zaterdag 1 september 2012

Exceptional 46/5 miniatures Part 2 (of three)

The first part of the 46/5 exceptional miniatures articles presented a composition that was a result of cooperation between Andreas Kuyken and me. This second article is dedicated to a splendid composition of Andreas.
Het eerste deel van de uitzonderlijke 46/5 miniaturen liet een compositie zien waarvan zowel Andras Kuyken als ik delen gecomponeerd hebben. Dit tweede artikel is gewijd aan een voortreffelijke composite van Andreas.

Starting with the very satisfactory initial position it is very clear that after 30-25, Black does not have any other change than (36-41). Even that looks rather hopeless for Black, because after 25 x 3 (41-47) 42-38 (47 x 15 or 29) 22-18, 3 x 1 Black does not have any chance to survive. See the first Applet.

Vanaf de aanvangsstand is het heel duidelijk dat na 30 -25 zwart niets beters heeft dan (36-41). Zelfs dat ziet er nogal hopeloos uit voor zwart,want na 25 x 3 (41-47) 42-38 (47 x 15 or 29) 22-18, 3 x 1 heeft zwart geen schijn van kans meer. Zie de eerste Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,28,30,32,37,42:B7,8,9,12,20,36."] 1. 30-25 36-41 2. 25x3 41-47 3. 42-38 47x29 4. 22-18 12x23 5. 3x1


It is also clear that so far there is nothing that deserves the classification excellent. However, the real surprises are still to come! Black has a very remarkable, brilliantly found, defense by playing (12-17!!) and (41-47!).

Het is ook duidelijk dat er tot nu toe niets is dat de kwalificatie uitzondelijk goed verdient. Maar de echte verrassingen moeten dan ook nog komen! Zwart heeft een zeer opmerkelijke en briljant gevonden verdediging door (12-17!!) en (41-47!).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,28,30,32,37,42:B7,8,9,12,20,36."] 1. 30-25 36-41 2. 25x3 12-17 3. 22x13 41-47


This the highlight of the composition. It is 6 to 1. White has only two ways to keep 4 pieces of which 3-9 ( 47 x 3) is without any doubt a draw. This means that White has to play 13-8. The difference is that after (47 x 2) White is winning by 28-22 (2-16) 22-17, 37-32. However, Black has a better one : (47 x 16!). The climax is shown by the next Applet containing the full main variant.

Wij zijn nu bij het hoogtepunt van de compositie. Het staat 6 tegen 1. Wit kan slechts op twee manieren 4 stukken behouden. Daarvan is 3-9 (47 x 3) zonder twijfel remise. Dat betekent dat wit 13-8 spelen moet. Het verschil is dat na (47 x 2) wit wint door 28-22 (2-16) 22-17, 37-32. Maar zwart heeft wat beters: (47 x 16!). De climax geeft de volgende Applet, die de volledige hoofdvariant laat zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,28,30,32,37,42:B7,8,9,12,20,36."] 1. 30-25 36-41 2. 25x3 12-17 3. 22x13 41-47 4. 13-8 47x16 5. 28-23 16-2 6. 3-14


As encore I present a miniature of Jan van Tol. His name is a guarantee for something special. This miniature is not of the Champions League level as the main miniatures of the three articles. But also this one of Jan van Tol contains a very special moment.

Als toegift laat ik een miniatuur van Jan van Tol zien. Zijn naam staat garant voor iets bijzonders. Deze miniatuur is geen Champions League niveau zoals die welke de hoofdzaak vormen van de drie artikelen. Maar ook deze van Jan van Tol kent een heel opmerkelijk moment.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W18,28,29,33,37,43,44:B2,7,8,10,14,30,32."] 1. 18-12 32x34 2. 12x1 2-7 3. 1x25 34-39 4. 43x34 30x50 5. 25-14 50x46 6. 14x5


Do you see why White should not take 1 x 20?

Zie je waarom 1 x 20 slaan fout is?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten