maandag 19 mei 2014

Victor Nicod still inspires, inspireert nog steeds

The famous position of Victor Nicod gives Black the choice between (18-23) or (19-23). After (18-23) 29 x 18 White has three ways to win, I give the two nicest. The main variant is (19-23) 28 x 19 leading to the climax 50-44 !!! the move that made Victor unforgettable.

De beroemde positie van Victor Nicod laat zwart de keus tussen (18-23) of (19-23). Na (18-23) 29 x 18 kan wit op drie manieren winnen, daarvan geef ik de twee mooiste aan. De hoofdvariant is (19-23) 28 x 19 wat leidt tot de climax 50-44 !!! de zet die Victor onvergetelijk maakte.

- (18-23) 29 x 18 (24) 12 (30) 7 (34) 1 (39) 44, 6, 50.
- (18-23) 29 x 18 (24) 13 (30) 9 (34) 4 (39) 44, 4-27 (44) 6, 50.
- (19-23) 28 x 19 (22) 14 (27) 10 (32) 5 (38) 50-44!!!

Victor NicodThe edition of DP (De Problemist) December 2001 contains an article about Nicod that I wrote, with 27 compositions of Derk Vuurboom or of me. Vuurboom made hundreds of Nicod compositions, because he was the first to find that the diagram above can be reached by many simple end games. Where different combinations can be added to each of those end games. He also considered it a challenge to bring the Black to 45, instead of already there in the initial position. The first Applet shows an example. Notice the sacrifice 45-40! and the fully sharp end game. The forcing is convincing, after (31-37) White has even two combinations, with 26-21 or 40-35.

DP van December 2001 bevat een artikel van mij over Nicod, met 27 composities van Derk Vuurboom of van mij. Vuurboom heeft honderden Nicod composities gemaakt. Hij was de eerste die uitvond dat het diagram hierboven bereikt kan worden via vele eenvoudige eindspelletjes. Waarbij op ieder van deze eindspelen weer een aantal probleem-bewerkingen mogelijk bleken. Hij vond het ook een uitdaging om ervoor te zorgen dat het zwarte stuk op 45 daar niet al in de aanvangsstand staat. De eerste Applet laat een voorbeeld zien. Let op het offer 45-40! en het volledig scherpe eindspel. De forcing is overtuigend, na (31-37) heeft wit zelfs twee combinaties, met 26-21 of 40-35.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W26,29,33,37,39,40,41,44,45,46,50:B1,5,12,13,16,20,22,24,25,30,31"] 1. 37-32 31-36 2. 26-21 16x38 3. 33x42 36x38 4. 40-34 24x33 5. 39x19 30x39 6. 44x42 20-24 7. 19x30 25x34 8. 45-40 34x45 9. 46-41 1-7 10. 41-37 5-10 11. 42-38 10-14 12. 38-33 14-19 13. 33-29 7-12 14. 37-32 12-18 15. 32-28 *


Before showing recent compositions I give you another example (out of the DP article) of how to force Black to go to 45. The surprise in my composition is the move 39-33!!

Voordat ik recente composities laat zien geef ik een ander voorbeeld (uit het DP artikel) van hoe zwart gedwongen kan worden naar 45 te spelen. De verrassing in mijn compositie is de zet 39-33!!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,21,22,27,37,39,41,43,44,47,49,50:B1,6,8,13,16,19,20,23,24,29,30,35"] 1. 22-18 13x42 2. 47x38 16x27 3. 17-11 6x17 4. 38-33 29x38 5. 43x3 24-29 6. 3x34 29x40 7. 39-33 40-45 8. 33-29 23x34 9. 44-40 35x44 10. 49x29 1-7 11. 41-37 7-12 12. 37-32 12-18 13. 32-28 *


Now is the time for the recent compositions. The first is a forcing with a very different way to reach the position after (19-23) 28 x 19. White does his very best to reach the promotion line as quickly as possible, but has to stop his strategy unexpectedly.

Het wordt nu tijd voor de recente composities. De eerste is een forcing met een heel andere manier om de positie na (19-23) 28 x 19 te bereiken. Wit doet er alles aan om zo snel mogelijk de promotielijn te bereiken, maar moet dit plan onverwachts onderbreken.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,26,27,38,39,43,49,50:B2,3,8,16,18,25,29,35"] 1. 27-21 16x27 2. 38-33 29x38 3. 43x21 8-12 4. 17x8 3x12 5. 21-17 12x21 6. 26x17 25-30 *


The last move of Black (25-30!) is a bad surprise for White, because 17-11 now appears to be a draw!

- 11? (34!,24) 6 (22!) 1 (27!) 23 (7, 31!) 43 (36!) 23 (29) 34 (41) 38 (46) =.

De laatste zet van zwart (25-30!) is een streep door de rekening van wit. Immers 17-11 blijkt nu remise te zijn! Zie boven.

However, White has another opportunity. The move 33-29! (see the Applet) is also required before White can finally proceed with the Man on 17!
Wit heeft echter nog een andere mogelijkheid. De zet 33-29! (zie de Applet) moet ook nog eerst voordat wit eindelijk weer met het stuk op 17 verder kan!

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W17,39,49,50:B2,18,30,35"] 1. 39-34 30x39 2. 49-44 35-40 3. 44x33 40-45 4. 33-29 2-7 5. 17-12 7-11 6. 12x23 11-17 7. 23-19 17-22 8. 19-14 22-27 9. 14-10 27-32 10. 10-5 32-38 11. 50-44 *


The inspiration by the brilliant invention of Victor Nicod brought another idea. I found that it is possible to extent the final with more Black pieces and still remains thematic! And the initial position of the composition does not have to suffer of it.

De inspiratie door de prachtige vondst van Victor Nicod bracht nog een ander idee. Ik ontdekte dat het mogelijk is het slot uit te breiden met meer zwarte stukken terwijl het toch scherp blijft tot en met het eind! De aanvangsstand van het probleem hoeft daaronder niet te lijden.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W26,27,29,32,33,38,43,44,49,50:B12,13,14,16,17,18,23,25,35,45"] 1. 33-28 23x34 2. 28-23 18x29 3. 38-33 29x38 4. 44-40 35x44 5. 49x29 38x49 6. 32-28 49x21 7. 28-22 17x28 8. 26x10 28-32 9. 10-5 32-38 10. 50-44 38-43 11. 44-40 45x23 12. 5x49 25-30 13. 49-43 30-35 14. 43-49 16-21 15. 49x16 35-40 16. 16-11 40-45 17. 11-50 *


The next one has even three more Blacks at the moment of 50-44!! The initial position is not so nice as the previous one, but 45 is brought to his position. Remarkable is the false solution!

De volgende heeft nog meer zwarte stukken op het moment van 50-44!! De aanvangsstand is niet zo mooi, maar het stuk op 45 wordt wel op zijn plaats gebracht. Opmerkelijk is de schijn-oplossing!

- 27-22, 28-22, 23 x 5 (23 x 45), 17-12?, 50-44 (18-23!!) 5 x 43 (45-50) 44-40 (50-22) =.

After 17-11!! both (6 x 17) and (7 x 16) lead to the same thematic solution!
Na 17-11!! volgt zowel na (6 x 17) als na (7 x 16) hetzelfde scherpe slot!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,21,27,28,29,31,32,40,46,50:B2,6,7,8,9,10,16,34,36"] 1. 27-22 16x38 2. 28-23 36x18 3. 23x5 34x45 4. 17-11 6x17 5. 50-44 38-43 6. 44-40 45x23 7. 5x49 17-21 8. 49x16 7-11 9. 16x7 2x11 10. 46-41 11-17 11. 41-37 17-22 12. 37-32 *


It is a bit a pity that not so many other composers than Vuurboom and me got insprired by Victor Nicod. Most of the few that tried were not very successful. However, K.W. Kruijswijk brought something really beautiful as an end game. I extended his composition a bit, because it brought some interesting positions, also relevant for the practical play. I consider the very smart final of Kruijswijk as the ideal conclusion of this article.

Het is een beetje jammer dat er maar weinig andere componisten dan Vuurboom en ik door Victor Nicod geinspireerd zijn. De meesten die een poging publiceerden waren niet zo succesvol. Echter, K.W. Kruijswijk bracht iets werkelijk moois als een eindspel. Ik heb zijn compositie een beetje uitgebreid, omdat enige interessante posities opleverde, die ook relevant zijn voor het praktische spel. Het slot van Kruijswijk zie ik als een fraaie afsluitng van dit artikel.

My composition has two main variants:
1. A variant relevant for the practical game. In particular because White can only win by first controlling the line 46/5, followed by forcing Black to move to (45). This is the only way to reach a standard majority endgame (4 against 2).

2. The thematic variant based upon the final of K.W.Kruijswijk. Also here Black is forced to move to (45), but what happens then is amazing. See the final Applet, where 25-20!! is the key to win.

Mijn compositie heeft twee hoofdvarianten:
1. Een variant van belang voor het praktische spel. In het bijzonder omdat Wit alleen maar kan winnen door eerst de lange lijn te bezetten, om vervolgens zwart te dwingen naar (45) te spelen. Dit is de enige manier om een standaard overmachts-eindspel te bereiken (4 tegen twee).

2. De scherpe variant gebaseerd op het slot van K.W. Kruijswijk. Ook hier wordt zwart gedwongen naar (45) te spelen, maar wat daarna gebeurd is subliem. Zie de laatste Applet, waar 25-20!! de sleutel is tot de winst.

Please do not play the first Applet automatically, but step by step. Notice that after (34-40) White cannot play 24-35 or 16-11 or 25-20, beacause of (40-44!) =. Black tries to prevent both 16-11 and 25-20. With success thanks to the threat (40-44), but only till White has reached the standard majority endgame.

Speel de eerste Applet s.v.p. niet automatisch af, maar zet voor zet. Na (30-34) kan wit geen 24-35 of 16-11 of 25-20 spelen omdat dan steeds volgt (40-44!)=. Zwart probeert zowel 16-11 als 25-20 te verhinderen. Dat lukt ook dankzij de dreiging (40-44), maar niet meer als wit de standaard overmachts-winst bereikt heeft.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,18,K24,25,49,50:B2,K4,6,34,45"] 1. 18-12 4-10 2. 12-7 2x11 3. 16x7 6-11 4. 7x16 34-40 5. 24-30 10-28 6. 30-48 28-33 7. 48-37 33-22 8. 37-19 22-17 9. 19-35 40-44 10. 49x40 45x34 11. 35-30 34-40 12. 30-35 40-45 13. 35-19 *


Preferably do not to play the last Applet automatically. Otherwise you cannot understand that 24-47 fails, which means that the surprising 25-20!! is the only way to win. This also applies for the move 11-6!, instead of 11-7?.

Het verdient ook hier aanbeveling de laatste Applet niet automatisch af te spelen. Anders ontgaat het je dat 24-47 faalt. Dat betekent dat het verrassende 25-20!! de enige winst is. Dat geldt ook voor de zet 11-6!, i.p.v. 11-7?.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,18,K24,25,49,50:B2,K4,6,34,45"] 1. 18-12 4-15 2. 25-20 15-10 3. 12-7 2x11 4. 16x7 6-11 5. 7x16 34-39 6. 16-11 39-44 7. 49x40 45x34 8. 11-6 34-40 9. 6-1 40-45 10. 50-44 *


- (45-50) 24-47! (50 x 15) 1-29 (15 x 33) 47 x 4.
- (10-37) 20-14! (37 x 10) 24-19 ! (10 x 50) 1-6!!

I hope that this article inspires other draughts-composers as well.
Ik hoop dat dit artikel ook andere problemisten inspireert.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten