vrijdag 2 september 2016

Three World Championship Endgames

The second and last FMJD Personal World Championship Endgames (PWCE-2) was organized in 2010. It was a success both in terms of the quality and number of the participants and the many outstanding endgames. This article is not a report of this World Championship, so not a list of participants, scores of each of the three categories and the final result, but only a selection of three endgames participating. The idea is to present three very different endgames, one from each category.
- One with an original marvellous final, including two thematic variants.
- The second with a surprising sacrifice, followed by capturing all five Black Men within a minimum of moves.
- The third with an amazingly large number of thematic variants, mainly based upon classical finals.

The first diagram shows how the marvellous final is achieved.

Het tweede en laatste FMJD Persoonlijke Wereldkampioenschap Eindspelen (PWCE-2) werd georganiseerd in 2010. Het was een succes zowel wat de kwaliteit en het aantal deelnemers betrof als de vele voortreffelijke eindspelen. Dit artikel is geen verslag van dit Wereldkampioenschap, dus geen lijst van deelnemers, de scores van iedere categorie en het eindresultaat, maar slechts een selectie van drie eindspelen die deelnamen. Het idee is drie heel verschillende eindspelen te laten zien, één van iedere categorie.
- De eeste met een wonderbaarlijk slot, dat twee scherpe varianten kent.
- De tweede met een verrassend offer, gevolgd door een snelle opruiming van alle vijf zwarte stukken.
- De derde met een verbazingwekkend aantal scherpe varianten, hoofdzakelijk gebaseerd op klassieke finales.

Het eerste diagram laat zien hoe het wonderbaarlijke slot wordt bereikt.

Johan Bastiaannet PWCE-2
-(34-40) 38-33! (23-28) 3-17!!

The first Applet leads to a classical endgame. De eerste Applet leidt tot een klassiek eindspel.

Johan Bastiaannet, PWCE-2, Category C, Two or more White Kings

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK25,K48:B3,17,18,22,23,33"] 1. 25-20 22-27 2. 20x8 3x12 3. 48-26 23-28 4. 26x3 28-33 5. 3-9 18-23 6. 9-14 23-29 7. 14-20 29-34 8. 20x38 34-40 9. 38-33 40-45 10. 33-50 *


The main variant ends with the marvellous final. De tweede Applet eindigt met het wonderbaarlijke slot.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK25,K48:B3,17,18,22,23,33"] 1. 25-20 23-29 2. 48-26 18-23 3. 26x12 3-8 4. 12x3 29-34 5. 20x38 34-40 6. 38-33 23-28 7. 3-17 *


The next participating composition is mine. Apart from the thematic variants the highlight of this composition is an unexpected sacrife that is the only way to win. The first Applet looks like the right solution, but later it is explained why the sacrifice is required.

De volgende compositie is er één met welke ik deelgenomen heb. Afgezien van de scherpe varianten is het hoogtepunt van de compositie het onverwachte offer dat de enige manier is om te winnen. De eerste Applet lijkt de scherpe oplossing te geven, maar later wordt duidelijk waarom het offer noodzakelijk is.

Jaap Bus, PWCP-2, Category A, initial position only Men.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,29,33:B8,9,13,20,22"] 1. 7-2 9-14 2. 29-23 20-24 3. 2-11 22-27 4. 33-29 24x33 5. 11x39 27-32 6. 23-18 13x22 7. 39x20 32-37 8. 20-47 *


A fully thematic variant. However, Black should not play 3. (22-27?), but (8-12!). Een volkomen scherpe variant, maar zwart moet geen 3. (22-27?) spelen, maar (8-12!).

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,29,33:B8,9,13,20,22"] 1. 7-2 9-14 2. 29-23 20-24 3. 2-11 8-12 4. 11x28 24-30 5. 33-29 12-18 6. 23x12 30-35 7. 28x10 13-18 8. 12x23 35-40 9. 23-18 40-44 *


The only way to win is the sacrifice 33-29!! as proven by the next Applet. De enige manier om te winnen is het offer 33-29!! zoals de volgende Applet laat zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,29,33:B8,9,13,20,22"] 1. 7-2 9-14 2. 29-23 20-24 3. 33-29 24x33 4. 2-11 22-27 5. 11x39 27-32 6. 23-18 13x22 7. 39x20 32-37 8. 20-47 *


The endgame contains three other thematic variants. Het eindspel kent nog drie andere scherpe varianten.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,29,33:B8,9,13,20,22"] 1. 7-2 9-14 2. 29-23 22-27 3. 23-18 13x22 4. 2x10 20-24 5. 10-4 24-30 6. 33-29 30-35 7. 29-23 35-40 8. 23-18 22x13 9. 4x45 27-32 10. 45-29 32-37 11. 29-47 *


Next thematic variant. Volgende scherpe variant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,29,33:B8,9,13,20,22"] 1. 7-2 22-27 2. 29-23 8-12 3. 2x15 27-32 4. 15-4 9-14 5. 4-31 12-18 6. 31x20 32-37 7. 33-28 37-41 8. 20-47 41-46 9. 47-42 *


To complete the endgame one with the final 45/50 instead of 37/47. Tot besluit de variant die eindigt op 45/50 i.p.v. 37/47.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,29,33:B8,9,13,20,22"] 1. 7-2 20-25 2. 29-23 25-30 3. 23-19 13x24 4. 2x4 30-34 5. 4x27 34-40 6. 27-22 40-45 7. 33-29 24x33 8. 22x50 *


To conclude this article one of the endgames of the World Champion, the winner of the PWCP-2, Miljenko Lepsic. The number of thematic variants is impressive. Explained here in such a way that each Applet shows one of the most important variants, with sub-variants indicated below the Applet.

Tot besluit van dit artikel één van de eindspelen van de Wereldkampioen, de winnaar van PWCP-2, Miljenko Lepsic. Het aantal scherpe varianten is indrukwekkend. Zodanig toegelicht hier dat iedere Applet één van de belangrijkst varianten laat zien, met sub-varianten aangegeven onder de Applet.

Miljenko Lepsic, PWCP-2, Category B, Black Men against White Men and King(s).

The first variant is based upon the classical endgames of Blonde and Everat, but with a large number of moves preceeding. De eerste variant is gebaseerd op de klassieke eindspelen van Blonde en Everat, maar met een groot aantal zetten daaraan voorafgaand.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W32,K39,50:B8,18,20,26,35"] 1. 32-27 8-12 2. 27-21 26x17 3. 39x11 18-23 4. 11-6 12-18 5. 6-33 20-25 6. 50-45 25-30 7. 33-39 23-29 8. 39x25 29-33 9. 25-20 33-39 10. 20-9 18-23 11. 9-14 23-29 12. 14-20 29-34 13. 20-25 35-40 14. 25-30 34x25 15. 45x43 25-30 16. 43-39 30-35 17. 39-34 *


Sub-Variant: Move 10. 20-9 (18-22) 9 x 27 (39-44) 27-22 (44-49) 22-44 (49 x 40) 45 x 34.

Sub-Variant: Move 12: 14-20 (29-33) 20 x 38 Same as above.

Opposition variant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W32,K39,50:B8,18,20,26,35"] 1. 32-27 8-12 2. 27-21 26x17 3. 39x11 18-23 4. 11-6 20-24 5. 6-33 23-29 6. 33-39 29-33 7. 39x30 35x24 8. 50-44 24-29 9. 44-39 *


Main variant. Hoofdvariant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W32,K39,50:B8,18,20,26,35"] 1. 32-27 8-12 2. 27-21 26x17 3. 39x11 18-23 4. 11-6 23-29 5. 6-1 12-17 6. 1x34 17-21 7. 50-45 20-24 8. 34-43 21-26 9. 43-49 26-31 10. 45-40 35x44 11. 49x36 *


Best, but well known, final with three thematic variants . Mooiste, maar bekende, eindstand met drie scherpe varianten

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W32,K39,50:B8,18,20,26,35"] 1. 32-27 8-12 2. 27-21 26x17 3. 39x11 18-23 4. 11-6 23-29 5. 6-1 12-17 6. 1x34 17-21 7. 50-45 21-27 8. 34-25 20-24 9. 25-43 27-31 10. 43-49 *


Fully different variant. Heel andere variant
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W32,K39,50:B8,18,20,26,35"] 1. 32-27 18-23 2. 39-34 23-28 3. 34-39 28-32 4. 27x38 26-31 5. 50-45 20-24 6. 39-50 31-36 7. 45-40 35x44 8. 50x15 36-41 9. 15-10 41-47 10. 10-15 47x20 11. 15x2 *


Finally another opposition. Tot slot een andere oppositie

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W32,K39,50:B8,18,20,26,35"] 1. 32-27 8-12 2. 27-21 26x17 3. 39x11 20-24 4. 11-33 18-22 5. 33x30 35x24 6. 50-44 24-29 7. 44-39 *


Miljenko Lepsic was very successful with all his compositions participating at the PWCP-2. Alexander Moiseyev and Johan Bastiaannet as well. To show all these endgames on my Blog is far beyond my available time and will be also too much for many of the readers. However, for those who are interested I can show you the way how to get more information about both the PWCE-1 and -2.

Miljenko Lepsic had veel succes met al zijn composities die aan PWCE-2 deelnamen. Alexander Moiseyev en Johan Bastiaannet ook. Al die eindspelen te laten zien op mijn Blog gaat mijn beschikbare tijd ver te boven en zal ook te veel zijn voor een groot aantal van de lezers. Echter, voor degenen die belangstelling hebben kan ik laten zien hoe men meer informatie vergaren kan over zowel PWCE-1 als -2.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten