donderdag 5 april 2012

Babys and Twins

Below a collection of outstanding compositions that are easy to understand though containing big surprises. The five Dutchmen presented here were already active as composers more than 50 years ago, two of them are even about 90 years old now and still active.
They all tried finding new surprising finals and liked the challenge to present them in the best possible way. Not only attractive for problemists, but also for the much larger world of players.

Dit artikel laat een aantal zeer geslaagde composities zien die gemakkelijk te begrijpen zijn en toch unieke verrasingen brengen. De vijf Nederlanders in dit artikel waren al meer dan 50 jaar geleden actief als problemist, twee van hen zijn nu zelfs ongeveer 90 jaar oud en nog actief.
Ze hebben gemeen dat ze zochten naar nieuwe verrassende finales en gingen de uitdaging aan die zo goed mogelijk aan te kleden. Niet alleen attractief voor problemisten, maar ook voor de veel grotere wereld van de spelers.

First of all a little masterpiece of J.J. van Tol. I remember him driving me through a part of Rotterdam in his big American car, fully relaxed and happy. In this part of Rotterdam experienced women offered young students body to body lessons with quaranteed result, to a much reduced price. Of course only when the lady had a free hour available. When in the opinion of the lady the young man managed the lessons to mutual satisfaction, each third lesson was for free. A nice arrangement, the only thing was that I did not like her chocolate!
Jan and I said to each other that we wasted our time with draughts, but that we should not stop before making the ideal composition.

The one presented here comes close to that ideal, though about 1 second is enough for many draughts players to see the solution. However, the effect is marvelous.

Als eerste een meesterstukje van J.J. van Tol. Mijn sterkste herinnering aan hem was dat hij mij door een buurt Rotterdam reed in zijn grote Amerikaanse slee, volledig ontspannen en gelukkig. In deze buurt van Rotterdam boden ervaren vrouwen jonge studenten intieme lessen aan met gegarandeerd resultaat, tegen een sterk gereduceerde prijs. Echter alleen als de dame een uur vrij kon maken. Vond zij dat de jongeman de lessen tot wederzijdse bevrediging volbracht had dan was iedere derde les gratis. Netjes geregeld, het enige was dat ik haar chocolade niet lekker vond!
Jan en ik zeiden tegen elkaar dat wij onze tijd verspilden aan dammen, maar dat wij pas zouden stoppen als we het ideale probleem gemaakt hadden. Het stukje hier komt daarbij in de buurt hoewel een beetje redelijke dammmer niet meer dan ongeveer 1 seconde nodig heeft om de oplossing te vinden. Maar het effect met zo weinig stukken en zoveel meerslagen is zo fantastisch dat het stukje een blijvende indruk achterlaat.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W31,33,35,39,41,43,50:B22,23,24,27,30,32,34."] 1. 43-38 27x47 2. 38x20 47x15 3. 35x24 15x44 4. 50x30


Maybe you found this one too easy, so the next one will take more than 1 second to solve. The author is nobody less than K.W. Kruijswijk a famous end game composer. He was born 21-7-1921 and still in very good condition. The quality of the composition from the initial position to the amazing position after (22 x 33) speaks for itself.

Wellicht zijn er die deze eerste te eenvoudig vinden, de volgende kost daarom meer dan 1 seconde om de oplossing te zien. De auteur is niemand minder dan K.W. Kruijswijk een beroemde eindspelcomponist. Hij is geboren op 21-7-1921 en nog steeds in een uitstekende conditie.
De kwaliteit van de compositie spreekt voor zich, vanaf de beginstand tot de unieke positie na de slag ( 22 x 33).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W33,34,38,39,42,43,47:B10,14,18,19,22,24,28."] 1. 34-29 14-20 2. 29-23 18x29 3. 39-34 28x37 4. 34x5 37-42 5. 5-28 22x33 6. 38x29 24x33 7. 47x29


In my view the next one is even more impressive. The author is D. Vuurboom, many times Dutch Champion composition. He took the challenge of reaching the final position 45 / 50, not as usual with a King on 50, but a Man. Difficult to achieve, but he managed and in such a way, that all the other efforts of many other composers became obsolete. The piece on 45 comes from very far!

Naar mijn smaak is de volgende nog indrukwekkender. De auteur is D. Vuurboom die vele malen het KvD kampioenschap won. Hij nam de uitdaging aan de positie 45 /50 te bereiken, niet zoals ongeveer honderdduizend maal vertoond met een dam op 50, maar met een schijf. Moeilijk te bereiken, maar het lukte hem op een manier die alle andere maaksels van diverse problemisten overbodig maakte. Het stuk op 45 komt van heel ver!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W33,38,39,41,42,43,44,48:B7,17,20,22,23,27,28,36."] 1. 38-32 36x40 2. 32x1 40-45 3. 1x15 28-32 4. 33-28 22x44 5. 15-38 32x43 6. 48x50


The next author D. de Ruiter is almost 90 , but stll searching for new surprising finals though he found countless before and presents them in the best possible way. He published a book with his compositions called "Schijven Spreken" which means something like that a good composition does not need comments, the story is told on the draughts board.
Nevertheless he has a comment on this one, he considers it his favorite composition! I more than agree with that, it is one of the best draughts compositions ever in my view.

De volgende auteur D. de Ruiter is bijna 90, maar nog steeds op zoek naar nieuwe en verrassende motieven, hoewel hij er al ontelbare gevonden heeft en vaak met succes bewerkt. Hij heeft een boek gepubliceerd "Schijven Spreken" wat men kan interpreteren als dat goede composities geen commentaar behoeven.
Toch heeft hij eens gezegd dat dit zijn favoriete produkt is. Dat kan ik mij goed voorstellen maar het is wat te bescheiden. Het behoort naar mijn smaak tot de absolute top van de dam-composities ooit gemaakt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W25,26,27,32,38,42,43,45,48:B17,18,23,29,30,34,35,40."] 1. 43-39 34x43 2. 25x34 43-49 3. 26-21 17x26 4. 27-21 26x17 5. 32-28 23x43 6. 34x21 40-44 7. 48x50 49x16 8. 42-38


An amazing composition and if it was not enough, even with two sharp ways to conclude!
Een verbazingwekkende compositie en alsof het nog niet genoeg was ook nog met twee scherpe mogelijkheden aan het eind!

Each of these babys of van Tol, Kruijswijk, Vuurboom and the Ruiter is not only nice and a beauty, but also of a very high standard. I need a pair of twins to reach a comparable level!
My twins are very look alike, the main variant is very much the same. However, each half of a pair of twins is an individual. A part, a variant, is totally different.
The next Applet shows the main variant of the first of the twins. It will be clear that, as first moves, 31-26 (21-27, 13-19) bring a very easy draw for Black. The main variants of both twins do not only have the climax 50-44 in common, but also the crazy moves 10-5, back from 5 to 10 and back again from 10 to 5!

Elke van deze babys van van Tol, Kruijswijk, Vuurboom en de Ruiter is niet alleen mooi, maar ook van hoge kwaliteit. Om een vergelijkbaar niveau te bereiken heb ik een tweeling nodig!
Het zijn één-eiige tweelingen, de hoofdvarianten zijn vrijwel gelijk. Echter, iedere helft van een tweeling is een zelfstandig individu. Een deel, een variant, is volkomen anders. De volgende Applet laat de hoofdvariant van de eerste van de tweeling zien. Het zal duidelijk zijn dat 31-26 (21-27, 13-19) als eerste zetten, voor zwart een gemakkelijke remise brengen. De hoofdvaranten van beide tweelingen hebben niet alleen de clomax 50-44 gemeen, maar ook de gekke zetten 10-5, terug van 5 naar 10 en weer terug van 10 naar 5!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,25,29,30,31,32,38,50:B12,13,14,18,20,21,22,45."] 1. 32-28 22x35 2. 31-26 18x29 3. 26x10 29-34 4. 25x14 34-39 5. 10-5 35-40 6. 5-10 40-44 7. 10-5 44-49 8. 50-44 49x10 9. 5x28 39x50 10. 28-6


However, the composition has more to offer. A rather unusual variant, White has to be very precise. Below first the false solutions, then the right one.-(24) 4! (34) 33? (34-40?) 28 w+
-(24) 4! (34) 33? (29!, 39) 27 (40)=.

-(24) 4! (34) 15! (30) 38-33! (34-40, 38, 40) 33 (44, 50) 6.

Uit diagram en notatie hierboven kan men zien dat de compositie meer te bieden heeft dan de hoofdvariant. Een nogal ongebruikelijke variant die wit scherp spelen moet. Aangegeven wordt eerst hoe het niet moet, dan de oplossing.

There is even a third thematic variant, but not so important in my view. The second of the twins contains this third variant as well.

Er is zelfs een derde scherpe variant, maar naar mijn smaak niet zo belangrijk. De tweede van de tweeling heeft deze derde variant ook.

The next Applet does not show the main variant of the other of the pair of twins, but another also nice thematic variant. This one contains an additional effect, two surprising false solutions!


De volgende Applet laat niet de hoofdvariant zien van de andere helft van de tweeling, maar een andere mooie scherpe winst. In het bijzonder ook vanwege liefst twee nogal verrassende schijnoplossingen!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W21,25,27,28,39,42,50:B12,14,20,24,33,35,45."] 1. 21-17 12x23 2. 39x10 24-29 3. 25x14 29-33 4. 10-5 35-40 5. 50-44 40x49 6. 42-38 49x10 7. 5x50
The only win is 50-44! False solutions are:

14-9? (33-39!) 9-3 (39-43?) 42-38, 5 x 41 (40-44, 45-50) 3-14! w+
14-9? (33-39!) 9-3 (39-44!, 45-50) 42-37 (50 x 41!) =.

5-10? (44!,50) 28-23 (50-45) 23-19 (45-29) 42-37 (29-34) =.

Alleen 50-44 wint. Zie de schijnoplossingen.

In order not to frustrate the second of the pair of twins, his main variant in the last Applet.
Omdat tweelingen nogal gevoelig zijn voor ongelijke behandeling laat de laatse Applet ook de hoofdvariant van de andere zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W21,25,27,28,39,42,50:B12,14,20,24,33,35,45."] 1. 21-17 12x23 2. 39x10 24-29 3. 25x14 29-33 4. 10-5 33-39 5. 42-38 35-40 6. 5-10 40-44 7. 10-5 44-49 8. 50-44 49x10 9. 5x28 39x50 10. 28-6


For those who prefer presenting this idea as an end game see the last diagram. The position with White to move contains all the variants of the second twin, with a bit more variety of Black moves.

Het laatste diagram voor degenen die dit idee liever als een eindspel gepresenteerd zien. De stand met wit aan zet bevat alle varianten van de tweede versie met nog iets meer vrijheid voor de zwarte zetten.
Draughts is a nice way to waste our precious time.

Dammen is een leuke manier om onze kostbare tijd te verspillen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten