donderdag 31 juli 2014

The Mirror Variation

My previous article is based upon the final 26 x 42, 42-24, 35 x 24. The mirror variation is 25 or 30 x 43, 43-27, 36 x 27.
The first Applet of this next article contains the main variant of my first attempt to reach the mirror variation. This main variant is correct, but did not fully satisfy my goals. This will be explained later.

Mijn vorige artikel gaat over het slot 26 x 42, 42-24, 35 x 24. De gespiegelde versie is 25 of 30 x 43, 43-27, 36 x 27.
De eerste Applet van dit volgende artikel laat de hoofdvariant zien van mijn eerste poging de gespiegelde variatie te bereiken. Deze hoofdvariant is in orde, maar bracht niet helemaal wat ik wilde. Zoals ik later toelicht.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,27,34,36,37,44,48,49:B13,14,16,17,18,28,30,38"] 1. 49-43 38x29 2. 25x21 28-33 3. 48-43 13-19 4. 21-17 19-24 5. 17-12 24-30 6. 12-8 30-34 7. 8-3 33-39 8. 3x25 39x48 9. 25x43 48x13 10. 43-27 13x31 11. 36x27 *


Before playing the second important variant it is good to know that two other attempts of Black to reach a draw fail. White has to play very precisely. See below, starting from the position after the combination.
- (28-33) 48-43 (13-18) 21-17 (14-20) 27-21! (16 x 27) 17-11 (20-24) 11-7 (24-29) 7-2! (29-34) 2-11! (34-39) 43 x 34 (33-38) 11-16! w+.
- (28-33) 48-43 (14-20) 21-17 (20-24) 17-12 (13-18) 12 x 23 (24-30) 36-31! (30-34) 43-38! (33 x 42) 37 x 48 w+.

Voordat de tweede belangrijke variant gespeeld wordt is het goed om te weten dat andere pogingen van zwart de remise te bereiken ook falen. Wit moet wel heel precies spelen. Zie hierboven, te beginnen met de positie na de combinatie.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W21,27,36,37,48:B13,14,16,28"] 1. ... 28-33 2. 48-43 14-20 3. 21-17 20-24 4. 17-12 24-29 5. 12-7 29-34 6. 7-2 33-39 7. 2x30 39x48 8. 30x43 48x13 9. 43-27 13x31 10. 36x27 *


This looks very good, two variants with the climax at the end. However, let us have a look at the position after 5. (24-29).
Dit ziet er heel goed uit, twee varianten met de climax aan het einde. Laten wij echter de positie na 5. (24-29) bekijken.Unfortunately there is a second solution! With the Black 16 on 26 there are even two second solutions!!
Helaas is er een bij-oplossing! Met de zwarte 16 op 26 zijn er zelfs twee bij-oplossingen!!

- 12-7 (29-34) 7-1 (33-39) 1 x 45! (39 x 48) 27-22 w+.
- 16 ---> 26: 12-7 (29-34) 43-38! (33 x 22) 7-2 w+.

These second solutions of the variant can be avoided by replacing the Black on 13 to 19. But then, as you can see above, both 12-8-2 and 12-7-2 lead to the same win. This is called a dual. So we come to the conclusion that it is impossible to combine these two variants 3 x 25 x 43 and 2 x 30 x 43 in one composition, at least without second solution or dual. Because the 2 x 30 is the most spectacular part of both I switched my goal into trying to find a fully sharp composition with the 2 x 30 climax. The two next Applets show the result.

Deze bij-oplossingen van de variant kunnen vermeden worden door de zwarte van 13 naar 19 te verplaatsen. Maar dan, zoals je hierboven zien kan, leiden zowel 12-8-2 als 12-7-2 tot dezelfde winst. Dit wordt een dual genoemd. Zo komen we tot de conclusie dat het onmogelijk is deze twee varianten 3 x 25 x 43 en 2 x 30 x 43 in één compositie te verenigen, althans zonder bij-oplossing of dual. Omdat de 2 x 30 de meest spectaculaire van de twee is, heb ik mijn doel zo bijgesteld dat ik probeer een volledig scherpe compositie met de 2 x 30 climax te bereiken. De volgende Applets laten het resultaat zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,30,31,36,37,43:B8,14,19,26,33"] 1. 22-18 14-20 2. 31-27 20-25 3. 18-13 25x34 4. 13x2 33-39 5. 2x30 39x48 6. 30x43 48x13 7. 43-27 13x31 8. 36x27 *


A nice extra is that Black cannot avoid the 2 x 30 effect, because of the variant given below.

- 22-18 (14-20) 31-27 (20-24) 30-25 (24-29) 18-13 (29-34) 13 x 2 (33-39) 2 x 30 etc.

Een leuk detail is dat zwart het 2 x 30 effect niet kan ontlopen, zie de variant hierboven aangegeven.

The next miniature brings the ultimate effect. Now we have two fully thematic variants after the surprising 41-36!!. See the Applet and the diagram below the Applet.

De volgende miniatuur brengt het ultieme effect. Nu zijn er twee volledig scherpe varianten na de verrassende zet 41-36!!. Zie de Applet en het diagram daaronder.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,22,25,31,37,41,43:B7,8,9,10,19,26,33"] 1. 25-20 10-15 2. 31-27 15x24 3. 18-13 9x18 4. 22x11 24-29 5. 11-7 29-34 6. 41-36 19-24 7. 7-2 33-39 8. 2x30 39x48 9. 30x43 48x13 10. 43-27 13x31 11. 36x27 *
- 41-36!! (33-39) 7-2, 2 x 43, 43-27, 36 x 27.
- 41-36!! (19-24) 7-2 (33-39) 2 x 30!! (39 x 48) 30 x 43 , 43-27, 36 x 27.

Another funny, een andere leuke, variant is:

- 41-36!! (34-40) 7-2! (19-23) 2-7! (26-31) 7 x 45! (31 x 42) 45-50! (42-48) 50 x 28! (48 x 31) 36 x 27. Also , ook , 7 x 47.

These sensational variants are forced as well from the initial position after 25-20 (10-14).

Deze sensationele varianten worden ook afgedwongen vanaf de aanvangsstand na 25-20 (10-14).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten