donderdag 9 juni 2011

Missed opportunities of the World Championship 2011

Below a number of the most interesting positions during Wch 2011 where the opportunity to win was missed. Two nice combinations, one at the start of this article, the other one at the end. Three end games in between, with missed opportunities by both players.

Hieronder een aantal van de meest interessante gemiste kansen gedurende het WK 2011. Twee mooie combinaties, één aan het begin en de andere aan het eind van dit artikel. Drie eindspelen waarin beide partijen een fout maken, die beslissend had moeten zijn.

Roel Boomstra missed a beautiful forcing in round 18 against Getmanski. He actually played 42-38? though it is quite clear that after 37-31, 42 x 31 Black is forced to play (21-26). All other moves are lost either by a simple combination or by 28-22 followed by 31-26, if not directly.
Obviously Boomstra did not see the combination after (21-26), though for composers it is a very well known idea. Studying compositions would benefit his playing.

Roel Boomstra miste een mooie forcing in ronde 18 tegen Getmanski. Hij speelde 42-38? hoewel het nogal duidelijk is dat zwart na 37-31, 42 x 31 gedwongen is tot (21-26). Alle andere zetten verliezen, hetzij door een eenvoudige combinatie, hetzij door 31-26 of eerst 28-22.
Klaarblijkelijk zag Boomstra de combinatie na (21-26) niet, hoewel het voor problemisten een heel bekend idee is. Het bestuderen van composities zou het spel van Boomstra ten goede komen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W25,27,28,32,33,37,39,40,42,44,48:B6,8,9,10,16,18,19,21,23,24,26."] 1. 37-31 26x37 2. 42x31 21-26 3. 27-21 16x29 4. 40-35 26x37 5. 44-40 23x32 6. 48-42 37x48 7. 39-34 48x30 8. 25x5


The second example is from round 13, Guntis Valneris-Alexander Mogilianski.
First is shown how Mogilianski missed a surprising and complicated draw. He played (18-23?) instead of (44-50!) 16-11 (18-22!!). See the Applet for the analyses. Each move of Black till 8-2! is the only one reaching the draw!

Het tweede voorbeeld laat zien uit ronde 13, Guntis Valneris-Alexander Mogilianski.
Eerst hoe Moglianski, de oudste deelnemer, een verrassende en gecompliceerde remise miste. Hij speelde (18-23?) i.p.v. (44-50!) 16-11 (18-22!!). Zie de Applet voor de analyse. Elke zet van zwart tot en met 8-2! is de enige die remise geeft!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W7,16,17,27,37:B18,26,44."] 1... 44-50 2. 16-11 18-22 3. 27x18 50-28 4. 7-2 28x41 5. 2-24 26-31 6. 24-47 41-19 7. 11-7 19-8 8. 18-12 8-2


Valneris played well until move 67 of the game (move 5 of the Applet). Then he should have played for example 30-25 to win, but played 16-11 ??. The Applet shows the way Mogilianski forced the draw for which he got the FMJD price for the best played end game.

Valneris hield de winst vast tot zet 67 (zet 5 van de Applet). Toen speelde Valneris 16-11?? in plaats van het winnende 30-25 of vergelijkbaar. De Applet laat zien hoe Mogilianski remise maakte. Hij kreeg hiermee de FMJD prijs voor het best gespeelde eindspel.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W7,16,17,27,37:B18,26,44."] 1... 18-23 2. 7-2 23-29 3. 2-30 44-50 4. 27-22 50-44 5. 16-11 44-35 6. 30-48 35-19 7. 48-42 19x41 8. 42x15 41-14 9. 22-18 26-31 10. 11-6 31-37 11. 15-47 14-3 12. 18-12 3-9 13. 12-8 9-36 14. 8-3 37-41 15. 17-12 41-46 16. 6-1 36-18 17. 12x23 46x5


Another real end game battle was Schwarzman-Buzinsky in the very last round of the Wch. The Applet starts with 27-22 (28-33??). It is not so easy to see that (28-33) is loosing while (28-32)remains the draw. In order to understand this end game we have to look at the position after the 6th move 7-1 of the Applet. With Black on 33, White can prevent (30-34) by playing 23-19! (34-39) 1-6! clearly winning. This is not the case when Black had played (28-32).
After 7-1 (30-35) Schwarzman should have continued with 1-6! (33-38) 6-44! and the win is guaranteed. However he played as shown in the Applet, with a for Schwarzman disappointing draw.

Een ander eindspelgevecht was Schwarzman-Buzinsky in de allerlaatste ronde van het WK. De Applet begint met 27-22 (28-33??). Het is niet zo eenvoudig te zien dat (28-33) verliest en (28-32) nog remise geeft. Om het eindspel te begrijpen moeten we naar de positie na de zesde zet 7-1 van de Applet kijken. Met het stuk op 33 kan wit (30-34) tegengaan met 23-19! (34-39) 1-6! wat duidelijk wint. Deze mogelijkheid heeft wit niet als zwart (28-32) gespeeld had.
Na 7-1 (30-35) zou Schwarzman hebben moeten vervolgen met 1-6! (33-38) 6-44! wat gegarandeerd wint. Hij speelde echter zoals in de Applet en toen werd het voor Schwarzman langzaam duidelijk dat het op een teleurstelling zou uitdraaien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,27,30,31,34,35:B17,20,23,25,28."] 1. 27-22 28-33 2. 22x11 23-29 3. 34x23 25x34 4. 35-30 34x25 5. 11-7 25-30 6. 7-1 30-35 7. 23-18 35-40 8. 1-6 33-38 9. 18-13 40-45 10. 13-9 38-42 11. 6-50 42-48 12. 31-26 20-24 13. 9-4 24-29 14. 4-22 29-34 15. 22-44 48-42 16. 16-11 42-24 17. 44-40 24-29 18. 40-49 29-24 19. 11-7 24-35 20. 26-21 34-39 21. 50x6 35-8 22. 21-16 45-50 23. 7-2 8-17 24. 6x22 50x17


At least as thrilling was the battle between Ndjofang and Georgiev, round 14. With a win Ndjofang would come very close to Georgiev on the list of the competition. Ndjofang played 15-33 at the start position of the first Applet below. After (46-41) 33 x 6 (41-36) 6-22 (12-17) Black does not have so much to fear. However, Ndjofang prepared a very beautiful trap for Georgiev, who has to prove his World Championship capabiltities at that moment. Otherwise Ndjofang would have reached a winning 4 x 2 end game, because Black cannot prevent forever 15-10 with a second White King.

Minstens zo spannend was het gevecht in ronde 14, tussen Ndjofang en Georgiev. Bij winst van Ndjofang zou hij zeer dicht bij Georgiev aan de top van de ranglijst gekomen zijn. Ndjofang speelde 15-33, in de positie waar de Applet begint. Na 46-41-36 (6-22) 12-17 heeft zwart niet veel meer te vrezen. Maar Ndjofang had een geniale val bedacht, zodat Georgiev zijn Wereldformaat weer eens moest bewijzen. Anders had Ndjofang een gewonnen 4 x 2 eindspel bereikt, omdat zwart op den duur 15-10 en dus een tweede witte dam niet kan verhinderen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK15,25,26,27,35,48:B9,12,13,16,17,K46."] 1. 15-33 46-41 2. 33x6 41-36 3. 26-21 36x18 4. 6-33 16x27 5. 33-24 27-32 6. 24x38 18-23 7. 38-27 9-14 8. 27-38 23-41 9. 38-20 14-19 10. 20-47 41-32 11. 25-20 19-23 12. 20-15 23-28 13. 47-24 32-46 14. 24-29 28-32 15. 29-42


Georgiev has a lot of knowledge of 4 x 2 end games and saw the trap prepared by Ndjofang. However, the next moves showed a number of serious mistakes by both Grandmasters!I comment the moves as shown in the Applet after the text in Dutch. Comment between / /.

Georgiev weet veel van 4 x 2 eindspelen en zag de val die Ndjofang voor hem had klaargezet. Echter de volgende zetten lieten een aantal grove fouten van beide spelers zien. Onderstaand wordt commentaar gegeven op de zetten die de Applet laat zien. Commentaar tussen / /.

15-33 (46-23) 33 x 6 (23-45??)/(23-18!)=/ 6-50?? / 6-33! (14) 24 (19) 38 w+/ (12-18??) /(45-18!)=/.

So we see that Georgiev misses the draw, immediately followed by Ndjofang missing the win, immediately followed by Georgiev missing the draw again.
However, the climax came at the and of the game shown by the Applet. Ndjofang thought he was in a time squeeze and played the terrible move 27-22?? instead of 30-25, that would have prevented the Black King to move. Georgiev took the chance and was from that moment on with his outstanding talent very close to be sure of his fifth World Title.

We zien dus dat Georgiev de remise mist, direct daarop mist Ndjofang de winst, waarna Georgiev meteen weer de verkeerde zet doet.
De climax kwam echter aan het eind van de partij zoals de Applet laat zien. Ndjofang dacht dat hij tijdnood had en speelde de verschrikkelijke zet 27-22?? in plaats van 30-25 waarna de zwarte dam niet kan bewegen. De geboden kans liet Georgiev zich niet meer ontnemen en was vanaf dat moment met zijn kwaliteiten al vrijwel zeker van zijn vijfde wereldtitel.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK15,25,26,27,35,48:B9,12,13,16,17,K46."] 1. 15-33 46-23 2. 33x6 23-45 3. 6-50 12-18 4. 25-20 9-14 5. 20x9 13x4 6. 35-30 18-23 7. 27-22 45-40 8. 22-17 23-28 9. 50x22 16-21


Mourodoullo Amrillaev played a very good tournament and became Vice-Worldchampion. One of his victories was against Buzinsky. In the start position of the Applet he played 34-29, a winning move. However, he could have done it far more quicker and more beautiful. One of the most interesting aspects is that this combination is only correct because White can take the capture 3 x 8!!

Mourodoullo Amrillaev speelde een geweldig toernooi en werd daardoor Vice-Wereldkampioen. Een van zijn overwinningen was tegen Buzinsky. In de start positie van de Applet speelde hij 34-29 wat gewonnen is. Maar hij had het heel wat sneller en ook mooier kunnen doen. De combinatie gaat alleen maar op omdat wit 3 x 8!! kan slaan.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W17,22,33,34,37,38,39,41,42,44:B4,6,8,11,14,19,24,25,26,28."] 1. 34-30 25x32 2. 17-12 28x50 3. 12x3 50x17 4. 3x8 19-23 5. 8-2 11-16 6. 2-35


An interesting, well-organized World Championship, with a clear winner. It is a good thing for draughts that even the strongest players make mistakes occasionally. However, it would be even better when more use would be made of the opportunities to win.

Een interessant, goed georganiseerd Wereldkampioenschap, met een duidelijke winnaar. Het is goed voor het dammen dat zelfs de sterkste spelers af en toe fouten maken. Echter het zou nog iets beter zijn als meer gebruik gemaakt werd van de mogelijkheden om te winnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten