woensdag 16 oktober 2013

The White King and his sons

As explained earlier a Laocoon of draughts has nothing to do with Laocoon, the Trojan Priest, who was killed together with his two sons by giant snakes. In a draughts Laocoon position the King is the winner, the only survivor, is not a Priest and does not have two sons. In order to come a bit closer to the Greek and Roman stories, I added two sons to a Laocoon position. In accordance to the stories the two sons do not survive, though there is not any snake involved.
The result is remarkable, because the effect is totally different as with a pure Laocoon. The main thing here is that the White King has a difficult choice how to capture. The composition has more to offer. Please notice that White should not choose 16-11 too soon, because 12-8, 25-20 (15 x 24) 16-11, 39-33, 43 x 23 (19 x 28!!) is a draw.

Zoals eerder toegelicht heeft een dam-Laocoon niets gemeen met Laocoon, de Trojaanse Priester, die samen met zijn twee zonen gedood werd door reuze slangen. In een dam-Laocoon positie is de Dam de winnaar, de enige overlevende, is geen Priester en twee zonen heeft hij (zij) ook niet. Om toch een beetje meer in de buurt te komen van de Griekse en Romeinse verhalen, heb ik twee zonen toegevoegd aan een Laocoon positie. Zoals in de verhalen overleven de twee zonen het niet, hoewel er zelfs in de verte geen slang te zien is.
Het resultaat is opmerkelijk, omdat het effect heel anders is als bij een zuivere Laocoon. Hier gaat het vooral om de moeilijke keus voor de Witte dam hoe te slaan. De compositie heeft nog wat meer te bieden. Aan te bevelen is erop te letten dat wit niet te vroeg 16-11 spelen mag, want 12-8, 25-20 (15 x 24) 16-11, 39-33, 43 x 23 (19 x 28!!) is remise.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,16,23,25,38,39,42,43,48:B6,10,14,15,18,19,27,28,31,32."] 1. 12-8 18x29 2. 25-20 15x24 3. 39-33 28x39 4. 43x23 32x43 5. 48x39 19x28 6. 16-11 6x17 7. 8-3 31-36


After (31-37) Black loses immediately, after (31-36) the diagram below results.
Na (31-37) zou zwart direct verliezen, daarom (31-36) met onderstaand diagram.Black does not make it easy for White. The King has to choose between 11 different ways to capture four Blacks!
Zwart maakt het wit moeilijk. De Dam moet kiezen tussen 11 verschillende manieren om vier stukken te slaan!
3 x 35, 3 x 31, 3 x 30, 3 x 12, 3 x 11, 3 x 9, 3 x 8, 3 x 6, 3 x 4 en 3 x 3 in twee richtingen.

The right way to capture seems to be 3 x 11. De goede manier om te slaan lijkt 3 x 11.
3 x 11 (36-41) 42-37, 11-16 (10-14) 39-33! (27-31) 16 x 38 (31-37) 38-47 (14-20) 33-29.
3 x 11 (27-32) 39-33 (32-38) 42-37, 11-16 (29-33 ) 37-31, 16 x 4 .
However, Black plays differently. Zwart speelt echter anders:
3 x 11 (27-32!) 39-33 (36-41!)=.

The Applet shows how to play. The nice end game contains three interesting false solutions as indicated above the Applet.
De Applet laat zien hoe het wel moet. Het leuke eindspelletje bevat drie interessante schijnoplossingen, zoals boven de Applet aangegeven.

3 x 8 (41) 37, 19 (15)
- 34 (20) 29 (24!)=.
- 24 (37) 19 (33!)=.
- 5 (20) 10 (25!) 14 (30) 19 (34!, 33, 39)=.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK3,39,42:B10,14,17,24,27,28,36."] 1. 3x8 36-41 2. 42-37 41x32 3. 8-19 10-15 4. 19-14 15-20 5. 14x25 32-38 6. 39-33 38x29 7. 25-14 28-33 8. 14-20 29-34 9. 20x38 34-40 10. 38-33 40-45 11. 33-50


So far something else than a pure Laocoon. However, there is room left for a real one. The author of the Laocoon position is H. Cordier the French draughts composer and also the father of A. Cordier, the draughts Champion of France. Indeed, the same as the Laocoon World Record holder with a King against 10 Blacks! I published a complicated composition on the Laocoon of H. Cordier a few years before. The new one is at least as good with a surprising forcing. This recent composition is dedicated to H. Cordier and his talented son.

Tot zover iets anders dan een zuivere Laocoon. Er is echter nog plaats voor een echte. De auteur van de Laocoon positie is H. Cordier de dam-componist uit Frankrijk en tevens de vader van A. Cordier, de damkampioen van Frankrijk. Inderdaad, dezelfde als de Laocoon Wereldrecord houder met een dam tegen 10 zwarte stukken! Enige jaren geleden heb ik een gecompliceerde compositie gepubliceerd op de Laocoon positie van H. Cordier. De nieuwe is minstens zo goed met een verrassende forcing. Deze recente compositie draag ik op aan H. Cordier en zijn getalenteerde zoon.

The initial position of the new composition seems to be impossible. However, I do not need to give a long explanation, because we have Applets today. Applets are a perfect way to prove that an initial position is legitimate. So I give the proof first. When the Applet is finished, the initial position of the composition is reached.

De aanvangsstand van de nieuwe compositie lijkt onmogelijk. Echter, een uitgebreide verklaring hoeft niet, want wij hebben Applets vandaag de dag. Applets zijn zeer geschikt om te bewijzen dat de aanvangsstand legaal is. Zodoende geef ik eerst het bewijs. Als de Applet is afgespeeld staat de aanvangsstand van de compositie op het bord.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK2,6,7,11,24,25,28,29,30,33,42,43,44,48:B1,8,9,12,13,15,16,18,27,31,35."] 1. 28-22 18-23 2. 29x18 12x23 3. 25-20 1x12 4. 2-7 12x1 5. 22-18 13x22


11-7 (1 x 12) 42-37!! (31 x 42) 48 x 37.A suprising forcing! Black is forced to play (23-28) as proved by the variants below.
- (8-13) 6-1 (23-28) 1 x 21, 43-39 (13-18) 33-29 (18-23, 22 x 13) 39-33 (13-18) 33-29 (18-22) 29-23.
- (12-18) 28, 19, 1, 46.
-(16-21) 14, 32, 1, 16.
-(23-29) 43-39, 19, 1, 3.
Een verrassende forcing! Zwart is gedwongen (23-28) te spelen zoals bovenstaande varianten aantonen.

After (23-28) the Laocoon of H. Cordier appears. Na (23-28) komt de Laocoon van H.Cordier op het bord.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W6,20,24,30,33,37,43,44:B8,9,12,15,16,22,23,27,35."] 1... 23-28 2. 37-32 27x40 3. 24-19 15x13 4. 6-1 28x39 5. 1x45 35x24 6. 45-50 24-30 7. 50x34 13-19 8. 34-43 19-24 9. 43-38 24-30 10. 38-43 30-35 11. 43-49 16-21 12. 49x16 35-40 13. 16-11 40-45 14. 11-50


Black could also take (35 x 24) or (35 x 13, 15 x 24) instead of (28 x 39). All these variations are thematic. Zwart kan ook (35 x 24) slaan of (35 x 13, 15 x 24) i.p.v. (28 x 39). In alle gevallen is het scherp uit.
-(35 x 24) 1 x 3 ( 28 x 39) 3 x 35 (16-21) 35 x 26.

Laocoons, one of the fascinating themes of our beautiful game!

Laocoons, een van de fascinerende thema´s van ons mooie spel!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten