woensdag 2 maart 2016

Stef Keetman, Truus, Ton Sijbrands and Jaap Bus cooperating independently

The title of this article needs some explanation. Stef Keetman is the author of the well known computer-program called Truus. Ton Sijbrands used this program a long time ago when anylyzing a game. To the big suprise of Ton, Truus came with an unexpected win. A program does not make any difference between plain or special, good or bad or whatever, but for a draughts lover the endgame is interesting. It is original, starts with an astonishing move and contains two fully thematic variants. The position was BLack 23, 28, 32. White 14 and a King on 42. Truus found that 42-31 !! is the (only) way to win. See for further explanation below.
With the purpose of giving the endgame more depth I later in 2003 changed the position a bit, with 14 to 12. This makes room for trying to get to an initial position without Kings. I also tried to add an other interesting variant. A bit of luck is required in such cases. The result is shown by the Applets.
So Stef, Truus, Ton and me all contributed to the composition, but in a totally different way! It is all a long time ago, but now I have another look at it. It is the start of something modern.

De titel van dit artikel dient wat te worden toegelicht. Stef Keetman is de auteur van het heel bekende programma genaamd Truus. Ton Sijbrands gebruikte dit programma lang geleden bij een analyse van een partij. Tot grote verrassing van Ton kwam Truus met een onverwachte winst. Een programma maakt geen onderscheid tussen gewoon of bijzonder, goed of slecht of wat dan ook, maar voor een liefhebber van dammen is dit eindspel interessant. Het is origineel, begint met een verbazingwekkende zet en kent twee volledig scherpe varianten. De stand was zwart 23, 28, 32, wit 14 en een dam op 42. Truus vond dat 42-31!! de (enige) winst is. Zie voor nadere toelichting hieronder.
Met het doel het eindspel meer diepte te geven veranderde ik de positie later in 2003 een beetje, door 14 op 12 te zetten. Dat maakt ruimte om te trachten een schijven-eindspel te bereiken. Ook probeerde ik een andere interessante variant toe te voegen. Daar hoort een beetje geluk bij. Het resultaat is te zien met de Applets.
Dus Stef, Truus, Ton en ik leverden allen een bijdrage tot de compositie, maar op totaal verschillende wijze ! Het is alles lang geleden, maar ik heb er nu een andere kijk op. Het is het begin van een moderne benadering.

After the first move of White, Black is forced to play (10-14 or 10-15). Because (10-15) is a dull variant, irrelevant because winning in several ways, I do not show it here. After (10-14) White has to play very precise. Playing 12-8 instead of 13-8 means that White comes one move too late too win. The first Applet leads us to the main choice Black has to make.

Na de eerste zet van wit is (10-14 of 10-15) gedwongen. Omdat (10-15) een vervelende variant is, niet relevant want wit kan dan op verschillende manieren winnen, laat ik dat hier niet zien. Na (10-14) moet wit heel precies spelen. Met 12-8 in plaats van 13-8 komt wit één zet te laat om te winnen. De eerst Applet brengt ons tot de belangrijkste keuze die zwart maken moet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W12,18,35,36,37,42,47:B10,16,23,26,28,29,32"] 1. 47-41 10-14 2. 18-13 29-33 3. 42-38 33x31 4. 36x38 26-31 5. 13-8 31-37 6. 41x32 28x37 7. 38-32 37x28 8. 8-3 *


The best choice for Black seems to be (28-32-37), because White cannot prevent that Black achieves reaching promotion to a King. However, White has a surprise available with 46-28 !!
De beste keus voor zwart lijkt (28-32-37) te zijn, want wit kan zwart dan niet meer van promotie naar een dam afhouden. Wit heeft echter een verrassing in petto met 46-28 !!

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK3,12,35:B14,16,23,28"] 1. ... 28-32 2. 3x20 32-37 3. 20-14 23-29 4. 14x46 29-33 5. 12-8 33-39 6. 46-28 39-43 7. 8-3 16-21 8. 3x26 *


A nice way to win, but the main variant is still to come. Though (16-21) seems to be slower than (28-32) it is much more difficult for White to find the right moves. It starts with that after (16-21) 3 x 25 followed by 35-48 seems to be the best move. However, Black survives with (21-26!!). So White plays 3 x 20 ! Enjoy the moves to the finish.

Een aardige manier om te winnen, maar de hoofdvariant komt nog. Hoewel (16-21) langzamer lijkt dan (28-32) is het veel moeilijker voor wit de goede zetten te vinden. Het begint er al mee dat (16-21) 3 x 25 gevolgd door 25-48 de beste voortzetting lijkt. Zwart overleeft echter met (21-26!!). Wit speelt dus 3 x 20 ! Geniet van de zetten naar het eindpunt.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK3,12,35:B14,16,23,28"] 1. ... 16-21 2. 3x20 21-27 3. 20-42 27-32 4. 42-31 32-38 5. 12-8 38-43 6. 8-3 *


Now we have reached the final with the two thematic variants. The second one is the nicest.

Nu is de finale bereikt met de twee scherpe varianten. De tweede is de mooiste.- (43-49) 31-18, 3 x 44, 35 x 44

- (43-48) 3-26 !! (48-25) 35-30 (25 x 43) 31-22, 26 x 48.

Selection

Truus knew how to win when the position Black 23, 28, 32. White 12, 35, King 42 was reached (even earlier). Every computer-program, in particular when it has at least a 6 piece endgame database, finds the winning moves. All positions with 6 pieces or more are already there, in the databases of all the many computers using these programs. However, we do not know how to find the interesting ones. By far most of the many billions positions in the databases are not interesting as a composition. I got the idea that it should be possible that a new program selects the positions out of the endgame database where all the moves are the only ones winning, till the moment that Black cannot play anymore, with only one White left. So I contacted Ed Gilbert USA, the author of Kingsrow. He was very quick with building the basic program. We discussed some ideas how to reach a useful selection. The first steps are successful, but it seems that there are millions of positons with fully thematic variants! So there is still work to do, but I can show you a concrete spectacular result already achieved.

Selectie

Truus wist hoe te winnen toen de positie Zwart 23, 28, 32. Wit 12, 35, Dam op 42 was bereikt (zelfs eerder). Elk computer programma, in het bijzonder die met met minstens een 6 stukken database, vindt de winnende zetten. Al de posities met 6 stukken of meer zijn er al, in de databases van al de vele computers die deze programma´s gebruiken. Maar wij weten niet hoe de interessante gevonden kunnen worden. Veruit de meeste van de vele miljarden posities in de databases zijn als compositie niet interessant. Ik kreeg het idee dat het mogelijk moest zijn dat een programma de posities uit de eindspeldata base selecteert waar al de zetten de enige zijn die winnen, tot het moment dat zwart niet meer spelen kan, met slechts één witte die overblijft. Daarom heb ik contact opgenomen met Ed Gilbert USA, de auteur van Kingsrow. Hij kwam heel snel met het basis programma. Wij bespraken enige mogelijkheden een bruikbare selectie te bereiken. De eerste stappen zijn al gelukt, maar het ziet er naar uit dat er miljoenen posities zijn met volledig scherpe varianten! Er is dus nog werk te doen. Maar ik kan al een concreet spectaculair resultaat laten zien.

The endgame of the diagram was selected out of the endgame database. Ed Gilbert found a number of other interesting ones, but I give this one as an example.
White has to take care that Black cannot play (18-22-27), so plays as till the next diagram. Black has to play such that White cannot attack the one on (22).

Het eindspel van het diagram is geselecteerd uit de eindspel database. Ed Gilbert vond meer interessante eindspelen, maar ik geef deze als voorbeeld.
Wit moet ervoor zorgen dat zwart geen (18-22-27) spelen kan en speelt daarom zo tot het tweede diagram. Zwart moet zo spelen dat wit het stuk op 22 niet aanvallen kan.- 2-11 (4-10) 11-33 (1-7) 33-38 (18-22) 29-23 (10-14) 39-33 (3-9)

With (3-9) Black made it impossible for White to attack with 38-47 (22-27) 47-36. So White has to switch to another plan. The solution is really amazing.
Met (3-9) maakt zwart het wit onmogelijk aan te vallen met 38-47 (22-27) 47-36. Wit moet dus wat anders bedenken. De oplossing is werkelijk verbazingwekkend.- 38-43 (14-20) 33-29 ! (20-25) 43-39!
- 38-43 (14-20) 33-29 ! (7-11) 23-18 !, 43-25!
- 38-43 (7-11) 43-48! (22-27) 23-19 !, 48-34!
- 38-43 (7-11) 43-48! (5-10) 33-28!! 48-42 (33-39) 42-15!!

Black finds a way to defend himself much longer, with a long fully thematic variant. This is shown by the Applet below, starting with a combination I added to the endgame in order to get a complete composition. The total solution takes 29 thematic moves, with a bit of cooperation of Black in a clearly losing position at the end !
It is a very promising result of the programming by Ed and our cooperation.

Zwart vindt en manier om zich veel langer te verdedigen, met een volledig scherpe variant. Dat laat de Applet zien die begint met een combinatie die ik aan het eindspel heb toegevoegd om een complete composite te krijgen. De totale oplossing kent 29 scherpe zetten, met een beetje medewerking van zwart in een duidelijk verloren stand aan het eind!
Het is een veelbelovend resultaat van het programmeren van Ed en onze samenwerking.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,24,28,29,33,37,39,40,41,42,43:B1,3,4,5,7,10,13,26,36"] 1. 37-31 36x49 2. 31-27 49x19 3. 23x14 10x19 4. 27-21 26x17 5. 28-23 19x28 6. 33x2 13-18 7. 2-11 4-10 8. 11-33 1-7 9. 33-38 18-22 10. 29-23 10-14 11. 39-33 3-9 12. 38-43 7-11 13. 43-48 5-10 14. 33-28 22x33 15. 48-42 10-15 16. 42x29 14-20 17. 29-34 20-24 18. 34-39 11-16 19. 39-43 15-20 20. 23-18 24-29 21. 18-12 29-33 22. 12-7 20-24 23. 43-49 33-39 24. 7-1 16-21 25. 49x16 39-44 26. 1-40 44x35 27. 16-7 35-40 28. 7x45 24-29 29. 45x4 *


I appreciate comments, in particular from endgame experts, also regarding the consequences for endgame contests. Not so much of a problem I presume.

Ik stel commentaar op prijs, in het bijzonder van eindspel-kenners, ook wat de consequencies betreft voor eindspel-wedstrijden. Geen groot probleem veronderstel ik.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten