dinsdag 17 maart 2015

An instructive majority endgame. Een leerzaaam overmachts-eindspel.

All the Black moves of the first Applet are forced, until after 15 moves the 4 x 2 majority endgame is reached. Then we see how White gets the opportunity of playing the moves 49-40-35, with a standard winnig majority position resulting.

Alle zwarte zetten van de eerste Applet zijn gedwongen, totdat na 15 zetten de 4 x 2 positie is bereikt. Vervolgens is te zien hoe wit de gelegenheid krijgt de zetten 49-44-35 te spelen hetgeen leidt tot een standaard overmachtswinst.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK1,15,30,39,44,49:B4,5,8,13,22,28,35,41,45"] 1. 1-18 35x24 2. 18x20 8-12 3. 20-33 12-18 4. 33x6 18-22 5. 6x28 5-10 6. 28x5 45-50 7. 5-28 50-45 8. 28-6 45-23 9. 6-1 13-18 10. 1-6 23-14 11. 39-34 18-23 12. 6-33 14-3 13. 33-22 3-12 14. 22-18 12-17 15. 18x29 17x50 16. 29-23 50-33 17. 34-30 33-39 18. 30-24 39-25 19. 49-44 25-43 20. 44-40 43-39 21. 40-35 *


However, the instructive matter is that Black should not play 17. (33-39?), because he can make a draw at that moment.
Echter, wat met leerzaam is bedoeld, is dat zwart geen 17. (33-39) moet spelen omdat hij remise kan maken op dat moment.17. (33-50) 30-24 (50-39!) 23-41 (39-25) 41-32 (48) 24-19 (4-9!)=.

White played 33-22 at move 13. See the diagram below. Another try would be 34-30. This would be winning, if Black did not have a surprising reply.
Wit speelde 33-22 als 13e zet. Zie het volgende diagram. Een andere poging zou 34-30 kunnen zijn. Dit zou winnen, als zwart het verrassende antwoord niet had.34-30 (23-29!!) 33 x 24 (3-25!)=.

Finally a third attempt of White to win, starting again from the position of the first Applet. This variant also explains why the move (8-12!) is the only way to force a draw.
Tot slot nog een winstpoging van wit, vanaf dezelfde positie als de eerste Applet. Deze variant verklaart ook waarom de zet (8-12) de enige manier is om remise te maken.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK1,15,30,39,44,49:B4,5,8,13,22,28,35,41,45"] 1. 1-18 35x24 2. 18x20 8-12 3. 44-40 45x43 4. 49x38 4-10 5. 15x4 28-32 6. 4x7 32x43 *


These variants are a demonstration of the complexity and beauty of our game and contain a practical majority endgame, but what is the relevance for draughts-composers? Well, these variants are part of a composition. Not the main part, because a composition is as a rule supposed to be winning. So we have to look at which moment of the solution White missed the winning moves. When playing the Applet we come to the point where White has the choice between 25 x 1 or 25 x 3. That is the moment where White misses the win by playing 25 x 1, as proven by all the variants given above. The way to win is 25 x 3 with a solution containing only one way to win. The solution is rather surprising, but does not have a thematic final position. The fully thematic solutions are found in the main variant.

Deze varianten zijn een demonstratie van de complexiteit en de schoonheid van ons spel en laten een praktisch overmachts-eindspel zien. Maar in hoeverre zijn ze relevant voor liefhebbers van de damproblematiek? Ze zijn een deel van een compositie. Niet het belangrijkste deel, want een compositie wordt als regel geacht winnend te zijn. We moeten dus kijken naar waar wit de winnende zetten heeft gemist. Bij het spelen van de Applet komt het punt waar wit kan kiezen tussen 25 x 1 of 25 x 3. Dat is het moment waar wit de winst mist als 25 x 1 wordt gespeeld, zoals de varianten hierboven aantonen. De manier om te winnen is 25 x 3 met een oplossing die slechts op één manier te winnen is. De oplossing is nogal verrassend, maar heeft geen scherpe slotstand. De volledig scherpe varianten vindt men in de hoofdvariant.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W15,24,25,29,30,33,39,40,42,44,49:B4,5,7,8,13,18,19,22,23,28,32,35,K47"] 1. ... 23x45 2. 42-37 47x20 3. 25x3 32x41 4. 3-9 35x24 5. 9x20 4-9 6. 20x3 28-33 7. 39x28 45-50 8. 28-23 50x19 9. 3-14 19x10 10. 15x4 *


Before playing the Applet with the main variant, the climax of the solution is shown by a diagram. It is about a very rare moment of combining two totally different thematic variants. A sudden death and a very fine endgame composed long ago by Meier, as far as I know. The first variant is of course (35 x 24) 27 x 9 (4 x 13) 15-10 ( 5 x 14) 3 x 19. The other variant is not (24 x 31) 3-20 (35 x 24) 20 x 19 because White lands exactly on a wrong place of the main line, so that (4-9!!) gives a draw! Again we have a surprising false solution. The right solution is given by the Applet.

Voordat de Applet met de hoofdvariant wordt gespeeld, wordt eerst de climax van de oplossing getoond met een diagram. Het betreft een tijdens het slagspel uitzonderlijke combinatie van twee totaal verschillende varianten. Een naturel en een heel mooi motief van Meier, voor zover ik weet. De eerste variant is natuurlijk (35 x 24) 27 x 9 (4 x 13) 15-10 ( 5 x 14) 3 x 19. De andere variant is niet (24 x 31) 3-20 (35 x 24) 20 x 19 want wit landt precies op een verkeerd veld van de lange lijn, waardoor (4-9!!) de remise brengt. Wederom een verrassende schijnoplossing. De Applet laat de goede opslossing zien.Now is the time to present the composition in its full splendour. I give the solution without further comments, because everything was explained above.

Nu is het tijd de compositie in zijn volle pracht te laten zien. Ik geef de oplossing zonder verder commentaar, omdat alles hierboven al is toegelicht.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,24,25,30,31,33,34,39,40,41,44,48,49:B4,5,7,8,13,16,18,19,22,23,28,32,35"] 1. 34-29 16x47 2. 48-42 23x43 3. 49x27 47x45 4. 44-40 45x20 5. 25x3 22x31 6. 3-26 35x24 7. 26x11 24-29 8. 11-39 5-10 9. 39-25 29-33 10. 25-9 4x13 11. 15x4 13-19 12. 4-10 19-24 13. 10-15 24-29 14. 15-20 29-34 15. 20x38 34-40 16. 38-33 40-45 17. 33-50 *


An article in "De Problemist" of June 2015 explains how this composition was brought about, by standing improvement of the composition till the final result shown in this Blog was achieved.

Een artikel in De Problemist van Juni 2015 legt uit hoe deze compositie tot stand gekomen is, na het steeds verder verbeteren van de compositie tot het eindresultaat werd bereikt dat in deze Blog te zien is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten