dinsdag 10 januari 2012

Keep Sharp II, Blijf Scherp II

In the previous article of my Blog I presented the two variants below. The first one 30-25 (15-20) 28-22 (9-13?) with an original fully sharp win. The second one 30-25 (15-20) 28-22 (7-11!) giving a very narrow escape for Black.

25 (15-20) 22 (13?) 17 (13-19) 33-28! (19-24) 11, 2 (27) 19!, 14 (31) 9, 26.

25 (15-20) 22 (11!) 28 (13) 23-18 (16, 13) 17 (18) 28-23 (19) 12 (19-24, 33) 9 (38) 4 (21)=.

In het vorige artikel van mijn Blog gaf ik de twee bovenstaande varianten aan. De eerste 30-25 (15-20) 28-22 (9-13?) brengt een originele volkomen scherpe winst. De tweede 30-25 (15-20) 28-22 (7-11!) een nipte remise voor zwart.

So 30-25 does not win and 28-22 does not seem to be better, because after (7-12) all other moves than 30-25 lead to a draw, see below:

- 22-18 (9-13)=.
- 29-24 (12-18)=.
- 30-24 (9-13)=.

Als eerste zet 30-25 wint dus niet en 28-22 lijkt niet beter. Immers na (7-12) leiden alle andere zetten dan 30-25 tot remise, zie bovenstaande drie mogelijkheden.

However, the amazing effect is that after 28-22 (7-12) 30-25 is the only one winning!See the first Applet.

Echter, verrassend genoeg na 28-22 (7-12) is 30-25 de enige winst! Zie de eerste Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,28,29,30,33:B4,7,9,14,15."] 1. 28-22 7-12 2. 30-25 9-13 3. 29-24 15-20 4. 24x15 4-10 5. 15x4 14-19 6. 4x1 19x39 7. 1-34


After 28- 22 Black can make it much more difficult for White. Not by playing the moves listed below, but by (15-20).

- (13) 17 (13-19) 28 (15-20) 25 or 12, 12.
- (11) 30-24 (13) 24-19, 29 x 9, 23-18.
- after (14-20) or (4-10) many wins.

Na 28-22 kan zwart het veel moeilijker maken voor wit. Niet door de zetten hierboven aangegeven, maar door (15-20).

The position reached after 28-22 (15-20) is the highlight of the composition. This position contains the amazing number of four false solutions, all narrow escapes. A few positions later there will be one more!
One of the four, 30-25? as first move, is already explained at the start of this article. For the other three see the next Applets.

De positie na 28-22 (15-20) is het hoogtepunt van de compositie. Deze positie kent niet minder dan 4 schijn-oplossingen, alle op het nippertje remise en het bekijken waard. Een paar zetten later is er nog één waar zwart het mooi verkeerd kan doen!
De eerste van de vier, 30-25? als eerste zet, is aan het begin van dit artikel al behandeld. Voor de ander drie zie de volgende Applets.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,28,29,30,33:B4,7,9,14,15."] 1. 28-22 15-20 2. 22-17 20-25 3. 17-12 7x18 4. 23x12 25x23 5. 12-7 9-13 6. 7-2 23-29 7. 2x10 29x38


A special effect. 12-8 does not win either and 7-1 is a win for Black!

Een bijzonder effect. 12-8 wint natuurlijk ook niet en 7-1 verliest zelfs!

The third false solution is not so clean, Black can chose different ways making a draw. The Applet shows the nicest way, which is also the fastest. The two sacrifices at the end are a must.

De derde schijnoplossing is niet zo zuiver. Zwart kan zich op verschillende wijzen verdedigen. De Applet toont de mooiste manier die ook de snelste is.
De twee offers aan het eind zijn wel gedwongen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,28,29,30,33:B4,7,9,14,15."] 1. 28-22 15-20 2. 22-17 20-25 3. 30-24 14-20 4. 24x15 25-30 5. 23-18 30-35 6. 17-12 7-11 7. 12-8 35-40 8. 8-3 40-44 9. 3x25 4-9 10. 25x3 11-17 11. 3x26 44-50


The fourth false solution requires a sacrifice of Black in order to survive. At the end we see that White is missing a piece on 25, this is one of the reasons that 30-25 is the right second move.

In vierde schijnoplossing kan zwart zich alleen redden door een offer. Aan het eind zien we dat wit een stuk op 25 mist, dit is één van de redenen dat 30-25 de juiste tweede zet is.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,28,29,30,33:B4,7,9,14,15."] 1. 28-22 15-20 2. 30-24 7-12 3. 24x15 9-13 4. 29-24 4-10 5. 15x4 14-19 6. 4x7 19x39


After all these draws it is time to show how to win. The first variant leads to a three-fold opposition requiring precise moves of White.

Na al deze remises wordt het tijd de winst te laten zien. De eerste variant leidt tot een drie-voudige oppositie die precies spel van wit vereist.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,28,29,30,33:B4,7,9,14,15."] 1. 28-22 15-20 2. 22-18 9-13 3. 18x9 14x3 4. 30-25 4-9 5. 25x14 9x20 6. 33-28 3-9 7. 23-19 7-12 8. 28-22


Maybe you think that after (9 x 20) White cannot do it wrong anymore.
Well, White can, as is shown by the next Applet!

Wellicht denk je dat wit het na (9 x20) niet meer fout kan doen. Wel, een beetje slordig en wit verknalt het toch nog!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,29,33:B3,7,20."] 1. 23-18 3-9 2. 33-28 20-25 3. 28-23 7-11 4. 29-24 11-17


This false solution would hardly be worth mentioning, if not Black could lose in an interesting way when he does not play the right moves in the right order! Not thematic, but White can choose a nice way to win.

Deze schijnoplossing zou nauwelijks het vermelden waard zijn, ware het niet dat zwart het met een schijnbaar onbelangrijke zet-verwisseling toch nog zou verliezen! Niet tot het eind toe scherp, maar wit kan het wel op een leuke manier uitmaken.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,29,33:B3,7,20."] 1. 23-18 20-25 2. 29-24 3-9 3. 33-29 9-14 4. 18-13 7-12 5. 29-23 14-20 6. 24x15 25-30 7. 15-10 30-34 8. 10-5 12-17 9. 13-9 34-39 10. 9-4 17-21 11. 4-22 39-43 12. 22-17 21x12 13. 23-18 12x23 14. 5x49


Now we come to the main variant. Below the solution is shown starting from the initial position. I explained all variants and false solutions, but one more remark is required for fully understanding the composition. At the 6th move Black could also play (17-21) instead of (17-22). After (17-21) White wins by playing 23-19!15-10 (21-26) 24-20!! and not 10-4 because of (23-28!)=.

We komen nu tot de hoofdvariant. Hieronder wordt de oplossing gegeven vanaf de aanvangstand van deze compositie. Ik heb alle relevante varianten en schijn-oplossingen toegelicht, maar nog één opmerking draagt ertoe bij de oplossing te doorgronden. Als 6e zet kan zwart ook (17-21) spelen i.p.v. (17-22). Na (17-21) wint wit door 23-19!15-10 (21-26) 24-20!! en niet 10-4 vanwege (23-28!)=.

It is a lot of information for one end game / forcing, but now understanding every move you can relax and enjoy this rich composition, I hope.

Het is een hoop informatie voor één eindspel / forcing, maar nu je de betekenis van elke zet kent, kan je ontspannen van deze rijke compositie genieten, naar ik hoop.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,28,29,30,33:B4,7,9,14,15."] 1. 28-22 15-20 2. 22-18 9-13 3. 18x9 4x13 4. 30-24 7-12 5. 24x15 12-17 6. 29-24 17-22 7. 24-20 14x25 8. 15-10 13-19 9. 23x14 25-30 10. 10-4 30-34 11. 4x27 34-40 12. 27-49 40-45 13. 49-40 45x34 14. 33-29


I am sorry, but I confused you a bit. This was not the main variant of course, a composition should have a fully sharp principal variant, preferably. So please, play the last Applet that shows the real main variant!

Sorry, ik heb je een beetje in de maling genomen. Dit was niet de hoofd-variant natuurlijk, een compositie moet bij voorkeur een volkomen scherpe hoofd-variant hebben. Speel dus s.v.p. de laatste Aplet die de echte hoofd-variant laat zien!


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,28,29,30,33:B4,7,9,14,15."] 1. 28-22 15-20 2. 22-18 9-13 3. 18x9 4x13 4. 30-24 7-12 5. 24x15 12-17 6. 29-24 17-22 7. 24-20 14x25 8. 15-10 25-30 9. 23-19 13x24 10. 10-4 30-34 11. 4x27 34-40 12. 27-22 40-45 13. 33-29 24x33 14. 22x50


It is possible to reach the 5 x 5 position from a 7 x 7 minature. However, I definitely prefer the pure 5 x 5 version.

Het is mogelijk de 5 x 5 positie te bereiken vanuit een 7 x 7 miniatuur. Ik geef echter verre de voorkeur aan de zuivere 5 x 5 versie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten