zondag 5 juni 2016

Blankenaar End Games

Cornelis Blankenaar was the first great draughts composer. Born in Rotterdam, at December 14, 1876, he already made different kinds of endgames at a young age, but his particular genre was what is called "Blankenaars" later. Positions of three White Kings against one Black King and one Man. This article shows one of his masterpieces, but first I help readers to get familiar with the genre by explaining a simple example of a Blankenaar.
With Blankenaars the only Black Man causes the destruction of Black. Without this Man the position is a draw. White uses this piece as stop or capture in order to execute short combinations. White has to take care that Black does not give this piece away. Above the first Applet there is a list of moves losing directly by a combination. The Applet shows the easy to understand main variant.

Cornelis Blankenaar was de eerste grootheid op het gebied an eindspelcompositie. Geboren in Rotterdam, op 14 December 1876, maakte hij al op jeugdige leeftijd allerlei soorten eindspelen, maar zijn specialiteit werd wat later "Blankenaars" genoemd is. Posities van drie witte dammen tegen een zwarte dam en een zwarte schijf. In dit artikel laat ik een van zijn meesterwerken zien, maar eerst maak ik de lezers vertrouwd met het genre door een eenvoudig voorbeeld van een Blankenaar toe te lichten.
Bij Blankenaars is die ene schijf de ondergang van zwart. Zonder die schijf is de stand remise. Wit gebruikt dat stuk als stop- of slag-schijf om zo kleine combinaties uit te voeren. Wit moet ervoor zorgen dat zwart zijn ene stuk niet weg kan geven. Boven de eerste Applet wordt getoond welke zetten direct verliezen door een combinatie. De Applet geeft de gemakkelijk te volgen hoofdvariant.

- 9-14 (29-33) 14-28 (33 x 9) 4 x 1
- 9-14 (7-11) 14-23 (29 x 9) 4 x 6
- 9-14 (29-15) 14-37 (15-38) 37-32 (38 x 9) 4 x 1
- 9-14 (29-15) 14-37 (15-20) 37-26 (20-25) 4-9 (25 x 3) 13-8 (3 x 21) 26 x 1

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK4,K9,K13:B7,K29"] 1. 9-14 29-15 2. 14-37 7-11 3. 37-14 11-16 4. 14-37 15-20 5. 4-15 20-3 6. 15-33 3-12 7. 33-11 16x7 8. 37-26 12-3 9. 13-8 3x21 10. 26x1 *


Now a much more interesting composition made by Cornelis Blankenaar himself. Published at 01-06-1897, in a French Journal called Le Jeu de Dames. Arranged a bit in order to get a fully sharp main variant. The first two Applets each give a variant required to understand the main fully thematic variants.
Nu een veel interessanter compositie van Cornelis Blankenaar zelf. Gepubliceerd op 01-06-1897, in een Frans blad genaamd Le Jeu de Dames. Een beetje aangepast om het helemaal scherp te krijgen. De eerste twee Applets geven elk een variant die nodig is om de echte volledig scherpe varianten te begrijpen.

The next Applet gives an important variant during the solution, but with a not fully thematic final.
De volgende Applet geeft een variant die een belangrijke rol speelt in de ontleding, maar aan het eind niet helemaal scherp is.

C. Blankenaar 1897

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 3-12 2. 28-6 12-18 3. 48-34 18x45 4. 6-1 35-40 5. 33-6 *


Another not fully thematic variant is also helpful to understand the main solution. The point is that Black has to be forced not to go to the field 26.
Een andere niet volledig scherpe variant helpt ook om de hoofdoplossing te begrijpen. Waar het om gaat is dat Zwart gedwongen moet worden niet naar 26 te spelen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 3-26 2. 48-25 26-12 3. 28-6 12-3 4. 33-20 3-21 5. 20-15 21-3 6. 6-28 *


The first fully thematic variant is very short. De eerste volledig scherpe variant is heel kort.

[FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 35-40 2. 33-20 3x25 3. 28-39 25x43 4. 48x45 *


The second is a bit longer. De tweede is wat langer.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 3-26 2. 48-25 26-12 3. 28-6 12-21 4. 33-15 21-49 5. 6-44 49x40 6. 25-30 35x24 7. 15x45 *


The third one is the best. De derde is de beste.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 3-12 2. 28-6 12-21 3. 33-15 21-16 4. 6-11 16x2 5. 15-24 2x30 6. 48x25 35-40 7. 25-39 40-45 8. 39-50 *


More than a century long nobody was able to extend this endgame and / or to improve it with an additional thematic variant. Till 2007 when M. Lepsic published the composition White: K 16, K33, K48. Black: K3 and Men on 18 and 35. It is a smart extension with one more Black Man, but it does not have any additional interesting variant. You can have a look at it at page 64 of De Problemist (KvD) April 2016.
However it is possible to extend the compositon with about ten moves, see the first Applet below. The surprise and most impressive improvement is a sensational new very different variant shown by the second Applet below.

Meer dan een eeuw lang was niemand in staat dit eindspel uit te breiden en/of te verbeteren met een extra scherpe variant. Tot 2007 toen M.Lepsic de compositie publiceerde Wit: D1, D33, D48. Zwart D3 en schijven op 18 en 35. Het is een slimme uitbreiding met een zwart stuk meer, maar het brengt geen extra interessante variant. Je kunt het vinden op bldz. 64 van De Problemist (KvD) April 2016.
Echter, het blijkt mogelijk de compositie met ongeveer 10 zetten te verlengen, zie de eerste Applet hieronder. De verrassing en meest indrukwekkende verbetering is een sensationele heel andere variant die te zien is met de tweede Applet hieronder.

Playing the first Applet below, please stop a moment after the moves 3. 14-9 (50-33) and look at the diagram below the Applet, before playing the rest of the solution.

Als je de eerste Applet hieronder afspeelt, stop dan s.v.p. na de zet 3. 14-9 (50-33) en kijk naar het diagram onder de Applet, alvorens de rest van de oplossing uit te voeren.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,14,K16,27:B11,23,35,45"] 1. 7-1 23-28 2. 16x7 45-50 3. 14-9 50-33 4. 27-21 28-32 5. 9-4 33-15 6. 4-31 32-38 7. 31-48 15-20 8. 1-6 20-25 9. 7-2 25-3 10. 2-24 3x26 11. 24x42 26-12 12. 42-33 12-21 13. 33-15 21-16 14. 6-11 16x2 15. 15-24 2x30 16. 48x25 35-40 17. 25-39 40-45 18. 39-50 *
This is the position after 3. (50-33!). The variants below explain why White has to play 27-21. Later after (28-32) 9-4 Black has to play (33-15) in order to prevent 4-15.
Dit is de positie na 3. (50-33!). De varianten hieronder laten zien waarom wit 27-21 spelen moet. Later na (28-32) 9-4 moet zwart (33-15) spelen om 4-15 te vehinderen.

- 9-4 (35-40!) 7 x 45 (33-38) =.
- 9-3 (33-47) 27-21 (28-32) =.
- 9-3 (33-47) 7- 34 (35-40!) 34 x 45 (28-32) 27 x 38 (47 x 24) =.

The rest of the main variant above is not complex. De rest van de hoofdvariant hier boven is niet ingewikkeld.

Now we have a look at the fully new variant. The variant is beautiful, but not complicated. After 7-1 (11-17) 1 x 29 (45-50) White wins convincingly by 16-7!
Nu nog de geheel nieuwe variant. De variant is mooi, maar niet gecompliceerd. Na 7-1 (11-17) 1 x 29 (45-50) wint wit overtuigend met 16-7!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,14,K16,27:B11,23,35,45"] 1. 7-1 11-17 2. 1x29 17-21 3. 16-11 21x32 4. 11-50 35-40 5. 14-10 32-37 6. 29-47 40-44 7. 50x41 45-50 8. 47-33 *


Two ways to get 46/5 after 11-50 : (35-40-44) or (35-40, 32-37). Twee manieren om 46/5 te bereiken na 11-50 (35-40-44) of (35-40, 32-37).

IT helps a lot with discovering more of the beauty of our game.
IT draagt er veel toe bij meer van de schoonheid van ons spel te ontdekken.

Thanks to Ed Gilbert, his Kingsrow and the endgame databases!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten