donderdag 3 september 2015

An astounding endgame of Eric van Dusseldorp

In his newspaper draughts-column Eric van Dusseldorp published a very remarkable endgame. Eric composed (or maybe discovered ?) it in July 2015.
Looking at the initial position it seems unbelievable that the endgame has so much to offer. Anyway, the initial position is easy to remember and after studying the solution it becomes unforgetable!
The first Applet leads to a classical final.

In zijn damrubriek in dagbladen heeft Eric van Dusseldorp een heel opmerkelijk eindspel gepubliceerd. Eric componeerde (of wellicht ontdekte ?) het in juli 2015.
De aanvangsstand doet niet vermoeden dat het eindspel zo veel te bieden heeft. Wel is de is de aanvangsstand makkelijk te onthouden en na het bestuderen van de oplossing wordt de stand zelfs onvergetelijk!
De eerste Applet heeft een klassiek slot.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W46,48,49,50:B12,13,14"] 1. 46-41 12-17 2. 41-37 13-18 3. 48-42 14-19 4. 49-43 19-24 5. 43-39 24-29 6. 42-38 18-22 7. 39-33 29-34 8. 37-31 34-40 9. 31-26 22-27 10. 33-28 17-21 11. 26x17 27-31 12. 17-11 31-37 13. 11-6 37-41 14. 28-22 41-46 15. 6-1 40-45 16. 38-32 46x17 17. 50-44 17x50 18. 1-6 *


This looks good, but it is not right at all. Not only the win is not thematic, but both White and Black did not play the right moves. Black missed the draw. At the 8th move Black should not play (34-40), but (17-21!) 31-26 (21-27) 50-45 (34-39, 22-28)=. More important is that White played 3. 48-42 and 4. 49-43 in the wrong order. The reason to start this article with this (wrong) variant is showing that even a minor careless move of White leads to a draw. The amazing thing of this endgame looking dull, is that though the variants are quite long, every move of White is the only way to win !! The next Applet shows the way to victory. A fully thematic win, with an unusual final!

Dit zag er goed uit, maar het is helemaal niet correct. Niet alleen is de variant niet echt scherp, maar zowel wit als zwart speelden de verkeerde zetten. Zwart miste de remise. Als 8ste zet moet zwart geen (34-40) spelen, maar (17-21!) 31-26 (21-27) 50-45 (34-39, 22-28) =. Belangrijker is dat wit 3. 48-42 en 4. 49-43 in de verkeerde volgorde speelde. Dit artikel begint met deze (verkeerde) variant om zo te laten zien dat zelfs een beetje onvoorzichtige zet van wit tot remise leidt. Het verbazingwekkende van dit schijnbaar saaie eindspel, is dat hoewel de varianten nogal lang zijn, alle zetten van wit de enige zijn die winnen !! De Applet laat zien hoe er gewonnen moet worden. Een volkomen scherpe variant, met een ongebruikelijk slot!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W46,48,49,50:B12,13,14"] 1. 46-41 12-17 2. 41-37 13-18 3. 49-43 18-23 4. 48-42 14-19 5. 43-39 23-28 6. 42-38 17-21 7. 38-32 19-23 8. 50-45 21-26 9. 32-27 23-29 10. 39-34 29x40 11. 45x34 28-33 12. 37-32 *


When this was all, it would not be so amazing. However, the endgame that looks so ordinary, contains another variant. Again with every move of White as the only one to win! Only at the very end an extra White is remaining.

Als dit alles was, dan zou het niet zo verbazingwekkend zijn. Echter het eindspel dat er zo alledaags uitziet bevat nog een andere variant. Ook nu is iedere zet van wit de enige die wint! Alleen helemaal aan het eind houdt wit een stuk extra over.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W46,48,49,50:B12,13,14"] 1. 46-41 12-17 2. 41-37 13-18 3. 49-43 18-23 4. 48-42 17-22 5. 42-38 14-19 6. 43-39 19-24 7. 39-34 22-27 8. 38-33 24-29 9. 33x24 23-28 10. 34-29 27-32 11. 29-23 28x30 12. 37x28 30-34 13. 50-44 *


Still it is not all. The inital position has even one more fully thematic variant!! To be considered as the main variant. The final Applet contains the main variant of the endgame as a part of the solution of a large composition. The diagram below helps explaining how the initial position of the endgame comes into existence.

Het is nog steeds niet alles. Vanaf de aanvangsstand is er zelfs nog een volledig scherpe variant!! Te beschouwen als de hoofdvariant. De laatste Applet bevat de hoofdvariant van het eindspel als deel van de oplossing van een compositie met veel stukken. Het diagram hieronder helpt bij de uitleg hoe de aanvangsstand van het eindspel tot stand komt.From the diagram the endgame of Eric van Dusseldorp is reached after (6-11, 25 x 14). The only difference is that the man on 12 is now on 11, but the solution with the thematic variants remains the same completely. This is not the case when Black plays (13-18) instead of (6-11). After (13-18) 3 x 20 (25 x 14) White has the choice between 49-43 (6-11) 43-38 or 46-41 (6-11) 41-37. Two different ways to win, the first one not thematic. This proves what a miracle it is that the endgame of Eric is fully thematic. After (6-11) 3 x 20 (25 x 14) the main fully thematic variant of the endgame starts as is shown by the solution of the final Applet. The double oppositon is reached after very accurate play.
The large composition was made by me during writing this article.

Vanaf het diagram wordt het eindspel van Eric bereikt na (6-11, 25 x 14). Het enige verschil is dat het stuk op 12 nu op 11 staat, maar de oplossing met de scherpe varianten blijft helemaal dezelfde. Dit is niet het geval als zwart (13-18) speelt i.p.v. (6-11). Na (13-18, 25 x 14) heeft wit de keuze tussen 49-43 (6-11) 43-38 of 46-41 (6-11) 41-37. Deze twee mogelijkheden leiden tot verschillende winsten, waarvan de eerstgenoemde niet scherp is. Dit toont wat een wonder het is dat het eindspel van Eric volledig scherp is. Na (6-11) 3 x 20 (25 x 14) begint de volledig scherpe hoofdvariant van het eindspel zoals de oplossing van de laatse Applet laat zien. De dubbele oppositie wordt na uiterst nauwkeurig spel bereikt.
Deze compositie met veel stukken heb ik tijdens het schrijven van dit artikel gemaakt.

J.C.R. Bus, eindspel E. van Dusseldorp
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,17,21,26,28,32,37,38,41,42,45,46,48,49,50:B2,5,6,8,12,13,14,18,19,24,25,29,34,36,40"] 1. 32-27 36x47 2. 28-23 19x28 3. 37-32 28x37 4. 42x31 47x33 5. 11-7 2x22 6. 21-17 12x32 7. 31-27 22x31 8. 26x10 5x14 9. 45x3 6-11 10. 3x20 25x14 11. 46-41 14-19 12. 41-37 11-17 13. 37-32 19-23 14. 50-44 17-21 15. 49-43 13-18 16. 48-42 21-26 17. 42-37 18-22 18. 43-38 22-28 19. 37-31 26x37 20. 32x41 23-29 21. 41-37 28-33 22. 38-32 29-34 23. 32-28 33x22 24. 37-32 *


Of course the draughts literature is full of beautiful endgames with a lot of thematic variants. However, without Kings in the initial position, or without a Man very close to the promotion line, the number with more than two thematic variants is much reduced. Only a very few endgames without a King during the solution are interesting. Of those, a 4 x 3 endgame with all the White pieces at the baseline is unique. When such an endgame has three thematic variants without any King involved it is a miracle.

Natuurlijk zijn er heel veel mooie eindspelen met een hoop scherpe varianten. Maar zonder dammen in de aanvangsstand of zonder een stuk dat makkelijk de damlijn bereikt, wordt het aantal met meer dan twee scherpe varianten al aanzienlijk minder. Slechts enkele eindspelen zonder dat er een dam gehaald wordt tijdens de oplossing zijn interessant. Daaronder, een 4 x 3 met al de witte stukken op de onderste rij is uniek. Als zo een eindspel drie lange scherpe varianten heeft zonder dat er een dam gehaald wordt is dat een wonder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten