zaterdag 29 september 2018

More Mini Miracles

The first compostion contains not so really a forcing, but more a compulsive move at the start. After the combination the endgame has three thematic variants. Each of them desserve an Applet.
De eerst compositie bevat niet zo echt een forcing, maar meer een dwangzet aan het begin. Na de combinatie heeft het eindspel drie scherpe varianten. Elke daarvan verdient een Applet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,11,16,35,37,38,41,47:B1,8,18,21,23,27,29,33"] 1. 37-31 27x36 2. 16x27 33x42 3. 47x38 36x47 4. 27-22 47x17 5. 11x2 23-28 6. 2-16 29-33 7. 16-43 1-7 8. 35-30 28-32 9. 43x2 33-38 10. 2-24 38-43 11. 6-1 43-48 12. 1-34 48-37 13. 24-42 37x48 14. 30-25 48x30 15. 25x34 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,11,16,35,37,38,41,47:B1,8,18,21,23,27,29,33"] 1. 37-31 27x36 2. 16x27 33x42 3. 47x38 36x47 4. 27-22 47x17 5. 11x2 23-28 6. 2-16 1-7 7. 16x2 28-32 8. 6-1 32-37 9. 1x34 37-42 10. 2-24 42-47 11. 34-29 47-36 12. 29-18 36x30 13. 35x24 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,11,16,35,37,38,41,47:B1,8,18,21,23,27,29,33"] 1. 37-31 27x36 2. 16x27 33x42 3. 47x38 36x47 4. 27-22 47x17 5. 11x2 29-33 6. 2-7 1x12 7. 6-1 12-18 8. 35-30 33-38 9. 30-24 38-42 10. 24-19 23x14 11. 1x47 14-20 12. 47x15 *


The next composition is one of the strangest I ever made. Black has a minority of one Man. So White is supposed to win. The obvious way to win is the one shown below.

De volgende compositie is er een van de merkwaardigste die ik ooit gemaakt heb. Zwart heeft een stuk minder. Wit behoort dus te winnen. De meest voor de hand liggende manier om te winnen wordt hieronder aangegeven.

32-27 (17-22) 27-21 (1-7) 45-40, 50 x 39 (23-29) 46-41 (7-12) 37-32 (6- 11) 16 x 7 (12 x 1) 21-16 (18-23) 16-11 (22-28) 32-27 (29-34) 39 x 30 (28-33) 30-25 (33-38) 25-20 (38-42) 47 X 38 (36 x 47) =.

So this is not the way to win. However, there is another surprise.
Dat is dus niet de manier om te winnen. Er is echter een andere verrassing.

- 16-11 (18-22) 32-28!! (23 x 41) 46 x 37 w+.

This paves the way to play the main variant, leading to a nice endgame /lock up of Arne van Mourik. See the Applet.
Dit maakt de weg vrij om de hoofdvariant te spelen, die leidt tot een leuk eindspel/opsluiting van Arne van Mourik. Zie de Applet.

[Event ""] [Date "2018.09.29"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W16,26,32,37,45,46,47,50:B1,6,17,18,23,35,36"] 1. 16-11 17-22 2. 46-41 6x17 3. 26-21 17x26 4. 32-28 23x32 5. 37x17 26-31 6. 45-40 35x44 7. 50x39 18-23 8. 17-12 23-28 9. 12-8 28-32 10. 8-3 31-37 11. 3-26 37x46 12. 26-37 32x41 13. 39-33 1-7 14. 33-28 7-11 15. 28-22 11-16 16. 22-17 *


The third one is easy to understand, though White has to play precisely. The climax is 47-42!!
De derde is gemakkelijk te volgen, hoewel wit heel precies spelen moet. De climax is 47-42!!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,22,26,28,34,40,47,49:B2,11,14,16,19,20,24,36"] 1. 34-29 24x33 2. 15x13 33-38 3. 49-43 38x49 4. 22-17 49x21 5. 26x6 16-21 6. 6-1 21-26 7. 1-23 14-20 8. 23-34 2-7 9. 34x1 26-31 10. 47-42 36-41 11. 42-37 41x23 12. 1x15 31-37 13. 15-47 *


We come now into a higher level of forcings. This one has a large number of false solutions. A list of a number of these is available for you. They start at different moments of the main solution. So that you can have a look at them during playing the solution with the Applet.

Wij komen nu tot een hoger niveau van forcings. Deze heeft een groot aantal schijnoplossingen. Een lijst met een aantal ervan is voor jou beschikbaar. Deze beginnen op verschillende momenten van de oplossing. Aldus kan je er naar kijken als je de oplossing met de Applet afspeelt.

- 1. 24?, 34 (28!) 18, 22 (14!) 17 (28!) 12 (32!) 41 (38) 37 (19) 7 (28) 1 or 2 (28!) =.
- 8. 30? (14!) 6 (19!) 37 (18) =.
- 9. 37? (14) 31 (18!) 30, 1 (19!) 14 (33!) 28 (40) =.
- 10. 30 (35) 34 (40!) 45 (20!) =.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,25,30,33,39,46:B3,10,12,15,19,23"] 1. 46-41 3-8 2. 30-24 19x30 3. 25x34 23-28 4. 22-18 12x23 5. 33x22 15-20 6. 22-17 23-28 7. 17-11 8-12 8. 11-6 20-24 9. 34-30 24x35 10. 39-34 28-32 11. 6-1 32-37 12. 1x5 37x46 13. 34-29 35-40 14. 29-23 46x14 15. 5x45 *


An extraordinary miniature. Een buitengewone miniatuur.

Ton Sijbrands analysed many hundreds of games and published the results of his efforts. Once he came to the position Black 23,28,32 and White 14,35,K 42. Ton could not find how to win. However, the program Truus concluded that 42-31!! is the way to win!.
The moves of the game leading to this position were not thematic at all. That´s why I tried to reach this position in a totally different, thematic, way. For this purpose I replaced 14 to 12 and had to find a solution. The result of all this is showed by the Applet below.

Ton Sijbrands heeft vele honderden partijen geanalyseerd en de resultaten daarvan gepubliceerd. Zo kwam hij eens tot de stand Zwart 23,28,32 en Wit 14,35,D42. Ton kon de winst niet vinden. Maar het programma Truus gaf aan dat 42-31!! de winnende zet is!
De zetten die aan deze positie vooraf gingen hadden niets van een scherpe variant. Daarom probeerde ik die stand op een heel andere, wel scherpe, wijze te bereiken. Zodoende zette ik 14 op 12 en moest vervolgens een heel andere spelgang vinden. Het resultaat daarvan is te zien met onderstaande Applet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,18,35,36,37,41,42:B10,16,23,26,28,29,32"] 1. 17-12 10-14 2. 18-13 29-33 3. 42-38 33x31 4. 36x38 26-31 5. 13-8 31-37 6. 41x32 28x37 7. 38-32 37x28 8. 8-3 16-21 9. 3x20 21-27 10. 20-42 27-32 11. 42-31 32-38 12. 12-8 38-43 13. 8-3 43-48 14. 3-26 48-25 15. 35-30 25x43 16. 31-22 28x17 17. 26x48 *


- 13. (43-49) 31-18, 3 x 44, 35 x 44.

A computer program brings a piece of Art! Een computer programma brengt een Kunstwerk!

At the end of this article I present to you the best miniature of all times in my view. A wide variety of winning variants, several very different endgames, an original climax and a large number of interesting false solutions, of which I only show you the most relevant.
Aan het eind van dit artikel laat ik je de beste miniatuur aller tijden zien althans naar mijn smaak. Een groot aanbod aan winnende varinten, een aantal geheel verschillende eindspelen, een originele climax en een groot aantal interessante schijn-oplossingen, waarvan ik je alleen de meest relevante laat zien.

False solutions. Schjnoplossingen.

1. 41-37 (24-29) 2. 37 x 26 (13-18) 3. 40-35 (29-34!, 23-29!, 34-39!) =.
1. 41-37 (24-29) 2. 37 x 26 (13-18) 3. 44-39 (30-34, 29-33, 23 x 45) 16-11 (45-50) 11-7 (18-23) 7-2 (23-29) 30-25 (29-34) =.
1. 41-36 (24-29) 2. 36 x 27 (13-18) 3. 27-22 , 32 x 21 (30-34) 40-35 (34-40) 44-39 (40-45) 16-11 (23-28!) 11-7 (28-32) 38 x 27(45-50) =.
1. 41-36 (24-29) 2. 36 x 27 (13-18) 3.44-39 ( 30-34, 29-33, 23 x 45) 16-11 (45-50) 11-6 (50-22 (27-21 (22-27) =.
1. 41-36 (23-29) 2. 36 x 27 (30-34) 3. 16-11, 44-40, 11-7 (14-20) 7-2 (20-25) 2 x 39 (29-34, 25 x 34) =.

There are more false solutions, but rather easy to see during playing the Applets. Er zijn meer schijnoplossingen, maar nogal eenvoudig te zien bij het spelen van de Applets.

The first Applet is not a thematic variant, but has a nice way to win, totally different from the main variant of this miniature.
De eerste Applet is geen scherpe variant, maar laat een mooie winst zien, totaal verschillend van de hoofdvariant van deze miniatuur.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 31-36 3. 41-37 30-34 4. 40-35 34-40 5. 7-2 40x49 6. 2x28 29-34 7. 28x5 49-44 8. 5-23 34-39 9. 23-5 44-50 10. 37-31 36x27 11. 32x21 39-44 12. 5-28 44-49 13. 38-33 49x16 14. 42-38 16x49 15. 28-6 50x22 16. 6x44 49x40 17. 35x44 *


The next one is thematic from 7-1 on. Again a totally different endgame!
De volgende is scherp vanaf 7-1. Weer een totaal ander eindspel!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 31-36 3. 41-37 13-18 4. 7-1 29-33 5. 38x29 23x45 6. 1x9 45-50 7. 9-4 50x47 8. 4-15 36-41 9. 37x46 47-36 10. 15-4 36-47 11. 46-41 47x36 12. 32-27 36x22 13. 4x27 *


We are close to the climax now, with two Applets left. The suprise in both cases and the way to win is the unusual sacrifice 42-37!! However, this is the only thing they have in common.
Wij zijn nu dicht bij de climax, met nog twee Applets te gaan. De verrassing in beide gevallen en de manier om te winnen is het ongebruikelijke offer 42-37!! Maar dat is het enige dat ze gemeen hebben.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 13-18 3. 42-37 31x33 4. 7-2 30-34 5. 2-16 34x45 6. 44-39 33x44 7. 32-28 23x32 8. 16x50 *


The main variant is an original and spectacular way to reach a 46/5.
De hoofdvariant is een originele en spectaculaire manier om tot een 46/5 te komen.

We extend the solution a bit. We maken de oplossing een beetje langer.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W12,32,38,40,41,42,44:B6,13,14,23,24,25,31"] 1. 12-7 6-11 2. 7x16 25-30 3. 16-11 24-29 4. 11-7 30-34 5. 42-37 31x33 6. 7-2 34x45 7. 2x39 45-50 8. 39-34 50x46 9. 34x5 *


There is no way for Black to reach a draw after 2 x 39. Er is geen mogelijkeid een remise te bereiken na 2 x 39.
-(14-20) 41-37 w+
- (14-19) 39-48 w+

Geen opmerkingen:

Een reactie posten