dinsdag 30 april 2013

A precious and precise end game

Prelude

Before presenting the end game I made yesterday, I show you a composition published many years ago. At the end of this article you will understand what the connection is between the two.

Voordat ik het eindspel laat zien dat ik gisteren gemaakt heb, laat ik een compositie zien die ik jaren geleden gepubliceerd heb. Aan het eind van dit artikel zal het duidelijk worden waarom beide verwant zijn.

I do not add much comments to this forcing. Please take notice of the key move of this composition, the surprising 1-23!!

Ik geef niet veel commentaar bij deze forcing. Maar let op de zet 1-23!! Deze verrassende zet is de sleutelzet voor de winst!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W15,22,26,28,34,40,47,49:B2,11,14,16,19,20,24,36."] 1. 34-29 24x33 2. 15x13 33-38 3. 49-43 38x49 4. 22-17 49x21 5. 26x6 16-21 6. 6-1 21-26 7. 1-23 14-20 8. 23-34 2-7 9. 34x1 26-31 10. 47-42 36-41 11. 42-37 41x23 12. 1x15 31-37 13. 15-47


The end game

The end game of the diagram below looks easy at first glance, but with the best defence of Black it appears that White has to play very precisely in order to reach the particular final.

Het eindspel van onderstaand diagram lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar bij de beste verdediging van zwart blijkt dat wit heel precies spelen moet om het bijzondere slot te bereiken.White plays 13-8. Two simple variants are both winning by 8-2 followed by 2-7.
Wit speelt 13-8. Twee eenvoudige varianten winnen beide door 8-2, gevolgd door 2-7.
- (23-29/22-28) 8-2 (22-28/23-29)2-7.
- (22-28) 8-2 (28-32) 2-7.

So it looks like it that 8-2 is the way to win in all variants, but that is not the case at all. After 13-8 (22-27) the only way to win is 8-3! All further White moves of the first Applet are the only way to win! However, it still is a rather easy variant, but only because Black plays (20-24)instead of (20-25).

Het lijkt er dus op dat 8-2 de winst is in alle varianten, maar dat is geenszins het geval. Na 13-8 (22-27) is 8-3! de enige winst. Alle volgende witte zetten van de eerste Applet zijn de enige manier om te winnen! Het is nochthans een vrij eenvoudige variant, maar alleen omdat zwart (20-24) speelt i.p.v. (20-25).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W13,39,47:B20,22,23,31."] 1. 13-8 22-27 2. 8-3 20-24 3. 3-26 31-36 4. 26-42 24-30 5. 42-38 27-31 6. 38-42 30-35 7. 42x26 35-40 8. 39-34 40x29 9. 26-12


However, after 13-8 (22-27) 8-3 Black can also play (20-25!). It seems to be that White can win in the same way, but the variant below shows the difference.
Zwart kan echter na 13-8 (22-27) 8-3 ook (20-25!) spelen. Het lijkt erop dat wit dan op dezelfde wijze wint, maar onderstaande variant laat het verschil zien.

13-8 (22-27) 8-3 (20-25) 3-26 (31-36) 26-42 (27-32!) 42-15 (25-30) 15-20 (32-37!) =.

White has to play differently. So White plays 3-17. Right away we have a variant: (31-37) 17-26 (27-31) 47-41! 26 x 5 (25-30) 39-33 (30-34) 33-28. So Black does not play (31-37), but (31-36). See and play the Applet. Please notice that after 3-17 (31-36) 17-33 (25-30) White wins as shown by the first Applet of this end game. In addition there is a double opposition after (23-28, 36 x 27). That is why Black plays (27-32) in the Applet below.

Wit moet dus anders spelen. Zodoende speelt wit 3-17. Meteen dient zich al een variant aan: (31-37) 17-26 (27-31) 47-41! 26 x 5 (25-30) 39-33 (30-34) 33-28. Wit speelt dus geen (31-37), maar (31-36). Zie en speel de volgende Applet. Let erop dat wit na 3-17 (31-36) 17-33 (25-30) wint zoals de eerste Applet van dit eindspel laat zien. Er is ook nog een dubbele opposite na (23-28, 36 x 27). Daarom speelt zwart (27-32) in de onderstaande Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W8,39,47:B20,23,27,31."] 1. 8-3 20-25 2. 3-17 31-36 3. 17-33 27-32 4. 33-28 32-38 5. 28x14 25-30 6. 39-33 38x29 7. 14-20 29-34 8. 20-25


A nice composition, with four interesting variants. However, there is a surprise! After 3-17 Black should not play (31-36?), but as the variant given below. A really outstanding false solution!

Een mooie compositie, met vier interessante varianten. Zwart heeft echter een verrassing in petto! Na 3-17 speelt zwart geen (31-36?), maar zoals de onderstaande variant aangeeft. Een werkelijk bijzondere schijn-oplossing!

8-3 (20-25)3-17 (25-30!) 17-12 (23-28) 12-26 (31-36) 26-31 (36-41!)=.

It seems obvious that White should not play 3-17, but 3-8 in order to prevent (25-30). However, after 3-8 (31-36) White cannot win!! This makes the false solution even more remarkable!

Het lijkt nogal duidelijk dat wit geen 3-17 moet spelen, maar 3-8 om daarmee (25-30) te verhinderen. Maar dan is (31-36) weer remise!! Dat maakt de schijn-oplossing nog opmerkelijker!

No way to win? Of course there is, otherwise I do not show the end game. The next Applet gives the first winning variant after 8-3 (20-25), with the same final as in a previous Applet, but reached otherwise. The climax of the composition is the last Applet, a very different win!

Onmogelijk om te winnen? Natuurlijk wel, anders laat ik het eindspel niet zien. De volgende Applet geeft de eerste winnende variant na 8-3 (20-25), met hetzelfde slot als een eerdere Aplet, maar op een andere manier bereikt. De climax van de compositie is de laatste Applet, een heel andere winst!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W8,39,47:B20,23,27,31."] 1. 8-3 20-25 2. 3-12 23-28 3. 12-26 31-36 4. 26-37 27-32 5. 37-46 32-38 6. 46x14 25-30 7. 39-33 38x29 8. 14-20 29-34 9. 20-25


Now is the time to show the main variant. If I may say so, it is such a variant where all the moves deserve an exclamation mark!

Nu zijn we aan de hoofdvariant toe. Als ik het zeggen mag, het is zo´n variant waar iedere zet een uitroepteken verdient!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W13,39,47:B20,22,23,31."] 1. 13-8 22-27 2. 8-3 20-25 3. 3-12 23-28 4. 12-26 31-36 5. 26-37 28-33 6. 39x28 25-30 7. 37-48 30-35 8. 48-34 27-31 9. 47-42 36-41 10. 42-37 41x23 11. 34x36 35-40 12. 36-22 40-45 13. 22-50


Of course there are two other simple thematic variants in the final. See below.

- (35-40, 36-41) 42-37, 45 x 36.
- (31-37, 36 x 27) and now of course not 34-18?, but 28-22.

Aan het slot zijn er natuurlijk nog twee scherpe variantjes. Zie boven.

Though I composed a number of more complex end games with more variants, for instance some of them participating in World Championships, I consider this end game as one of my favourites. Anyway, do not play the Applets automaticaly and have a look at the variants, otherwise you cannot fully understand the end game. Have fun!

Hoewel ik een aantal ingewikkelder eindspelen gecomponeerd heb met meer varianten, zoals bijvoorbeeld waarmee ik aan Wereldkampioenschappen heb meegedaan, beschouw ik dit eindspel als één van mijn favorieten. Hoe dan ook, speel de Applets niet automatisch af en bekijk de varianten, anders kan het eindspel niet echt begrepen worden. Veel plezier ermee!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten