woensdag 27 februari 2019

The World Champions Match 2018-19

When I got a heavy cold and must stay at home it was an opportunity for me to study the games of the World Championship Match 2018/2019 between Alexander Shvartsman and Roel Boomstra. I analysed most of the games rather in depth. This resulted at the idea to write an article on my Blog. My comments are not only about the analyses, but also about the match was organized.

Toen ik een zware verkoudheid kreeg en thuis moest bleven was het een gelegenheid voor mij om de partijen te bestuderen van de Wereld Kampioenschap Match 2018/2019 tussen Alexander Shvartsman en Roel Boomstra. Ik analyseerde de meeste partijen nogal diepgaand. Dit resulteerde erin dat ik een Blog artikel erover wilde schrijven. Mijn commentaren gaan niet alleen over de analyses, maar ook over de wijze waarop de match was georganiseerd.

The first game discussed at this Blog article is a nice and high level one. See the inital position of the first Applet. We start at Roel playing 38-33. After (23-29!) 42-38 (8-12) almost all the White moves are punished by Black! See 39-34 (7-11) 34 x 23 (19 x 39) 43 x 34 (18-23) z+. Or 40-34 (29 x 40) 35 x 44 (24-29) 33 x 24 (20 x 29) 44-40 (19-23) z+.

De eerste partij die besproken wordt op dit Blog artikel is een spannende op hoog niveau. We beginnen met waar Roel 38-33 speelt. Na (23-29!) 42-38 (8-12) worden bijna alle witte zetten door zwart bestraft! Zie 39-34 (7-11) 34 x 23 (19 x 39) 43 x 34 (18-23) z+. Of 40-34 (29 x 40) 35 x 44 (24-29) 33 x 24 (20 x 29) 44-40 (19-23) z+.

The Applet contains all the further moves without comments. Both players do not make any mistake. Black becomes closer to promotion, but it is not enough to win the game.

De Applet geeft alle verdere zetten zonder commentaar. Beide spelers maken geen enkele fout. Zwart komt het verst richting promotie, maar het is niet voldoende voor de winst.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,27,32,35,37,38,39,40,42,43,45,48:B7,8,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24"] 1. 38-33 23-29 2. 42-38 8-12 3. 48-42 12-17 4. 40-34 29x40 5. 35x44 24-29 6. 33x24 20x29 7. 37-31 17-22 8. 44-40 15-20 9. 31-26 22x31 10. 26x17 7-12 11. 17x8 13x2 12. 39-33 29-34 13. 40x29 31-36 14. 42-37 18-22 15. 43-39 19-24 16. 29-23 22-27 17. 32x21 16x27 18. 23-18 *
.


A great game for both players. However, this was not the case for all the games of this World Championship. See the next game.
Een prachtige partij van beide spelers. Dat was echter niet het geval voor alle partijen van dit Wereldkampioenschap. Zie de volgende partij.

A position of 6 x 6 was reached. See the initial position of the next Applet. As explained below, Alexander could reach a draw at several very simple ways. One of these is indicated below.

-41-37 (18-23) 43-38 (23-28) 34-29 =.
Een 6 x 6 positie was bereikt. Zie de beginstand van de volgende Applet. Als hierboven gezegd kon Alexander op verschillende eenvoudige manieren remise maken. Één ervan wordt hierboven aangegeven.

Alexander with extremely lack of time at the clock and under heavy presssure played 34-29??, the losing move, after (9-14!) followed by the even more worse 43-39?? that made it very easy for Roel to win the game. The Applet shows how. With (7-12!) at the right moment.

Alexander in hevige tijdnood en onder zware druk speelde 34-29??, de verliezende zet, na (9-14!) gevolgd door de nog slechtere 43-39?? waardoor het voor Roel nog eenvoudiger werd de partij te winnen. De Applet laat zien hoe. Met (7-12!) op het juiste moment.

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W15,34,36,41,43:B4,7,9,18,27"] 1. 34-29 9-14 2. 41-37 14-19 3. 43-39 18-22 4. 37-31 27-32 5. 39-34 32-38 6. 31-27 22x31 7. 36x27 38-43 8. 34-30 7-12 9. 27-21 43-49 10. 29-24 49x16 11. 24x13 16-32 *


This is an example where the available time to play was so limited that the player became under such pressure that he could not make any calculation, took a random piece and hit the clock.

Dit is een voorbeeld waar de beschikbare tijd om te spelen zo beperkt was dat de speler zo onder druk kwam dat hij geen enkele berekening maken kon, een willekeurig stuk koos en een dreun op de klok gaf.

However, it still could be even more strange. Het kon echter nog merkwaardiger.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,28,33,34,35,36,37,38,42,48:B6,8,12,13,14,15,16,21,25,26"] 1. 33-29 13-19 2. 22-17 14-20 3. 38-33 8-13 4. 17x8 13x2 5. 29-23 19-24 6. 34-29 6-11 7. 23-18 2-8 8. 18-12 8x17 9. 37-32 25-30 10. 29-23 *


The end position is a draw, because of (21-27, 30-34!!), but Roel won the game, I suppose because of the clock!!
De slotstand ie remise, vanwege (21-27, 30-34!!) maar Roel won de partij, ik neem aan vanwege de klok!!

The way to win the game at a normal way is given below. The key move to win was given by the computer program of Gérard Taille! That move is the surprising 48-43!! See below.
De manier om normaal te winnen wordt hieronder gegeven. De sleutelzet om te winnen werd gegeven door het computer programma van Gérard Taille. Deze zet is de verrassende 48-43!! Zie onder.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,28,33,34,35,36,37,38,42,48:B6,8,12,13,14,15,16,21,25,26"] 1. 33-29 13-19 2. 22-17 14-20 3. 38-33 8-13 4. 17x8 13x2 5. 29-23 19-24 6. 34-29 6-11 7. 23-18 2-8 8. 48-43 25-30 9. 29-23 8-12 10. 18x7 11x2 11. 43-39 21-27 12. 42-38 2-8 13. 23-18 20-25 14. 37-31 26x37 15. 18-13 8x19 16. 28-23 19x28 17. 33x42 *

Despite of theses missed marvellous winning moves, it does not change the fact that Roel Boomstra fully deserves his second World Title. His level of playing is extraordinary. Also at games with extremely high tempo, though he does not like that,because of the very high pressure. I find it also wrong from an organizational point of view. It could happen that the World Championship is decided because one of the players collapsed. I will come back to this later when it can be discussed with the FMJD.

Ondanks deze gemiste prachtige winnende zetten, doet het niet af aan het feit dat Roel Boomstra zijn tweede Wereld Titel volkomen verdient. Zijn niveau van spelen is buitengewoon. Ook bij parijen met een extreem hoog tempo, hoewel hij daar niet van houdt, vanwege de extreme druk. Ik vind het ook misplaatst van uit het zicht van de organisatie. Het kan gebeuren dat het Wereldkamioenschap beslist wordt omdat èèn van de spelers instort. Ik kom daar later op terug als het besproken kan worden met de FMJD.

The last Applet brings, without much comments, the extremely well played victory by Roel. A game with normal tempo. It starts with (1-6?). It proves to be the decisive losing move. Roel wins, in spite of the fact the Black does not make any further bad move at all!! See the Applet.

De laatste Applet brengt, zonder veel commentaar, de extreem goed gespeelde winst van Roel. Een partij met normmal speeltempo. Het begint met (1-6?). Het blijkt de beslissende verliezende zet te zijn. Roel wint, hoewel zwart geen enkele verdere slechte zet doet!! Zie de Applet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,28,29,33,37,38,39,41,43,49:B1,2,4,12,14,15,19,20,21,26"] 1. 41-36 1-6 2. 36-31 6-11 3. 38-32 4-9 4. 39-34 9-13 5. 23-18 12x23 6. 29x9 14x3 7. 43-39 3-8 8. 31-27 11-16 9. 34-29 20-25 10. 29-23 19-24 11. 39-34 24-30 12. 23-19 30x39 13. 33x44 15-20 14. 28-23 25-30 15. 44-40 8-13 16. 19x8 2x13 17. 27-22 30-35 18. 32-28 35x44 19. 49x40 20-24 20. 23-18 13-19 21. 40-34 *


To be honest, Black could play one and only one move of all these moves to make it more difficult for White, but it is clear that Roel played a superb number of winning moves!! Grandmaster Roel Boomstra is the right World Champion!

Om eerlijk te zijn, zwart kon één en slechts één van al die zetten spelen die het moeilijker voor wit gemaakt zou hebben, maar het is duidelijk dat Roel een voortreffelijk aantal winnende zetten speelde!! Grootmeester Roel Boomstra is de juiste Wereldkampioen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten