dinsdag 8 januari 2019

An amazing 8 x 8

The first of my Blog articles at 2019 shows forcings, several thematic variants, suprising draws and original endgames. The beauty of draughts is demonstrated in many ways. Het eerste Blog artikel van mij in 2019 laat forcings zien en een aantal scherpe varianten, verrassende remises en originele eindspelen. De veelzijdige schoonheid van dammen wordt op verschillende manieren gedemonstreerd. The initial position of the Applet below suggests that White wins very easily. De aanvangstand van de Applet hieronder maakt de indruk dat wit heel gemakkelijk wint. - 20-14 (16 x 36) 14 x 5 (18-23) 30-24 (29 x 20) 25 x 3 (36-41) 5-19 (23 x 14)3 x 36 w+. However, the Applet presents the first big surprise (9-14!!) of this article. Maar de Applet laat de eerste grote verrassing (9-14!!) van dit artikel zien.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 20-14 16x36 2. 14x5 9-14 3. 5x1 36-41 4. 1x40 41-46 * =.
The draw is reached by (33-38) or (28-32)depending on the next move of White. De remise wordt bereikt door (33-38) of (28-32) afhankelijk van de volgende zet van wit. However, the most exciting false solution is the next one. It is not the only one to make a draw, but the fastest and the most spectacular. Maar de spannendste schijn-oplossing is de volgende. Deze is niet de enige die er een remise bereikt, maar de snelste en de meest spectaculaire.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 31-26 16x27 2. 20-14 9x20 3. 25x5 27-32 4. 5-19 18-23 5. 19-2 7-12 6. 30-25 32-37 7. 25-20 29-34 8. 39x30 33-38 9. 20-14 38-42 10. 14-9 37-41 11. 9-3 42-48 12. 3x33 48x25 13. 2-7 41-47 14. 7x29 25-39 *
Now is the time to explain how to win. After the first three moves 31-26 (16 x27) 26-21 (27 x16) 20-14 Black has the choice between (9 x 20) or ( 10 x 19). We start with (9 x 20) 25 x 5. What follows is not the most interesting variant, but we have to show that it´s winning, otherwise the composition would not be correct. Nu is het tijd te laten zien hoe te winnen. Na de eerste drie zetten 31-26 (16 x27) 26-21 (27 x 16) 20-14 heeft zwart de keuze tussen (9 x 20) of (10 x 19). Wij beginnen met (9 x 20) 25 x 5. Wat daarna komt is niet de meest interessante variant, maar we moeten aantonen dat het wint, anders zou de compositie niet correct zijn.
[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 31-26 16x27 2. 26-21 27x16 3. 20-14 9x20 4. 25x5 18-23 5. 30-25 16-21 6. 25-20 21-27 7. 20-15 27-31 8. 15-10 31-37 9. 10-4 37-41 10. 4-18 23x12 11. 5x46 33-38 12. 46-37 12-18 13. 37-48 *
The first goal of the main variant is to lead the White King to 48. From that moment on Black has four different ways to start a thematic variant. Black should not play (33-38?)because it is far better to leave the Black at 32. The right choice is (9-13) or (9-14) both leading to two different thematic variants again, so in total four thematic variants. The Applet below gives the solution from the start and includes one of the endgame variants. Het eerste doel van de hoofdvariant is de witte dam naar 48 te leiden. Vanaf daar heeft zwart vier verschillende mogelijkheden om een scherpe variant te beginnen. Zwart moet geen (33-38?) spelen omdat het veel beter is de zwarte op 32 te laten staan. De goede keuze is (9-13) of (9-14) die beide leiden tot twee verschillende varianten, in totaal dus vier scherpe varianten. De volgende Applet geeft de oplossing vanaf de start tot en met één van de scherpe varianten.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 31-26 16x27 2. 26-21 27x16 3. 20-14 10x19 4. 30-24 29x20 5. 25x1 33-38 6. 39-33 38x29 7. 1x34 28-32 8. 34-48 9-13 9. 44-39 13-18 10. 48-26 18-23 11. 26-42 23-28 12. 50-45 16-21 13. 42-26 32-37 14. 26x33 37-41 15. 39-34 41-46 16. 33-28 46x40 17. 45x34 *
The next Applet starts at the endgame phase with the White King at 48 and (9-13) as the first move again, but with a totally different solution. De volgende Applet begint in de eindpel fase met de witte dam op 48 en ((9-13) weer als de eerste zet, maar met een heel andere oplossing.
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W44,K48,50:B9,16,32"] 1. ... 9-13 2. 44-39 13-18 3. 48-26 18-22 4. 26-3 22-28 5. 3-25 32-38 6. 39-33 38x29 7. 25-14 28-33 8. 14-20 16-21 9. 50-44 21-27 10. 44-39 33x44 11. 20x50 27-32 12. 50-33 32-37 13. 33-47 37-41 14. 47x36 *
The other two thematic variants start with (9-14). Both are clearly different compared with the two starting with (9-13). De beide andere scherpe varianten beginnen met (9-14). Vergeleken met de twee die begonnen met (9-13) zijn ze duidelijk anders.
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W44,K48,50:B9,16,32"] 1. ... 9-14 2. 44-39 14-20 3. 48-42 16-21 4. 42x15 32-37 5. 15-38 21-26 6. 38-47 26-31 7. 47-36 37-42 8. 36x27 42-48 9. 27-43 48-37 10. 43-32 37x44 11. 50x39 *
For the last fully thematic variant the Applet gives the complete solution. Voor de laatste volledig scherpe variant geeft de Applet de complete oplossing.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 31-26 16x27 2. 26-21 27x16 3. 20-14 10x19 4. 30-24 19x30 5. 25x1 33-38 6. 39-33 38x29 7. 1x34 28-32 8. 34-48 9-14 9. 44-39 14-20 10. 48-42 20-25 11. 39-33 16-21 12. 50-44 25-30 13. 33-28 32x23 14. 42-37 23-29 15. 37-42 29-34 16. 42-48 21-27 17. 44-39 34x43 18. 48x25 27-32 19. 25-20 32-37 20. 20-47 37-41 21. 47x36 *
All the white moves of the main variant and the endgame variants are thematic moves. This implies that this composition has more than 50 thematic moves, so all of them the only ones winning! Alle witte zettten van de hoofdvariant en de eindspel varianten zijn scherpe zetten. Dat betekent dat deze compositie meer dan 50 scherpe zetten heeft,dus elke daarvan is de enige winnende zet!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten