vrijdag 12 juni 2015

Simple End Games. Playing Applets step by step recommended

Most of the time I present on my Blog rather complex compositions or difficult decisions players had to be made, where a lot of explanation is required. This article is easier to read, because the selection of end games does not have many variants and no long false solutions.

Meestal laat ik op mijn Blog nogal gecompliceerde composities zien of moeilijke beslissingen die spelers moesten maken. Daar hoort veel uitleg bij. Dit artikel is makkelijker te lezen, omdat deze selectie van eindspelen weinig varianten bevat en geen lange schijnoplossingen.

The first Applet starts with a threat, that Black seems to avoid by playing (13-19). However, 48-42!! is the killer.
De eerste Applet begint met een dreiging, die zwart schijnt te ontwijken door (13-19) te spelen. Maar 48-42!! is de doodsteek.

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W37,41,K48:B13,21,27,33"] 1. 41-36 13-19 2. 48-42 33-39 3. 36-31 27x36 4. 37-31 36x27 5. 42-26 27-32 6. 26x27 *


The next one leads straightforward to a final where both (35-40) as well as (22-27) are fully thematic.
De volgende gaat recht af op een slot waarbij zowel (35-40) als (22-27) volkomen scherp uit zijn.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,9,32,45:B26,30,34,35"] 1. 9-3 26-31 2. 32-27 31x22 3. 6-1 22-27 4. 1x40 35x44 5. 45-40 44x35 6. 3-25 *


A famous final of Isodore Weiss is the climax of the one below.
Een beroemd slot van Isodore Weiss is het hoogtepunt van de volgende.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W12,23,25,45:B9,14,15,19,35"] 1. 23-18 19-24 2. 12-7 24-29 3. 7-1 9-13 4. 18x20 15x24 5. 1x34 24-30 6. 45-40 *


A very different final, fully original around 1960, is reached both after 3-14 (40-45) and also after (40-44), showed by the Applet.
Een heel ander slot, omstreeks 1960 nog nieuw, wordt bereikt zowel na 3-14 (40-45) als ook na (40-44), welke de Applet laat zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK3,25,38,50:B15,18,29,35,40"] 1. 3-9 18-23 2. 9-14 40-44 3. 50x39 35-40 4. 14x28 40-45 5. 28-33 45-50 6. 33x20 50x47 7. 20-24 47x20 8. 25x14 *


Honestly, I made a far better one than the next, but the latter is an easier way to reach the final. Both (37-41) as well as (35-40, 37-41) are thematic.
Eerlijk gezegd heb een veel betere gemaakt dan de volgende, maar de laatste toont een makkelijker manier om het slot te bereiken. Zowel (37-41) als (35-40, 37-41) zijn scherp.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,45,K48:B4,15,22,25,35"] 1. 19-13 22-28 2. 13-8 28-32 3. 8-2 25-30 4. 48x25 4-9 5. 25x3 32-37 6. 2-24 15-20 7. 3x25 *


A position like the next one does not look like a 46/5 composition, but the main variant is. After 45 x 34 Black could also play (10-14). The reader will find easily how to win in that case.
Een positie als de volgende ziet er niet als een 46/5 uit, maar de hoofdvariant is het wel. Na 45 x 34 kan zwart ook (10-14) spelen. De lezer zal geen moeite hebben om uit te vinden hoe dat wint.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,K24,K41,45:B5,10,K27,34"] 1. 19-13 27x4 2. 41-36 34-40 3. 45x34 10-15 4. 34-30 4-10 5. 30-25 10-28 6. 36-41 28x46 7. 25-20 *


A number of computer programs have difficulties with excecuting a capture where White has the choice between two captures with the same start and landing, but capturing different Black pieces. An Applet needs precise commands in order to make the right choice. This problem has been solved as the next Applet shows. See the capture 45 x 25.

Een aantal computer programma´s hebben moeite met het uitvoeren van een slag als wit de keuze heeft tussen twee slagen die hetzelfde begin en eindpunt hebben, maar over andere zwarte stukken. Een Applet heeft eenduidige instructies nodig om de juiste keuze te maken. Dit probleem is op te lossen zoals uit de volgende Applet blijkt. Zie de slag 45 x 25.

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W16,33,35,44,K50:B8,13,17,20,34,45"] 1. 35-30 34x25 2. 44-40 45x34 3. 50-45 25-30 4. 45x18x9x25 30-35 5. 25-3 8-13 6. 3x21 35-40 7. 21-49 40-45 8. 49-40 45x34 9. 33-29 34x23 10. 16-11 23-28 11. 11-7 28-32 12. 7-2 13-18 13. 2-7 18-22 14. 7-11 22-27 15. 11-16 27-31 16. 16x38 31-37 17. 38-47 *


After 17 moves one White on 49 remains.
Na 17 zetten blijft er één witte op 49 over.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,29,32,35,47:B5,9,22,24"] 1. 29-23 24x15 2. 32-27 22x31 3. 23-18 9-14 4. 18-13 14-19 5. 13x24 5-10 6. 24-19 10-14 7. 19x10 15x4 8. 35-30 4-9 9. 30-24 9-13 10. 24-20 13-19 11. 20-15 19-24 12. 15-10 24-29 13. 10-5 29-34 14. 5-23 34-39 15. 23-28 39-43 16. 28-37 31x42 17. 47x49 *


Understanding the next end game is understanding why 1-23 !! is the only way to win. The whole solution aims at preparing the marvelous move 47-42 !!. After 39 x 28 it does not make a difference if Black plays (11-16) or (11-17).

Om het volgende eindspel te begrijpen moet het je duidelijk worden waarom 1-23 !! de enige manier is om te winnen. De hele oplossing is erop gericht de prachtige zet 47-42 !! voor te bereiden. Na 39 x 28 maakt het geen verschil of zwart nu (11-16) of (11-17) speelt.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W21,44,47,K49:B2,7,14,22,29,36"] 1. 21-17 22x11 2. 44-39 29-33 3. 39x28 11-17 4. 49-40 17-21 5. 40x1 21-26 6. 1-23 14-20 7. 23-34 2-7 8. 34x1 26-31 9. 47-42 36-41 10. 42-37 41x23 11. 1x15 31-37 12. 15-47 *


To conclude, an end game with a final of Russian origin. It is still not clear to me who is the author of this spectacular combination of thematic variants. The other highlights of the composition are the moves 47-36! and 36-31!! forcing Black to play (33-38) because of :
- (23-28) 31-48 (32-38) 48-30
- (33-39) 35-30, 15 x 44 (32-38) 31-27 (38-42) 27-38

Om af te sluiten, een eindspel met een slot van Russische oorsprong. Het is mij nog steeds niet duidelijk wie de auteur is van die spectaculaire combinatie van scherpe varianten. De andere hoogtepunten van het eindspel zijn de zetten 47-36 ! en 36-31 !! waarmee zwart gedwongen wordt (33-38) te spelen vanwege de hierboven aangegeven varianten.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK10,35,K47:B18,24,27,29,33"] 1. 10-15 27-32 2. 47-36 18-23 3. 36-31 33-38 4. 35-30 24x35 5. 15x42 *


- (32-37) 42-29 (37 x 26) 29 x 18 (26-31) 18 x 36 (35-40) 36-22 (40-45) 22-50.
- (32-37) 42-29 (23 x 34) 31 x 25 (35-40) 25-39 (40-45) 22-50.
- (35-40) 31-22 (40-45) 22-50 (23-28) 50 x 6 (45-50) 42-33 (50 x 28) 6 x 33 (32-37) 33-47.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten