vrijdag 18 maart 2016

Gifts by the Endgame Database

As explained at my previous article Ed Gilbert and I are trying to select extraordinary endgames out of the billions of positions of the endgame database. Now we can show some more results. For this article I have selected two very different endgames without Kings in the initial position. The first one starts with diagrams in order to explain a very remarkable aspect of the first two moves of the composition. Of course the analyses and the false solutions are not included at the endgame database. These can only be found manually.

Zoals toegelicht in mijn vorige artikel proberen Ed Gilbert en ik bijzondere eindspelen te selecteren uit de vele miljarden posities van de eindspel database. Nu kunnen wij wat meer resultaten laten zien. Voor dit artikel heb ik twee heel verschillende eindspelen geselecteerd zonder dammen in de aanvangsstand. De eerste begint met diagrammen om een heel opmerkelijk aspect van de eerste twee zetten van de compositie toe te lichten. Natuurlijk komen de analyse en de schijnoplossingen niet uit de database. Dat blijft handwerk.The variants of this endgame start with 12-7 (28-32 or 26-31) a Wite move (26-31 or 28-32). In the case of 12-7 (28-32) the winning move is 7-1. So it seems to be logical that after 12-7 (26-31), 7-1 is the right one as well. However this proves to be an extraordinary false solution as shown below. Almost all the Black moves are the only ones bringing a draw!! The second diagram proves the draw.

De varianten van dit eindspel beginnen met 12-7 (28-32 of 26-31) een zet van wit (26-31 of 28-32). In het geval van (28-32) is 7-1 de winnende zet. Het lijkt dus logisch dat na 12-7 (26-31), 7-1 ook de juiste zet is. Dat zou ook zo zijn ware het niet dat er sprake is van een ongelofelijke schijnoplossing. Bijna alle zwarte zetten zijn de enige die remise brengen!! Het tweede diagram bewijst de remise.

-12-7 (26-31) 7-1 ? (31-37!) 18-13 (28-32!) 11-6 (3-9!) 13-8 (37-42) 8-3 (32-38) 3 x 25 (4-9!) 25 x 3 (38-43!) 1-34- (43-49!) 6-1 (49x29!) 1x34 (42-47) =. (42-48?) 6-1 (43-49) 3-25 w+.

How to win after (26-31) will be explained later. First the shortest variant, "only" 12 moves! Pay attention to 44-39! and 18-12!
Hoe na (26-31) te winnen wordt later uitgelegd. Eerst de kortste variant, "slechts" 12 zetten! Let op 44-39! en 18-12!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,12,18,44:B3,4,26,28"] 1. 12-7 28-32 2. 7-1 26-31 3. 44-39 3-8 4. 11-7 31-37 5. 18-12 8x17 6. 7-2 17-22 7. 1-45 4-9 8. 2-24 9-13 9. 24x2 22-28 10. 2-24 37-41 11. 24-38 32x34 12. 45x46 *


The longest variant has 15 moves! Black gets a King twice with (41-46)! However, is at the end one move too late.
De langste variant heeft 15 zetten! Zwart haalt tweemaal dam met (41-46)! Maar komt aan het eind een zet te laat.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,12,18,44:B3,4,26,28"] 1. 12-7 28-32 2. 7-1 26-31 3. 44-39 4-10 4. 11-7 32-37 5. 1-6 37-41 6. 7-1 10-14 7. 6-22 31-36 8. 22-6 14-20 9. 6-28 41-46 10. 39-33 46x12 11. 1x15 36-41 12. 15-10 41-46 13. 10-5 3-9 14. 33-28 46x10 15. 5x3 *


Impressive variants, but the climax is still to come. It is about how to win after 12-7 (26-31).
Indrukwekkende varianten, maar de climax komt nog. Zo blijkt hoe te winnen na 12-7 (26-31).

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W11,12,18,44:B3,4,26,28"] 1. 12-7 26-31 2. 7-2 28-32 3. 2-19 32-38 4. 11-7 3-8 5. 19x2 31-37 6. 2-30 37-41 7. 30-48 41-46 8. 44-40 4-10 9. 48-43 38x49 10. 7-2 49x35 11. 18-13 35x8 12. 2x5 *


A completely new way to reach 46/5.
Een volledig nieuwe manier om 46/5 te bereiken.


A simple position with incredible contents. Een eenvoudige stand met ongelofelijke inhoud.There is a lot to say about the extraordinary quality of this endgame, but the moves are even more convincing than words. Not only the White moves, but also the Black moves making the solution very difficult for White. This becomes clear already at the first moves. It seems to be logical that White plays 39-33 and 32-27, with a flexible position. However, with very precise moves Black forces a draw.

- 33 (20) 27? (9!) 28 (13!) 28-22 (24!!) 17 (29!) 11 (33!) 43 (18) 6 (7!)=.

Er is is veel over de bijzondere eigenschappen van dit eindspel op te merken, maar de zetten van beide zijden overtuigen nog meer. Niet alleen die van wit dus, maar ook die van van zwart waarmee het wit heel moeilijk gemaakt wordt. Dat wordt al direct duidelijk aan het begin. Zo lijkt het logisch dat wit 39-33 en 32-27 speelt, met een flexibele positie. Maar met een reeks van gedwongen zetten, weet zwart het nog remise te maken. Zie boven.

The Applet shows the first moves of the solution. De Applet laat de eerste zetten van de oplossing zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W32,39,40,49:B2,4,5,15"] 1. 39-33 4-9 2. 33-28 15-20 3. 28-22 20-24 4. 22-18 2-7 5. 32-27 7-11 *


Again White has to take a difficult decision. Again after the wrong move of White, all moves of Black are forced to reach a draw!
Wit moet weer een moeilijke beslissing nemen. Weer zijn na de verkeerde zet van wit, alle zetten van zwart de enige waarme remise bereikt wordt!

- 18-12? (9-13!) 21 (17!) 16, 11 (12!) 6 (29!) 35 (19!)=.

Now is the time for White to play a number of brilliant moves! Nu komt wit met een aantal briljante zetten.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,27,40,49:B5,9,11,24"] 1. 27-21 5-10 2. 40-34 10-14 3. 21-16 11-17 4. 18-12 17x8 5. 16-11 8-12 6. 11-6 12-18 7. 6-1 18-22 8. 1-12 22-27 9. 12-26 14-19 *

The climax of the endgame. White can do so much wrong!
De climax van het eindspel. Wit kan zoveel verkeerd doen!

- 26-37? (27-31, 24-29, 31-37)=.
- 49-43? (19-23) 26-42 (27-31!, 31-36!) 3-14 (23-29)=.
- 26-8? (24-30, 27-31) 35-24 of 19 (9-13!)=.
- 26-3 ! (9-13) 3-26 ! (19-23) 26-42? (13-19!!) 42 x 15 (27-31!) 15-10 (31-36!) 49-43 (23-29, 36-41)=. Marvelous! Prachtig!

Now the solution to the end, with after 49-43! 26-48! and 30-24!! a classical final.
Nu de opslossing tot het slot, met na 49-43! 26-48! en 30-24!! een klassiek slot.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK26,34,49:B9,19,24,27"] 1. 26-3 9-13 2. 3-26 19-23 3. 49-43 27-32 4. 26-48 24-29 5. 34-30 13-19 6. 30-24 19x30 7. 43-38 32x43 8. 48x25 29-33 9. 25-14 23-29 10. 14-20 29-34 11. 20x38 34-40 12. 38-33 40-45 13. 33-50 *


An endgame of 27 moves! To complete the 30 moves, the last Applet, with a small combination and the complete solution.
Een eindspel van 27 zetten! Om de 30 zetten vol te maken, nog de laatste Applet, met een kleine combinatie en de hele oplossing.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,25,26,28,37,39,40,42,49:B2,5,6,9,15,17,18,27,29"] 1. 26-21 17x26 2. 16-11 6x17 3. 37-31 26x48 4. 39-34 48x30 5. 25x32 15-20 6. 28-22 20-24 7. 22-18 2-7 8. 32-27 7-11 9. 27-21 5-10 10. 40-34 10-14 11. 21-16 11-17 12. 18-12 17x8 13. 16-11 8-12 14. 11-6 12-18 15. 6-1 18-22 16. 1-12 22-27 17. 12-26 14-19 18. 26-3 9-13 19. 3-26 19-23 20. 49-43 27-32 21. 26-48 24-29 22. 34-30 13-19 23. 30-24 19x30 24. 43-38 32x43 25. 48x25 29-33 26. 25-14 23-29 27. 14-20 29-34 28. 20x38 34-40 29. 38-33 40-45 30. 33-50 *


I suppose that no Grandmaster would be able to win this endgame from the initial position (if Black would play like the main variant). And I am almost sure that nobody would be able to compose this one. Endgames like this are an enrichment for draughts.
However, most important is that draughts lovers can enjoy the always again surprising beauty of our game.

Het lijkt mij dat geen enkele Grootmeester in staat zou zijn dit eindspel vanaf de aanvangsstand te winnen (als zwart zo speelt als de hoofdvariant). En ik ben bijna zeker dat niemand in staat is zoiets te componeren. Zulke eindspelen zijn een verrijking van het damspel!
Maar het belangrijkte is dat dammers genieten kunnen van de steeds weer verrasende schoonheid van ons spel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten