zondag 23 februari 2014

Lokzetten. Pièges. Traps.

The Dutch word "Lokzet" (in French Piège) means a kind of trap, where a seemingly winning combination is offered to the opponent in the hope that he does not see the deadly reply. Long ago it was a popular genre of draughts composition and it was quite often as well applied in games in particular by strong players.
In this article we show in all cases the first move and the combination that seems to be winning. Then finding the reply is up to the reader.
The first example is a classic one. The positon after the Black combination has been an inspiration for many draughts composers. The version showed is from H.M.Roos who made a number of very nice compositions.

De Nederlandse dammers zal het woord Lokzet bekend zijn, het was vroeger nogal in de mode. Er zijn vrij veel lokzetten gecomponeerd, al dan niet door bekende componisten en er zijn ook enige mooie voorbeelden uit de wedstrijd praktijk bekend.
In dit artikel geven we steeds de eerst zet en de combinatie die winnend lijkt. Er wordt vanuit gegaan dat de lezer de weerlegging ziet.
Het eerste voorbeeld is een klassieker. De positie na de combinatie van zwart was een bron van inspiratie voor menige problemist. Gekozen is voor de versie van H.M.Roos die een aantal mooie composities op zijn naam heeft staan.

[White ""][Black ""] [FEN "W:W24,25,29,31,32,33,34,36,37,41,42,44,47,48:B3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,21,26"] 1. 29-23 15-20 2. 24x4 14-19 3. 23x14 9x20 4. 4x16 12-18 5. 25x14 17-21 6. 16x2 3-9 7. 14x3 11-16 8. 2x11 6x17 9. 3x21 16x49 *


One of the funny things of the position above after the combination is that not only Black, but also White cannot make a draw, even if he wants to. White has very many ways to loose and only one way to win.
Een van de grappige dingen van bovenstaande positie na de combinatie is dat niet alleen zwart, maar ook wit geen remise maken kan, ook al zou hij dat willen. Wit kan op veel manieren verliezen en heeft slechts één manier om te winnen.

The next trap is the move by Black (24-30). Play the combination of White and find the best defence of Black.
De volgende lokzet is de zwarte zet (24-30). Speel de combinatie van wit en vind de beste verdediging van zwart.

[White ""][Black ""] [FEN "B:W25,27,28,31,32,34,36,37,38,39,43,44,45,48,49:B2,3,4,5,6,8,12,13,14,15,16,18,19,23,24"] 1. ... 24-30 2. 27-22 18x27 3. 32x21 23x41 4. 36x47 16x36 5. 47-41 36x47 6. 25-20 47x40 7. 20x7 2x11 8. 44x2 11-17 9. 2-19 4-9 10. 19-24 9-14 11. 39-33 *


The last one of this article was sent to me by Alexey Chizhov, the ten times World Champion. The position is derived from a game of the Dutch Team Competition played 16-11-2013. His opponent was Brian Koullen, playing Black. Alexey told me about the possible trap, but did not play it in the game, because he was not sure about the result. Alexey won the game anyway. We changed the position only by moving the Black on 9 to 10 and now the trap 45-40 is Ok. The interesting thing is that it concerns a kind of Laocoon position, that looks so good for Black.

De laatste van dit artikel heeft Alexey Chizov mij toegezonden, de tienvoudige Wereldkampioen. De positie komt voort uit een partij van de KNDB Club Competitie gespeeld 16-11-2013. Zijn tegenstander was Brian Koullen, die met zwart speelde. Alexey vertelde mij over de mogelijke lokzet, maar speelde die niet in de partij, omdat hij niet zeker was over het resultaat. Alexey won de partij overigens wel. Wij hebben de positie alleen maar aangepast door 9 op 10 te zetten, waardoor de lokzet 45-40 nu correct is. Interessant is dat het gaat om een soort Laocoon positie, die er heel goed uitziet voor zwart.

[White ""][Black ""] [FEN "W:W25,26,29,30,33,36,37,39,41,43,45,46,48,49:B4,6,7,8,10,12,14,15,16,17,18,22,27,28"] 1. 45-40 27-31 2. 36x27 22x42 3. 33x22 42-47 4. 25-20 47x24 5. 20x29 14-19 *


Black is forced to play (42-47) because (14-20) or (16-21) are loosing immediately. See below for the surprising win after(16-21).
-(16-21) 26 x 8 (42-47) 39-33 (47 x 28) 25-20 (15 x 33) 43-38 (33 x 42) 48 x 37 (28 x 41) 46 x 37.
Zwart moet wel (42-47) spelen want (14-20) en (16-21) zijn op slag verloren. Zie hierboven voor de verrassende winst na (16-21)

So the question remains why 45-40 is such a convincing and original trap. Enjoy finding the answer!

Nu nog de vraag beantwoorden waarom 45-40 zo´n overtuigende en originele lokzet is. Veel plezier met de ontdekking van het antwoord!

1 opmerking: