donderdag 18 augustus 2016

The best endgames with only Men at the initial position

Miljenko Lepsic, the winner of the last World Championship endgame composition, prepared and published a marvelous book called 1000 Mini. It contains 1000 endgames from one White Man till two White Kings. With the help of Kingsrow he took care to present fully correct solutions, including the relevant false solutions. He included a very large number of his own compositions, of high quality, but also paid attention to outstanding compositions of other endgame composers.
An Annex of the book is dedicated to what is called the best endgame composition without Kings at the initial position, only Men. K. Turiy composed and published this endgame in 1987. He spent more than six months for developing this composition till the best position with all the thematic variants included was reached. Six Applets are required to present the full solution!! Though I give only the variants that are fully thematic, including the very last move! After the last Applet of this end game another remarkable fact is given.

Miljenko Lepsic, de winnaar van het laatste Wereldkampioenschap eindspel compositie, verzorgde en publiceerde een heel mooi boek genaamd 1000 Mini. Het bevat 1000 eindspelen vanaf één witte schijf tot en met twee witte dammen. Met hulp van Kingsrow zorgde hij ervoor de oplossingen volledig correct weer te geven, inclusief de relevante schijnoplossingen. Hij nam een heel groot aantal van zijn eigen composities van hoog niveau op, maar gaf ook aandacht aan uitstekende composities van andere eindspel componisten.
Een Annex van het boek is gewijd aan wat wordt genoemd het beste eindspel zonder dammen in de aanvangstand, alleen schijven. K.Turiy componeerde en publiceerde dit eindspel in 1987. Hij werkte er meer dan zes maanden aan om dit eindspel te ontwikkelen totdat de beste positie met al de mogelijke scherpe varianten was bereikt. Zes Applets zijn nodig om de complete oplossing te laten zien!! En dat terwijl ik alleen de varianten geef die tot en met de allerlaatste zet volledig scherp zijn! Na de laatste Applet van dit eindspel wordt nog een opmerkelijk feit genoemd.

In order to be between the best it also has to have an interesting false solution, with all the Black moves forced.
Om tot de besten te behoren moet het ook een interessante schijnoplossing hebben, waarbij al de zwarte zetten gedwongen zijn.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8:B14,29,30,33"] 1. 8-3 14-19 2. 3-21 33-39 3. 7-2 19-24 4. 2-11 29-33 5. 21-32 24-29 6. 32-49 29-34 7. 49-35 33-38 8. 35x42 39-43 9. 11-16 43-48 *


Instead of 6.(29-34) would 6.(30-35) have lost after 49-32, with two thematic variants!
The right solution starts now.

In plaats van 6.(29-34) zou 6. (30-35) nog verliezen na 49-32, met twee scherpe varianten!
De goede oplossing begint nu.

K.Turiy 1987

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8:B14,29,30,33"] 1. 8-3 14-19 2. 3-21 33-39 3. 7-2 19-24 4. 2-11 29-33 5. 21-32 24-29 6. 11-2 30-35 7. 2-11 29-34 8. 32-23 33-38 9. 11x50 *


- (42) 40, 47
- (43) 40, 48
- (34-40) 45 (42) 40, 47
- (35-40) 45.

The next variant is only slightly different. A White King has to move differently and the final is not exactly the same. We start this variant after 5. 21-32.
De volgende variant is bijna dezelfde. Een witte dam moet een andere weg volgen en het slot is niet precies hetzelfde. Wij beginnen deze variant na 5. 21-32.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK11,K32:B24,30,33,39"] 1. ... 30-35 2. 11-6 24-29 3. 6-11 29-34 4. 32-23 34-40 5. 23x45 33-38 6. 11x50 38-42 7. 45-40 35x44 8. 50x47 *


The third variant is clearly different. With more moves leading to a very well known position of one King against two Black Men.

De derde variant is duidelijk anders. Met meer zetten en een overbekende positie van een dam tegen twee zwarte schijven.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8:B14,29,30,33"] 1. 8-3 14-19 2. 3-21 19-23 3. 7-2 30-34 4. 21-17 33-38 5. 2-16 38-42 6. 16-38 42x33 7. 17x25 23-28 8. 25-14 28-33 9. 14-20 29-34 10. 20x38 34-40 11. 38-33 40-45 12. 33-50 *


The forth variant has another, more unusual, final.
De vierde variant heeft een ander, ongebruikelijker, slot.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8:B14,29,30,33"] 1. 8-3 14-19 2. 3-21 19-23 3. 7-2 30-34 4. 21-17 34-39 5. 2-30 29-34 6. 17-12 34x25 7. 12x43 33-39 8. 43x34 *


To conclude another way to reach the final (45) 50.
Tot besluit nog een andere manier om het slot (45) 50 te bereiken.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,8:B14,29,30,33"] 1. 8-3 30-35 2. 3x20 35-40 3. 7-1 40-45 4. 1x40 45x34 5. 20x38 34-40 6. 38-33 40-45 7. 33-50 *


According to the book 1000 Mini this is the best "man-only" ending ever composed in the history of composition. The book also says :" Please, show me at least one better ending in the category". So we have to try to find one.
K. Turiy composed and published this endgame in 1987, but the famous Dutch endgame composer H.J.van Alphen also composed this endgame in 1962!! Exactly the same! However, van Alphen only showed it to a number of friends, but never published it officially!! This is also described in the book 1000 Mini. So officially K. Turiy is the author, but for me we have a case of two authors.

Volgens het boek 1000 Mini is dit het beste "alleen schijven" eindspel ooit gemaakt in de historie van componeren. Het boek vraagt ook om minstens één eindspel in deze categorie te tonen dat beter is. Dat moeten we dus proberen.

K. Turiy publiceerde dit eindspel in 1987, maar de beroemde eindspel componist H.J.van Alphen componeerde dit eindspel in 1962!! Precies hetzelfde! Echter van Alphen liet het zijn vrienden zien, maar publiceerde het niet officieel!! Dit is ook te lezen in het boek 1000 Mini. Zo is K.Turiy officieel de auteur, maar voor mij hebben wij hier een geval van twee auteurs.

With the help of Ed Gilbert and Kingsrow I tried to find, among many hundreds of endgames with only Men in the initial position, a position that could compete with the best one shown above. I found two endgames with two White Men, coming very close to the quality of the one above, but not clearly better. Then I had a look at positions of four White Men, no Kings either. This is still the "Man only" category. Again among very many positions I found two that can compete with the best one above. One of them is shown below.

Met hulp van Ed Gilbert en Kingsrow probeerde ik, tussen honderden posities met alleen schijven in de beginstand, een positie te vinden die kon concurreren met de beste hierboven getoond. Ik vond twee eindspelen met twee witte schijven, die goed in de buurt komen van die hierboven, maar niet duidelijk beter. Daaarna bestudeerde ik de posities van vier witte schijven, ook zonder dammen. Dat valt nog steeds onder de categorie "Alleen schijven". Weer tussen honderden posities vond ik er twee die concurreren kunnen met de beste hierboven. Één ervan laat ik hieronder zien.

One of the positive things of the new one is that White is further away from promotion. As opposed to promotion at the first move of the endgame, the Man has the choice of the field of promotion, at different variants. Moreover it is not a two Kings game, only one promotion is more common with "man-only" compositions.
Positief bij de nieuwe is dat wit verder af is van de promotielijn. In tegenstelling tot promotie bij de eerste zet, heeft de schijf de keuze uit enige promotievelden, bij verschillende varianten. Het is bovendien geen twee dammen eindspel, slechts één promotie is gebruikelijker bij schijven-eindspelen.


2016

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,42,50:B11,17,30,33"] 1. 19-13 11-16 2. 13-9 30-34 3. 9-4 34-39 4. 4-27 17-22 5. 27x9 39-43 6. 42-38 43x32 7. 9-20 33-39 8. 20-25 39-44 9. 50x39 16-21 10. 26x17 32-37 11. 25-14 37-42 12. 14-20 42-47 *


All the moves of Black are forced, but the result is not what it should be. Such a variant shows that White has to play very precisely. How to win is shown by the next Applets.

Alle zwarte zetten zijn gedwongen, maar het resultaat is niet wat beoogd was. Een variant als deze laat zien dat wit heel precies moet spelen. Hoe te winnen laten de volgende Applets zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,42,50:B11,17,30,33"] 1. 19-13 11-16 2. 13-8 30-35 3. 8-2 33-39 4. 42-38 35-40 5. 2-7 39-44 6. 50x39 40-45 7. 7-1 16-21 8. 38-32 45-50 9. 32-28 50x22 10. 1-12 17x8 11. 26x28 *


A remarkable final. The next variant is also quite unusual.
Een opmerkelijk slot. De volgende variant is ook nogal ongewoon.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,42,50:B11,17,30,33"] 1. 19-13 30-34 2. 13-8 34-40 3. 8-2 33-39 4. 2x16 39-44 5. 50x39 40-45 6. 42-37 45-50 7. 16-38 50x31 8. 26x37 *


Because of these variants Black has to follow a very different strategy. Black tries to reach a 4 x 1 position, attacking two Whites at the same time.
Vanwege deze varianten moet zwart een heel andere strategie voeren. Zwart probeert een 4 x 1 positie te bereiken, waarbij twee witte stukken tegelijk aangevallen worden.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,42,50:B11,17,30,33"] 1. 19-13 33-39 2. 42-38 17-22 3. 13-8 22-28 4. 8-2 30-34 5. 2x16 28-32 6. 38x27 39-43 7. 16-11 34-39 8. 11x44 43-49 9. 26-21 49x35 10. 50-44 35x49 11. 21-16 49x21 12. 16x27 *


To conclude another surprise. The false solution showed that 13-9? was wrong. All the variants above require 13-8 and 8-2. However, there is one thematic variant left. Here 13-9 is the only way to win!
Tot besluit nog een verrassing. De schijnoplossing liet zien dat 13-9? fout was. In alle varianten hierboven zijn 13-8 en 8-2 de goede zettten. Er is echter nog een scherpe variant over. Hier is 13-9 de enige die wint!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,42,50:B11,17,30,33"] 1. 19-13 33-39 2. 42-38 30-35 3. 13-9 35-40 4. 9-4 40-45 5. 4-36 11-16 6. 36-47 39-44 7. 50x39 17-21 8. 26x17 45-50 9. 38-33 50-45 10. 17-11 16x7 11. 39-34 45x38 12. 47x1 *


Which one is better, the one of K.Turiy/H.J. van Alphen or the position with the four White Men? It is always a matter of taste. Anyway, there are strong arguments for the new one.
Welke is beter, die van K.Tury/ H.J. van Alphen of de positie met de vier witte schijven? Het is altijd een kwestie van smaak. Hoe dan ook, er zijn sterke argumenten voor de nieuwe.

To conclude an endgame of another, even unsual, category. Four White Men plus one White King, against three Black Men. A category that is not allowed at official endgame contests. However, the endgame is quite spectacular and nevertheless easy to understand. The first Applet shows a remarkable false solution with a nice climax. Of course all Black moves are forced. Another false solution is 35-49 (27-31) 24-20 (18-22!), but the one of the Applet is more beautiful. The move (35-24!!) is decisive for reaching the draw.

Tot besluit een eindspel van een andere, zelfs ongebruikelijke categorie. Vier witte schijven plus een witte dam, tegen drie zwarte schijven. Een categorie die niet is toegestaan bij erkende eindspel wedstrijden. Echter, het eindspel is nogal spectaculair en toch gemakkelijk te volgen. De eerste Applet laat een schijnoplossing zien, met een mooi slot. Natuurlijk zijn alle zwarte zetten gedwongen. Een andere schijnoplossing is 35-49 (27-31) 24-20 (18-22!), maar die van de Applet is mooier. De zet (35-24!!) is de definitieve redding voor zwart.


J.C.R. Bus 2016

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W19,24,28,K35,38:B18,27,37"] 1. 35-49 27-31 2. 19-14 31-36 3. 14-10 36-41 4. 10-4 41-46 5. 4x48 46x35 6. 48-34 35-24 *


During both false solutions White is very close to win. However, the way to win this endgame does not look like the false solutions at all. It is a completely other way to victory, with totally different variants!! The move 24-19!! is the climax.

Gedurende beide schijnoplossingen is wit heel dicht bij de winst. Echter de manier om dit eindspel te winnen lijkt in de verste verte niet op de schijnoplossingen. Het is een compleet andere manier de overwinning te bereiken, met totaal veschillende varianten!! De zet 24-19!! is de climax.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,24,28,K35,38:B18,27,37"] 1. 19-13 18x9 2. 28-22 27x18 3. 38-32 37x28 4. 24-19 *


The easiest way to explain the position is a diagram with the thematic variants below.
De eenvoudigste manier om de positie toe te lichten is een diagram met de scherpe varianten er onder.- (22) 24 (32) 15 (13) 8 (37) 47 (28) 2 (33) 15 (41) 19 (47) 19-24
- (22) 24 (27) 15 (31) 14, 36.

The highlight of the endgame is next. White sacrifices not only three Men, but also his King!! The result is the famous and superb ending of G.A. Cremer. with one White Man against three Blacks.
Het hoogtepunt van dit eindspel komt nu. Wit offert niet alleen drie schijven, maar ook zijn dam!! Zo komt het tot het beroemde en magnifieke slot van G.A. Cremer, met één witte schijf tegen drie zwarte.

- (33) 24! (39) 33!!, 13.
- (32) 49! (37) 32!!, 13.Most of you will know this position and his variants. But, for whom the diagram is not familiar I give the four thematic variants.
De meesten van jullie zullen deze positie en zijn varianten kennen. Echter, voor degenen die deze stand niet bekend is geef ik de vier scherpe varianten.

- (14) 33 (20) 29 (25 ) 24.
- (32) 4 (23) 15 (37) 10 (42) 48.
- (33) 4 (22) 27 (39) 49.
- (33) 4 (23) 10 (29) 15 (34) 38 (40) 33 (45) 50.

The final Applet repeats the complete main variant.
De laatste Applet laat de complete hoofdvariant nog eens zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,24,28,K35,38:B18,27,37"] 1. 19-13 18x9 2. 28-22 27x18 3. 38-32 37x28 4. 24-19 28-32 5. 35-49 32-37 6. 49-32 37x28 7. 19-13 28-33 8. 13x4 18-23 9. 4-10 23-29 10. 10-15 29-34 11. 15x38 34-40 12. 38-33 40-45 13. 33-50 *


Three excellent endgames, two of them brand new. There is still a lot of opportunity to compose new interesting endgames.

Drie uitstekende eindspelen, twee ervan volledig nieuw. Er zijn nog heel veel mogelijheden nieuwe interessante eindspelen te componeren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten