better on 15!

Het spel ging verder zoals de Applet laat zien. aan het eind is het niet moeilijk meer om te zien dat 14 beter op 15 had gestaan!


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,32,33,34,35,39,40:B12,14,15,17,22,24,25."] 1. 32-28 22-27 2. 34-29 15-20 3. 40-34 27-31 4. 35-30 24x35 5. 28-22 17x28 6. 33x22 31-37 7. 16-11 12-17 8. 11-7 17x28 9. 7-2When Pim would have played (14-20) he likely had won as in the next Applet.

Als Pim (14-20) had gespeeld had hij waarschijnlijk gewonnen als in de volgende Applet.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,32,33,34,35,39,40:B12,14,15,17,22,24,25."] 1. 32-28 22-27 2. 34-29 14-20 3. 40-34 27-31 4. 35-30 24x35 5. 28-22 17x28 6. 33x22 31-37 7. 22-18 12x23 8. 29x18 37-42 9. 18-13 42-48 10. 13-9 20-24


Pim did not always had such a difficult game. To illustrate that we have a look at the game against Michel Kroesbergen. Michel had a very successful tournament, the only loss was against Pim. However in this game it went very fast very wrong for Michel.

Pim had niet altijd een zo moeilijke partij. Om dit te illustreren kijken we naar de partij tegen Michel Kroesbergen die een goed toernooi speelde. De enige nederlaag van Michel was tegen Pim. Maar dat ging dan ook erg vlot.


Pim forced the win as follows by playing 37-31!. Michel had nothing better than (25-30), with the following variants in mind. The first one is really smart, but the second one proved to be a disaster for Michel. See the Applet.

- 37-31 (25-30) 24 x 35 (2-7!!)=.
- 37-31 (25-30) 34 x 25 (13-19, 8 x 28).

Pim forceerde hier de winst door 37-31! te spelen. Michel heeft niets beters dan (25-30) waarbij hij de bovenstaande varianten in gedachten had. De eerste is slim, maar de tweede bleek een ramp voor Michel. Zie de Applet.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,24,26,29,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47:B2,3,6,8,10,11,12,13,14,15,17,18,20,22,25,27."] 1. 37-31 25-30 2. 34x25 13-19 3. 24x13 8x28 4. 40-34 3-9 5. 38-32 27x40 6. 31-27 22x31 7. 33x4


Pim Meurs is also interested in draughts compositions and tries to improve his capabilities in that respect. I appreciate that of course and I wish him a lot of success in both ways to enjoy draughts.

Pim Meurs heeft ook belangstelling voor dam-composities en is doende zijn vaardigheden ook in dit opzicht te verbeteren. Ik waardeer dat natuurlijk en wens hem veel succes bij beide manieren plezier aan dammen te beleven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten