maandag 16 april 2012

End Games Dutch Championship 2012

Feike Boomstra won a few years ago an International Championship Computer Draughts, shortly before he went seriously ill and died. Now his son, Roel Boomstra is the new Dutch Champion Draughts! We very much regret that his father could not be present at this fantastic success.
The first fragment of this article shows one of the victories of Roel in the Dutch Championship 2012. He calculated from the initial position of the Applet all the winning moves that followed, including the conclusion that the end game will win. The Applet starts after his opponent Ron Heusdens had played 36-31, based upon the idea that after (20-25) the moves 31-26 and 27-21 will give a draw.

Feike Boomstra won een paar jaar geleden een Internationaal Kampioenschap Computerdammen, kort voordat hij ernstig ziek werd en overleed. Nu is zijn zoon, Roel Boomstra de nieuwe Kampioen van Nederland Dammen! Het is zeer te betreuren dat zijn vader niet aanwezig kon zijn bij dit enorme succes.
Het eerste fragment van dit artikel laat een van de overwinningen zien van
Roel in het NK 2012. Hij berekende vanaf de start-positie van de eerste Applet alle winnende zetten die volgden, tot hij de conclusie bereikte dat het eindspel winnend is. De Applet begint nadat zijn tegenstander Ron Heusdens 36-31 had gespeeld in de overtuiging dat na (20-25) de zetten 31-26 en 27-21 de remise zouden brengen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W22,27,30,31,35,43,45:B3,9,11,12,19,20,24."] 1... 20-25 2. 31-26 25x34 3. 27-21 11-16 4. 21-17 12x21 5. 26x17 3-8 6. 22-18 16-21 7. 17x26 24-29 8. 26-21 19-23 9. 21-16 23x12 10. 16-11 12-17 11. 11x22 8-12 12. 43-38 34-39 13. 45-40 29-34 14. 40x29 39-44 15. 29-24 44-50


A perfect victory. After (19-23) White could have reached the promotion line, but would have lost anyway.
(19-23) 18-13 (9 x 18) 21-17 (29-33) 17-11 (8-12) 11-6 (23-29) z+.

Een perfecte winst. Na (19-23) had wit nog op dam kunnen komen, maar, zoals hierboven aangegeven, zonder enige remisekans.

Alexander Baljakin

Alexander Baljakin again proved what a great player he is. However, he was not lucky during this tournament. The first round resulted in a nightmare for him and in the game against Steven Wijker he missed two opportunities to win the end game. See the diagram below for the first chance given to Alexander by Steven.

Alexander Baljakin liet weer zien dat hij een uitzondelijk sterke speler is. Echter, hij had geen geluk tijdens dit toernooi. Het begon met een nachtmerrie en in de partij tegen Steven Wijker miste hij tweemaal de winst in het eindspel. Zie het diagram hieronder voor de eerste kans die Steven aan Alexander gaf.


For unclear reasons Steven Wijker played 10-41? After 34-29 or 10-23 there is not so much to fear.
The game went on as follows to the second diagram. Of course it is much easier to comment than to play.

(49-40) 34-30, 24-20 (40-35) 41-14.

Steven Wijker kwam hierboven op het onzalige idee 10-41 te spelen. Na 34-29 of 10-23 zou er niet veel aan de hand geweeest zijn. Het spel ging verder als aangegeven naar het tweede diagram. Het is natuurlijk veel eenvoudiger commentaar te geven als te spelen.


Both players do not understand the end game. There is no need for a computer to see that the moves given below are winning for Black and that when White plays 20-15 instead of 20-14, Black plays (34-39) and will get as many Kings as he likes.

(3-9!) 14 x 3 (35-19) 20-14 (19 x 5) 3-25 (5-28, 26 x 37) 36-31, 45-40 (26-31) z+.

Beide spelers begrijpen niet welke mogelijkheid zich voordoet in dit eindspel. Er is geen computer nodig om te zien dat de bovenstaande zetten winnen voor zwart en dat als wit 20-15 speelt i.p.v. 20-14, zwart met (34-39) zoveel dammen haalt als hij wil.

The next Applet shows how the game went on starting from the first diagram above till the second mistake by Steven giving Alexander another opportunity to win.

De volgende Applet geeft de zetten vanaf het eerste diagram hierboven tot het moment waar Steven de tweede fout maakt die Alexander een nieuwe mogelijkheid gaf te winnen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK10,24,34,36,45:B3,21,25,26,27,K49."] 1. 10-41 49-40 2. 34-30 25x34 3. 24-20 40-35 4. 41-14 35-13 5. 20-15 13-4 6. 14-25 4-9 7. 25x43 9-14 8. 43-48 14-5 9. 45-40 3-9 10. 40-35 9-13 11. 35-30 13-18


According to Internet Steven played 30-25?? and Alexander (18-22??). The variants below prove that Black could have surpassed the line 47....20 and win. With 30-24 White could have prevented that and still keep the draw. Also here no computer is required to see that.
This case together with the incident of the first round costed Alexander Baljakin two points, just what he was missing at the end for getting equal with Roel Boomstra. However, as shown below Roel also missed two winning moves in the same game! So everybody will be satisfied with the final result!
- 30-25 (18-23) 48-42 (5-10) 15 x 4 (23-28, 26 x 48) 36-31, 25-20 (26-31) z+
- 30-25 (18-23) 25-20 (23-29) z+.
- 30-24 (18-23) 24-19, 15-10 =.

Volgens Internet speelde Steven 30-25?? en Alexander (18-22??). Bovenstaande varianten laten zien dat zwart de lijn 47......20 had kunnen overschrijden en zo winnen. Met 30-24 had wit dat kunnen voorkomen en zo de remise houden. Ook hier heeft men geen computer nodig om dat te zien.
Samen met het incident in de eerste ronde kwam Alexander Baljakin twee punten tekort om met Roel Boomstra gelijk te eindigen. Echter, ook Roel miste in een partij twee keer de winst! Aldus is toch iedereen tevreden met de einduitslag!

Roel Boomstra

The first two Applets shows that Jasper Lemmen played the weak move 43-38? and how Roel could have reached a winning end game.
However, Roel missed the opportunity by playing (11-16?). The third Applet gives the way Jasper Lemmen should have played to reach the draw.

De eerste twee Applets laten zien dat Jasper Lemmen de zwakke zet 43-38? speelde en hoe Roel het daarna had kunnen winnen.
Roel miste die kans echter door (11-16?) te spelen. De derde Applet laat zien hoe Jasper daarop remise had kunnen maken.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W28,30,31,32,35,43:B11,17,18,19,23,24."] 1. 43-38 18-22 2. 38-33 23-29 3. 32-27 29x38 4. 27x18 38-42 5. 28-23 19x28 6. 30x19 42-47 7. 18-13 47-36


The second variant, about which Roel Boomstra himself wrote me,requires very precise moves by Black of which this time (11-16!) is the decisive one.

De tweede variant, waarover Roel Boomstra zelf mij schreef, vereist heel precies spel van zwart, waarbij nu wel (11-16!) de beslissing brengt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W28,30,31,32,35,43:B11,12,17,18,19,23,24."] 1. 43-38 18-22 2. 38-33 23-29 3. 31-26 29x27 4. 28-23 19x28 5. 30x19 28-32 6. 19-14 32-37 7. 14-9 11-16[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W28,30,31,32,35,43:B11,17,18,19,23,24."] 1. 43-38 18-22 2. 38-33 11-16 3. 30-25 23-29 4. 32-27 29x38 5. 27x18 38-42 6. 28-23 19x28 7. 18-13 42-48 8. 13-9 48x26 9. 9-4 17-21 10. 35-30 24x35 11. 25-20


After Lemmen missing the draw, Boomstra played all the right moves as in the next Applet, till the unfortunate moment came that he played (33-38?), causing troubles for his own King. One additional remark: Black could have made it easier a few moves before by playing (43-21) instead of (28-32).

Nadat Lemmen de remise gemist had speelde Boomstra al de goede zetten zoals de volgende Applet laat zien, totdat het ongelukkige moment kwam dat hij
(33-38?) speelde en zodoende zijn eigen dam op 43 hinderde. Overigens, zwart had het zich al eerder gemakkelijker kunnen maken door (43-21) te spelen i.p.v. (28-32).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W13,25,31,35:B16,17,24,28,K48."] 1. 31-27 28-33 2. 13-9 48-43 3. 27-22 17x28 4. 9-4 28-32 5. 35-30 24x35 6. 25-20 32-37 7. 20-14 37-41 8. 14-9 41-47 9. 9-3It is much easier giving comments than playing. The player maybe tired or disappointed that it was so difficult to win his superior position.
Anyway, Roel should have played here (43-32) or (43-34), so that the Black King gives room to his pieces. It would have been interesting to see how the players would have handled the winning five Kings against two end game.
Roel played (33-38?) and Lemmen reacted very well with 3-25! resulting in the next variants.

- (33-38?) 3-25! (43-49) 4-36! (49-44) 25-48 (44-40) 48-26 =.
- (33-38?) 3-25! (43-48) 4-27! =.

Het is veel makkelijker commentaar te geven dan te spelen. De speler kan vermoeid zijn of teleurgesteld dat het zo moeilijk is zijn superieure positie te winnen.
Hoe dan ook, Roel had hier (43-32) of (43-34) moeten spelen om ruimte te geven voor zijn stukken om te promoveren. Het zou interessant zijn geweest om te zien hoe de spelers met het winnende eindspel van 5 dammen tegen twee zouden zijn omgegaan.
Roel speelde (33-38) en Lemmen reageerde alert met 3-25! waarna Boomstra vanwege bovenstaande varianten in remise moest berusten. In de volgende partijen bleef hij sterk spelen en werd de terechte kampioen!

When we study games of Roel Boomstra and Alexander Baljakin then Pim Meurs should be in the spotlights as well. He played a successful tournament and collected as many points as Baljakin. In my next article I will pay attention to his victories and a missed opportunity.

Als wij partijen bekijken van Roel Boomstra en Alexander Baljakin dan hoort Pim Meurs ook in de schijnwerpers te komen. Hij speelde een sterk toernooi en verzamelde net zoveel punten als Baljakin. In mijn volgende artikel zal ik aandacht besteden aan zijn overwinningen en een gemiste kans.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten