zondag 28 juli 2013

The best multi-variant Laocoon compositions

Laocoon was, at the time of the Troyan Horse, a Troyan priest who was killed by two giant serpents. The stories of the ancient Greece and of the Romans differ. In both versions there is nothing related to the characteristics of what is called a Laocoon draughts-position. It seems to be fully unclear why those are called Laocoon.
Many of the words commenly used by draughts lovers are not very well defined. Like for instance the words Problem, Endgame, Forcing, Combination, etc. The same goes for Laocoon. For this article we keep it simple. We speak about positions of only one White King, without any further Whites, against let us say three Black Man as a minimum. White wins by attacking more than one Black at the same time in different directions, threatening to capture. In addition to that, this article only contains Laocoon positions with more than one thematic (sharp) variant. There are very many Laocoon positions published, as I learned from Wim de Zwart and Johan Konings who conduct very large collections of problems and motives, as most of you will know. I am grateful for their assistance enabling me selecting the very best Laocoon compositions ever published.

Laocoon was, in de tijd van het Paard van Troje, een Trojaanse priester die gedood werd door twee reuze-slangen. De overleveringen vanuit de Griekse en Romeinse oudheid geven verhalen die verschillend zijn. In geen van beide versies is iets te vinden dat een relatie heeft tot wat een Laocoon positie bij het dammen heet. Het schijnt volkomen onduidelijk te zijn waarom die Laocoon genoemd worden. Van veel van de woorden die door dam-liefhebbers gebruikt worden bestaat er geen nauwkeurige definitie. Zoals bijvoorbeeld voor Probleem, Eindspel, Forcing, Combinatie, etc. Dat geldt ook voor Laocoon. Voor dit artikel houden wij het eenvoudig. We spreken over posities met slecht één witte dam, zonder andere witte stukken, tegen laten wij zeggen minstens drie zwarte stukken. Wit wint door meer dan één zwart stuk tegelijk aan te vallen in verschillende richtingen, door op slag te staan. Bovendien bevat dit artikel alleen Laocoon posities met meer dan één scherpe variant. Er zijn heel veel Laocoon posities gepubliceerd, zoals ik geleerd heb van Wim de Zwart en Johan Konings die zeer grote verzamelingen bijhouden van problemen en motieven, zoals de meesten van jullie zullen weten. Ik ben heel dankbaar voor hun hulp die mij in staat stelde een selectie te maken uit de beste Laocoon composities ooit gepubliceerd.

King against three. Dam tegen drie.

The beautiful final by J.Wagter: Black 8, 13, 19, White 15 to move, has inspired many problemists to compose combinations. Strangely enough there is hardly any endgame based upon it. The first Applet shows a simple endgame I made recently. It results to the position of J. Wagter with actually two variants that might be considered as Laocoon. It is one of the most interesting positions of a White King against three Black.

De mooie stand van J. Wagter: Zwart 8,13, 19, Wit 15 aan zet, heeft veel problemisten geinspireerd tot het componeren van combinaties. Merkwaardig genoeg is er nauwelijks een eindspel op gemaakt. De eerste Applet laat een eenvoudig eindspel zien dat ik kortgeleden gemaakt heb. Het resulteert in de positie van J. Wagter welke zowaar twee varianten kent die als Laocoon beschouwd kunnen worden. Het is een van de meest interessante posities van een witte dam tegen drie zwarte stukken.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W15,24,29,33,40:B2,5,8,20,25."] 1. 15-10 5x14 2. 24x15 14-19 3. 40-35 19-24 4. 29x20 25x14 5. 35-30 8-13 6. 30-24 2-8 7. 33-29 13-18 8. 24-20 14x25 9. 15-10 25-30 10. 29-24 30x19 11. 10-4


- (18-23) 4-13 (23-28) 13 x 2 (28-32) 2 x 24 (32-37) 24-47.
- (8-13) 4-10 (19-24) 10-19 (24-29) 19 x 2 (29-33) 2-7 (18-22) 7-16 (33-39) 16-11.
- (8-13) 4-10 (18-23) 10-15! (13-18) 15-33.

King against four. Dam tegen vier.

Many of the Laocoon positions collected by Johan Konings and Wim de Zwart might be the result of a combination worth to be collected, but do contain only one sharp variant or even no one at all. However some of them have several thematic variants. A nice example is illustrated below. The name of the author of the Laocoon is unknown and we could not find any reasonable combination based upon it. So I made one myself which is shown here. Composing combinations on Laocoon positions is not easy. The Blacks are spread over the whole Board with none at the borders. The King cannot reach his position by a capture, the promotion has to be a move and the White Man should preferably not be on the line 6-10 in the initial position.

Veel van de Laocoon posities die deel uitmaken van de collecties van Johan Konings en Wim de Zwart zijn wellicht wat overblijft na een combinatie die het waard is verzameld te worden, maar bevatten slechts één scherpe variant of zelfs geen enkele. Er zijn er echter ook die verschillende scherpe varianten hebben. Een mooi voorbeeld is hieronder te zien. De naam van de auteur van de Laocoon is niet bekend en wij konden ook geen redelijke bewerking vinden. Daarom heb ik er zelf maar wat op gemaakt. Combinaties construeren op Laocoon standen is niet eenvoudig. De zwarte stukken staan verspreid over het hele bord met geen enkele aan de rand, er is dus weinig ruimte voor een combinatie. De dam kan niet met een slag op zijn plaats gebracht worden. De promotie moet dus met een schuifzet en die witte schijf moet bij voorkeur niet al op de lijn 6-10 staan in de aanvangsstand.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W15,28,37,39,43,44,49:B9,13,26,30,32,34,35."] 1. 37-31 26x37 2. 15-10 32x23 3. 44-40 35x33 4. 43-39 34x43 5. 49x18 13x22 6. 10-4


- (13) or (27) or (42) 25.
- (28) 25 (32) 20 (37) 47.

King against five. Dam tegen vijf.

The previous one was a very simple Laocoon. The next is one of the most interesting Laocoon positions with 5 Blacks, invented by V. Bieliauskas (see FMJD PWCP 2008 nr.41). The combination is very basic, but not easy to improve. The Lacoon contains five really different thematic variants!

De vorige was een heel eenvoudige Laocoon. De volgende behoort tot de meest interessante Laocoons met 5 zwarte stukken. Auteur V. Bieliauskas (zie FMJD PWCP 2008 nr. 41). De combinatie is simpel, maar niet eenvoudig te verbeteren. De Laocoon bevat vijf echt verschillende scherpe varianten!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W13,17,18,21,22:B6,20,26,30,31."] 1. 17-11 6x28 2. 13-9 26x17 3. 18-12 17x8 4. 9-3


- (36) 14
- (37) 32
- (33) 36
- (35) 25 (40) 39 (45) 50
- (24) 23 (29) 25

King against six. Dam tegen zes.

This Laocoon is from A. Nikolaev. As opposed to a very good combination from him we will see later on, he was not very lucky with his composition based upon this six pieces Laocoon. His Black 2, 10, 14, 20, 30, 31, White 8, 13, 18, 19, 23, 29 composition has rather peculiar interchangeable moves, 23-19 or 9-3. His combination cannot be saved, so I made a totally different combination that is presented here. The Laocoon is the best with six Blacks that we could find.

Deze Laocoon is van A. Nikolaev. In tegenstelling tot een heel goede combinatie van hem die wij later zullen zien, was A. Nikolaev niet gelukkig met zijn bewerking op deze zes stukken Laocoon. Zijn zwart 2, 10, 14, 20, 30, 31, White 8, 13, 18, 19, 23, 29 compositie lijdt aan een merkwaardige zet-verwisseling, 23-19 or 9-3. Zijn combinatie kan niet worden gered, dus heb ik maar een heel andere combinatie gemaakt, hieronder getoond. De Laocoon is de beste met zes zwarte stukken die wij vinden konden.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W13,22,28,29,33,40:B10,19,20,21,24,31."] 1. 22-17 21x12 2. 28-23 19x39 3. 13-9 24x33 4. 40-34 39x30 5. 9-3


- (36) 5
- (35) 4 (40) 22 (45) 50
- (39) 5
- (18) 15 (37) 47

King against zeven. Dam tegen zeven.

Andreas Kuyken invented in 1972 the next Laocoon and the nice combination leading to it. I will give some comments below the Applet, but for futher details see the Annex, a separate article following this one. The articles are in reverse order, so the Annex is published a bit earlier. Here it is also explained how to capture, because that is not always so easy to see, in particular when White has a choice with the same number of Blacks to capture.

Andreas Kuyken ontdekte in 1972 de volgende Laocoon en maakte er een mooi probleem op. Ik geef wat commentaar onder de Applet, maar voor meer details zie de Annex, een apart artikel dat op dit artikel volgt. De artikelen staan in omgekeerde volgorde, dus de Annex is een beetje eerder gepubliceerd. Hierin wordt ook uitgelegd hoe de witte dam moet slaan, want dat is niet altijd eenvoudig te zien, vooral als wit op verschillende manieren hetzelfde aantal stukken kan slaan.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,23,28,31,32,33,37,43:B14,18,19,21,24,30,40."] 1. 33-29 24x22 2. 31-27 22x42 3. 12-8 19x37 4. 43-38 42x33 5. 8-3


It is very much a pity that the intended main variant fails. Below we give this variant as well as the second solution.
Jammer genoeg faalt de variant die de hoofdvariant had kunnen zijn. Hieronder die variant en de bij-oplossing.
- (14-19) 3 x 44 (19-24) 44-35 (24-29) 35-2 (29-33) 2-7 (18-22) 7-16 (33-39) 16-11.
- (14-19) 3 x 49 (19-24) 49-35 or 49-27 (18-23) 27-13 w+
- (14-19) 3 x 49 (18-22) 49-16 or 49-35 w+
Sharp are, scherp zijn:
- (18-23) 3 x 45
- (30-34) and (37-42) 3 x 35
- (37-41) 3 x 16
- (40-45) and (40-44) 3 x 50

King against nine!! Dam tegen negen!!

The reason for presenting first the Laocoon with nine Blacks and later those with eight is that these have more sharp variants than the one with nine Blacks. Moreover there is a story to tell about the eight Blacks Laocoons and the outstanding combinations. Anyway, the one with nine is very interesting as well, it is probably the maximum size of the Laocoons. There are more of this size, but this one of P.C. Bais 1940 is the best of them. For details and how to capture see again the Annex.

Er is een reden voor om eerst de Laocoon met 9 zwarte stukken te laten zien en dan pas die met acht. Die hebben meer scherpe varianten dan die met negen zwarte stukken. Bovendien is er nog wat te vertellen over de acht stukken Laocoons en de bijzonder mooie bewerkingen erop. Hoe dan ook, die met negen is ook heel interessant, het is waarschijnlijk het maximale aantal stukken van Laocoons. Er zijn er meer met negen stukken, maar deze van P.C. Bais uit 1940 is de beste. Voor details en voor hoe te slaan zie weer de Annex.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,18,25,29,30,31,34,42,48:B9,10,11,14,15,19,21,26,37."] 1. 29-23 19x28 2. 25-20 15x35 3. 34-30 35x24 4. 48-43 37x39 5. 12-8 26x37 6. 18-13 9x18 7. 8-3


The fully sharp variants are. De volledig scherpe varianten zijn:
- (24-29) 3 x 6.
- (37-41) 3 x 46 (24-29, 29-33) 5-32 (33-39) 32-49.
- (39-43) 3 x 6.
The thematic variants with a dual are. De thematische varianten met een dual zijn:
- (14-20) 3 x 41 or 46 (24-29, 29-33) 5-32 (33-39) 32-49.
- (18-22) 3 x 7 or 2 (28-32) 7-29 (32-37) 29-47.

King against eight. Dam tegen acht.

The final part of this article starts with a composition of A.Nikolaev. As explained above it is very difficult to add beautiful combinations to Laocoon positions, with all the Black pieces scattered over the board. When the Laocoon is very large there is hardly room for adding an additional Black to be captured during the combination. Taking that into account the combination of A. Nikolaev is one of the greatest combinations ever. The White to become a King is far away from the promotion line, several majority captures, a number of Blacks are brought where they are required, etc. However, his Laocoon position is not the best possible. This will be explained after the Applet and the list of thematic variants.

Het laatste deel van dit artikel begint met een compositie van A.Nikolaev. Zoals hierboven uitgelegd is het heel moeilijk om een mooie combinatie te maken op een Laocoon positie, met al die zwarte stukken verspreid over het hele bord. Bij een combinatie is het gebruikelijk zwarte stukken te slaan, maar dat is niet eenvoudig als er voor een heel grote Laocoon zoveel stukken moeten overblijven. Dat in beschouwing nemend is de combinatie van A. Nikolaev één van de beste ooit gemaakt. Het witte stuk dat de winnende dam wordt komt van heel ver van de promotie lijn, verschillende meerslagen verfraaien het geheel, enige zwarte stukken worden daarheen gebracht waar ze nodig zijn, etc. Echter zijn Laocoon stand is niet optimaal. Dat wordt toegelicht na de Applet en de lijst van scherpe varianten.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W17,20,22,28,32,35,38,39,42,43,44:B9,10,13,15,18,21,24,26,27,29,31."] 1. 42-37 31x33 2. 22x31 33x11 3. 35-30 26x28 4. 30x8 15x24 5. 39-33 29x40 6. 8-2


The sharp variants are. De scherpe varianten zijn:
- (18-22) 2 x 45 (28-32 A) 45-29 (32-37) 29-47. A. (28-33) 45-34 (33-38) 34-48.
- (21-27) 2 x 35.
- (24-29) 2 x 35.
- (40-44) 2 x 50.
- (40-45) 2 x 50.

So far it seems to be perfect, but the Laocoon can be improved significantly in two different ways!
Tot zover lijkt het perfect, maar de Laocoon kan aanzienlijk verbeterd worden, zelfs op twee verschillende manieren!

When I made the two composions of which one is shown further below I was not aware of the composition of A.Nikolaev. It is very well possible that Alexander Moisejev did not know the one of A. Nikolaev and those of me neither. Anyway, it is A. Moisejev who found that the Black on 9 is not required for the Laocoon position of A. Nikolaev. The Laocoon position is far better when the Black at 9 is removed!! Then it contains the same sharp variants as the one of A. Nilkolaev. (18-22) and (21-27) and (24-29) and (40-44) and (40-45), but also three more!!
Toen ik de twee composities maakte waavan er één verder hieronder te zien is, kende ik de compositie van A. Nikolaev niet. Het is heel goed mogelijk dat A. Moisejev die van A. Nikolaev niet kende en die van mij ook niet. Hoe dan ook, het is Alexander Moisejev die gevonden heeft dat het zwarte stuk op 9 niet nodig is voor de Laocoon positie van A. Nikolaev. Het is zelfs veel beter de zwarte op 9 weg te laten. Dan blijven de scherpe varianten van de Laocoon van A.Nikolaev, maar er komen er nog drie bij!!
- (10-14) 2 x 35
- (28-32) 2 x 5
- (28-33) 2 x 5

A.Moisejev made a combination on the Laocoon without the Black on 9, but the best composition is simply taking the one of A. Nikolaev and remove the Black on 9! Then we have a world-class Laocoon composition. See the next Applet.
A.Moisejev maakte een combinatie op de Laocoon zonder de zwarte op 9, maar de beste compositie komt tot stand door eenvoudig de compositie van A.Nikolaev te nemen en het stuk op 9 te verwijderen! Dan krijgen wij een Laocoon compositie van wereld-klasse. Zie de volgende Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W17,20,22,28,32,35,38,39,42,43,44:B10,13,15,18,21,24,26,27,29,31."] 1. 42-37 31x33 2. 22x31 33x11 3. 35-30 26x28 4. 30x8 15x24 5. 39-33 29x40 6. 8-2


Independently of all this I found the Laocoon position that is also much better than the one of A. Nikolaev. The only difference is that the Black on 11 is now on 7 (9 remains), but the effect is astonishing! Now we have two additional sharp variants compared with the Laocoon of A. Nikolaev, but most importantly a far more interesting small endgame than included in all other Laocoon positions!! Of course it is still simple, but it can be called an endgame, not only a final position. The combination of A. Nikolaev is not possible with 11 on 7, so automatically I made something really different, of which the majority captures steal the show. 27-21 (23 x 43) 21 x 1 (43- 48, 48 x 30) is a draw.

Onafhankelijk van dit alles vond ik de Laocoon positie die ook veel beter is als die van A.Nikolaev. Het enige verschil is dat de zwarte op 11 nu op 7 staat (9 blijft), maar het resultaat is verbluffend! Nu hebben we twee scherpe varianten meer in vergelijking met de Laocoon van A. Nikolaev. Maar het belangrijkste is een veel interessanter eindspelletje dan bij alle andere Laocoon posities!! Natuurlijk is het nog steeds eenvoudig. Maar het kan een eindspel genoemd worden, niet slechts een slotstand. De combinatie van A.Nikolaev gaat niet met 11 op 7, dus automatisch maakte ik een heel andere, waarvan de meerslagen de show stelen. 27-21 (23 x 43) 21 x 1 (43- 48, 48 x 30) is remise.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,26,27,29,30,31,32,38,39:B7,9,10,13,17,18,23,35,40."] 1. 26-21 17x28 2. 24-19 23x21 3. 19x8 35x24 4. 8-2


The main variant is (9-13), not sharp at all in the A.Nikolaev position and obviously not possible without the Black at 9. The (9-13) variant has two fully sharp (harakiri) variants (all Laocoon positions have harakiri variants) and two longer variants, thematic with one dual.

De hoofdvariant is (9-13), in de A. Nikolaev positie is dat helemaal niet scherp en vanzelfsprekend niet mogelijk zonder het zwarte stuk op 9. De (9-13) variant heeft twee volkomen scherpe (harakiri) varianten (alle Laocoons hebben harakiri varianten) en twee langere varianten, thematisch met een dual.
-(9-13) 3 x 26 (18-22) 26-21!! (22-28 A) 21-38 (28-33 B, C) 38 x 4. A. (22-27) 21 x 5.
B. (10-15) 38-29 dual (28-32) 24-42 (15-20) 42 x 15 (32-37) 15-47. C. (10-14) 38-29 dual (28-32) 29-42 (14-19) 42-15! (19-23) 15-20!(32-37) 20-14.
Further sharp variants are:
- (7-11) 2 x 35.
- (18-22) 2 x 45 (28-32 D) 45-29 (32-37) 29-47. D. (28-33) 45-34 (33-38) 34-48.
- (21-27) 2 x 35.
- (24-29) 2 x 35
- (40-44) 2 x 50.
- (40-45) 2 x 50.

Quite remarkable is that the Moisejev variation (without the Black at 9, with 7 on 11) can be reached both by the A. Nikolaev combination and by my totally different combination! This is also the case for the A.Nikolaev Laocoon (with 9 and 11). My Laocoon (with 7 and 9) can only be reached with my combination. So the one with the best variants can probably only be realized in one way. Maybe this is a bit a pity, because other combinations would be welcome, but on the other hand it makes it unique.

Nogal opmerkelijk is dat de Moisejev variatie (zonder een zwart stuk op 9 en met 7 op 11) zowel bereikt kan worden met de combinatie van A. Nikolaev als met mijn geheel andere combinatie! Dat is ook het geval met de A. Nikolaev Laocoon (met 9 en 11). Mijn Laocoon (met 7 en 9) kan alleen tot stand komen met mijn combinatie. Dus die met de meeste variatie in de varianten kan waarschijnlijk slechts op één manier bewerkt worden. Het zou welicht mooi zijn als ook andere combinaties mogelijk waren, maar anderzijds wordt het zo ook uniek.

I strongly recommend the readers to use a normal draughts board, or a magnetic one, when studying the Annex. This gives a far better understanding of the larger Laocoons than by playing the Applets and reading the text.

Ik raad de lezers aan om een normaal dambord, of een magnetisch zak-dambord, te gebruiken bij het bestuderen van de Annex. Dat geeft een veel beter begrip van de grotere Laocoons dan het afspelen van de Applets en het lezen van de tekst.

So, see the Annex.

Dus, bekijk de Annex.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten