maandag 25 november 2013

Turbo Dambase Draughts Compositions

By far the best collection of draughts compositions available via Internet is the one of Turbo Dambase. Based upon the collection built during many many years by Wim de Zwart it gives a wealth of information. The data base contains currently more than 150.000 compostions and will grow steadily. This very large number implies that there is a wide range of quality, from the all time best to the unsuccessful. This makes the collection not only independent of individual taste, but also helps preventing that the unsuccessful or low quality compositions are published again. Of course it is a very good tool for draughts-composers to see if his idea was found earler by somebody else.
The strong feature of the Turbo Dambase (by Klaas Bor) collection is the search option that enables making selections not only by author or initial positions of the compositions, but by every position during the solution of each composition, even with either Black or White to move!! This feature was applied for preparing this article.

Veruit de beste verzameling van dam-composities beschikbaar via Internet is die van Turbo Dambase. Gebaseerd op de verzameling van Wim de Zwart, die hij gedurende vele jaren heeft opgebouwd, geeft het een weelde aan informatie. De data base bevat thans meer dan 150.000 composities en zal voortdurend groeien. Dit enorme aantal houdt in dat er een heel grote variatie is in kwaliteit, van de beste ter wereld ooit tot de mislukte. Dat maakt de collectie niet alleen onafhankelijk van persoonlijke smaak, maar helpt ook te verhinderen dat de mislukte of die van slechte kwaliteit nog eens gepubliceerd worden. Natuurlijk is het een heel goed hulpmiddel voor dam-componisten om te zien of zijn idee al eerder door een ander bedacht is.
Het sterke punt van de Turbo Dambase (van Klaas Bor) verzameling is de zoek-mogelijkheid die in staat stelt te selecteren op niet alleen auteursnaam of beginstand van de composities, maar op iedere positie gedurende de oplossing van iedere compositie, zelfs met hetzij zwart hetzij wit aan zet!!. Deze selectie-mogelijkheid heb ik toegepast voor dit artikel.

We start with an immortal composition by C. van der Sommen published in 1946. With the help of Turbo Dambase we can see what other compositons have been made resulting in the same final position by a number of other composers. However, most of them are clearly not as perfect as this one of v.d. Sommen. His initial position is ideal, also because the last move of Black is well understandable,(27-32) instead of (27-31) would be followed by 37-31, 33-28, 45-40. The solution is nice and pure.

Wij beginnen met een onsterfelijke compositie van C. v.d. Sommen gepubliceerd in 1946. Met hulp van Turbo Dambase kunnen we zien welke andere composites gemaakt zijn op hetzelfde slot door een aantal andere componisten. Echter, de meeste daarvan zijn duidelijk niet zo volmaakt als deze van v.d. Sommen. Bij hem is de beginstand ideaal, ook omdat (27-32) i.p.v. (27.31) gevolgd zou zijn door 37-31, 33-28, 45-40. De oplossing is mooi en zuiver.

C.v.d.Sommen

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,26,28,29,30,33,34,37,39,45,49,50:B11,12,13,14,17,18,19,21,25,31,35."] 1. 49-44 31x42 2. 29-23 18x49 3. 28-22 25x43 4. 45-40 17x39 5. 26x6 19x30 6. 6-1 35x44 7. 1x48


While the one of v.d. Sommen is the best on this particular final I investigated other, but similar positions. For instance the same final, but with the whole pyramid moved to the left. Again Turbo Dabase contains a number of them. I selected a nice one, with an additional effect. The final contains two Black Kings!

Omdat die van v.d. Sommen de beste is op deze bepaalde opsluiting onderzocht ik andere, vergelijkbare posities. Bijvoorbeeld hetzelfde slot, maar met de hele piramide verplaatst naar links. In Turbo Dambase zijn er een aantal te vinden. Ik selecteerde een mooie, met een extra effect. Hier worden twee zwarte dammen opgesloten!

J. Siozinys

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W21,23,28,29,32,33,37,38,41,42,43,45,49:B7,11,12,13,16,17,20,24,26,27,34,36,40."] 1. 43-39 34x43 2. 45x34 36x47 3. 37-31 26x48 4. 28-22 17x30 5. 23-19 24x42 6. 19x6 27x38 7. 6-1 16x27 8. 1x36 47-41 9. 36x47


Another idea, difficult to realize at first glance, is the same pyramide with a Man on 36 instead of a King. Via Turbo Dambase I foud a nice one, though I had to arrange it because the original contains a second solution at the end of the composition!

Een ander idee, dat moeilijk te realiseren lijkt, is dezelfde piramide, maar dan met een witte schijf op 36 i.p.v. een Dam. Via Turbo Dambase vond ik een mooie, maar ik moest de aanvangsstand en de voor-laatste zetten wel wat veranderen omdat het eind van de oplossing een simpele BO bevatte!

N.Doubovy

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W8,11,13,16,17,21,25,30,35,45,48,49,50:B1,14,28,29,31,34,36,37,38,39,40,42,44."] 1. 25-20 14x25 2. 48-43 39x48 3. 50x39 34x43 4. 45x41 36x47 5. 8-3 25x34 6. 35-30 34x25 7. 3-20 25x14 8. 13-9 14x3 9. 11-7 1x12 10. 17x8 3x12 11. 21-17 12x21 12. 16x36 47-41 13. 36x47


The initial postion is unsatisfactory, but the effect is great, in particular the moves 35-30, 3-20!!
De aanvangsstand is onbevredigend, maar het effect is fantastisch, in het bijzonder de zetten 35-30, 3-20!!

The next also contains two Black Kings at the end, but now they cannot move at all. The first move explains the initial position. Please pay attention to what happens after 50-44.

De volgende eindigt ook met twee zwarte dammen, maar nu kunnen beide geen zet meer doen. De eerst zet verklaart de aanvangsstand. Let op de hangende schijf na 50-44.

A.Bakumec

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W6,12,13,17,18,19,21,22,23,25,27,28,36,44,45,47,49,50:B1,3,10,14,16,20,24,29,30,32,33,34,35,37,38,39,40,41."] 1... 38-43 2. 49x38 32x43 3. 36-31 40x49 4. 47x36 37x26 5. 36-31 26x37 6. 12-8 3x12 7. 18x7 29x9 8. 50-44 14x32 9. 27x40 16x18 10. 25x3 1x21 11. 3x31 39x50 12. 6-1 35x44 13. 1-34 30x39 14. 31-48


The question, after the compositions above, remains if it is not possible to reach such spectacular effects with a far better intitial position. The answwer was given by Evgraf Zubov with the splendid composition shown by the next Applet.

De vraag blijft, na de bovenstaande composities, of het mogelijk is zulke spectaculaire effecten te realiseren met een veel betere aanvangsstand. Het antwoord gaf Evgraf Zubov met de formidabele compositie die met de volgende Applet te zien is.

E.Zubov

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,28,30,32,34,38,39,40,41,43,44,45,47:B4,8,11,13,17,19,21,22,23,25,27,35,36."] 1. 34-29 22x42 2. 29x9 27x49 3. 24x2 25x43 4. 2x32 4x13 5. 47x38 36x47 6. 32-19 47x50 7. 19x26 35x44 8. 26-48


Could it be done bettter? It is always a matter of taste, but the next one is impressive anyway. Also in Turbo Dambase we can find that the basic idea of the end game was found much earlier by A.J. Beemer. However, this composition of Frans Hermelink is far superior. Notice the fact that even after (12-17) White is forced to let his King be caught. After 1-18? Black has a narrow escape. Stop a moment at that point when playing the solution and enjoy.

Kan het nog beter? Dat is altijd een kwestie van smaak, maar de volgende is in ieder geval indrukwekkend. Wederom helpt Turbo Dambase om te vinden dat het basis-idee van het eindspel veel vroeger gevonden is en wel door A.J.Beemer. Echter, de compositie van Frans Hermelink is veruit superieur. Een prachtig detail is dat wit zelfs na (12-17) gedwongen is zijn Dam te laten vangen. Na 1-18? kan zwart nog net ontsnappen. Stop op dit punt even bij het naspelen van de oplossing, om ontspannen te genieten.

F. Hermelink

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,16,25,37,38,41,43,44,45,47,49:B1,12,15,19,22,23,29,30,33,34,36."] 1. 47-42 36x47 2. 45-40 34x45 3. 25x34 29x40 4. 38x7 47x50 5. 37-32 1x12 6. 32-28 22x33 7. 43-39 33x44 8. 6-1 12-17 9. 1-6 19-24 10. 6x20 15x24 11. 16-11 24-29 12. 11-7 29-33 13. 7-2 33-38 14. 49-43 38x49 15. 2-16 49-32 16. 16x49


At the end of this article a totally other idea, but related to the finals above. Here is the so called "opsluiting" in Dutch, not the final of the solution, but only a means for reaching another thematic final. Please stop at and have a look at the position after 23 x 3. Black cannot play (41-46) because of 42-37! Black is forced to play (24-29). White cannot win by 15-10, but only by a real surprise.

Tot slot van dit artikel een totaal ander idee, maar wel gerelateerd aan de slotstanden hierboven. In dit geval is de opsluiting niet het slot van de ontleding, maar slechts een middel om een veel op andere wijze bewerkt scherp slot te bereiken. Blijf even stilstaan bij de positie na 23 x 3. Zwart kan geen (41-46) spelen vanwege 42-37! Zwart is gedwongen (24-29) te spelen. Wit kan dan niet winnen met 15-10, maar heeft een echte verrassing in petto.

J.C.R.Bus

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W15,18,23,28,32,37,39,42,43,45,47,50:B5,9,13,20,21,24,29,30,34,35,36."] 1. 32-27 13x44 2. 50x39 21x41 3. 43-38 34x32 4. 23x3 24-29 5. 45-40 35x44 6. 15-10 5x14 7. 3x50 32-38 8. 42x33 41-46 9. 47-41 46x39 10. 50x28


All of this is only an example of one of the ways to use the Turbo Dambase compositions data base. With a bit of practice anyone can find what he wants out of a very large collection of draugths compositions. You can have a quick look when you are in the mood for a nice composition, or take your time and study whatever you like.
For those who have Turbo Dambase for games already on their computer, the additonal price for the composition data base is only Euro 49. This is very cheap, with 150.000 compositions it is only 1 Euro for more than 3000 compositions! More important, it is an inexhaustible source for draughts lovers. The price for games (more than 450.000) and compositions together is only Euro 148. For further information see www.turbodambase.nl or contact Klaas Bor : klaasbor@gmail.com

Dit alles is slechts een voorbeeld van één van de mogelijkheden de Turbo Dambase compositie data base te gebruiken. Met een beetje oefening kan iedereen vinden wat hij zoekt uit een enorme collectie van dam-problemen. Je kunt snel even kijken als je zin hebt in een mooie compositie, of er de tijd voor nemen te bestuderen wat je wilt.
Voor degenen die Turbo Dambase reeds op hun computer hebben voor de partijen is de prijs voor de compositie data base slechts 49 Euro. Dit weinige geld is zeer goed besteed. Met 150.000 composities is dat 1 Euro voor meer dan 3000 composities! Belangrijker is dat het een onuitputttelijke bron is voor dam-liefhebbers. De prijs voor de partijen data base (meer dan 450.000 partijen) samen met die van dam-problemen is slechts 148 Euro. Voor meer informatie zie www.turbodambase.nl of neem contact op met Klaas Bor: klaasbor@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten