dinsdag 3 juni 2014

Memories / Herinneringen

Studying games you played long ago is not always only a pleasure, at least in my case. Most of us will find a large number of wrong moves, if not real stupid. It takes a while before you can laugh about yourself. Fortunately our game is so beautiful that it brings a lot of surprises. Sometimes you can be even fully satisfied about a game, still years later. Some of your games you will remember forever, though played very many years ago.

Partijen bekijken die je lang geleden gespeeld hebt is niet altijd alleen maar leuk, tenminste in mijn geval. Velen van ons zullen een groot aantal slechte zetten vinden, soms zelfs rampzalige. Het duurt even voordat je om jezelf kan lachen. Gelukkig is ons spel zo mooi dat het steeds weer verrassingen geeft. Soms kan je zelfs vol tevreden zijn over een partij, zelfs jaren later nog. Je zult je vast wel enige partijen herinneren die je heel lang geleden gespeeld hebt.

The first example I give is a rather complicated so that it requires three Applets to explain. My opponent was Theo Tielrooij. He was well known for his attractive style of playing. Each year a tournament is organized in Haarlem that bears the name of Theo Tielrooij in commemoration.
Theo with Black considered first to play (8-13). The first Applet shows why he did not play it. Obviously in such a position he wanted to win. This was my goal as well, so I was pleased that he played what he did. Anyway, the (8-13) variant is quite unusual.

Het eerste voorbeeld is enigzins gecompliceerd. Er zijn drie Applets nodig om de belangrijkste mogelijkheden te laten zien. Mijn tegenstander was Theo Tielrooij. Hij was bekend vanwege zijn attractieve speel-stijl. Jaarlijks wordt het Theo Tielrooij toernooi georganiseerd door de Haarlemsche Damclub ter nagedachtenis.
Theo overwoog (8-13) te spelen. De eerste Applet laat zien waarom hij dat niet speelde. De positie ziet er naar uit dat hij wilde winnen. Dat wilde ik ook en daarom was ik blij met wat hij speelde. Hoe dan ook, de zet (8-13) laat een zeer ongebruikelijke afwikkeling zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,45,46,48,49:B2,3,4,6,8,9,11,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,29"] 1. ... 8-13 2. 37-31 26x37 3. 42x31 21-26 4. 27-22 26x37 5. 32x41 18x27 6. 48-42 23x32 7. 34x23 19x37 8. 30x10 32x43 9. 41x12 43-48 10. 40-34 48x30 11. 35x24 9-14 12. 10x8 2x13 13. 46-41 11-17 14. 12x21 16x27 15. 49-43 *


It is understandable that Theo decided to play (9-13). However, it proved to be a fatal error. Before giving the moves that were actually played in the game, the next Applet proves that there was no escape either when Black had played (17-22) as fourth move instead of (18-22).
Het is te begrijpen dat Theo besloot om (9-13) te spelen. Het bleek echter de verliezende zet te zijn. Voordat het partij-verloop wordt getoond, wordt in de volgende Applet aangegeven waarom zwart met (17-22) als vierde zet in plaats van (18-22) ook niet kon ontsnappen.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,45,46,48,49:B2,3,4,6,8,9,11,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,29"] 1. ... 9-13 2. 37-31 26x37 3. 32x41 21x32 4. 28x37 17-22 5. 37-32 22-28 6. 33x22 18x27 7. 32x21 16x27 8. 42-37 13-18 9. 38-33 29x38 10. 43x21 11-16 11. 34-29 16x27 12. 29x9 3x14 *


See for the moves of the game the next Applet. One more remark to be complete: Instead of (4-9) at the fifth move (22-28, 17 x 37) 41 x 32 would be winning for White as well.

Zie voor de zetten die in de partij gespeeld werden de volgende Applet. Volledigheidshalve nog dat i.p.v (4-9) als vijfde zet ook (22-28, 17 x 37) 41 x 32 gewonnen is voor wit.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,45,46,48,49:B2,3,4,6,8,9,11,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,29"] 1. ... 9-13 2. 37-31 26x37 3. 32x41 21x32 4. 28x37 18-22 5. 37-32 4-9 6. 25-20 14x25 7. 32-28 23x32 8. 34x14 9x20 9. 38x9 25x34 10. 40x29 3x14 11. 43-38 *


Another nice memory is my game against T. Wemer, played in 1980. With his 26-21? he gave me the opportunity to execute a forcing with a sacrifice included.
Een andere partij die ik mij herinner is die tegen T.Wemer, gespeeld in 1980. Met zijn 26-21? gaf hij mij de gelegenheid een forcing uit te voeren waarin ook nog een offer voorkomt.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W16,21,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,49:B3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,22,23,25,28,29"] 1. ... 11-17 2. 31-26 29-33 3. 38x29 22-27 4. 42-38 27-31 5. 36x27 28-33 6. 39x28 7-11 7. 16x7 12x1 8. 21x12 18x7 9. 29x18 13x22 *


The next games are from the Championship of Noord-Holland (Amsterdam. Haarlem, Alkmaar, etc.). Long ago 1959. In the fities and sixties the Championship of Noord-Holland was considered on average stronger than the Dutch Championship, with players such as:
- Wim de Jong (several times Dutch Champion), Wim van der Sluis, Baris Dukel, Henk Laros, Jan Metz, Piet van Heerde, Henk Beeke, Alex den Doop, Theo Tielrooij, Ed Holstvoogd and from 1963 on Ton Sijbrands. Ton lost two games in 1963 at this championship! Later of course he was close to unbeatable.

De volgende partijen zijn van het Kampioenschap van Noord-Holland in 1959. In de vijftiger en zestiger jaren werd het Kampioenschap van Noord-Holland gemiddeld sterker beschouwd als het Kampioenschap van Nederland met spelers zoals hierboven opgesomd. Ton Sijbrands verloor tweemaal toen hij in 1963 voor de eerste keer aan dit kampioenschap meedeed. Later overkwam hem dat natuurlijk zeer zelden.

The game against R. Berk had a thunderous final. It was a nice game anyway, though maybe Berk could have survived the endgame. Anyway, after (25-30) White forces the combination.
De partij tegen R. Berk had een daverend slot. Het was sowieso een mooie partij, hoewel Berk zich wellicht nog had kunnen redden in het eindspel. Na (25-30) is het in ieder geval geforceerd uit.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,27,28,29,32,37,38,39,43,44,45:B4,9,12,13,14,16,17,19,25,26,35"] 1. 27-21 16x27 2. 32x21 13-18 3. 29-24 18x20 4. 28-22 17x28 5. 38-33 26x17 6. 33x11 19-23 7. 11-6 9-13 8. 6-1 13-18 9. 1-6 20-24 10. 6-33 14-20 11. 33-47 23-29 12. 43-38 25-30 13. 37-31 4-10 14. 31-27 29-34 15. 38-33 34x43 16. 44-40 35x44 17. 27-22 18x27 18. 33-29 24x33 19. 47x25 *


After this game I was on top of the list, together with Wim de Jong. Later it went wrong as the diagram of the game against Piet van Heerde shows.
Na deze partij stond ik samen met Wim de Jong op de eerste plaats. Later ging het fout zoals het diagram van de partij tegen Piet van Heerde laat zien.I played 44-40, saw that it was wrong and gave up after two irrelevant moves. It later proved to be the reason that I missed the Dutch Championship!
Ik speelde 44-40, zag dat het fout was en gaf het na twee irrelevante zetten op. Later bleek dat ik hiermee de deelname aan het Kampioenschap van Nederland miste!

It took ten years before I got the opportunity to play against Piet van Heerde again. Though I met him several times before, also at his home. I studied at the Amsterdam University at that time.
I arranged the position a bit in order to get a nice final.

Het heeft 10 jaar geduurd voordat ik de kans kreeg weer tegen Piet van Heerde te spelen. Hoewel ik hem enige malen ontmoette, ook bij hem thuis. In die tijd studeerde ik aan de Universiteit van Amsterdam.
Ik heb de positie een beetje aangepast om zo een leuk slot te krijgen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W27,28,32,37,38,39,44,45,47,49:B6,8,9,13,16,18,20,24,26,30"] 1. 27-21 16x27 2. 32x21 26x17 3. 28-23 18x29 4. 38-33 29x38 5. 49-43 38x40 6. 45x21 24-30 7. 21-17 13-18 8. 37-32 18-23 9. 32-28 23x32 10. 47-42 *


I remember the games, but more importantly the friends, passed away long ago.

Ik herinner mij de partijen, maar belangrijker de vrienden, lang geleden gestorven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten