woensdag 18 mei 2011

Grandmasters, very good and terrible moves

The World Championship 2011 is at the moment that I write this about halfway. Looking for nice fragments close to the end of the game I was pleased with Buzinsky-Baljakin. As usual the forced win of Alexander Baljakin starts after a failure of Buzinsky, but the way how Alexander profits is a perfect example of an efficient win. A fast reduction of the number of pieces leading to a position winning without any doubt. It is very likely that Baljakin calculated the complete variant before (19-23) or even earlier.

Het WK 2011 is op het moment dat ik dit schrijf ongeveer op de helft. Op zoek naar mooie fragmenten (in laat middenspel of eindspel)voldeed in ieder geval de partij Buzinsky-Baljakin aan mijn criteria. Via de eerste Applet ziet men als eerste zet een uitglijder van Buzinsky, maar de manier waarop Alexander dat afstraft is een toonbeeld van efficiente winstvoering. Het materiaal wordt zo snel mogelijk gereduceerd tot een stand waar er geen enkele twijfel aan de winst meer mogelijk is. Men kan er van uitgaan dat Baljakin het vanaf (19-23) geheel doorgerekend heeft.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W21,26,28,29,31,33,36,38,45,48:B3,11,12,15,17,18,19,20,22,24."] 1. 38-32 11-16 2. 32-27 20-25 3. 29x20 15x24 4. 48-42 19-23 5. 28x30 25x34 6. 45-40 34x45 7. 33-29 22-28 8. 27-22 18x27 9. 21x23 45-50 10. 29-24 16-21 11. 24-20 12-18 12. 23x12 17x8 13. 26x17 50x11 14. 20-15 3-9


A beautiful kind of forcing win, but there was no reason at all for Buzinsky playing 38-32. Looking at other Buzinsky games during WC 2011, I found that he missed two very easy wins, against Valneris and Gantwarg. Together with the Baljakin game Buzinsky could have had 3 points more, leading to a position high on the list. The next Applet is of round 3, Valneris-Buzinsky, where Buzinsky plays the terrible move(14-20),instead of the easy winnig (24-29) as shown by the Applet. Buzinsky really played a terrible move, because (18-23) wins even more easily!!

Een heel mooie winst,die men een forcing zou kunnen noemen, maar er was helemaal geen reden voor 38-32 te spelen. Bij het bestuderen van de andere WK 2011 partijen van Buzinsky werd mij dudelijk dat hij twee heel eenvoudige winsten gemist heeft en wel tegen Valneris en tegen Gantwarg.
Samen met de partij tegen Baljakin zou dat drie punten meer op de ranglijst gebracht hebben en daarmee een hoge klassering. Hieronder uit de derde ronde Valeneris-Buzinsky, waar de laatste op het onzalige idee kwam om (14-20) te spelen. De Applet laat zien hoe eenvoudig (24-29) wint, maar ook na (18-23) zou wit geen schijn van kans meer gehad hebben!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W26,30,31,35,36,37,43,46:B14,16,17,18,19,22,24,27."] 1... 24-29 2. 43-38 29-33 3. 38x29 27-32 4. 37x28 22x24 5. 46-41 24-29 6. 41-37 29-33 7. 37-32 33-39 8. 32-27 17-22 9. 26-21 39-44 10. 21-17 22x11 11. 27-21 16x27 12. 31x24 44-50


The next one,round 6 Gantwarg-Buzinsky, contains not understandable bad moves from both sides. Gantwarg has an inferior position, but that is insufficient reason for playing 40-34?? However, Buzinsky replies with (13-18!) 34-29 (25-30??) leading to a draw. It is almost a waste spending an Applet on it, so easy is the missed combination.

De volgende, zesde ronde Gantwarg-Buzinsky, laat onbegrijpelijk slechte zetten van beide spelers zien. Gantwarg staat niet best, maar dat is onvoldoende reden om 40-34?? te spelen. Buzinsky echter antwoordt met(13-18!) 34-29 (25-30??)wat tot remise leidt. Het is bijna een verspilling om er een Applet aan te wijden, zo eenvoudig is de gemiste combinatie.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,27,32,33,35,37,38,40,47,48:B2,4,7,11,12,13,14,17,24,25."] 1. 40-34 13-18 2. 34-29 24-30 3. 35x24 14-19 4. 24x22 17x39


The above might give the reader the impression that Edvard Buzinsky is not a strong player. However, that is not my intention and not my opinion. Buzinsky is a strong player with a high rating and he is also a composer of interesting practical combinations, published in books. He is also able of winning against Gantwarg. See the next two Applets with a fragment of the European Championship 2008 in Tallinn.
Buzinsky has the better position also in this case, but Gantwarg could have made it easier for himself by playing 30-25(19-24)43-39. This forces Black to play (12-17) or (1-7 or 6) and the draw is guaranteed.

Het bovenstaande zou de indruk kunnen geven dat Edvard Buzinsky geen sterke speler is. Dat is echter niet mijn bedoeling van dit artikel en ook mijn mening niet. Buzinsky is een sterke speler met een hoge rating en hij heeft ook boeken met interessante praktische combinaties gepubliceerd. Bovendien kan hij ook van Gantwarg winnen zoals de volgende Applets tonen. De partij komt uit het kampioenschap van Europa 2008 in Tallinn.
Ook hier heeft Buzinsky de betere positie, maar Gantwarg had het zich gemakkelijker kunnen maken met 30-25. Zie de notatie hierboven.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W21,26,27,30,43,44:B1,12,18,19,23,28."] 1. 43-39 19-24 2. 30x19 23x14 3. 44-40 14-20 4. 21-16 12-17 5. 27-21 17-22 6. 16-11 28-32


What Gantwarg is doing next is very difficult to understand. Every draughts player makes mistakes and that is fine because otherwise we would only see draws. However in this case 21-16 is so obviously lost that it seems that Gantwarg did not calculate at all. It is so obvious because there is no doubt whatsoever what Black will play. So calculating is extremely easy in this case. The alternative 21-17 leads to a draw, without much complcations.
After 21-16 Buzinsky is practically forced to win!

Wat Gantwarg nu doet is heel moeilijk te begrijpen. Iedere dammer maakt fouten en dat is maar goed ook want anders werd alles remise. Maar in dit geval is 21-16 zo vanzelfsprekend verloren dat het lijkt of Gantwarg helemaal niets heeft berekend. Vanzelfsprekend, omdat zwart het eenvoudig niet meer fout kan doen. Buzinsky hoefde alleen nog maar de vanzelfsprekende zetten te doen en dat is heel makkelijk te berekenen voordat wit 21-16?? doet!
21-17 zou een makkelijke remise hebben opgeleverd.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W11,21,26,39,40:B1,18,20,22,32."] 1. 21-16 32-37 2. 11-7 1x12 3. 16-11 37-41 4. 11-6 41-46 5. 6-1 22-27 6. 39-34 20-25 7. 1-6 27-32


In the examples above we have seen "only" one "terrible" move per player,but World Championships have more to offer than that. See the next example from WCh 2011, round 2, Getmanski-Moglianski. As a comment to the moves of the Applet I give the notation of the moves indicating with Z, Y and X where Getmanski could have won much easier. Finally the Applet shows the final error 5-10?? and the draw resulting from it. Moglianski was a long time in a clearly lost position, but from his his experience he knows that even strong players quite often do not know how to reach winning(standard) majority positions. From that point of view he deserved the draw.

Bovenstaande voorbeelden laten "slechts" één "grove" fout per speler zien, maar Wereldkampioenschappen hebben meer te bieden. Zie het volgende voorbeeld uit het WK 2011 , tweede ronde, Getmanski-Moglianski. Als commentaar bij de zetten van de Applet geef ik de notatie en geef met Z, Y en X aan waar Getmanski veel makkelijker had kunnen winnen. Tenslotte komt de Applet tot de zet 5-10?? en de remise die daarvan het gevolg is. Mogelianski was in deze partij lange tijd in een verloren positie, maar zijn ervaring heeft hem geleerd dat zelfs sterke spelers vaak niet weten hoe ze tot een gewonnen (standaard) overmachtseindspel moeten komen. Zo gezien verdiende hij de remise.

25-20 (44-50) 20-15 (50 x 22) 5-19 Z (17-21) 15-10 (21-26) 42-37 (16-21) 10-5 Y (11-16) 19-8 ! (21-27) 5-10?? X etc. Applet.
Z 15-10! (22-50) 10-4 (17-22) 42-38 (50-45) 38-33.
Y 10-4! (21-27) 37-32, 19-13.
X 8-3! (22-6, or 50 or 33) 37-32, 3-9.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK5,25,28,36,42,48:B11,16,17,18,44."] 1. 25-20 44-50 2. 20-15 50x22 3. 5-19 17-21 4. 15-10 21-26 5. 42-37 16-21 6. 10-5 11-16 7. 19-8 21-27 8. 5-10 22-6 9. 37-31 26x37 10. 10x41 18-22 11. 8-13


The important thing is not that players make mistakes, but what to learn from it. There is a difference between insufficient calculating and a lack of knowledge of end games. The less pieces on the draughts board,the more insufficient calculating is dangerous. In the end games phase understanding of finesse and of the (standard) majority endgames is of vital importance. In particular taking the opportunity of reaching winning majority end games where applicable.
Even the very best players of the world still can improve in that respect. Two of the very best players of the world are of course Alexei Chizhov, ten times World Champion and Alexander Georgiev with the highest rating of all players of this World Championship. Alexei Chizhov is also a man of high moral standards and with Alexander Georgiev exemplary for all draughts players. However, fortunately enough for other players, they as well do not always play the best moves.

Het belangrijkste is niet dat spelers fouten maken, maar war er van geleerd kan worden. Er is een verschil tussen onvoldoende rekenen en gebrek aan kennis van eindspelen. Hoe minder stukken op het bord hoe gevaarlijker het wordt onvoldoende te rekenen. In de eindspelfase is kennis van finesses en van (standaard) overnmachtseindspelen van grote betekenis.
Zelfs de beste spelers ter wereld kunnen zich wat dat betreft nog verbeteren. Twee van de allerbeste spelers aller tijden zijn Alexei Chizhov, tienvoudig wereldkampioen en Alexander Georgiev die de hoogste rating heeft van alle WK deelnemers. Chizhov is ook een man van hoge morele standaards en met Georgiev ook in dat opzicht een voorbeeld voor alle dammers. Echter, gelukkig voor de anderen, zelfs zij doen af en toe een slechte zet.

The example is from the Wch 2007 in Amsterdam and I have seen it live. More than that, look at the foto on this blog where I give the FMJD price for the best end game to Alexander Georgiev. The interesting thing is that both Chizhov and Georgiev made a mistake during this end game. I told only a very few people at that time, we kept it secret, because it remains a very good win by Georgiev. Now, it is no secret anymore.
The point concerning this article is that both Chizhov and Georgiev did not make the right judgment of a majority end game. Their end game is a real battle. Look at the first move. That Chizhov is playing well is shown by the first move 18-40 that is the only one besides 18-7 that keeps the draw. For instance 18-1 or 4 are loosing.


Het voorbeeld is uit het WK 2007 in Amsterdam en ik zag het voor mijn ogen gebeuren. Sterker nog, zie de foto die op mijn blog te zien is waar ik de FMJD prijs voor het beste eindspel aan Alexander Georgiev overhandig. Het pikante is dat zowel Chizhov als Georgiev een fout maakten in dit eindspel. Ik heb dit toen slechts enkelen verteld, wij hielden het geheim. Het blijft een interessant eindspel dat Georgiev tot een goed einde brengt. Nu is het geen geheim meer. Het eindspel is een mooi gevecht. Dat ziet men al aan de eerste zet van Chizov 18-40 die heel goed is. Alleen 18-7 zou ook nog de remise houden. Alle andere zetten verliezen, bijvoorbeeld 18-1 of naar 4.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK18,28,50:B6,8,20,24,K48."] 1. 18-40 48-31 2. 40-49 20-25 3. 28-23 31-4 4. 49-21 4-10 5. 21x3 10x28 6. 3-12 6-11 7. 12-21 11-16 8. 21-12 28-39 9. 12-7 16-21 10. 7-2 24-29 11. 2-7 29-33 12. 7-2 39-48 13. 50-44 48-37 14. 44-40 33-38 15. 40-34 21-26 16. 2-7 37-19 17. 7-2 19-35 18. 34-29 35-44 19. 29-23 44-22 20. 2-24 38-43 21. 24-15 43-49 22. 23-19 22-4


Played very well by Georgiev. For example the moves (39-48) and later (21-26) and (37-19) are the only ones winning. He deserved the price. However, the analyses below shows that after the second move (20-25) of the Applet Chizhov played a loosing move, but Georgiev did not see the winning majority end game and did it wrong. Immediately after that Chizhov forced himself the same majority end game! From that moment on Georgiev played a winning game, but was only later aware of it.

Heel goed gespeeld door Georgiev. Bijvoorbeeld de zetten (39-48) en later (21-26) en (37-19) zijn de enige die winnen. Hij verdiende de prijs. Echter, de analyse hieronder toont aan dat Chizhov de verliezende zet speelde na de tweede zet van de Applet (20-25), maar Georgiev zag (wist) niet dat het overmachtseindspel won en deed het fout. Onmiddellijk daarna forceerde Chizhov dit verloren eindspel zelf! Vanaf dat moment speelde Georgiev een gewonnen partij, maar was zich daar eerst niet van bewust.

Applet: 18-40! (48-31) 40-49 (20-25)28-23?? //49-40=// (31-4??) //(31-37)+// 49-21?? (4-10).

A known majority-system. Black reaches a second King and can avoid exchanges. As always, when you know, it is easy.

Een bekend overmachts-systeem. Zwart haalt een tweede dam en kan ruilen vermijden. Zoals altijd, als je het weet is het eenvoudig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten