dinsdag 1 december 2015

World Championship Draughts 2015 Emmen

The World Championship Draughts 2015 was extremely well organized, with a very high level of players. It was exciting, in particular the last few rounds. Also for the spectators at the venue as well as all over the world. Modern information technology, including computer-analyses, contributed a lot to real time information during the games. The presentations and comments of Harm Wiersma and Auke Scholma were also much appreciated.

Het Wereldkampioenschap Dammen 2015 was uitstekend georganiseerd, met spelers van heel hoog niveau. Het was spannend, in het bijzonder de laatste ronden. Ook voor de aanwezige toeschouwers en die over de hele wereld. Moderne informatie technologie, inclusief cmputer-analyses, droeg veel bij de partijen zet voor zet te kunnen volgen als ware men erbij. De presentaties en het commentaar van Harm Wiersma en Auke Scholma werden ook hoog gewaardeerd.

This article contains games of the players reaching the five best positions of the final ranking. Alexsey Chizhov, the ten times World Champion, reached place 5, which was a bit of a disappointment for him. When we waited for the closing ceremony Alexsey told me that he was not in a good shape during the first half of the tournament. Indeed he missed a number of opportunities in particular in the endgame phase, but he was also quite unlucky at least in one of the games. It could have happened as well at he game presented below, but this time it went all right for Alexsey and he got the well deserved victory.

Dit artikel bevat partijen van de spelers die bij de beste vijf op de ranglijst eindigden. Alexsey Chizhov, tien keer wereldkampioen, bereikte plaats 5, hetgeen toch wel een teleurstelling voor hem was. Toen we moesten wachten op de sluitings-ceremonie vertelde Alexsey mij dat hij niet goed in vorm was gedurende de eerste helft van het toernooi. Inderdaad miste hij een paar kansen in het bijzonder in de eindspel-fase, maar hij had ook echt pech in minstens één van de partijen. Dat had ook kunnen gebeuren bij de hieronder besproken partij, maar nu ging het goed voor Alexsey and hij bereikte de welverdiende winst.

The first move is really surprising. After 39-33, 43 x 34 (21-26) 29-24, 24-20, 30 x 10 is a draw of course, but Alexsey has a better combination in mind as shown by the Applet. Ainur Shaibakov saw the combination and was convinced that is is loosing for him. However, the Applet proves a difference.

De eerste zet is heel verrassend. Na 39-33, 43 x 34 (21-26) 29-24, 24-20, 30 x 10 is het natuurlijk remise, maar Alexsey heeft een betere combinatie uitgedacht zoals de Applet laat zien. Ainur Shaibakov zag deze combinatie en was ervan overtuigd dat het zou verliezen. Maar de Applet laat wat anders zien.

Alexsey Chizhov-Ainur Shaibakov

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,29,30,31,35,36,38,39,43,48,49:B3,6,8,9,14,15,16,21,22,27,28"] 1. 39-33 28x39 2. 43x34 21-26 3. 29-24 26x37 4. 48-42 37x48 5. 24-20 15x24 6. 30x10 48x30 7. 35x24 27-31 8. 36x18 9-13 9. 18x9 3x5 10. 25-20 16-21 11. 20-14 21-27 12. 14-9 8-13 13. 9x18 27-31 14. 18-13 31-36 15. 13-9 36-41 16. 9-4 6-11 *


So Black did not play (21-26), but (14-20) that seems to be the only one to survive. However, Chizhov went straightforward to win. Zwart speelde dus geen (21-26), maar (14-20) wat de enige zet met overlevingskansen lijkt te zijn. Echter, Chizhov ging regelrecht naar de winst.

Alexsey Chizhov-Ainur Shaibakov

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,29,30,31,35,36,38,39,43,48,49:B3,6,8,9,14,15,16,21,22,27,28"] 1. 39-33 28x39 2. 43x34 14-20 3. 25x14 9x20 4. 48-42 21-26 5. 42-37 3-9 6. 29-23 9-14 7. 34-29 6-11 8. 30-24 8-13 9. 35-30 20-25 10. 49-43 25x34 11. 29x40 *


Though he has a high rating it was surprising that Artem Ivanov from Ukraine reached the fourth place, only one point behind Roel Boomstra and Jan Groenendijk. The game below is one example of his strength. Ndiaga Samb from Senegal played something very unusual. Ivanov found a convincing reply. Long before the excecution of the combination the position was already winning for Ivanov. After (18-22) Samb gave up, but the Applet shows the complete combination.

Hoewel hij een hoge rating heeft was het toch een verrassing dat Artem Ivanov uit de Ukraine de vierde plaats bereikte, slechts één punt achter Roel Boomstra en Jan Groenedijk. De partij hieronder is een voorbeeld van zijn sterke spel. Ndiaga Samb uit Senegal speelde iets heel ongewoons. Ivanov vond een overtuigend antwoord. Al lang voordat de combinatie werd uitgevoerd stond Ivanov al gewonnen. Samb gaf het op na (18-22), maar de Applet laat de hele slagzet zien.

Ndiaga Samb-Artem Ivanov

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,29,30,33,34,35,36,37,38,39,43,45,48,49:B2,3,4,7,8,9,13,14,15,16,22,25,26,27"] 1. 23-18 14-20 2. 38-32 27x38 3. 18x27 38-42 4. 27-22 42x31 5. 36x27 13-19 6. 33-28 19-23 7. 28x19 20-24 8. 29x20 15x13 9. 39-33 7-12 10. 48-42 13-18 11. 22x13 9x18 12. 43-38 12-17 13. 33-28 3-9 14. 42-37 18-22 15. 27x18 26-31 16. 37x26 17-21 17. 26x17 8-12 18. 17x8 2x42 *


The game at round 8 between Roel Boomstra and Jan Groenendijk seemed to be of vital importance for the competition. The first Applet below contains a simpler way to win than as played in the game. Winning against the opponent with the same number of points at the end of the competition could have been decisve for the World Title. However, it came different.

De partij van ronde 8 tussen Roel Boomstra en Jan Groenedijk leek van vitaal belang voor de einduitslag. De eerse Applet hieronder geeft een eenvoudiger manier om te winnen dan zoals het in de partij ging. Winnen van de tegenstander met hetzelfde aantal punten aan het eind van het toernooi had beslissend kunnen zijn voor de Wereldtitel. Het liep echter anders.

Roel Boomstra-Jan Groenendijk

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,27,28,30,32,35,37,38,40,42,45,47:B8,9,10,13,14,16,17,19,21,24,26,29"] 1. 40-34 29x40 2. 45x34 8-12 3. 47-41 12-18 4. 28-23 18x40 5. 35x44 24x35 6. 25-20 14x25 7. 27-22 17x28 8. 32x5 *


Roel Boomstra played another way to win, but (10-15) would have been much better than (8-12?). Roel Boomstra won op een andere manier, maar (10-15) zou veel beter geweest zijn dan (8-12?).

Roel Boomstra-Jan Groenendijk

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,27,28,30,32,35,37,38,40,42,45,47:B8,9,10,13,14,16,17,19,21,24,26,29"] 1. 27-22 8-12 2. 22x11 16x7 3. 47-41 10-15 4. 41-36 7-11 5. 38-33 29x47 6. 28-23 19x28 7. 30x6 28-33 8. 6-1 33-39 9. 1-6 39-43 10. 37-31 26x28 11. 6x48 9-13 12. 48-30 13-18 13. 30-43 21-26 14. 43-32 *


Obviously the main competitor for everybody was the World Champion Alexander Georgiev. The difficulty for a World Champion is that most of the other players are satisfied with, or even play only for, reaching a draw. When strong players are focussed on keeping things as neutral as possible it is very hard to win. However, Alexander is used to that and he manages to get advantage even at very dull games. The main thing is that Alexander Georgiev is better at endgames than most of the other competitors. He is the World Champion because he is not only a strong player as most of the Grandmasters, but is better in endgames. One of many examples is given below, it was rewarded by the FMJD as the best endgame of the World Championship 2015. Look at the moves, 27-21!, 6-1!, 1-34! and 48-26! His opponent was Arnaud Cordier, who played very well during this tournament and even caused the final decision of the World Championship!

Natuurlijk was Alexander Georgiev de belangrijkste tegenstander voor iedere deelnemer aan het Wereldkampioenschap. De wereldkampioen heeft ermme te maken dat de meeste tegenstanders tevreden zijn met, of alleen maar spelen om, remise te maken. Als sterke spelers als doel hebben om remise te maken, is het heel moeilijk om te winnen. Alexander is daar echter aan gewend want hij ziet kans om zelfs bij heel vervelende partijen nog voordeel te behalen. Een van de voorbeelden wordt hieronder getoond, het werd beloond door de FMJD als het beste eindspel van het WK 2015. Zie de zetten 27-21!, 6-1!, 1-34! en 48-26! Zijn tegenstander was Arnaud Cordier die een heel goed toernooi speelde en zelfs zorgde voor de beslissing van het WK!

Alexander Georgiev-Arnaud Cordier

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,27,35,38,47,50:B8,20,21,25,36,39"] 1. 27-22 20-24 2. 16x27 24-29 3. 22-17 29-33 4. 38x29 39-43 5. 27-21 43-49 6. 21-16 49-38 7. 17-11 38x15 8. 11-6 8-12 9. 6-1 12-17 10. 1-34 15-4 11. 34-48 4-18 12. 48-26 17-22 13. 16-11 22-28 14. 11-6 18-1 15. 26-21 28-33 16. 21-49 33-39 17. 49-16 1-12 18. 35-30 25x34 19. 6-1 12-29 20. 16-49 29-42 21. 1x40 39-44 22. 50x39 *


The final round. De laatste ronde

Before the start of the final round Alexander Georgiev had 24 points and 6 victories. Jan Groenendijk 23 points and also 6 victories. Roel Boomstra 23 points as well, but "only" 5 victories. So it was very unlikely that Roel could win the World Title. In particular because Wouter Sipma got the instruction from the Dutch team to play for a draw against Georgiev. The chance to become World Champion was much bigger for Jan Groenendijk. When he should win and Georgiev playing a draw, Jan would become the youngest World Champion Draughts ever, at the age of seventeen!!
By playing a draw Roel would be sure to reach the third place, even when Chizov and Ivanov should win the last game, what they both did by the way.

Voor het begin van de laatste ronde had Alexander Georgiev 24 punten en 6 overwinningen. Jan Groenendijk 23 punten en eveneens 6 maal winst. Roel Boomstra ook 23 punten, maar "slechts" 5 overwinningen. Het was dus zeer onwaarschijnlijk dat Roel nog Wereldkampioen zou worden. In het bijzonder omdat Wouter Sipma van het Nederlandse team de instructie had gekregen om remise te spelen tegen Georgiev. De kans om Wereldkampioen te worden was veel groter voor Jan Groenedijk. Als hij zou winnen en Georgiev remise zou spelen, zou Jan de jongste Wereldkampioen Dammen ooit worden, op 17 jarige leeftijd!!
Door remise te spelen was Roel zeker van de derde plaats, ook al zouden Chizov en Ivanov beiden winnen, wat ze overigens ook deden.

Ganjargal Ganbaatar-Roel Boomstra ended in a draw, soon followed by a draw between Alexander Georgiev-Wouter Sipma. So now Jan Groenendijk had the chance to become Worldchampion. Arnaud Cordier played at the initial position of the next Applet an exciting move, in particular while after (13-18) 11-7 is not possible because of the variant below. That is why Arnaud played 45-40 and after (1-6) it seemed that Georgiev was Worldchampion again as the Applet shows.

- 16-11 (13-18) 11-7 ? (22-27, 12-17, 3-8, 1 x 12, 23 x 41).

Ganjargal Ganbaatar-Roel Boomstra eindigde in remise, spoedig gevolgd door een puntendeling bij Alexander Georgiev-Wouter Sipma. Jan Groenendijk had toen dus de kans om Wereldkampioen te worden. Arnaud Cordier speelde in de stand van de volgende Applet een spannende zet, in het bijzonder omdat na (13-18) 11-7 niet kan vanwege bovenstaande variant. Daarom speelde Arnaud 45-40 en na (1-6) zag het er naar uit dat Georgiev weer Wereldkampioen geworden was zoals de Applet laat zien.

Arnaud Cordier-Jan Groenendijk

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,25,32,33,37,38,39,42,45,47:B1,3,12,13,14,19,22,23,24,36"] 1. 16-11 13-18 2. 45-40 1-6 3. 39-34 6x17 4. 47-41 36x47 5. 33-28 22x33 6. 38x9 47x16 7. 40-35 3x14 8. 37-32 16x30 9. 35x11 12-17 10. 11x22 *


However, Arnaud Cordier did not see the combination and the game went on. Cordier made it difficult for himself by playing 32-27 ? instead of 34-30.

Echter, Arnaud Cordier zag de combinatie niet en het spel ging verder. Cordier maakte het moeilijk voor zichzelf door 32-27 ? te spelen i.p.v. 34-30.

Arnaud Cordier-Jan Groenendijk

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,25,32,33,37,38,39,40,42,47:B3,6,12,14,18,19,22,23,24,36"] 1. 39-34 6x17 2. 33-28 22x33 3. 38x9 3x14 4. 32-27 19-24 5. 40-35 23-29 6. 34x23 18x29 7. 42-38 12-18 8. 37-32 18-23 9. 38-33 29x38 10. 32x43 23-29 11. 43-38 29-34 12. 38-33 14-19 *


Cordier missed his last chance to force a draw by playing as below. Cordier miste hier zijn laatste kans om de remise te forceren, zoals hieronder aangegeven.

- 25-20!, 35-30!, 33-28 (25-30) 27-22 (17-21) 22-18 (30-34) 18-12 (34-39) 28-22! (39-44) 22-17 (21-27) 12-7 (44-50) 17-12=.

Everybody thought now that Jan Groenedijk would become the new World Champion. A large number of spectators went to the playing room in order to be there at the moment that Arnaud would gratulate Jan with his Worldtitle. However, Jan got time trouble (as usual for him), what made it even more exciting for the spectators. This contributed to the most spectacular finish of a World Championship Draughts ever. See the last move of the Applet.

Iedereen dacht nu dat Jan Groenendijk Wereldkampioen zou worden. Een groot aantal toeschouwers ging naar de speelzaal om het moment mee te maken dat Arnaud Jan zou feliciteren met zijn Wereldtitel. Jan kwam echter in tijdnood (zoals bij hem gebruikelijk), waardoor het nog spannender werd voor de toeschouwers. Dat droeg bij tot het meest spectaculaire slot van een Wereldkampioenschap dammen ooit. Zie de laatste zet van de Applet.

Arnaud Cordier-Jan Groenendijk

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,27,33,35,47:B17,19,24,34,36"] 1. 33-28 34-39 2. 27-22 17-21 3. 22-18 39-44 4. 18-12 44-50 5. 28-23 19x28 6. 12-8 28-32 7. 8-2 32-37 8. 2x30 37-41 9. 25-20 41-46 10. 30-43 21-26 11. 35-30 50-17 12. 43-48 17-8 13. 47-41 *


The result is that Alexander Georgiev kept his Worldtitle. With 9 Worldtitles he is very close now to the fabulous record of 10 by Alexey Chizhov. Of course it was a disappointment for Jan and for his Dutch fans, but finally everybody respected the victory of Alexander Georgiev. Moreover, it is not sure that Jan Groenendijk would have won the game when he had played a better move than (17-8 ??). Strong computer programs have no doubt that the position was winning, but playing the right moves to win is something else. Below I will give the system to win, the programs do not show us what the right way is.

Het resultaat is dat Alexander Georgiev Wereldkampioen blijft. Met 9 Wereldtitels komt hij heel dicht in de buurt van het geweldige wereldrecord van Alexey Chizhov met 10. Het was natuurlijk een teleurstelling voor Jan Groenendijk en zijn Nederlandse supporters, maar tenslotte respecteerde iedereen de overwinning van Alexander Georgiev. Het is ook nog de vraag of Jan Groenendijk gewonnen zou hebben als hij een betere zet dan (17-8 ??) gespeeld zou hebben. Sterke computer programma´s twijfelen er niet aan dat de positie gewonnen was, maar de goede zetten te spelen om te winnen is wat anders. Hieronder geef ik het systeem om te winnen, de programma´s geven dat niet doelgericht aan.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W20,30,47,K48:BK17,26,36,K46"] 1. ... 17-28 2. 48-43 28-19 3. 30-25 19-10 4. 20-15 10-19 5. 43-38 19-8 6. 38-33 26-31 7. 33-42 8-26 8. 42-33 46-32 9. 33-29 31-37 10. 29-33 37-41 11. 33-44 41-46 12. 44-39 32-27 13. 39-50 26-37 14. 50-45 37-23 15. 45x31 36x27 16. 47-42 46-19 17. 42-38 27-31 18. 38-33 31-36 19. 33-29 36-41 20. 29-24 19x30 21. 25x34 41-46 *


Though it looks quite simple, we cannot be sure that Jan would have found this way to win. More important is that Jan played a splendid tournament and was rewarded with the Grandmaster title. He is seventeen years of age. Only Harm Wiersma was still a few month younger when he became Grandmaster. With his second place Jan has the right to Challenge the World Champion Georgiev in a match. We wish Jan all the best, not only concerning draughts.

Hoewel het er nogal eenvoudig uitziet, weten wij niet of Jan deze manier om te winnen gevonden had. Belangrijker is dat Jan een formidabel toernooi speelde en beloond werd met de Grootmeester titel. Hij is slechts zeventien. Alleen Harm Wiersma was nog een paar maanden jonger toen hij Grootmeester werd. Door zijn tweede plaats kreeg Jan het recht de Wereldkampioen uit te dagen in een match. Wij wensen Jan al het goede, niet alleen wat dammen betreft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten