dinsdag 9 april 2013

Better than World Championship compositions?

This article contains two compositions with very high scores of the third Personal World Championship Problems (PWCP III) as well as two new compositions not published before and not competing in any tournament. The World Championship compositions are compared with the new ones by discussing a number of aspects so that the reader can judge himself about the different qualities of the four compositions.

Dit artikel laat twee composities zien die een heel hoge score behaald hebben bij het derde Persoonlijke Wereldkampioenschap Problematiek (PWCP III) alsmede twee nieuwe composities die niet eerder gepubliceerd zijn en niet aan toernooien meedoen. De composities van het Wereldkampioenschap worden vergeleken met de nieuwe waarbij een aantal aspecten aan de orde komen zodat de lezer zelf kan oordelen over de verschillende kwaliteiten van de vier composities.

The first Applet shows the composition of M. Tsvetov that in Category C (free theme)reached a very high ranking (second place of 42 competing compositions).
De eerste Applet laat de compositie zien van M.Tsvetov die in categorie C (thema vrij) een zeer hoge score haalde (tweede plaats in een veld van 42 composities).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,11,21,23,29,41,43,47:B1,8,12,18,32,34,35,37,40."] 1. 11-7 37x46 2. 47-41 46x37 3. 21-17 12x21 4. 23x3 34x23 5. 3x48 1x12 6. 6-1


A very nice final is reached now, deserving a high ranking. After (40-45) there are two thematic variants given below:

- (40-45) 1 x 40 (35 x 44) 43-38 (32 x 43) 48 x 50.
- (40-45) 1 x 40 (45 x 34) 43-38 (32 x 43) 48 x 25 (35-40) 25-39 (40-45) 39-50.
However, the best thing is the third thematic variant as the next Applet shows.

Een heel mooi slot is nu bereikt, dat een hoge klassering rechtvaardigt. Na (40-45) twee scherpe varianten, zie boven. Maar de climax is dat er nog een scherpe variant in zit zoals de volgende Applet laat zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK1,43,K48:B12,32,35,40."] 1... 32-38 2. 1x47 40-45 3. 43-38 35-40 4. 48-39 45-50 5. 39-44 50x42 6. 47x45


Of course it is not easy to add a combination to this nice final. The jury wil have taken that into account. Anyway, the result is not impressive. The intial position is not very aesthitic and shows a minority of White, a so called unfinished composition. The moves before the end game appears are not very interesting. Let us compare the prize winning composition of Tsvetov with a new composition of Alexander Moisejev that he has sent to me recently.

Het is natuurlijk niet eenvoudig om een combinatie toe te voegen aan dit mooie slot. De jury zal daar rekening mee hebben gehouden. Hoe dan ook, het resultaat is niet indrukwekkend. De aanvangsstand is niet erg esthetisch en wit heeft een stuk minder, wat een componist graag anders ziet. Het probleem is niet af, men zou er graag nog een mooi offer aan toevoegen. De zetten voordat het eindspel is bereikt zijn niet erg interessant. Laten wij de prijs-winnende compositie van Tsvetov vergelijken met een nieuwe compositie van Alexander Moisejev die hij mij kortgeleden toestuurde.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,24,28,38,43,44,47:B8,13,17,19,30,31,35."] 1. 28-22 17x28 2. 16-11 31-37 3. 11-7 35-40 4. 44x35 13-18 5. 24x33 37-42 6. 35x24 8-12 7. 7x18 42-48 8. 33-28 48x42 9. 47x38


The initial position looks far better. It invites having a closer look at the possible moves at both sides. As first move 43-39, with the threat 28-23, looks very good, but Black replies with (19-23!, 8-12, 12 x 3) and White cannot win. The moves before the final are interesting, because Black defends himself with surprising moves. At the end there are two thematic variants. When Black plays (42-48) directly White wins by 2 (13) 29! (35) 30, 38. The Applet shows the main variant with (8-12, 42-48), a remarkable one against six!

De aanvangstand ziet er veel beter uit. De stand nodigt uit om naar de mogelijke zetten van beide partijen te kijken. Als eerste zet lijkt 43-39 vanwege de dreiging 28-23 heel sterk, maar zwart houdt stand met (19-23!, 8-12, 12 x 3). De zetten voordat het slot wordt bereikt zijn interessant, omdat zwart zich verdedigt met verrassende zetten. Aan het eind zijn er twee scherpe varianten. Als zwart direct (42-48) speelt dan wint wit door 2 (13) 29! (35) 30, 38. De Applet laat de hoofdvariant zien met (8-12, 42-48), een opmerkelijke één tegen zes!

The Tsvetov composition ends with three nice thematic variants, the second thematic variant of the composition of Moisejev is a bit plain. However, each of the three of Tsvetov is well known, combining them is the achievement. The main variant of Moisejev is fully original. Moisejev scores better concerning most of the other aspects in my view. Up to you as reader of this article which one you prefer.

De compositie van Tsvetov kent aan het slot drie mooie scherpe varianten, de tweede variant van de compositie van Moisejev is een beetje te gewoon. Echter, elke van de drie van Tsvetov is bekend, ze te combineren is de prestatie. De hoofdvariant bij Moisejev is volledig origineel. Voorts scoort Moisejev beter wat de meeste andere aspecten betreft volgens mij. Het is aan de lezer van dit artikel welke composite zijn voorkeur heeft.

We go to a higher level now. Vladimir Matus is by far the most successful draughts composer concerning championships and other tournaments ever. He also won this PWCP III very convincingly. Below we present the composition with the highest score of all the many compositions of all the four categories. It is the compostion of Vladimir Matus of Category D, the second place for this category was also for Matus! We play the Applet till the final of one of the two main variants is reached.

Wij schroeven het niveau nog wat op. Vladimir Matus is veruit de meest succesvolle damcomponist ooit wat betreft kampioenschappen en andere tournooien. Hij won deze PWCP III ook heel overtuigend. Hieronder de compositie met de hoogste score van al de vele ingezonden composties van alle vier de categorien. Het is de compositie van Vladimir Matus van Categorie D, de tweede plaats van deze categorie was overigens ook voor Matus! Wij spelen de Applet totdat het slot van één van de twee hoofdvarianten is bereikt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,7,11,19,38,39,41:B10,16,20,27,28,29,36,40."] 1. 6-1 36x47 2. 39-33 28x39 3. 1-6 47x33 4. 19-14 20x9 5. 7-2 16x7 6. 2x15


Three simple variants now. Drie eenvoudige varianten.
-(33-47) 6-33 (47 x 24) 15 x 45.
-(33-47) 6-33 (47 x 29) 15 x 33 (40-45) 33-50.
-(33-50) 15-33, 6 x 35.

Obviously this is only the start. In the case of Matus you can expect much more. Dit is natuurlijk slechts het begin. Bij Matus kan je veel meer verwachten.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,7,11,19,38,39,41:B10,16,20,27,28,29,36,40."] 1. 6-1 36x47 2. 39-33 28x39 3. 1-6 47x33 4. 19-14 10x19 5. 7-1 16x7 6. 1x21


- (50) 21-17, 35 (33) 30 (33-38) 48.
- (50) 21-17, 35 (34) 44.
- (45) 50 (33) 6 (50) 21-17.
- (47 or 42) 38, 35 (33) 30 (33-38) 48
- (47 or 42) 38, 35 (34) 44.
So we have in total eight thematic variants!! Thematic variants was the theme of this Category. However, in this case very much the same. Anyway, the jury was impressed. As with the one of Tsvetov we also se a White minority in the initial position. The initial position of Matus does not look good either and the first moves are not very interesting as well. The highlight is of course the move 19-14!!

We zien dus acht scherpe varianten!! Dat was ook het thema van deze categorie. Maar in dit geval wel veel van hetzelfde. Hoe dan ook, de jury was onder de indruk. Zoals bij Tsvetov zien wij ook hier een aanvangsstand met een witte te weinig. De stand van Matus ziet er nog slechter uit en de eerste zetten zijn ook niet erg interessant. De prachtige zet 19-14!! is natuurlijk een vondst.

In order to compete with the composition of the World Champion we need something much different. For this we present a composition by Alexander Moisejev in cooperation with E. Sklyar from Israel. I arranged it a bit, with agreement of the authors. This time it is not the number of thematic variants that counts, but the very fine way the climax is reached. Judge yourself.

Om te wedijveren met de compositie van de Wereldkampioen hebben is een heel ander soort compositie nodig. Daarvoor tonen wij een compositie van Alexander Moisejev in samenwerking met E. Sklyar uit Israel. Ik heb het wat aangepast, met instemming van de auters. Deze keer is het niet het aantal scherpe varianten dat telt, maar de heel subtiele manier waarop de climax wordt bereikt. Oordeel zelf.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,31,36,37,40,43,44,45,47:B8,9,21,22,23,26,28,32,35."] 1. 31-27 22x42 2. 47x16 28-32 3. 16-11 23-28 4. 11-6 28-33 5. 6-1 33-38


It seems that Black has forced the draw, because after 1-29, 44-39, 29 x 19 Black is just in time with (26-31!). The same goes for 44-39, 45-40, 1-12 (49 x 19), 12 x 37 (26-31!). However, the next two Applets show how to win.

Het lijkt erop dat zwart de remise geforceerd heeft. Immers na 1-29, 44-39, 29 x 19 is zwart nog net op tijd met (26-31). Dat geldt ook voor 44-39, 45-40, 1-12 (49 x 19), 12 x 37 (26-31!). Maar de volgende twee Applets laten zien hoe wit wint.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK1,24,36,40,43,44,45:B8,9,26,32,35,38."] 1. 44-39 35x33 2. 45-40 38x49 3. 1-12 49x13 4. 12x27 13x31 5. 36x27


And finally. En nu tot slot.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK1,24,36,40,43,44,45:B8,9,26,32,35,38."] 1. 44-39 35x33 2. 45-40 38x49 3. 1-12 49x19 4. 12x39 32-37 5. 39-28 37-42 6. 28-37 42x31 7. 36x27


Opinion
Vladimir Matus was right of course with selecting his compositions for Category D as well as for the other categories. He knows very well what kind of compositions get high points from a jury, in particular when most of the jury members are from East Europe. This is the way to become World Champion. However, these kind of compositions with the main goal to get as many thematic variants as possible is not everyone´s taste. The compositon of Moisejev as well as the one together with Sklyar show active play from both colours and a nice and original climax. The initial position, forcings, combination, the defense of Black and the surprise at the end are all in harmony.
In many compositions competing in Championships the interesting part is only at the end after a number of rather boring moves without any active role of Black. If it was not a championship, publishing only the end would be better for the public.
I will give you an example. We take the idea of Tsvetov and reach the beautiful multi-thematic position in another way. Of course it could not participate at the same competition, but it is a nicer way to reach the thematic variants with a better looking initial position. It is simply a nicer presentation.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W11,39,43,K48:B12,23,29,30,32."] 1. 11-6 30-35 2. 39-34 29x40 3. 6-1 32-38 4. 1x47 40-45 5. 43-38 35-40 6. 48-39 45-50 7. 39-44 50x42 8. 47x45


Anyway, I hope this article will bring something you like, whatever your taste is.

Mening
Vladimir Matus had natuurlijk helemaal gelijk met zijn keuzes voor deelname aan Categorie D en die voor de andere klassen. Hij weet heel goed waar composities aan moeten voldoen willen ze veel punten krijgen van een jury, vooral als de meeste juryleden uit Oost Europa komen. Dat is de manier om Wereldkampioen te worden. Echter, dit soort composities waarbij het hoogste doel is om zoveel mogelijk thematische varianten te krijgen voldoet niet aan de smaak van iedereen. De compositie van Moisejev evenals die samen met Sklyar laten actief spel van beide kleuren zien met een mooie en verrassende climax. Aanvangsstand, forcing, combinatie, de verdediging van zwart en de verrassing aan het eind vormen een harmonisch geheel.
Veel compositions die meedoen aan wedstrijden zijn alleen aan het eind interessant na een serie van nogal vervelende zetten zonder enige actieve inbreng van zwart. Als het niet om een wedstrijd gaat, zou slechts het eind publiceren beter voor het publiek zijn.
Ik geef een voorbeeld hierboven. We nemen het idee van Tsvetov en bereiken de multi-scherpe positie op een andere manier. Natuurlijk zou het zo niet hebben kunnen meedoen met hetzelfde concours, maar het is een aantrekkelijker manier om de scherpe varianten te bereiken vanuit een prettiger aanvangsstand. Het is eenvoudig een aangenamer presentatie.
Hoe dan ook, ik hoop dat dit artikel iets laat zien wat je kunt waarderen, welke voorkeur je ook hebt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten