donderdag 21 juli 2011

Better and much better than the First Prize, beter en veel Beter dan de eerste prijs

In 1967 I reached the First Prize of Category A (miniatures), of the KvD Championship. Two years later a committee consisting of Ir. J. Viergever, P. v.d. Kwartel and me as Chairman of the KvD, (re)-formulated the "Scherpe Regels" of Gortmans /Monsma and explained them somewhat in detail. Though the committee made some moderating remarks and was fully aware of that ideas might change over the years, those SR were applied by the draughts composers all over the world very much like a law for more than forty years. These rules are still considered valid to a very large extent today.
In 1967, without any good draughts program available, many "positional" second solutions remained unnoticed or were considered irrelevant.
That was lucky for me, because my First Prize miniature contained a very clear positional second solution by playing 34-29, but nobody noticed that for many years.
The initial position and the main solution with a surprising final are shown by the first Applet.

In 1967 bereikte ik de Eerste Prijs bij het KvD Kampioenschap, Categorie A (miniaturen). Twee jaar later formuleerde een commissie bestaande uit Ir. J. Viergever, P. v.d. Kwartel en ik als voorzitter van de KvD, de Scherpe Regels van Gortmans /Monsma opnieuw met daarbij een vrij uitgebreide toelichting. Hoewel de commissie releativerende opmerkingen in de publicatie opnam en zich er goed van bewust was dat zulke regels in de loop der tijd aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten aangepast zouden moeten worden, werden deze SR door de problemisten wereldwijd als wet gehanteerd gedurende meer dan veertig jaar. Zelfs nu nog worden ze in overwegende mate toegepast.
In 1967, lang voordat er een goed computer damprogramma beschikbaar was, bleven heel veel "positionele" bij-oplossingen onopgemerkt, of werden als irrelevant beschouwd.
Dat was een geluk voor mij, want het was mij niet opgevallen dat mijn Eerste Prijs miniatuur een overigens heel duidelijke positionele bij-oplossing had. Na 34-29 is er geen houden meer aan voor zwart.
Voor de aanvangsstand en de oplossing zoals bedoeld, met het verrassende slot, zie de eerste Applet.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,26,28,33,34,37,39:B11,12,14,17,19,21,24."] 1. 28-23 19x28 2. 22-18 12x23 3. 33x22 17x28 4. 26x6 14-19 5. 34-30 24x35 6. 6-1 28-32 7. 1x40 35x33 8. 37x39


The end is very beautiful, but a positional second solution reduces the quality of the composition of course. At that moment of time in 1967 I already had a better one, though not a miniature at all. In any case 44-40 as first move is not winning.

Het slot is heel mooi, maar een positionele BO bederft het natuurlijk veel of enigszins, afhankelijk van de eisen die men stelt. Toen in 1967 had ik al een andere versie gemaakt, helemaal geen miniatuur overigens. In ieder geval niet BO door direct 44-40?

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W15,20,24,26,35,37,39,44,46,48,50:B4,11,13,17,21,23,28,29,32,33,45."] 1. 15-10 4x15 2. 44-40 45x43 3. 48x39 33x44 4. 24x22 17x28 5. 26x6 15x24 6. 50x39 32x41 7. 46x37 13-19 8. 35-30 24x35 9. 6-1 28-32 10. 1x40 35x33 11. 37x39


This large one looks good enough, but recently I tried improving it with a minimum of material. The result can be seen on the very first article I wrote on this blog. You will find it under "oudere berichten". No doubt that the one published there is an improvemnet compared with the original miniature of 1967. However, later I found a very much better one as shown in the next Applets.

Deze grote lijkt goed genoeg, maar kort gelden probeerde ik de eerste versie met minder materiaal te verbeteren. Het resltaat is te vinden in het allereerste artikel van dit blog. Zie onder "oudere berichten", het bericht met de foto. Natuurlijk is dat beter dan het origineel van 1967. Echter iets later vond ik een nog aanzienlijk betere versie zoals in de volgende Applets te zien is.

16-11 as first moves fails, an easy draw for Black. The first Applet shows a very interesting completely sharp variant. However, there is a big surprise. The third Applet of this very special composition leads to the same end of the original of 1967.

Na 16-11 als eerste zet kan zwart gemakkelijk remise maken. De eerste Applet laat een heel interessante compleet scherpe variant zien. Maar er blijkt sprake van een daverende verrassing. De tweede Applet van deze heel bijzondere composite leidt tot hetzelfde slot als van het origineel van 1967.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,26,32,35,44,48:B18,19,22,23,24,25."] 1. 32-27 22x31 2. 26x37 24-29 3. 16-11 29-34 4. 11-7 34-40 5. 48-43 40x38 6. 35-30 25x34 7. 7-2 38-42 8. 2x48 42x31 9. 48x26 23-28 10. 26-3 28-33 11. 3-9 18-23 12. 9-14 23-29 13. 14-20 29-34 14. 20x38 34-40 15. 38-33 40-45 16. 33-50


The surprise is that this variant contains another sharp solution, even with more than one thematic variant. After the sacrifice 35-30, White can also sacrifice another one with 37-32, 7-2. After (21-26) this leads to the same final, but after (23-29) there are a few more different thematic variants, as you can find out yourself. This is a remarkable effect, it is a second solution of a variant, but so beautiful that it can also be considered as an additional aspect of beauty of the composition!

The next Applet gives the main variant, leading to the original final.

De verrassing is dat de eerste variant een tweede scherpe winst kent, zelfs met meer dan één scherp vervolg. Na het offer 35-30, kan wit nog een stuk offeren met 37-32, 7-2. Na (21-26) leidt dit tot hetzelfde slot, maar na (23-29) zijn er nog een aantal andere scherpe varianten mogelijk, zoals jullie zelf kunnen vaststellen. Dit is een opmerkelijk effect, het is een bij-oplossing van een variant, maar zo mooi dat het ook beschouwd kan worden als een extra mooi aspect van de compositie!

De volgende Applet geeft de hoofdvariant die leidt tot het slot waarom het in dit artikel gaat.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,26,32,35,44,48:B18,19,22,23,24,25."] 1. 32-27 22x31 2. 26x37 25-30 3. 16-11 30-34 4. 44-39 34x43 5. 48x39 18-22 6. 11-7 22-28 7. 35-30 24x35 8. 7-1 28-32 9. 1x40 35x33 10. 37x39


To be complete please notice that after 11-7 Black can also play (22-27). The sacrifice 35-30, 7-1 then fails, but another sacrifice 37-32, 7-2 wins!

Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat zwart na 11-7 ook (22-27) spelen kan. Dan faalt 35-30, 7-1, maar een ander offer 37-32, 7-2 wint!

This composition is incomparably better than the price winning one of 1967. However, when the jury did not see the second solution of the one of 1967, would they have fully understand this composition of 2011??

Deze compositie is onvergelijkbaar veel beter dan de prijs winnende miniatuur van 1967. Echter, als de jury de BO van die miniatuur niet gezien heeft, zouden ze dan deze compositie van 2011 helemaal begrepen hebben??

Geen opmerkingen:

Een reactie posten