donderdag 20 september 2018

World Championship endgame and a comparable one.

Studying my many forcings made over the years, I found a forcing made together with Andreas Kuyken. To my surprise this forcing is never published. The forcing contains a moment where white has to capture to 48 and not to 43. However, in another variant 43 is the only way to win! I remembered to have included such an effect many years before, but in a very different position, in another composition. This composition was one of my participating contributions at the first official FMJD World Championship Endgames at 2005. I show you this one first, followed by the one made together with Andreas.

Bij het bekijken van de vele forcings die ik in de loop der jaren gemaakt heb kwam ik een forcing tegen die ik samen met Andreas Kuyken gemaakt heb. Tot mijn verwomdering is die nooit gepubliceerd. Daarin komt een moment voor waar wit naar 48 moet slaan en niet naar 43. Terwijl in een andere variant wit juist naar 43 moet om te winnen! Ik herinnerde mij dat ik dat effect vele jaren eerder. overigens in een heel andere positie, ook in een andere compositie verwerkt had. Deze compositie was er één van de eindspelen waar ik mee deelgenomen heb aan het officieel eerste FMJD Wereld Kampioenschap Eindspelen in 2005. Deze laat ik je eerst zien, gevolgd door die met Andreas samen gemaakt.

This composition got a very high score from the jury, resulting at the second place of the 38 participating compositions. Much later than when I participated I added two sacrifices to the composition. Of course it would have been better when I had included this improvement at the time of my participation!
The first diagram leads to the position with the choice of 48 or 43.

Deze compositie kreeg een heel hoge score van de jury, met als resultaat plaats twee van de 38 deelnemende composities, Veel later dan de deelname heb ik twee offers toegevoegd aan het begin van de compositie. Het zou natuurlijk beter geweest zijn als ik deze verbetering had meegenomen met mijn inzending!
Het eerste diagram leidt tot de positie met de keuze van 48 of 43.- 19-13 (18 x 9) 27-22 (17 x 28) 8-3 (29-33)3 x 43? (4-9!) and (28-32, 33-38)=.
- 19-13 (18 x 9) 27-22 (17 x 28) 8-3 (29-33)3 x 48! (15-20) 48-43!! w+ See Applet.

The Applet shows one of the main variants. De Applet laat één van de hoofdvarianten zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8,19,27,45:B4,15,17,18,29,34,35"] 1. 19-13 18x9 2. 27-22 17x28 3. 8-3 29-33 4. 3x48 15-20 5. 48-43 20-24 6. 7-1 24-30 7. 43x25 4-9 8. 25x3 33-38 9. 1-29 38-43 10. 29-38 43x32 11. 3-14 28-33 12. 14x37 33-39 13. 37-32 39-44 14. 32-28 44-49 15. 28-44 49x40 16. 45x34 *


However, for a World Championship it is not enough. First of all there are other thematic variants, but more important for a World Championship is the prove that the variants are fully thematic. Also important is the quality of the false solutions. A false solution is better when a wrong move of a false solution leads to an interesting thematic win! The jury takes that into account and that is why the participant includes these surprising effects. So the participant has to show all these aspects when they can contribute to the score of the jury. This leads to a very extensive solution as shown below. VP means Variante Principal (Hoofdvariant). Z is a false solution. y is a wrong move of a false solution, leading to a thematic win.

Echter voor een Wereld Kampioenschap is dat niet genoeg. Om te beginnen zijn er andere scherpe varianten, maar belangrijker is het bij een Wereld Kampioenschap dat bewezen wordt dat de varianten volkomen scherp zijn, tot en met de allerlaatste zet. Ook belangrijk zijn de schijnoplossingen. Een schijnoplossing is nog beter als één slechte zet van die oplossing leidt tot een interessante scherpe winst! De jury houdt daar rekening mee en dat is waarom de deelnemer deze verrassende effecten meeneemt. De deelnemer doet er dus goed aan deze verrassende effecten te vermelden. De deelnemer moet dus alles laten zien wat tot een hogere beoordeling door de jury bijdraagt. Dit leidt tot een zeer uitgebreide oplossing zoals hieronder weergegeven. VP betekent Variante Principal (hoofdvariant). Z is een schijnoplossing, y is een foutieve zet van een schijnoplossing die leidt tot een scherpe winst.

VP 13,22,3 (29-33) 48 Z1 (20 A) 43 Z2 (24 a) 1 (30b, 9, 38) 29 Z3 , Z4 (43) 38, 14 (33) 37 (39) 32 (44) 28 (49B) 44, 34 +. B (50) 6+. A (32) 2 (39c) 25 Z5 (9,37 C ) 24 (20) 25 (41 D) 40, 39, 36 + D (40,41) 14 (47) 15 + C (38) 40, 20 + c (20) 16 (33-38) 25 Z6 (24) !4 (37) 41 (42) 37,49+ Z6= 21 (10) 16 (40y, 43, 49) =. y (24) 40,37,46+ Z1= 43 (9) 1 (32, 38)=. a (9)1 (32, 38) 15 + Z2= 1 (32y1) 12 z (33-38) 21 (10) 16 (40y, 43, 49) =. y (24) 40,37,46+ z= 23 (33-38) 41 (10,25 y2) 41(30,40,43) =. y1 (38)29 (33,10, 39) 34 (42) 22 (48) 22-39+ y2 (10,24) 32, 43 (31) 49+. b (29) 34 (40) 12 (44) 40, 26+ Z3= 17(33) 50 (40,42 y3) =. Y3 (43) 34-29+ Z4=18(32) 21 (37) 43 (40 y4, 41) =. y4 (41) 18-34 (46) 32, 34+ Z5=34 (37) 24 (40 y5) 19,41 (33) 32 (10 y6) 38=. y5 (20, 10, 42) 22 (48) 22-39 + y6 (39) 49 (20) 45-40 (24) 34, 40 +

Do not be schocked by all of this. Just play the Applets (not automatic, but step by step) and when you have any question you will find the answer above.
Schrik niet van dit alles. Speel de Applets (liefst niet automatisch, maar zet bij zet) en als je een vraag hebt dan vind je het antwoord hierboven.

The next Applet gives another thematic variant. Followed by another Applet with a false solution and a mistake leading to a thematic win.
De volgende Applet laat een andere scherpe variant zien. Gevolgd door een andere Applet met een schijnoplossing en een fout die leidt tot een scherpe winst.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8,19,27,45:B4,15,17,18,29,34,35"] 1. 19-13 18x9 2. 27-22 17x28 3. 8-3 29-33 4. 3x48 28-32 5. 7-2 33-39 6. 48x25 4-9 7. 25x3 32-37 8. 2-24 15-20 9. 3x25 37-41 10. 45-40 35x44 11. 25-39 44x33 12. 24x36 *


Last but not least a false solution (move 1? instead of 43!)leading to a draw, but because of a present of Black to White(move 24?)leading to a superb finish.
Tot slot maar niet te versmaden, een schijnoplossing (zet 1? i.p.v. 43?) die naar een remise leidt, maar vanwege een geschenk van zwart (de zet 24?) voor wit leidend tot een schitterend slot.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8,19,27,45:B4,15,17,18,29,34,35"] 1. 19-13 18x9 2. 27-22 17x28 3. 8-3 29-33 4. 3x48 15-20 5. 7-1 28-32 6. 1-23 33-38 7. 23x41 4-10 8. 41x5 20-24 9. 5-32 38x27 10. 48-43 27-31 11. 43-49 *


Now to the other composition. The first few moves till 3-8 is my contribution, followed with the nice part of Andreas, till the start of my small endgame leading to the classic 46/5 in two directions. The initial position includes several false solutions. I show you only two of them. See the initial position of the Appplet.

Nu de andere compositie. De eerst paar zetten tot 3-8 is mijn bijdrage, gevolgd door het fraaie deel van Andreas, tot het begin van mijn eindspelletje dat leidt tot de klassieke 46/5 in twee richtingen. De beginstand kent een aantal schijnoplossingen. Ik laat er slechts twee van zien. De Applet geeft de aanvangstand.

- 8,3 (41) 11 (46) 33, 33 (22-28!, 41!) 17 (32!) 8 (37, 26) =.
- 32 (17 x 28) 45-40 (32!) 8 ,3 (27!) 11 (37!) =.

The main variant including the 46/5 endgame is shown by the first Applet. De hoofdvariant inclusief het 46/5 eindspel laat de Applet zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W12,16,33,38,44,45,50:B1,19,22,23,37,39"] 1. 38-32 37x28 2. 12-8 39-43 3. 44-39 43x34 4. 8-3 28x39 5. 45-40 34x45 6. 3-8 19-24 7. 8x48 22-27 8. 16-11 23-29 9. 48-26 27-32 10. 26-3 1-7 11. 11x2 32-37 12. 3-20 29-34 13. 2-19 34-39 14. 19x41 39-44 15. 50x39 45-50 16. 20-14 *


The other variant is the one where 43! is the winning move and not 48. By the way, after 48? all moves of Black bring a draw! The Applet starts with the capture to 43.
De andere variant is die waar 43! de winnende zet is en niet 48. Het is zelfs zo dat na 48? alle zwarte zetten een remise brengen! De Applet begint met de slag naar 43.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK8,16,50:B1,19,22,23,39,45"] 1. ... 23-28 2. 8x43 28-33 3. 16-11 22-28 4. 11-6 1-7 5. 43-27 7-11 6. 6x17 33-39 7. 27-49 28-33 8. 49-16 39-44 9. 50x28 45-50 10. 16-11 50x22 11. 17x28 *


This last variant is not impressive. Of course the World Championship composition is superior in all aspects. However, the 46/5 forcing is worth to be published.

De laatste variant is niet indrukwekkend. Natuurlijk is de Wereldkampioenschap compositie in alle aspecten superieur. Maar toch is de 46/5 forcing waard gepubliceerd te worden.

1 opmerking:

  1. you've a terrific blog here! would you prefer to make some invite posts on my blog? mgm online casino

    BeantwoordenVerwijderen