woensdag 18 november 2015

World Class Games at Players against Programs Match

My previous article announced the Feike Boomstra Match. The meeting at November 15, 2015 was a great success. Hijken DTC proved again that it is a very strong team. The programs were not able to win against the Grandmasters Auke Scholma and Aleksej Domtsjev (though one of two games of a test-match before was a victory for Kingsrow). Michiel Kroesbergen managed to reach a draw against the very strong programs Kingsrow and Dragon. In the second group Wouter Wolff and Henk Kalk even reached a victory and a draw.
Nevertheless the programs finally proved to be a bit stronger. Scan, Kingsrow (with Hilko Koning as operator), JDraughts, Maximus and Moby Dam all had one draw and one win. Sjende Blyn was the most successful of all participants with two impressive victories of which one is shown by the first Applets. However, the climax of the tournament was the fabulous game of Scan against Grandmaster Hans Jansen.

Mijn vorige artikel kondigde de Feike Boomstra Match aan. De ontmoeting op 15 november 2015 was een groot succes. Hijken DTC liet weer eens zien wat een sterk team het is. De programma´s konden niet winnen van de Grootmeesters Auke Scholma en Aleksej Domtsjev (overigens bij een eerdere test-match werd één van de twee partijen door Kingsrow gewonnen). Michiel Kroesbergen presteerde het remise te spelen tegen de zeer sterke programma´s Kingsrow en Dragon. In de tweede groep behaalden Wouter Wolff en Henk Kalk zels een winst en een remise.
Toch bleken de programma´s uiteindelijk wat sterker te zijn. Scan, Kingsrow (met Hilko Koning als operator), JDraughts, Maximus en Moby Dam speelden eenmaal remise en wonnen de andere partij. Sjende Blyn had de beste score van alle deelnemers met twee indrukwekkende overwinningen, waarvan de eerste Applets er één laten zien. Echter, de climax van het toernooi was de fabelachtige partij van Scan tegen Grootmeester Hans Jansen. Maar eerst één van de twee overwinningen van Sjende Blyn.

Michel Stempher-Sjende Blyn

[White ""] [Black ""] 1. 34-29 18-22 2. 40-34 12-18 3. 45-40 7-12 4. 31-26 1-7 5. 50-45 16-21 6. 32-28 19-23 7. 28x19 14x23 8. 35-30 10-14 9. 30-24 23-28 10. 40-35 20-25 11. 24-20 15x24 12. 29x20 14-19 13. 20-15 9-14 14. 44-40 3-9 15. 37-31 5-10 16. 34-29 21-27 17. 40-34 11-16 18. 42-37 19-23 19. 29-24 14-19 20. 45-40 19x30 21. 35x24 13-19 22. 24x13 8x19 23. 40-35 9-13 24. 47-42 6-11 25. 37-32 28x37 26. 41x21 16x27 27. 33-29 23-28 28. 38-33 19-23 29. 42-38 11-16 30. 29-24 13-19 31. 24x13 18x9 32. 46-41 10-14 33. 33-29 28-32 34. 29x18 12x23 35. 38-33 23-28 36. 33-29 7-12 37. 48-42 9-13 38. 42-38 13-18 39. 29-24 16-21 *


White did not play 34-30, 39 x 30 now, probably because of variants like below. However, analyses show that White could survive. White played 34-29 and Sjende Blyn took his chance to win in style.
- 34 x 30, 39 x 30 (18-23) 24-19 (14-20) 15 x 24 (23 x 14) 30-25 (2-8) 24-20 (14-19) 20-15 (19-24).
Wit speelde nu geen 34-30, 39 x 30, waarschijnlijk vanwege varianten als hierboven aangegeven. Maar analyses laten zien dat wit nog overleven kon. Wit speelde 34-29 en Sjende Blyn won de partij in stijl.

Michel Stempher-Sjende Blyn

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,24,26,31,34,35,36,38,39,41,43,49:B2,4,12,14,17,18,21,22,25,27,28,32"] 1. 34-29 25-30 2. 24-20 14x25 3. 35x24 2-7 4. 49-44 18-23 5. 29x18 12x23 6. 44-40 7-11 7. 40-35 11-16 8. 24-20 25x14 9. 35-30 14-19 10. 38-33 19-24 11. 30x19 23x14 12. 33-29 28-33 13. 39x37 27-32 14. 37x28 22x24 15. 43-39 24-30 16. 41-37 14-19 17. 37-32 19-23 18. 39-33 30-35 19. 33-28 23-29 20. 28-22 17x37 21. 26x17 37x26 22. 17-12 35-40 23. 12-8 40-44 24. 8-3 44-50 25. 3-14 50-22 26. 14-25 22-27 *


The lower level (part of the second group) was also interesting for the public. They could be witness of unexpected moves, that proved to be not wrong. In the position of the next Applet there was no need at all for the program to take the combination and most of all no need to play the crazy move (25-30!). After (25-30) 35 x 24 (44-49) 27-22 Black cannot play (49-38?), but keeps the draw after (49-32). That was already for a long time clear to the program.

Op wat lager niveau (deel van de tweede groep) was er ook het nodige te beleven voor de toeschouwers. Ze konden getuige zijn van onverwachte zetten, die toch niet slecht bleken te zijn. In de positie van de volgende Applet was er geen enkele reden om de combinatie te nemen en vooral niet om de gekke zet (25-30!) te spelen. Na (25-30) 35 x 24 (44-49) 27-22 kan zwart geen (49-38?) spelen, maar bereikt toch de remise door (49-32). Dat was voor het programma al lang duidelijk.

Henk Kalk-Flits op Tablet

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W26,27,29,30,31,34,35,36,38,39,42:B4,6,11,12,13,16,18,19,22,23,25"] 1. ... 19-24 2. 30x19 18-22 3. 27x18 16-21 4. 26x17 11x44 5. 31-27 6-11 6. 38-33 25-30 7. 35x24 44-49 8. 24-19 49x21 9. 19-13 21-38 10. 33-28 38x47 11. 13-8 *


After this intermezzo, back to the top games. Scan and Hans Jansen played a most interesting game. Scan brought a really superb strategy, crowned by a brilliant forcing, resulting in a 10 piece endgame. This endgame was calculated far before and had to be played very precise. Arguably this is one of the most beautiful draughts games ever.
The next Applet gives the opening and the very challenging play by both. The Applet next to that starts when it gets even more exciting. Finally the endgame is explained shortly.

Na dit intermezzo, terug naar de beste partijen. Scan en Hans Jansen speelden een buitengewoon interessante partij. Scan bracht een voortreffelijke strategie, gekroond door een briljante forcing, die resulteerde in een 10 stukken eindspel. Dat eindspel was ver van te voren berekend en moest heel precies gespeeld worden. Men kan het zien als één van de mooiste dam-partijen ooit gespeeld.
De volgende Applet laat de opening zien en het heel uitdagende spel van beiden. De daarop volgende Applet begint als het nog spannender wordt. De derde toont de forcing. Tenslotte een korte uitleg van het eindspel.

Scan-Hans Jansen

[White ""] [Black ""] 1. 34-30 17-21 2. 32-28 21-26 3. 40-34 16-21 4. 45-40 20-24 5. 50-45 12-17 6. 37-32 26x37 7. 42x31 21-26 8. 47-42 26x37 9. 42x31 17-21 10. 30-25 21-26 11. 32-27 26x37 12. 41x32 7-12 13. 36-31 11-17 14. 31-26 6-11 15. 48-42 11-16 16. 42-37 17-21 17. 26x17 12x21 18. 34-30 2-7 19. 40-34 7-12 20. 44-40 1-6 21. 46-41 21-26 22. 41-36 *


When Black plays (18-23) now, White has a lot of choices. Not 49-44? because Black has a combination with (16-21, 24-29, etc.) Better is 34-29, 40 x 20, 37-31, 32 x 41, with a more flexible position for White. Hans Jansen chooses a more exciting approach with (15-20) that prevents 34-29 by (18-23, 24-29, 8-12, 13 x 22) with clear advantage. However, Scan has an impressive answer.

Als zwart nu (18-23) speelt heeft wit veel keus. Niet 49-44? omdat zwart dan een combinatie heeft met (16-21, 24-29, etc.). Beter is 34-29, 40 x 20, 37-31, 32 x 41, met wat meer flexibiliteit voor wit. Hans Jansen koos voor een veel spannender benadering met (15-20) dat 34-29 verhindert door (18-23, 24-29, 8-12, 13 x 22) met duidelijk voordeel. Scan heeft echter een indrukwekkend antwoord.

Scan-Hans Jansen

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,49:B3,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,24,26"] 1. ... 15-20 2. 28-22 12-17 3. 22x11 16x7 4. 33-28 7-11 5. 39-33 10-15 6. 49-44 4-10 7. 44-39 *


Black played (11-16) here. After (18-23) Scan wins as shown below. Marvellous!

- (18-23) 34-29! (23 x 34) 40 x 29 (19-23) 28 x 19 (14 x 34) 30 x 19 (13 x 24) 39 x 19 (9-13) 25 x 14 (13 x 24) 33-28! (10 x 19) 27-21 (26 x 17) 28-22 (17 x 28) 32 x 14.

Zwart speelde hier (11-16). Na (18-23) zou Scan als boven aangegeven gewonnen hebben. Prachtig!

However, the most impressive forcing comes now. Maar de meest indrukwekkende forcing komt nu.

Scan-Hans Jansen

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45:B3,5,6,8,9,10,11,13,14,15,18,19,20,24,26"] 1. ... 11-16 2. 36-31 6-11 3. 34-29 19-23 4. 28x19 14x34 5. 30x19 13x24 6. 39x19 9-13 7. 25x14 13x24 8. 33-29 24x42 9. 37x48 26x28 10. 43-39 10x19 11. 39-33 28x39 12. 40-34 39x30 13. 35x2 *


The amazing thing is that Scan found long before that this endgame is winning. It was reduced to a position with only three White pieces against five Black. If the position would be slightly different with 5 at 4, or 3 at 4, or 15 at 10 or 25, it would be a draw. Moreover, White has to play very precise. After (11-17) the only win is 2-24!! because otherwise (17-22) would bring a draw. I suppose not every player would see that (11-17) 2-24 (17-22) 24-42 ! (22 x 31) 42 x 26 wins. Hans Jansen did see it, but after (17-21) Scan won as well.

Verbazingwekkend is dat Scan lang van te voren heeft vastgesteld dat dit eindspel wint. Het wordt gereduceerd tot een positie van slechts drie witte stukken tegen vijf zwarte. Als de positie maar een klein beetje anders is, kan het niet gewonnen worden. Bijvoorbeeld met 5 op 4, of 3 op 4, of 15 op 10 of op 25. Na (11-17) wint alléén 2-24!! omdat anders (17-22) remise brengt. Ik neem aan dat niet iedere speler zou zien dat (11-17) 2-24! (17-22) 24-42! (22 x 31) 42 x 26 wint. Hans Jansen zag het wel, maar na (17-21) won Scan het toch.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK2,27,45,48:B3,5,11,15,16,18"] 1. ... 11-17 2. 2-24 17-21 3. 24-19 21x32 4. 19x41 3-9 5. 41-36 9-13 6. 36-27 15-20 7. 27-38 20-25 8. 38-24 5-10 9. 24x8 *


Computer-programs are not a threat for draughts, but a very valuable tool to learn much about draughts. Also for training, for getting acces to hundreds of thousands games and compositions, as well as thanks to Applets making all of this more convenient. On top of that computer-programs show very surprising, sometimes real beautiful, combinations and endgames.

Computer-programma´s zijn geen bedreiging voor het damspel, maar een waardevol gereedschap om veel te leren wat dammen betreft. Ook voor training, voor toegang tot honderd-duizenden partijen en composities, ook dankzij Applets op veel geriefelijker wijze. Bovendien laten computer-programma´s heel verrassende, soms echt mooie, combinaties en eindspelen zien.

This match has contributed to the understanding of the importance of computer-programs.

Deze match heeft bijgedragen tot het begrip voor de waarde van computer-programma´s.

For the other games see Toernooibase or Turbodambase. Voor de andere partijen zie Toernooibase of Turbodambase.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten