donderdag 15 augustus 2013

World Record Laocoon

The most remarkable reaction on my previous article, the Best Multi-variant Laocoons, came from Gérard Taille. Gérard participated several times, with his program Damy, at international computer-draughts tournaments, organized by Leo Nagels and myself. At each of these tournaments some of the world´s best draughts-programs participated and Damy is one of those. Although his program Damy was successful, Gérard is preparing a fully new one now, that is supposed to be ready in 2014.
Anyway, what Gérard told me and the readers of my Blog, was that Arnaud Cordier, also from France as many of you will know, developped a Laocoon with ten Blacks!! It is a sensation, in particular for those who have a lot of knowledge of and experience with Laocoon positions, like Alexander Moisejev. It is actually a World Record! Maybe it is possible to create/find another Laocoon winning against ten Blacks, but currently it is the only one. Already a lot is effort is put on finding another one, but without success. See the first diagram, for the World Record.

De meest opmerkelijke reactie op mijn vorige artikel, th Best Multi-variant Laocoons, kwam van Gérard Taille. Gérard nam verschillende malen deel, met zijn programma Damy, aan internationale computer-dam-toernooien, georganiseerd door Leo Nagels en schrijver dezes. Aan elk van deze toernooien deden een aantal van de beste dam-programma´s ter wereld mee en Damy is er één van. Hoewel zijn programma succes had, maakt Gérard een geheel nieuw programma, volgens plan moet het in 2014 gereed komen.
Hoe dan ook, wat Gérard mij en de lezers van mijn Blog mededeelde, was dat Arnaud Cordier, ook een Fransman zoals velen van jullie zullen weten, een Laocoon heeft ontwikkeld met tien zwarte stukken!! Het is een sensatie, in het bijzonder voor degenen die veel kennis hebben van en ervaring met Laocoon posities, zoals Alexander Moisejev. Het is zowaar een Wereld Record! Het is denkbaar dat nog een andere winnende Laocoon gevonden wordt met tien zwarte stukken, maar tot nu toe is het de enige. Er is al veel moeite gedaan een andere te vinden, maar zonder succes. Zie het eerst diagram voor het Wereld Record.

Arnaud Cordier FFJD 26-02-2013It is amazing that all the 19 possible replies are losing! However, of all these variants only two have a thematic solution. These two are:
(10-15) 2 x 3 (15-20) 3 x 25.
(19-24) 2 x 29
All the 17 other variants have either more than one way to capture or far from sharp finals. It remains a fantastic position, but so few sharp variants is a bit disappointing. One more reason for trying to find another Laocoon with 10 Blacks.

Het is geweldig dat al de 19 mogelijke antwoorden van zwart verliezen! Echter, van al deze varianten zijn er slechts twee scherp. Zie boven. Bij al de 17 andere varianten kan wit op verschillende manieren slaan of blijft er een finale over die helemaal niet scherp is. Het blijft een fantastische positie, maar zo weinig scherpe varianten is wat teleurstellend. Een extra reden om te proberen een andere Laocoon positie te vinden met 10 zwarte stukken.

Of course there is the challenge of trying to add a combination to this Laocoon in order to get an exceptional composition. Arnaud Cordier told us that he found this Laocoon earlier, but it was first published on 26-02-2013 on the FFJD site (French Federation). Gérard Taille, Alexander Moisejev and me had intensive contact about trying to make a composition. It proved to be very difficult. First of all there seems to be no way to bring the White on 8 at his place. Partly for that reason it is also hard to avoid second solutions or interchangeable moves. For reaching an initial position with equal forces White has to give away a lot a lot of Man, with hardly room for that at the board. Further quality aspects like an esthetical initial position, economical captures and variants during the combination seemed us to be too far away. Finally agreement was reached that the composition of Gérard Taille and Alexander Moisejev together should be called the First World Record Laocoon composition. See the Applet below. Giving away a large number of pieces in one move, has a special charm in the case of a Laocoon.
Better not play the Applet automatically, but step by step.

De uitdaging is natuurlijk om een combinatie toe te voegen aan deze Laocoon stand om zodoende een uitzonderlijke compositie te bereiken. Arnaud Cordier deelde ons mede dat hij deze Laocoon al vroeger gevonden had, maar dat deze pas op 26-02-2013 gepubliceerd is op de FFFD site (Franse Dambond). Gérard Taille, Alexander Moisejev en ik hadden intensief contact over het maken van een compositie. Dat bleek heel moeilijk te zijn. Om te beginnen bleek het onmogelijk de witte op 8 op zijn plaats te brengen. Mede daarom is het moeilijk bij-oplossingen of verwisselbare zetten te vermijden. Om een aanvangsstand te bereiken met hetzelfde aantal stukken van beide kleuren moet wit er veel weggeven en daarvoor is er weinig plaats op het bord. Verdere kwaliteiten zoals een esthetische aanvangsstand, economische slagen en een variant tijdens de combinatie leken ons onbereikbaar. Tenslotte werden wij het er over eens dat de compositie van Gérard Taille en Alexander Moisejev samen de Eerste Wereldrecord Laocoon compositie genoemd moest worden. Veel stukken ineens weggeven heeft een bijzondere charme bij een Laocoon.
Het is beter om de Applet niet automatisch af te spelen, maar stap voor stap.

G.Taille and A.Moisejev. First World Record Laocoon Composition

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W8,29,30,33,36,38,39,40,43,47:B7,9,10,20,21,22,26,28,37,42."] 1. 29-23 28x19 2. 33-29 42x33 3. 47-42 37x39 4. 36-31 26x37 5. 8-2 10-15 6. 2x3 15-20 7. 3x25


When you show this composition to a draughts-friend and ask him or her to solve it, then it will be quite a challenge. This will be even more the case for the next one. A good composer is never immediately satisfied with his composition. He will always try to do better. In this case it was possible to add a variant during the combination! This is very rare in the case of Laocoon compositions. As the previous one above, it has also been checked on second solutions. For both compositions it is proved that there is no other solution. For the second one below this was a bit more effort. This one resulted from a cooperation of Alexander Moisejev and me. The initial position suffered a bit of this extra variant. This variant, obviously not with a sharp final, is 27-22, 16 x 27, 33-28! (42 x 44) 47-41!!, 8-2, 2 x 49!

Als je deze compositie laat zien aan een damvriend en hem of haar vraagt het op te lossen, dan is dit nogal een uitdaging. Dat is nog meer zo in het geval van de volgende. Een goede componist is nooit meteen tevreden over zijn compositie. Hij zal altijd proberen het nog beter te doen. In dit geval bleek het mogelijk een variant tijdens de combinatie toe te voegen! Dat is heel zeldzaam bij Laocoon composities. Zoals ook bij de eerste hierboven is ook deze tweede onderzocht op bij-oplossingen. Voor beide composites geldt dat het bewezen is dat er geen andere oplossing is. Voor de tweede vergde dat wat meer werk dan voor de eerste. Samenwerking tussen Alexander Moisejev en mij, resulteerde in deze tweede. De aanvangstand had wat te lijden onder deze extra variant. Deze variant, die natuurlijk geen scherp slot heeft, luidt 27-22, 16 x 27, 33-28! (42 x 44) 47-41!!, 8-2, 2 x 49!

A.Moisejev and J.C.R.Bus. Laocoon with variant during the combination

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W8,16,23,27,33,36,38,39,43,45,47:B7,9,10,17,20,21,26,32,35,37,42."] 1. 27-22 17x19 2. 16x27 32x21 3. 33-28 42x22 4. 45-40 35x33 5. 47-42 37x39 6. 36-31 26x37 7. 8-2


In draughts composition, in particular for end games, it is considered an important quality when there is more than one thematic variant. So it is quite logic to apply this criterium also for Laocoon positions. In the next article I will come back to that.

Wat betreft het componeren van dam-problemen, in het bijzonder van eindspelen, wordt het belangrijk geacht dat er meer dan één scherpe (thematische) variant is. Het ligt dus nogal voor de hand dat criterium ook voor Laocoon posities te hanteren. In het volgende artikel kom ik daarop terug.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten