zaterdag 1 augustus 2015

Computer Olympiad 2015 Draughts Championship

A separate MS Word article, distributed to the readers of my Blog, describes the organisation of the Computer Olympiad 2015 held at the University of Leiden, The Netherlands. Many different mind sports programs participated, with programmers from all over the world. The article gives details about the Draughts Championship that, with 12 particpating programs, was the largest tournament of the Computer Olympiad. The MS Word article gives the names of the programs and of the programmers / operators, as well as the final results.
The Blog article you find here is about the games with a selection made in such a way that all participating programs are involved. The idea is to illustrate the difference in strength of the programs, from rather low to world championship level.

We start with the final part of the game between the two programs finished at the low end of the list of competitors, Cerberus and Slagzet. It is not a surprise that the game contains a number of errors by the programs. Slagzet first missed the winning move (22-28!), finally made it even worse by playing after 33-29 the unlucky move (9-13??). Cerberus did not miss the opportunity to win.
Leo Nagels and I are organizing Computer Draughts tournaments over more than 25 years now. One of the goals is to contribute to the development of draughts programs. For a new program like Slagzet there is a lot to learn during such a tournament. In particular because, as opposed to draughts played by humans, there are open discussions between the programmers during the games.
Maurits Meijer, the author of Slagzet, also contributed to the tournament by organizing the draughts-boards and clocks.


Een apart MS Word artikel, gezonden naar de lezers van mijn Blog, beschrijft de Computer Olympiade 2015 georganiseerd door de Universiteit te Leiden. Een groot aantal verschillende denksporten namen deel met programeurs vanuit de hele wereld. Het Dam-Kampioenschap, met 12 deelnemende programma´s het grootste toernooi van de Computer Olympiade, krijgt daarbij bijzondere aandacht. Het MS Word artikel geeft de namen van de programma´s en van de programmeurs /operators, alsmede de einduitslag.
Het Blog artikel dat je nu ziet gaat over een selectie van partijen zodanig dat van ieder programma wat te zien is. Het idee is het verschil in speelsterkte te tonen, vanaf betrekkelijk laag niveau tot en met wereldkampioenschaps sterkte.

Wij beginnen met het laatste deel van de partij tussen de twee programma´s die onderaan de ranglijst geeindigd zijn, Cerberus en Slagzet. Het is niet onverwacht dat de partij een aantal fouten van de programma´s laat zien. Slagzet mist eerst de winst door (22-28!), maakte het tenslotte nog erger door na 33-29 de ongelukkige zet (9-13??) te spelen. Cerberus miste de gelegenheid om te winnen niet.
Leo Nagels en ik organiseren Computer damtoernooien al meer dan 25 jaar. Een doel is bij te dragen aan de ontwikkeling van dam-programma´s. Voor een nieuw programma zoals Slagzet valt er er veel te leren gedurende zo een toernooi, in het bijzonder omdat, in tegenstelling bij dammen door mensen, er open discussies tijdens de partijen tussen de programmeurs plaatsvinden.
Maurits Meijer, de auteur van Slagzet, droeg ook bij tot de organisatie door het zorgen voor damborden en klokken.

Cerberus-Slagzet
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W30,35,36,37,38,41,44,50:B3,4,8,14,17,22,26,27"] 1. ... 8-13 2. 37-32 17-21 3. 44-39 14-19 4. 41-37 4-10 5. 30-24 19x30 6. 35x24 10-14 7. 50-44 13-18 8. 39-33 14-19 9. 24x13 18x9 10. 33-29 9-13 11. 29-24 13-18 12. 24-20 3-9 13. 44-39 18-23 14. 39-33 9-13 15. 20-15 *


GWD finished at place 10. Slagzet played the game against GWD quite well, but with 32-28, x 28, instead of the much safer 30-25, he came into trouble. GWD continued strongly with a well deserved victory resulting.

GWD eindigde op plaats 10. Slagzet speelde de partij tegen GWD behoorlijk goed, maar met de zet 32-28, i.p.v. het veel veiliger 30-25, kwam hij in moeilijkheden. GWD vervolgde sterk met een verdiende overwinning als resultaat.

Slagzet-GWD
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W30,32,34,37,40,41,45,47,49:B6,7,10,12,15,16,19,20,23"] 1. 32-28 23x32 2. 37x28 20-25 3. 41-37 10-14 4. 49-44 12-18 5. 40-35 16-21 6. 37-31 7-11 7. 44-39 14-20 8. 47-41 11-17 9. 41-37 18-23 10. 37-32 23-29 11. 34x14 25x43 12. 14x25 43-49 *


The next participant is a special one. Andrew Lin from Seatle, USA, with his program Deep Nikita, is a professional from Microsoft. For further information see the MS Word article. It was the first time that he participated in a world-class Draughts competiton. One of his best games was against Cerberus. Enjoy the attacking style. He finished as 9th.

De volgende deelnemer is een bijzondere. Andrew Lin uit Seatle, USA, met zijn programma Deep Nikita, is een professional van Microsoft. Voor meer informatie zie het MS Word artikel. Het was de eerste keer dat hij deelnam aan een damtoernooi van wereldklasse. Een van zijn beste partijen was die tegen Cerberus. Geniet van de aanvallende stijl. Hij eindigde als 9e.

Deep Nikita-Cerberus
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W24,29,32,33,34,37,39,42,44,47:B1,6,7,9,11,13,15,18,25,26"] 1. 42-38 18-22 2. 47-42 11-17 3. 33-28 22x33 4. 39x28 13-18 5. 24-19 7-12 6. 44-40 9-14 7. 19x10 15x4 8. 32-27 1-7 9. 29-23 18x29 10. 34x23 25-30 11. 38-32 30-35 12. 40-34 6-11 13. 23-19 4-9 14. 27-21 11-16 15. 42-38 16x27 16. 32x21 7-11 17. 38-32 *


Gradually we come to the programs participating successfully since the early start of the computer draughts tournaments. Tornado is one of those and with the next game he proves to be too strong for the newcomer Deep Nikita. This one applies a very original, but wrong defense with 44-39, 33-29. For Tornado it was not at all difficult to win.

Geleidelijk komen wij bij de programma´s die successvol deelnamen sinds het vroege begin van de computer-damtoernooien. Tornado is er één van en met de volgende partij bewijst hij te sterk te zijn voor de nieuweling Deep Nikita. Deze past een heel originele maar verkeerde verdediging toe, met 44-39, 33-29. Tornado wist daar wel raad mee.

Deep Nikita-Tornado
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W27,28,30,31,32,37,38,39,41,42,44,46,48:B1,3,5,6,12,13,14,15,16,19,21,23,26"] 1. ... 23-29 2. 48-43 6-11 3. 30-25 15-20 4. 39-33 29-34 5. 44-39 20-24 6. 39x30 24x35 7. 33-29 12-18 8. 29-24 19x30 9. 25x34 13-19 10. 41-36 19-24 11. 43-39 24-30 12. 34x25 35-40 13. 27-22 18x27 14. 31x22 40-45 *


TD King was also successful at many previous tournaments. His game against Cerberus proves the quality of his program. In fact the result was already clear at the moment the Applet starts. TD King reached place 7, a sign that this competition was tough.

TD King had ook veel succes bij vorige toernooien. Zijn partij tegen Cerberus bewijst de kwaliteit van zijn programma. Het resultaat was eigenlijk al duidelijk aan het begin van de Applet. TD King bereikte plaats 7, een teken dat dit toernooi heel sterk bezet was.

Cerberus-TD King
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W26,35,36,38,39,40,41,44,45,48:B2,4,9,10,12,14,18,23,25,27"] 1. ... 23-28 2. 41-37 9-13 3. 38-33 18-22 4. 40-34 13-18 5. 48-42 14-19 6. 35-30 10-15 7. 37-31 18-23 8. 33-29 2-7 9. 29x18 12x23 10. 42-38 28-32 11. 26-21 32x43 12. 39x48 27x16 *


The program Dam 2.2. by Harm Jetten is very well known. Now he came with a new program called Moby Dam. It finally shared place 5 and 6 with Dragon. The game against Deep Nikita is also an example of a clear difference in strength between the two programs. Moby Dam does not only win very convincingly, but also concludes with a nice combination.

Het programma Dam 2.2. van Harm Jetten is heel bekend. Nu kwam hij met een nieuw programma genaamd Moby Dam. Het eindigde op een gedeelde plaats 5 en 6 met Dragon. De partij tegen Deep Nikita is nog een voorbeeld van een duidelijk verschil in speelkracht tussen de twee programma´s. Moby Dam wint niet alleen heel overtuigend, maar besluit ook met een leuke combinatie.

Moby Dam-Deep Nikita
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,30,31,32,33,35,36,38,45,47,48,49:B7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,24"] 1. 47-42 15-20 2. 31-26 17-22 3. 32-27 22x31 4. 36x27 18-23 5. 38-32 13-18 6. 42-38 7-11 7. 33-28 11-17 8. 49-43 17-21 9. 26x17 12x21 10. 28-22 8-13 11. 38-33 21-26 12. 22-17 10-15 13. 33-28 23-29 14. 45-40 29-34 15. 30x39 24-29 16. 17-11 16x7 17. 28-23 19x37 18. 48-42 37x48 19. 39-34 48x30 20. 25x1 *


The next game contained a big suprise. Dragon is a very strong program, in addition to that the only one participating with a 8 piece endgame database. It was considered as one of the favourites for winning this tournament and indeed has not lost one game. It was clear that he should win against Slagzet. He did reach a winning position after executing an original forcing. However, at the very end something went wrong. His endgame database showed that there was not any doubt left that his position was winning and after every move the position remained so according to the database. However, the program could not find the right moves in order to finalize the end game, because the program repeated his moves, instead of finding the way to proceed.
Finally the referee ( happens to be me) has to decide that the game was a draw, because of the repeating moves. Immediately after this game Michel Grimminck found the bug of the program and repaired it so that it will never happen again!

De volgende partij bracht een grote verrassing. Dragon is een heel sterk programma, heeft bovendien een 8 stukken eindspel database. Het programma was een van de grote kanshebbers voor de titel van dit toernooi en verloor dan ook geen enkele partij. Het was duidelijk dat hij zou winnen tegen Slagzet. Dragon bereikte als snel een gewonnen positie na de uitvoering van een originele forcing. Echter, aan het eind ging er iets fout. Zijn eindspel database liet zien dat er geen enkele twijfel meer was dat hij gewonnen stond en na iedere zet die hij deed werd dit nog steeds door de database bevestigd. Echter het programma kon de juiste zetten niet vinden die het eindspel konden afronden, omdat het programma zijn zetten herhaalde, in plaats van de goede richting te vinden om verder te komen.
Tenslotte moest de scheidsrechter (dat was ik overigens) besluiten dat de partij remise was, vanwege de herhaling van zetten. Onmiddellijk na de partij vond Michel Grimminck de Bug en herstelde deze zodat het nooit meer gebeuren zal!

See the forcing with 33-28!! and the repeating moves after 7-1 (32-49). Also notice 44-40, 43-39, 49 x 38 in order to reach a 8 piece endgame data base position.
Zie de forcing 33-28!! en de herhaling van zetten vanaf 7-1 (32-49). Zie ook 44-40, 43-39, 49 x 38 om direct een 8 stukken eindspel database positie te bereiken.

Dragon-Slagzet
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W26,27,30,31,32,33,35,36,38,44,47,48,49,50:B2,3,4,5,11,13,14,16,17,18,19,20,23,24"] 1. 33-28 20-25 2. 48-43 25x34 3. 27-21 16x27 4. 32x12 18x7 5. 38-33 23x32 6. 31-27 32x21 7. 26x6 7-11 8. 6x17 2-7 9. 36-31 34-40 10. 33-28 40-45 11. 31-26 24-29 12. 28-22 5-10 13. 26-21 7-12 14. 17x8 13x2 15. 44-39 2-7 16. 21-16 7-12 17. 16-11 14-20 18. 11-6 20-25 19. 39-34 29x40 20. 35x44 19-24 21. 6-1 10-15 22. 1x20 15x24 23. 44-40 45x34 24. 43-39 34x43 25. 49x38 25-30 26. 22-17 3-8 27. 17-11 30-34 28. 11-6 24-29 29. 38-32 34-39 30. 6-1 29-34 31. 1x45 39-43 32. 32-27 43-49 33. 27-22 49-16 34. 45-40 8-13 35. 22-17 13-19 36. 40-34 19-24 37. 47-42 16-27 38. 42-37 27-9 39. 17-11 9-25 40. 34-7 25-14 41. 37-31 14-32 42. 7-1 32-49 43. 1-7 49-38 44. 7-1 38-16 45. 11-6 16-21 46. 1-7 21-16 47. 7-1 16-38 48. 1-7 38-16 49. 7-1 16-38 50. 1-7 38-16 *


Sjende Blyn is also a well known program now and one of the strongest programs as well. During this tournament it did not lose one game. I come back to that later. Sjende Blyn reached place 4. The win against GWD seems to be obvious, hard to find where GWD did something wrong.

Sjende Blyn is ook een bekend programma geworden en ook een van de sterkste. In dit toernooi verloor het geen enkele partij. Daar kom ik later op terug. Sjende Blyn bereikte plaats 4. De winst tegen GWD lijkt vanzelfsprekend, moeilijk te zien waar GWD iets fout doet.

GWD-Sjende Blyn
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W22,25,30,35,36,37,38,39,40,45,48:B3,9,11,13,14,15,16,19,23,24,26"] 1. ... 3-8 2. 48-43 24-29 3. 39-33 8-12 4. 33x24 12-18 5. 22-17 11x22 6. 40-34 16-21 7. 38-32 21-27 8. 32x21 26x17 9. 34-29 23x34 10. 30x39 19x30 11. 25x34 14-19 12. 34-30 19-23 13. 39-33 15-20 14. 45-40 20-25 15. 40-34 23-28 16. 33-29 13-19 17. 29-24 19-23 18. 37-31 17-21 19. 43-39 21-27 20. 24-20 25x14 21. 30-24 9-13 22. 34-30 13-19 23. 24x13 18x9 *


JDraughts did not play at the computer tournaments for many years, but made his comeback at the Computer Olympiad 2015. A very convincing comeback because he reached 16 points, the same as number two Damage, but only got the bronze medal because of the Sonnenborg Berger system. We see a splendid victory against GWD. White could have played 48-43, but that seems to be not so attractive because of (18-22) 38-33 (14-20) 28-23 (13-18, 26-31, 21-26, 16 x 49). So White played 48-42. J Draughts won the game after a few powerful moves.

JDraughts heeft jaren niet meer meegedaan met de computer toernooien, maar maakte zijn comeback bij de Computer Olympiade 2015. Een heel overtuigende comeback want hij behaalde 16 punten, even zoveel als nummer twee Damage. Hij kreeg slechts de bronzen medaille vanwege het Sonnenborg Berger systeem. Wij zien een prachtige overwinning op GWD. Wit kon ook 48-43 spelen, maar dat lijkt niet aantrekkelijk vanwege (18-22) 38-33 (14-20) 28-23 (13-18, 26-31, 21-26, 16 x 49). Wit speelde daarom 48-42. JDraughts won na een paar krachtige zetten.

GWD-JDraughts
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W24,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40,45,48:B2,3,4,8,13,14,15,16,17,18,21,25,26"] 1. 48-42 18-22 2. 39-33 14-20 3. 28-23 22-27 4. 33-28 3-9 5. 23-19 8-12 6. 19x8 2x13 7. 35-30 4-10 8. 40-35 13-18 9. 28-23 9-13 10. 45-40 10-14 11. 36-31 27x36 *


Damage also revised his program, but invested in hardware as well. It is not usual to measure the power of a computer in kilograms, but you will believe that his computer of 30 Kg is very powerful. Damage was also a favorite and confirmed it with his second place with 16 points. The game against Tornado is of special interest, because Damage reached an unusual majority position with a King of Black and White quite a number of moves away from promotion. A nightmare for players, but it proved not to be a problem at all for the computer program. Please notice that both 38-33 and 27-22 are the only winning moves!!

Damage heeft zijn programma ook aangepast, maar investeerde tevens in hardware. Het is niet gebruikelijk de kracht van een computer in kilos uit te drukken, maar jullie zullen kunnen geloven dat zijn computer van 30 kg heel krachtig is. Damage was ook favoriet en bevestigde dit met 16 punten. De partij tegen Tornado is interessant, omdat Damage een ongebruikelijke overmachtsstand bereikte met een zwarte dam en wit nog een flink aantal zetten van de damlijn weg. Een nachtmerrie voor een speler, maar voor het computer programma bleek het helemaal geen probleem te zijn. In het eindspel zijn zowel 38-33 als 27-22 de enige zetten die winnen!!

Damage-Tornado
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W27,28,32,34,35,37,38,39,40,43,45,47:B1,8,12,13,15,16,18,19,20,21,25,26"] 1. 28-22 1-6 2. 22-17 19-24 3. 34-30 25x34 4. 39x19 13x24 5. 40-34 18-23 6. 47-41 23-28 7. 32x23 21x32 8. 37x28 12x21 9. 34-30 24-29 10. 23x34 26-31 11. 28-22 21-26 12. 41-36 31-37 13. 30-25 20-24 14. 22-17 26-31 15. 36x27 37-41 16. 38-33 24-29 17. 33x24 41-46 18. 27-22 46-32 19. 34-29 32x49 20. 22-18 16-21 21. 17x26 6-11 22. 29-23 11-16 23. 45-40 15-20 24. 25x14 49-27 25. 24-20 27x13 26. 20-15 13-27 27. 14-10 27-4 28. 40-34 8-12 29. 10-5 12-17 30. 23-18 4x22 31. 5-23 22-33 32. 15-10 33-22 33. 10-4 *


The very convincing winner of the Computer Olympiad 2015 Draughts is the program Scan from Fabien Letouzey, France, with the fantastic score of 18 points in 11 rounds. We knew that he also is the author of a famous chess program, but we did not know about the real strength of his draughts program. The game shown here is only one example of the strength of Scan. Within a few moves the position of GWD is hopeless. More than that, after most of the possible Black moves White can win in several ways. Scan builds a position that is solid and flexible at the same time. This is playing draughts at a very high level. The program has some features that bring new dimensions to computer programming, not only for mind sports.

De zeer overtuigende winnaar van de Computer Olympiade 2015 Dammen is het programma Scan van Fabien Letouzey, Frankrijk, met de fantastische score van 18 punten uit 11 partijen. Wij weten dat hij ook de auteur is van een beroemd schaakprogramma, maar wij wisten niet hoe sterk zijn damprogramma is. De partij die hier getoond wordt is slechts één voorbeeld van de speelkracht van Scan. Binnen een paar zetten is de stand voor GWD hopeloos. Meer dan dat, na de meeste van de mogelijke zwarte zetten kan wit zelfs op meer dan één manier winnen. Scan bouwt een positie op die zowel solide als flexibel is. Dat is dammen op een heel hoog niveau. Het programma heeft eigenschappen die nieuwe dimensies geeft aan programmeren, niet alleen voor denksporten.

Scan-GWD
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,30,31,32,33,35,41,42,43,48:B3,5,6,8,9,11,14,15,17,23"] 1. 33-28 23-29 2. 41-37 17-21 3. 42-38 21-26 4. 31-27 8-13 5. 43-39 14-20 6. 25x14 9x20 7. 39-34 29x40 8. 35x44 5-10 9. 38-33 3-8 10. 30-25 10-14 11. 33-29 11-16 12. 44-39 13-19 13. 48-43 6-11 14. 43-38 8-12 15. 38-33 19-24 16. 29-23 12-17 17. 23-18 17-21 18. 28-22 *


This tournament proved what we expected to happen soon. The best draughts programs become unbeatable. All the best five draughts programs of this Computer Olympiad did not lose any game. Together they played 55 games without any defeat. Not only they will not lose against other progams, it is very unlikely that they will lose against human players including the World Champion. In a match against very strong players they will not lose one game and occasionally win one or more games. In other words the computer programs are definitely stronger now than the best players. This is not a real problem, the game remains very interesting for players and the programs will discover new beautiful aspects of the game.

Dit toernooi heeft bewezen wat wij al langer verwacht hadden. De beste damprogramma´s worden onverslaanbaar. Al de vijf besten van dit damtoernooi tijdens deze Computer Olympiade verloren geen enkele partij. Samen speelden ze 55 partijen en geen daarvan verloren ze. Ze zullen niet alleen niet verliezen tegen andere programma´s, het is ook zeer onwaarschijnlijk dat ze verliezen tegen dammers, ook niet van de Wereldkampioen. In een match tegen sterke spelers zullen ze geen enkele partij verliezen en af en toe een of meer partijen winnen. Met andere woorden de computerprogramma´s zijn nu sterker dan de beste spelers. Dit is geen echt probleem, het spel blijft heel interessant voor spelers en de programma´s zullen nieuwe mooie nieuwe aspecten van het spel ontdekken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten