donderdag 21 juni 2018

All in One: Combination, Forcing, Endgame

The idea of this article is to combine combinations or forcings with an interesting endgame.
Het idee van dit artikel is combinaties of forcings te combineren met een interessant eimdspel.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.21"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W10,19,23,29,33,39,42:B7,11,12,14,21,22,30,32"] 1. 33-28 22x13 2. 10x26 7-12 3. 23-19 11-17 4. 19-13 30-35 5. 39-34 17-22 6. 13-9 22-28 7. 9-4 28-33 8. 34-30 35x24 9. 4-27 32x21 10. 26x8 33-39 11. 8-2 24-29 12. 2-7 29-34 13. 7x40 39-43 14. 42-38 43x32 15. 40-29 32-37 16. 29-47 *


With such a combination I am not satisfied. The endgame is OK, in particular because it has other thematic variants as well, but the combination is far too simple and the initial position is not good enough at all.
Met zo een combinatie ben ik niet tevreden. Het eindspel is OK, in het bijzonder omdat het nog andere scherpe varianten heeft, maar de combinatie is veel te simpel en de aanvangsstand is verre van goed genoeg.

So I made another one resulting at the same endgame. This also gives the opportunity to show another thematic variant of this endgame.
Daarom heb ik een andere gemaakt die leidt tot hetzelfde eindspel. Dat geeft ook de gelegenheid een andere scherpe variant van het eindspel te laten zien.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.21"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W15,17,26,28,37,39,42,48:B7,9,13,14,18,27,30,33"] 1. 15-10 33x11 2. 10x8 9-13 3. 8x19 18-23 4. 19x28 27-32 5. 28-23 32x41 6. 42-37 41x32 7. 48-42 7-12 8. 23-19 12-18 9. 19-14 30-35 10. 14-10 35-40 11. 10-5 40-45 12. 5x46 11-16 13. 42-38 18-22 14. 39-33 22-27 15. 46-28 16-21 16. 26x17 45-50 17. 17-11 50-45 18. 11-6 45-7 19. 6-1 7-16 20. 28-23 27-31 21. 38-32 16x12 22. 1x36 *


This endgame of both the combinations above has a third variant. It is presented as an endgame with White to move.
Dit eindspel van beide combinaties hierboven heeft een derde variant. Het wordt gepresenteerd als een eindspel met wit aan zet.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.22"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W26,29,39,42:B7,11,30,32"] 1. 29-23 7-12 2. 23-19 30-35 3. 39-34 12-18 4. 26-21 18-22 5. 21-16 22-27 6. 16x7 27-31 7. 7-2 35-40 8. 34x45 32-37 9. 45-40 37x48 10. 40-34 48x8 11. 2x36 *The combinations / forcings from the compositions above are not very impressive. The endgame is fine, but the challenge remains to get an really original forcing as a start. Such an attempt is shown below. The pointe is that after the move 38, 38 Black cannot avoid both 19-13 and 19-14. So Black has to play (20-25) as the only way to have a chance to survive. The endgame has two rather long thematic variants.

De combinaties / forcings van de bovenstaande composities zijn niet erg indrukwekkend. Het eindspel is mooi, maar de uitdaging blijft om te beginnen met een echt originele forcing. De poging is hieronder te zien. Het is een miniatuur. De pointe is dat na de zet 38, 38 zwart niet zowel 19-13 als 19-14 kan verhinderen. Zwart moet daarom (20-25) spelen als enige kans om te overleven. Het eindspel heeft twee tamelijk lange varianten.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.22"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W19,26,30,31,42,47:B1,9,11,18,20,33"] 1. 42-38 33x42 2. 47x38 20-25 3. 19-13 25x34 4. 13x4 1-6 5. 4x27 34-40 6. 26-21 40-44 7. 31-26 44-49 8. 21-16 49x21 9. 16x27 11-17 10. 27-21 17-22 11. 21-17 22x11 12. 26-21 11-16 13. 21-17 16-21 14. 17x26 6-11 15. 26-21 11-16 16. 21-17 *


The other variant ends with suicide, Black has no other chance left. De andere variant eindigt met zelfmoord, zwart heeft geen enkele kans meer.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [Date "2018.06.22"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W19,26,30,31,42,47:B1,9,11,18,20,33"] 1. 42-38 33x42 2. 47x38 20-25 3. 19-13 25x34 4. 13x4 18-22 5. 4x27 34-40 6. 27-22 40-45 7. 22x6 45-50 8. 26-21 50-45 9. 6-28 45-18 10. 31-26 18-13 11. 21-17 1-7 12. 38-33 13-2 13. 28-37 7-12 14. 17x8 2x31 15. 26x37 *


The last one is the best in my vieuw.It is a miniature again, but has far more to offer than most of the miniatures where White gives away a number of Men and a King and captures the Blacks till a very simple position remains. The forcing below is unique and both thematic variants have a number of surprising moves. In both variants White stops to go to promotion and plays a number of what looks like defensive moves, but proves to be the only way to win!
The first variant also has a nice moment where after 14. 7-11 Black cannot play (28-32).

De laatste is de beste naar mijn smaak. Het is ook een miniatuur, maar heeft veel meer te bieden dan de meeste miniaturen waar wit een aantal stukken en een dam weggeeft en vervolgens de zwarte stukken slaat waarna een heel simpele positie overblijft. De forcing hieronder is uniek en beide scherpe varianten hebben een aantal verrassende zetten. In beide varianten stopt wit i.p.v. naar de promotie te gaan en doet dan een aantal zetten die er als een verdediging uitzien, maar het blijkt de enige manier om te winnen te zijn!
De eerste variant heeft ook nog een leuk moment waar zwart na 14. 7-11 geen (28-32) spelen kan.

[Event ""] [Date "2018.06.23"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W23,33,39,41,42,49:B3,4,11,22,27,32"] 1. 42-37 11-17 2. 37x28 27-31 3. 23-18 22x13 4. 28-22 17x28 5. 33x22 3-8 6. 22-17 13-18 7. 49-43 8-13 8. 43-38 13-19 9. 41-36 31-37 10. 17-11 18-22 11. 11-7 22-27 12. 7-2 19-23 13. 2-7 23-28 14. 7-11 4-9 15. 11x33 27-31 16. 36x27 37-41 17. 33-6 41-46 18. 38-32 46x50 19. 27-22 50x17 20. 6x4 *


When Black does not play 17.(41-46), but (9-13), White wins after 39-33 (41-47) 6-28 (13-18)4-10!
Als zwart geen 17.(41-46)speelt, maar (9-13), dan wint wit met 39-33 (41-47) 6-28 (13-18) 4-10!

The second thematic variant is the best one of this whole article. In particular the moves 39-33, 33-28, 28-22 and 41-36, as well as the nice final make it something special.

De tweede variant is de beste van dit hele artikel. In het bijzonder de zetten 39-33, 33-28, 28-22 en 41-36, alsmede het leuke slot maken het iets uitzonderlijks.

[Event ""] [Date "2018.06.23"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W23,33,39,41,42,49:B3,4,11,22,27,32"] 1. 42-37 11-17 2. 37x28 27-31 3. 23-18 22x13 4. 28-22 17x28 5. 33x22 13-19 6. 22-17 3-8 7. 17-11 8-12 8. 39-33 4-10 9. 33-28 10-14 10. 28-22 12-17 11. 41-36 17x6 12. 36x27 6-11 13. 27-21 11-16 14. 21-17 19-23 15. 17-12 16-21 16. 12-8 21-26 17. 8-3 26-31 18. 3x25 23-28 19. 22x33 31-37 20. 25-48 37-41 21. 48-37 41x32 22. 33-28 32x23 23. 49-43 23-28 24. 43-38 *


The forcings and endgames of this article show a very high level of playing draughts. Both colours make it as difficult as possible for the opponent. A World Championship level or better the level of the top computer-programs.
Anyway, playing and understanding these compositions is a joy for draughts players who are willing to spend the time to learn how to play such positions and enjoy the beauty of the game.

Zo een gevecht van wit tegen zwart laat een heel hoog niveau van dammen zien. Beide kleuren maken het de tegenstander zo moeilijk als mogelijk. Een Wereld Kampioenschaps niveau of beter het niveau van de beste computer programma´s ter wereld.
Hoe dan ook, deze composities naspelen en begrijpen is een plezier voor dammers die tijd willen spanderen om te leren hoe zulke posities te spelen en die van de schoonheid van het spel kunnen genieten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten