vrijdag 29 december 2017

The best miniature of Matus

The previous article contains a number of excellent compositions of V.Matus. This second article is dedicated to a superb composition that needs quite a lot of explanation to fully understand why this composition is something special. The first Applet gives the solution of the first thematic variant. The second thematic variant is explained by the next Applet. These two variants make it a good miniature. However,a third,totally different, variant is the one that makes the composition superb. Het vorige artikel laat een aantal uitstekende composities zien van V.Matus. Dit tweede artikel is gewijd aan een formidabele compositie die nogal wat uitleg nodig heeft om volledig te begrijpen waarom deze compositie iets bijzonders is. De eerste Applet geeft de oplossing van de eerste scherpe variant. De tweede scherpe variant wordt duidelijk door de tweede Applet. Deze twee varianten maken het een goede miniatuur. Maar een derde, totaal verschillende, variant is die welke de compositie formidabel maakt. From the initial position of the miniature shown by the first Applet White could play as follows. However, the Black Man on 13 makes it a draw! 37-32 (15 x 35) 32 x 3 (45-50) 3-25 (50 v30) 25 x 8 =. Vanaf the aanvangsstand van de miniatuur, zie de eerste Applet, kan wit zo spelen als hierboven aangegeven. Maar de zwarte op 13 zorgt ervoor dat het remise wordt! The solution is: De oplossing is:
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,30,34,37,40,44,48:B8,15,17,18,27,33,45"] 1. 37-31 15x35 2. 31x2 45-50 3. 2-11 50x25 4. 11x50 35x44 5. 50x39 25x43 6. 48x39 *
After 3. 2-11 Black could also play 3. 50 x 30. Na 3. 2-11 kan zwart ook 3. 50 x 30 doen.
[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK11,34,40,44,48:B17,33,35,K50"] 1. ... 50x30 2. 11x25 35x44 3. 25-39 44x33 4. 48-43 *
So far it is a good miniature with the two thematic variants, but not much more than that. Tot zover is het een goede miniatuur met de twee scherpe varianten, maar niet veel meer dan dat. The surprise is that this miniature also contains a real endgame,fully different, with far more moves and rather difficult to solve. See both false solutions below. - 31, 2 (21) 11 (27) 39 (32) 42 (50) 38 (43) 48 (30!) 25 (44)=. - 31, 2 (21) 29, 7 (28) 11 (40!) 35 (27) 42 (27-32)=. De verrassing is dat deze miniatuur ook een volwaardig eindspel biedt, volkomen anders, met veel meer zetten en niet zo eenvoudig om op te lossen. Zie de twee schijnoplossingen hierboven. The fully thematic variant has 48-43 and 2-13! as the deciding moves. De volledig scherpe variant heeft 48-43 en 2-13! als de beslissende zettten.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,30,34,37,40,44,48:B8,15,17,18,27,33,45"] 1. 37-31 15x35 2. 31x2 17-21 3. 34-30 45x25 4. 48-43 21-26 5. 2-13 25-30 6. 13-22 26-31 7. 22x25 31-37 8. 25-14 37-42 9. 43-38 42x33 10. 14-25 33-38 11. 25-48 *

maandag 18 december 2017

V.Matus

At 2-09-2017 I published an article with a number of brilliant compositions of Evgraf Zubov. My plan was to do the same with compositions of V.Matus who was very successful with draughts composition contests including World Championships. So I studied Turbo Dambase, Eric´s Damsite, CPI publications and the high quality book of Matus, made with the assistance of Zubov. The book contains a large number of photos. A few of these photos show Pieter Hildering, the charming Vitalia Doumesh and me at a meeting at 2008 in Poland with Matus, Zubov and Kaciuska. A few months later I visited Moscow for about a week in order to meet Matus and Zubov, where we showed and discussed our compositions. The selection I made for this article is mainly from the book of Matus and does not contain compositions of the selection made at Eric`s Damsite, but other interesting compositions out of the book. During my extended search I found to my suprise a lot of false solutions at every source. One of the examples is the selection published at Eric´s Damsite, called "Top Problemisten in aktie". The selection of Matus at Eric´s Damsite is meant to be a selection out of his best compositions, but eight of them have second solutions! In spite of that Eric´s Damsite is very much worth to have a look at. Op 2-09-2017 publiceerde ik een artikel met een aantal brilliante composities van Evraf Zubov. Mijn plan was hetzelfde te doen met composities van V.Matus die heel veel succes had met dam-compositie wedstrijden waaronder Wereldkampioenschappen. Dus bestudeerde ik Turbo Dambase, Eric´s Damsite, CPI publicaties en het fraai uitgevoerde boek van Matus, waaraan ook Zubov meegewerkt heeft. Het boek bevat ook een flink aantal fotos. Te zien zijn op een paar ervan Pieter Hildering, de charmante Vitalia Doumesh en ik toen wij Matus, Zubov en Kaciuska ontmoet hebben in Polen voor een vergadering over de FMJD en de CPI. Een paar maanden later ben ik naar Moskou gegaan om Matus en Zubov te ontmoeten, waar wij onze composities lieten zien en bespraken. De selectie die ik voor dit artikel gemaakt heb komt hoofdzakelijk uit het boek van Matus en bevat geen composities die al in de selectie op Eric´s Damsite zijn opgenomen, die te vinden zijn onder "Top problemisten in aktie". De selectie van Matus op Eric´s Damsite is bedoeld als een selectie van zijn beste composities, maar acht van ze hebben bij-oplossingen! Ondanks dat is het veel waard Eric´s Damsite te bekijken. Now to the Matus compositions. The number of Men of White and Black is indicated. We start with a large one. Spectacular moves are 1 x 34! and 25 x 41! Nu naar de composities van Matus. Het aantal stukken van wit en zwart wordt aagegeven. wij beginnen met een grote. Spectaculaire zetten zijn 1 x 34! en 25 x 41! White 14, Black 13.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,12,15,16,17,18,20,25,34,39,45,48,49,50:B1,2,4,9,19,23,28,29,30,35,36,37,40"] 1. 12-8 2x11 2. 16x7 1x12 3. 49-44 40x49 4. 6-1 29x40 5. 1x34 40x29 6. 25x41 36x47 7. 15-10 4x24 8. 39-33 47x29 9. 50-44 49x40 10. 45x3 35-40 11. 3-17 40-45 12. 17-50 24-29 13. 48-43 29-34 14. 43-38 34-39 15. 50x6 45-50 16. 38-33 50x28 17. 6x33 *
The next one has a nice start and a lot of moves by Kings. De volgende heeft een mooi begin en veel dam-bewegingen. White 13, Black 13
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,23,25,29,33,34,39,40,42,45,46,47,48:B9,10,11,12,13,15,21,27,30,31,32,37,38"] 1. 23-19 13x24 2. 46-41 37x46 3. 48-43 38x49 4. 47-41 46x48 5. 33-28 24x35 6. 28x8 30x39 7. 8-2 15x24 8. 2x44 49x40 9. 45x34 48x30 10. 25x34 *
The third one needs an explanation of the initial position. The last moves were (10-15) 47-41 (15 x 24). De derde behoeft een standverklaring. De laatste zetten waren (10-15) 47-41 (15 x 24). White 13, Black 12
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,18,21,22,27,28,32,35,38,40,41,42,45:B6,7,8,12,16,19,23,24,29,33,36,39"] 1. 17-11 6x26 2. 18-13 36x47 3. 13x11 16x7 4. 27-21 26x17 5. 22x2 33x22 6. 32-28 23x43 7. 35-30 24x44 8. 2x34 47x40 9. 45x43 12-17 10. 43-38 17-21 11. 38-32 21-26 12. 32-27 *
With the reduction of the number of Men, the initial positions are improving. Met minder stukken, worden de aanvangsstanden beter. White 12, Black 12
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,21,34,35,37,38,40,41,42,44,48,50:B9,10,12,17,18,20,22,23,26,29,36,45"] 1. 35-30 36x47 2. 37-31 26x37 3. 42x31 17x37 4. 48-42 37x48 5. 16-11 47x33 6. 30-25 48x30 7. 25x5 45x34 8. 5x25 33x6 9. 44-40 34x45 10. 25x1 6-28 11. 50-44 28x50 12. 1-6 *
Black has four ways to capture, but White wins the same way at different levels of the board. Zwart heeft vier manieren om te slaan, maar wit wint op dezelfde manier op verschillende niveaux van het bord. White 12, Black 11
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,27,28,31,32,35,37,39,43,44,46,47:B7,8,9,10,19,20,23,25,26,36,38"] 1. 35-30 38x40 2. 39-34 40x29 3. 22-17 25x34 4. 17-11 7x16 5. 27-21 16x38 6. 47-42 23x41 7. 42x2 26x37 8. 2x31 36x27 9. 46x37 *
- 7. 42 x 2 36 x 27 8. 2 x 21 26 x 17 9. 46 x 37 - 5. 27-21 36 x 38 6. 47-42 23 x 41 7. 42 x 2 (27 of 17). The next one.Initial position,Combination, Final, all perfect. De volgende. Aanvangsstand, Combinatie,Slot, alles perfect. White 11, Black 11
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W29,31,33,35,38,39,43,44,45,47,48:B7,9,12,13,19,22,25,26,27,32,36"] 1. 39-34 26x37 2. 43-39 32x43 3. 48-42 37x48 4. 47-41 36x47 5. 29-23 47x49 6. 23x3 43x34 7. 3x44 49x40 8. 45x34 48x30 9. 35x24 *
Now we have reached 10 x 10. Also perfect. Nu zijn wij bij 10 x 10. Ook perfect. White 10, Black 10.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,28,30,32,34,35,37,38,43,44:B4,7,9,12,17,19,21,24,25,27"] 1. 15-10 4x15 2. 34-29 24x31 3. 28-22 27x40 4. 22x2 25x34 5. 2x20 15x24 6. 35x44 24-29 7. 44-39 *
The 9 x 9 below shows the best way to reach 48/38. De 9 x 9 hieronder laat de beste manier zien om 48/38 te bereiken. White 9, Black 9.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W12,17,27,31,32,35,37,38,44:B2,10,13,20,23,24,30,36,40"] 1. 12-7 2x22 2. 27x29 24x42 3. 35x4 36x38 4. 4x43 40x38 5. 37x48 *
With even less Men the next one brings not only a nice start, but also a superb final. Met nog minder stukken geeft de volgende niet alleen een mooi begin, maar ook een prachtig slot. White 8, Black 8.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,24,25,30,37,40,41,47:B10,11,12,27,28,32,36,38"] 1. 47-42 38x47 2. 20-15 47x20 3. 25x5 36x47 4. 40-35 32x41 5. 5x23 41-46 6. 30-24 46x30 7. 35x24 47x20 8. 15x24 *
White 7, Black 7. A 7 x 7 can be found at my next article, published as well. The miniature contains two short thematic variants, as well as a very surprising totally different endgame. Een 7 x 7 is te vinden op mijn volgende artikel, ook al gepubliceerd. De miniatuur heeft twee korte scherpe varianten, maar ook een heel verrassend totaal verschillend eindspel.

dinsdag 14 november 2017

The KvD Reunion 2017

See DP December 2017, Page 227.

Zie DP December 2017, Bladzijde 227.

The composition starts with two remarkable moves. The prove that both are winning in all variants is given below. See the diagram of the first Applet.

De compositie begint met twee opmerkelijke zetten. Het bewijs dat beide in alle varianten winnen wordt hieronder gegeven. Zie het diagram van de eerste Applet.

- 15-10 (23 x 32) 10-4 (12-18) 4-9 (13 x 4) 22 x 2
- 15-10 (5 x 14) 30-24 (19 x 30) 28 x 10 (30-34) 43-39 (34 x 32) 27 x 38 (16 x 18) 10-5. -
- 15-10 (5 x 14) 30-24 (19 x 30) 28 x 10 (37-41) 46 x 37 (30-34) 10-5 (34-40) 22-18! (13 x 33) 5-23 (16 x 27) 23 x 45.

The variants above imply that Black has to play (5 x 14) and (23 x 32). The Applet ends at the time that Black has to take an important decision.

De varianten hierboven betekenen dat zwart (5 x 14) en (23 x 32) spelen moet. De Applet eindigt op het moment dat zwart een belangrijke beslissing nemen moet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,22,27,28,30,38,43,46:B5,8,11,12,13,16,19,23,37"] 1. 15-10 5x14 2. 30-24 23x32 3. 22-18 13x31 4. 24x2 16x27 5. 2x16 *


After (12-17) or (14-19) or (14-20) White wins with 43-39 (32 x 34) 16 x 26 (37-41) 46 x 37 (31 x 42) 26 x 48.

However, Echter (12-18!!) 43-39, 16 x 22 (37-42) is a draw, is remise.

The only real solution is shown by the last Applet. De enige echte oplossing toont de laatste Applet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,22,27,28,30,38,43,46:B5,8,11,12,13,16,19,23,37"] 1. 15-10 5x14 2. 30-24 23x32 3. 43-39 32x34 4. 22-18 13x31 5. 24x2 16x27 6. 2x26 37-41 7. 46x37 31x42 8. 26x48 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,18,35,36,37,41,42:B10,16,23,26,28,29,32"] 1. 17-12 10-14 2. 18-13 29-33 3. 42-38 33x31 4. 36x38 26-31 5. 13-8 31-37 6. 41x32 28x37 7. 38-32 37x28 8. 8-3 16-21 9. 3x20 21-27 10. 20-42 27-32 11. 42-31 32-38 12. 12-8 38-43 13. 8-3 43-48 14. 3-26 48-25 15. 35-30 25x43 16. 31-22 28x17 17. 26x48 *


- (43-49) 31-18, 3 x 44, 35 x 44
- (43-48) 3-26 (48-25) 35-30 (25 x 43) 31-22, 26 x 48.

A computer program brings a piece of art! Een computer programma brengt een kunstwerk!

zaterdag 2 september 2017

Evgraf Zubov

Evgraf Zubov is one of those draughts composers, producing miniatures, combinations and end games, many of those with a number of different thematic variants, as well as strategic forcings and spectactular finals. This article contains a number of his marvelous compositions, starting with so called "opsluitingen". Could be translated into confinement or blocking. Evgraf Zubov is éen van de dam-componisten die miniaturen, combinaties en eindspelen, vele daarvan met een aantal verschillende scherpe varianten, alsmede strategische forcings en spectaculaire finales produceerde. Dit artikel brengt een aantal van zijn formidabele composities, te beginnen met opsluitingen.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W24,28,30,32,34,38,39,40,41,43,44,45,47:B4,8,11,13,17,19,21,22,23,25,27,35,36"] 1. 34-29 22x42 2. 29x9 27x49 3. 24x2 25x43 4. 2x32 4x13 5. 47x38 36x47 6. 32-19 47x50 7. 19x26 35x44 8. 26-48 *
The next one even gives two "opsluitingen". De volgende geeft zelfs twee opsluitingen.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,28,32,38,39,40,41,43,44,45,48:B8,9,10,18,19,21,27,29,35,36"] 1. 16-11 36x47 2. 39-34 47x6 3. 34x5 27x49 4. 5x16 6x50 5. 48-43 *
- (35 x 44) 16-38. - (49 x 38) 16 x 43, 43-49. The third one ends with far more Men and Kings. De derde eindigt met veel meer schijven en dammen.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,32,33,35,38,39,40,41,44,47,49,50:B8,9,11,19,21,22,23,24,27,29,30,36"] 1. 40-34 29x40 2. 49-43 40x49 3. 32-28 23x32 4. 47-42 36x47 5. 33-29 24x44 6. 35x4 27x36 7. 4x41 *
The fourth one beats them all. From a fully acceptable initial position to an unbelievable finish. De vierde overtreft alle. Vanuit een volledig acceptabele aanvangsstand naar een ongelofelijk eind.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,22,25,27,28,31,32,37,39,41,42,43,47,48,50:B12,13,14,16,18,19,23,26,29,30,34,35,40,45"] 1. 27-21 18x49 2. 15-10 16x36 3. 37-31 26x46 4. 42-37 23x41 5. 10-5 34x43 6. 25x23 19x28 7. 5x44 *
The next Applets give compositions with more than one thematic variant. Most of the endgames and many finals have more than one thematic variant, but more difficult to realize is a split into different thematic variants during the combination. The highlight of the first one below is the move 19-14!! leading to an interesting split into two thematic variants of which the second one contains a split again ! De volgende Applets laten composities zien met meer dan één scherpe variant. De meeste eindspelen en veel slotstanden hebben meer dan één scherpe variant, maar moeilijker te realiseren is een vertakking in verschillende varianten tijdens de combinatie. Het hoogtepunt van de eerste hieronder is de zet 19-14!! die leidt tot een interessante vertakking in verschillende scherpe varianten waarvan de tweede wederom een vertakking laat zien !
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,27,37,38,43,46,47,48,49:B8,11,12,16,18,19,34,36,40"] 1. 49-44 40x49 2. 47-41 36x47 3. 20-14 47x3 4. 27-22 49x41 5. 22x2 16x27 6. 2x21 3x26 7. 46x37 26x42 8. 48x37 *
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,27,37,38,43,46,47,48,49:B8,11,12,16,18,19,34,36,40"] 1. 49-44 40x49 2. 47-41 36x47 3. 20-14 47x9 4. 27-22 49x41 5. 22x2 16x27 6. 2x4 *
- (41-23) 4-10 (23 x 5) 48-42 (5-14) 42-37, 46 x 37. - (41-47) 4-15 (47-36) 46-41, 48-42. The second one of these multi-variant combinations has a split of two different combinations leading to totally different finals. De tweede van deze multi-variant combinaties heeft een vertakking van twee verschillende combinaties die leiden tot totaal verschillende finales.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,19,21,22,23,25,28,46:B6,9,10,14,16,20,37,39"] 1. 17-11 16x29 2. 46-41 14x32 3. 25x3 6x17 4. 3x26x48x34x23x5 32-38 5. 5-32 38x27 6. 41-37 *
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,19,21,22,23,25,28,46:B6,9,10,14,16,20,37,39"] 1. 17-11 16x29 2. 46-41 14x32 3. 25x3 37x46 4. 3-8 6x17 5. 8x5 *
The third one, a miniature, has three thematic variants during the combination. De derde, een miniatuur, heeft drie scherpe varianten in het verloop van de combinatie.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,29,32,40,41,42,50:B10,14,20,23,26,30,31"] 1. 40-35 23x34 2. 35x4 31-37 3. 42x31 26x46 4. 4-10 46x1 5. 10x45 1-6 6. 45-34 6-28 7. 34-39 28x44 8. 50x39 *
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,29,32,40,41,42,50:B10,14,20,23,26,30,31"] 1. 40-35 23x34 2. 35x4 31-37 3. 42x31 26x46 4. 4-10 46x7 5. 10x1 34-39 6. 1-6 39-43 7. 6-39 43x34 8. 50-44 *
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,29,32,40,41,42,50:B10,14,20,23,26,30,31"] 1. 40-35 23x12 2. 35x4 31-37 3. 42x31 26x46 4. 4-10 46x45 5. 10x1 *
The next chapter is a Forcing (miniature). The variant given above the Applet is a simple one resulting at a three-fold opposition. The Forcing is original and the combination suprising. Het volgende hoofdstuk is een Forcing (miniatuur). De variant die boven de Applet wordt weergegeven is een eenvoudige die leidt tot een drie-voudige oppositie. De Forcing is origineel en de combinatie verrassend. - 46-41! (24-30) 41-37 (30-34/35)32-28 (27-32) 38 x 16 (17-21) 16 x 27 (31 x 33) 42-38 (33 x 31) 36 x 27.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W13,32,36,38,42,44,46:B3,17,21,24,26,27,31"] 1. 46-41 3-8 2. 13x2 17-22 3. 2x30 31-37 4. 42x31 26x46 5. 36-31 46x49 6. 31-26 49x32 7. 26x37 *
Evgraf Zubov did not publish so many endgames, but those he did are of good quality as could be expected. The one below is a so called Mini. See the splendid book of Miljenko Lepsic. Evgraf Zubov publiceerde niet zoveel eindspelen, maar die welke hij deed zijn van goede kwaliteit zoals men verwachten kon. Die hieronder is wat men een Mini noemt. Zie het uitstekende boek van Miljenko Lepsic.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK35,42:B7,9,21,33"] 1. 35-2 7-12 2. 2-30 21-27 3. 30-48 33-38 4. 42x33 27-32 5. 48-42 12-17 6. 33-28 32x23 7. 42-26 17-22 8. 26-31 23-28 9. 31x4 28-33 10. 4-27 33-39 11. 27-49 *
Variant move /zet 3. (12-18) 38, 4. Variant 8. (22-28) 4 (32) 15 (37) 10.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK35,42:B7,9,21,33"] 1. 35-2 7-12 2. 2-30 21-27 3. 30-48 33-38 4. 42x33 27-32 5. 48-42 12-18 6. 33-28 32x23 7. 42-20 9-13 8. 20-24 23-28 9. 24x2 28-32 10. 2-7 18-22 11. 7-11 22-27 12. 11-16 27-31 13. 16x38 31-37 14. 38-47 *
Variant 7. (28) 3 (33 /32) 9. Variant 9. (33) 7 (22) 16 (39) 11. As an encore an amazing miniature. Please notice that 4 x 22!! and 1 x 23!! are the only moves to win in a position of one Black King against 2 White Kings plus 4 White Men ! Als toegift een verbazingwekkende miniatuur. Opmerkelijk is dat 4 x 22!! en 1 x 23!! de enige winnende zetten zijn in een positie van één zwarte dam tegen twee witte dammen plus vier witte schijven !
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,11,21,32,35,41,42:B1,10,18,20,24,39"] 1. 11-7 1x12 2. 6-1 24-30 3. 35x4 39-43 4. 4x22 43-48 5. 1x23 48x46 6. 23-5 *

maandag 14 augustus 2017

Old and New

The rest of the year I have hardly time for draughts, so I show you now a number of draughts compositions, some old published before and rather recent ones.

De rest van het jaar heb ik nauwelijks tijd voor dammen, daarom laat ik jullie nu een aantal dam-problemen zien, een paar oude eerder gepubliceerd en een stel kort geleden gemaakt.

The first move of the Applet is all right, but the majority capture is more than that. Except one capture of two, four different captures of three!!, but to take four is the rule!

De eerste zet van de Applet is mooi, maar de meerslag is meer dan dat. Behalve een slag van twee, vier verschillende slagen van drie!!, maar vier slaan volgens de spelregels!

12-3-1965

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,24,27,28,29,30,33,36,43,44,47:B8,10,11,13,14,16,18,31,35,37"] 1. 27-21 16x27 2. 47-41 37x46 3. 28-23 46x19 4. 29-23 18x40 5. 22-18 13x22 6. 24x2 35x24 7. 2x19 14x23 8. 36x29 10-14 9. 29-24 *


It looks like that 28-23 (8-12) 43-39 wins as well. As a matter of fact it is winning, e.g. (37-41) 24-19! However, Black does not play (8-12). The Apllet shows how Black escapes. A very peculiar false solution!

Het ziet er naar uit dat 28-23 (8-12) 43-39 eveneens wint. Dat is ook zo, b.v. (37-41) 24-19! Echter, zwart speelt geen (8-12). De Applet laat zien hoe zwart ontsnapt. Een heel ongewone schijnoplossing!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,24,27,28,29,30,33,36,43,44,47:B8,10,11,13,14,16,18,31,35,37"] 1. 28-23 37-41 2. 23x3 41-46 3. 3x20 16-21 4. 27x7 13-18 5. 22x13 46-19 6. 36x27 19x18 7. 20-14 10x19 8. 24x22 35x24 9. 22-18 24-30 10. 18-12 30-35 11. 12-7 35-40 12. 7-1 40-44


When White takes 5. 36 x 27 Black even wins with (46-28!!) 22 x 13 (28 x 2). A capture of 9 pieces!!
Als wit 5. 36 x 27 slaat, wint zwart zelfs met (46-28!!) 22 x 13 (28 x 2). Een slag van 9 stukken!!

White could also play 3. 3 x 25 leading to a different, also nice, false solution!
Wit kon ook 3. 3 x 25 spelen hetgeen tot een andere, ook mooie, schijn-oplossing voert!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,24,27,28,29,30,33,36,43,44,47:B8,10,11,13,14,16,18,31,35,37"] 1. 28-23 37-41 2. 23x3 41-46 3. 3x25 13-19 4. 24x13 35x24 5. 29x20 16-21 6. 27x7 46-28 7. 36x27 28x15 8. 25-43 10-14 9. 43-38 15x42 10. 47x38 14-19 11. 38-33 19-24 *


The next one is less spectacular. What this one makes a bit extraordinary is that the 11 x 12 half way becomes a 4 x 5 miniature!
De volgende is minder spectaculair. Wat het een beetje ongewoon maakt is dat de 11 x 12 halfweg een 4 x 5 miniatuur wordt!

01-1967

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,17,21,22,23,26,27,28,34,42,43,47:B6,7,8,10,11,12,13,14,19,25,30"] 1. 22-18 30x37 2. 18x20 11x31 3. 23x5 25x14 4. 5x11 6x17 5. 28-22 17x28 6. 47-41 37x46 7. 26x37 46x32 8. 21-17 12x21 9. 16x38 *


Roel Boomstra, the current World Champion, showed me a nice small endgame (could be called a "motief" as well). The pointe of it is that White plays 7-40 and after (19-24) goes back with 40-7 again! I made six combinations based upon this endgame. The Applet below shows the one Roel likes the most. Black gets three Kings!
Roel Boomstra de huidige Wereldkampioen liet mij een leuk eindspelletje zien (kan ook een motief genoemd worden). De pointe ervan is dat wit 7-40 speelt en na (19-24) weer terug gaat met 40-7! Ik heb er zes combinaties op gemaakt. De Applet hieronder laat die zien welke Roel de beste vond. Zwart krijgt drie dammen!

2016

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,16,17,21,25,30,31,35,37,40,41,44,45,48,50:B1,3,6,8,10,13,14,18,19,23,24,26,29,33,34,39"] 1. 11-7 1x12 2. 48-43 39x48 3. 30x28 23x32 4. 37x28 26x46 5. 28-22 18x27 6. 21x32 46x11 7. 16x20 24x15 8. 40-34 29x49 9. 50-44 49x40 10. 45x34 48x30 11. 35x2 10-14 12. 2-7 14-19 13. 7-40 19-24 14. 40-7 6-11 15. 7x16 24-29 16. 16-2 *


- (3-9) 2-24, 25 x 3
- (29-33) 2-24 (33-39) 25-20.

The next one is a forcing. After 43-39 Black is forced to play (10-14), because (12-17) is losing immediately. See the variant below.
- 43-39 (12-17) 41-36! (17-21) 24-20.
De volgende is een forcing. Na 43-39 is zwart gedwongen (10-14) te spelen, omdat (12-17) direct verliest. Zie de variant hierboven.

It is also good to know that 43-39 (10-14) 24-20 (35 x 24) 20 x 38 wins immediately because of the threat 34-29! So we can concentrate on the main solution, with the famous final position of L. Schut.
Het is ook goed te weten dat 43-39 (10-14) 24-20 (35 x 24) 20 x 38 onmiddellijk wint vanwege de dreiging 34-29! Zo kunnen wij ons concentreren op de hoofdvariant, met het beroemde slot van L. Schut.

1965

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W24,30,32,34,37,41,42,43,44,45,49:B5,10,12,15,18,22,23,25,28,33,35"] 1. 43-39 10-14 2. 24-20 15x24 3. 30x10 5x14 4. 34-30 25x43 5. 49x29 23x34 6. 32x23 18x29 7. 44-39 34x43 8. 42-38 43x32 9. 37x8 29-33 10. 8-3 14-19 11. 3-17 33-38 12. 17-21 38-42 13. 41-37 42x31 14. 21-32 19-24 15. 32-49 *


With three thematic variants. Met drie scherpe varianten. (24-30) or (24-29) or (31-36).

2012

Finally a 6 x 6 miniature, where the solution seems very simple.
Tot slot een 6 x 6 miniatuuur met een schijnbaar eenvoudige oplossing.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,20,22,23,31,48:B6,12,13,15,32,34"] 1. 48-43 15x24 2. 43-39 34x43 3. 22-17 12x21 4. 16x49 6-11 5. 23-19 13-18 6. 19x30 18-22 7. 30-24 11-17 8. 24-19 17-21 9. 19-14 21-26 10. 14-10 26x37 11. 10-4 22-28 12. 4-10 28-32 13. 49-43 *


Looks Ok, but Black has to play as below:
- 6. (11-17!) 7. 30-24 (17-21) 8. 24-19 (21-26!) 9. 31-27 (18-22, 26-31) =.
Lijkt goed, maar zwart moet zo spelen als hierboven aangegeven.

The way to win is totally different. One of the surprises is that White allows Black to play (38-43) because 31-27! captures the Black King.
De manier om te winnen is heel anders. Een van de verrassingen is dat wit toelaat dat zwart (38-43) speelt omdat 31-27! de zwarte dam vangt.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,20,22,23,31,48:B6,12,13,15,32,34"] 1. 23-19 15x24 2. 19x39 32-38 3. 31-27 12-17 4. 22x11 6x17 5. 27-22 17x28 6. 16-11 28-32 7. 11-7 13-19 8. 7-2 19-23 9. 2-7 23-28 10. 7-11 38-43 11. 11x33 43x34 12. 33-38 32x43 13. 48x30 *


dinsdag 11 juli 2017

Computer Olympiad 2017

1987 was the year of the first official Dutch Computer Draughts Championship. Since then there have been tournaments at least every year. The first Computer Olympiad was held in 1989, in London. Draughts was represented there with 6 programs, only Dutch. The games and scores of all these tournaments can be found at Toernooibase! Thanks to the effort of Leo Nagels, the main organiser of the computer draughts tournaments. I was also in London at that time, acted since as referee and assisted Leo with organizing. Over those 30 years many more draughts programs have been developped and the quality of them increased a lot.

1987 was het jaar van het eerste Nederlands Kampioenschap Computer Dammen. Sinds dan zijn er ieder jaar toernooien georganiseeerd. De eerste Computer Olympiade werd gehouden in 1989, in Londen. Dammen was daar vertegenwoordigd met 6 programma´s, alle Nederlands. De partijen en de scores van al die toernooien zijn te vinden op Toernooidambase! Dat is te danken aan Leo Nagels, de organisator van de computer damtoernooien. Zelf was ik ook in Londen op dat moment, werd sinds die tijd scheidsrechter en heb Leo geholpen met de organisatie. In die 30 jaar zijn er veel meer dam-programma´s ontwikkeld en de kwaliteit ervan is sterk verbeterd.

Computer Olympiad 2017
About 20 different computer games partipated at the Computer Olympiad 2017.
Ongeveer 20 verschillende computer-spellen namen deel aan de Computer Olympiade.
Go ( 9 x 9, 13 x 13 and 19 x 19). Chess (World Championships, three categories). Amazons, Breakthrough, Chinese Chess, Ein Stein Würfelt Nicht, Othello ( 8 x 8 and 10 x 10), Outer Open Gomoku, Surakarta, Brasilian Draughts, etc.

The Draughts 10 x 10 tournament had by far the most participating programs with 11 participants worldwide, from China, U.S.A,, France, Switserland and the Netherlands. Listed below.
Het toernooi 10 x 10 Dammen had veruit de meeste deelnemende programma´s met 11 deelnemers wereldwijd, uit China, U.S.A., Frankrijk, Zwitserland, en Nederland. Zie de lijst hieronder.

1. BIT.S.A.Y. Runze You (Peoples Republic of China) 2. Cerberus Leo Nagels (The Netherlands) 3. Deep Nikita Andrew Lin (U.S.A.) 4. Dragon Draughts Michel Grimminck (The Netherlands) 5. GWD Gijsbert Wiesenekker (The Netherlands) 6. Moby Dam Harm Jetten (The Netherlands) 7. Scan Fabien Letouzey (France) 8. Sjende Blyn Jelle Wiersma (The Netherlands) 9. Slagzet.com Maurits Meijer (The Netherlands) 10. Td King Ton Tillemans (Switserland) 11. Tornado Frank Mesander (The Netherlands)

This article does not describe the organization and preparation by the University of Leiden, the computers and software and many other things the reader might find interesting. When interested, please contact me. Below it all is about the games. The so called double rounds contain two matches with the same programs, changing the colour after the first match of the two. So that the players and their hardware after the first game do not have to remove to another table. With eleven competitors this imples that every competitor has one double round free. The total number of games is 2 x 5 x 11 = 110. This large number of games in two days implies playing fast, like rapid. The tempo was 20 minutes for 75 moves. This means only 16 seconds per move on average. Nevertheless the best programs played very well.

Dit artikel beschrijft niet de orgainsatie en voorbereiding door de Universiteit van Leiden, de computers en software en veel andere zaken die de lezer wellicht interessant vindt. Indienzo, neem dan s.v.p. contact met mij op. Hieronder gaat het allemaal over de partijen. De zo genoemde dubbele ronden bestaan uit twee partijen met dezelfde programma´s, die de kleuren wisselen na de eerste partij van de twee. Zodat de spelers en hun hardware na de eerste partij niet naar een andere tafel hoeven te verhuizen. Met elf deelnemers is iedere deelnemer een dubbele ronde vrij. Het totale aantal partijen is 2 x 5 x 11 = 110. Dit grote aantal partijen in twee dagen betekent dat er snel gespeeld moet worden, zoals bij rapid. Het tempo was 20 minuten voor 75 zettten. Dat betekent gemiddeld slechts 16 seconden per zet.
Toch speelden de beste programma´s nog zeer goed.

The first double round already gave a spectacular game, Scan against Cerberus. The Applet starts at a moment where Scan already has clear advantage. The way Scan starts his final attack is surprising . His final combination even more so.
De eerste dubbele ronde gaf al een spectaculaire partij te zien, n.l. die van Scan tegen Cerberus. De Applet begint op een moment dat Scan al groot voordeel heeft. De manier waarop Scan zijn slot offensief begint is verrassend. Zijn combinatie aan het eind nog meer.

The Applet starts after the move (11-17) and shows how Scan improves his advantage move by move. The first climax is the sacrifice 34-30!!, 44-39, preventing (34-40) by 39-34, 28-23, 33 x 4. So Black has to allow 39 x 30 and this is enough for Scan to free the way to promotion. Black is able to reach a King as well, but then Cerberus cannot avoid the spectacular combination concluding this remarkable game.
De Applet begint na de zet (11-17) en laat zien hoe Scan zijn voordeel vergroot zet na zet. De eerste climax is het offer 34-30!!, 44-39. Nu gaat (34-40) niet wegens 39-34, 28-23, 33 x 4. Zwart moet dus 39 x 30 toelaten en dat is voor Scan genoeg om de weg vrij te maken naar promotie. Zwart ziet nog kans ook een dam te halen, maar dan kan Cerberus de spectaculaire combinatie niet vermijden die een eind maakt aan deze opmerkelijke partij.

Scan-Cerberus

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W24,31,32,33,34,37,38,41,43,44,47,48:B1,3,6,7,8,10,13,16,17,18,21,25"] 1. 31-26 8-12 2. 32-28 6-11 3. 34-30 25x34 4. 44-39 21-27 5. 39x30 1-6 6. 43-39 16-21 7. 33-29 18-22 8. 39-33 11-16 9. 37-32 12-18 10. 41-36 10-14 11. 28-23 7-12 12. 30-25 13-19 13. 24x13 18x9 14. 29-24 6-11 15. 32-28 9-13 16. 47-42 3-9 17. 48-43 13-18 18. 24-19 18x29 19. 19x10 29-34 20. 25-20 34-40 21. 10-5 40-45 22. 28-23 9-13 23. 20-15 13-18 24. 15-10 18x29 25. 33x24 45-50 26. 10-4 50-45 27. 24-20 45-40 28. 20-15 40-35 29. 5-23 12-18 30. 23x1 35-19 31. 1-34 22-28 32. 4x31 28-32 33. 38x27 21x32 34. 34-12 17x8 35. 43-38 32x43 36. 26-21 16x27 37. 31x48 *


The next game is TD King against Deep Nikita. TD King is one of the participants from the very start of the tournaments. For Deep Nikita is was the second Computer Olympiad, now also participating at Draughts Brazil (8 x 8) and other Olympiad games.
The game was a classic example of the Coup Royal threat. Andrew Lin has never heard of it before, his program saw the threat too late.

De volgende partij was die van TD King tegen Deep Nikita. TD King is één van de meest trouwe deelnemers aan onze toernooien. Voor Deep Nikita was het de tweede Computer Olympiad. Hij nam ook deel aan Brasil dammen (8x 8) en andere Olympiad games.
De partij was een klassiek voorbeeld van de Coup Royal dreiging. Andrew Lin had nog nooit daarvan gehoord, zijn programma zag de dreiging te laat.

TD King-Deep Nikita

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W27,28,30,32,33,35,36,37,38,40,43,45:B7,8,11,12,13,14,15,18,19,23,24,26"] 1. ... 11-17 2. 30-25 7-11 3. 43-39 15-20 4. 39-34 11-16 5. 34-29 23x34 6. 40x29 17-22 7. 28x17 12x21 8. 29-23 19x39 9. 38-33 39x28 10. 32x3 21x41 11. 36x47 *


Moby Dam-GWD

A strong game of Moby Dam. The program is relatively new. Harm Jetten used another program Dam 2.2 for many years.
Een sterke partij van Moby Dam. Een relatief nieuw programma. Harm Jetten gebruikte jarenlang een ander programma, Dam 2.2.
At the start of the Applet, GWD would have played a combination after 37-32? However, Moby Dam had a better plan.
Vanaf het begin van de Applet, zou GWD na 37-32? een combinatie hebben uitgevoerd. Maar Moby Dam had een beter plan.

- 37-32? (3-8, 22-27, 17-22, 12 x 21, 14-20, 19 x 37). Clearly winning! Duidelijk gewonnen!

From the start of the Applet on the game takes 37 moves to the end. It is easy to play it automatically, but with a few stops it will be clear that Moby Dam played very well (e.g. 38-33, 33-28) and choose to close with a standard final.

Vanaf de start van de Applet komen er nog 37 zetten tot het eind. Het is gemakkelijk om het automatisch te spelen, maar met een paar stops is duidelijk te zien hoe goed Moby Dam speelde (b.v. 38-33, 33-28) en hoe het programma ervoor kiest te besluiten met een standaard winst.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,26,28,29,33,34,37,38,40,43,46,48:B3,4,6,7,12,13,14,17,19,22,25,27"] 1. 29-23 13-18 2. 48-42 18x29 3. 33x13 22x33 4. 38x29 3-9 5. 43-38 9x18 6. 37-32 6-11 7. 32x21 11-16 8. 38-33 16x27 9. 33-28 27-32 10. 28x37 14-19 11. 37-32 18-23 12. 29x18 12x23 13. 32-27 19-24 14. 42-38 24-29 15. 46-41 7-12 16. 41-37 12-18 17. 27-21 25-30 18. 34x25 17-22 19. 40-35 29-34 20. 25-20 23-29 21. 21-16 34-39 22. 16-11 39-44 23. 11-6 44-49 24. 37-32 18-23 25. 6-1 22-27 26. 32x21 49x16 27. 20-14 16-43 28. 14-10 43-32 29. 26-21 32x16 30. 10-5 23-28 31. 1x34 28-33 32. 5-41 16-21 33. 41-47 21-32 34. 47x20 32-37 35. 34-30 37-46 36. 30-24 46-32 37. 15-10 *


Dragon Draughts-TD King

Dragon Draughts is a very strong program. It missed the second place, with the same score as Sjende Blyn, but one Sonneborn-Berger point less. The absolute minimum difference. The game below against TD King, is decided by a number of strong moves like 33-29 and 38-33 and 47-41 and 42-38.

Dragon Draughts is een heel sterk programma. Het miste de tweede plaats, met dezelfde score als Sjende Blyn, maar één Sonneborn-Berger punt mminder. Het absoluut minimale verschil. De partij hieronder tegen TD King, wordt beslist met een aantal sterke zetten zoals 33-29 en 38-33 en 47-41 en 42-38.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W26,31,33,34,35,36,37,38,39,42,43,44,47,48,49:B2,3,4,6,8,9,11,12,13,14,17,18,22,25,27"] 1. 33-29 14-19 2. 37-32 11-16 3. 32x21 16x27 4. 42-37 6-11 5. 37-32 11-16 6. 32x21 16x27 7. 38-33 9-14 8. 48-42 4-10 9. 47-41 14-20 10. 42-38 10-15 11. 41-37 19-23 12. 37-32 *


As explained above Sjende Blyn got the Silver Medal. The next game is a very good example of the strength of this program. The Applet below starts with (18-22, 12 x 23). Slightly better would have been (18-23). The way Sjende Blyn forces the win is superb. See the moves 41-37! 42-38! and 33-28!

Zoals hierboven toegelicht behaalde Sjende Blyn de Zilveren Medaille. De volgende partij is een heel goed voorbeeld van de kracht van dit programma. De Applet begint met (18-22, 12 x 23). Iets beter zou (18-23) gewezen zijn. De manier waarop Sjende Blyn de winst forceert is subliem. Zie de zetten 41-37! 42-38! en 33-28!

Sjende Blyn-GWD

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W27,32,34,36,37,39,40,42,43,47,48:B3,6,7,9,11,12,14,16,17,18,21"] 1. ... 18-22 2. 27x18 12x23 3. 39-33 7-12 4. 33-28 14-19 5. 37-31 12-18 6. 31-27 21-26 7. 43-38 9-14 8. 38-33 14-20 9. 27-22 18x29 10. 47-41 23x32 11. 34x25 17-22 12. 40-34 3-9 13. 25-20 22-28 14. 34-30 16-21 15. 41-37 32x41 16. 36x47 21-27 17. 42-38 11-17 18. 30-25 28-32 19. 38-33 9-13 20. 20-15 32-37 21. 15-10 13-19 22. 33-28 26-31 23. 10-4 31-36 *


It looks like it that instead of the move 8. (14-20) a better defence would have been (17-22, 11 x 31). However, the next Applet proves that Sjende Blyn would have win anyway.
Het lijkt erop dat i.p.v. de zet 8. (14-20) een betere verdediging zou zijn geweest (17-22, 11 x 31). De volgende Applet laat zien dat Sjende Blyn ook dan gewonnen zou hebben.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W27,28,32,33,34,36,40,42,47,48:B3,6,11,14,16,17,18,19,23,26"] 1. ... 17-22 2. 28x17 11x31 3. 36x27 19-24 4. 42-38 14-19 5. 48-42 6-11 6. 40-35 3-9 7. 33-29 24x33 8. 38x29 11-17 9. 35-30 18-22 10. 27x18 23x12 11. 32-28 26-31 12. 29-24 *


At the start of round 19 (of 22) the scores: were Dragon Draughts 29, Scan 28 and Sjende Blyn 27 points. However, Scan and Sjende Blyn already had a free (double) round. Dragon Drauhts was free at the end, rounds 21 and 22. So Scan had the best chances, but while Dragon Draughts and Sjende Blyn won their games of round 19, it was a must for Scan to win his game against Moby Dam, a strong opponent. The Applet shows the game from the start till the result was clear.
Aan het begin van ronde 19 (van 22) waren de scores: Dragon Draughts 29, Scan 28 en Sjende Blyn 27 punten. Maar Scan en Sjende Blyn hadden hun vrije (dubbele)ronde al gehad. Dragon Draughts was vrij aan het eind, ronde 21 en 22. Dus Scan had de beste kansen, maar omdat zowel Dragon Draughts als Sjende Blyn hun partij van ronde 19 wonnen, was het voor Scan geboden zijn partij tegen Moby Dam te winnen, een sterke tegenstander. De Applet laat de partij zien vanaf het begin tot het moment dat de uitslag duidelijk was.

Scan-Moby Dam

[White ""] [Black ""] 1. 34-30 18-23 2. 30-25 12-18 3. 40-34 7-12 4. 44-40 1-7 5. 50-44 23-28 6. 33x22 17x28 7. 32x23 19x28 8. 38-32 20-24 9. 32x23 18x29 10. 34x23 13-18 11. 42-38 18x29 12. 37-32 8-13 13. 41-37 12-18 14. 47-42 2-8 15. 39-33 14-20 16. 25x14 10x19 17. 44-39 7-12 18. 33-28 18-23 19. 39-33 5-10 20. 49-44 9-14 21. 31-27 14-20 22. 44-39 10-14 23. 46-41 4-9 24. 37-31 11-17 25. 31-26 17-21 26. 26x17 12x21 27. 36-31 8-12 28. 31-26 12-18 29. 26x17 18-22 30. 27x18 23x21 31. 42-37 6-11 32. 28-22 11-17 33. 22x11 16x7 34. 32-27 21x32 35. 37x28 3-8 36. 41-37 7-11 37. 37-31 11-16 38. 31-26 8-12 39. 48-42 20-25 40. 42-37 12-17 41. 37-31 14-20 42. 31-27 *


Finally Scan won Gold with 33 points. Both Sjende Blyn and Dragon Draughts scored 32. As explained above Silver for Sjende Blyn and Bronze for Dragon Draughts. It was a tournament of a very high level, in spite of the speed of 16 seconds per move! I suppose that even very strong players will appreciate the way the best programs played. Maybe they can even learn of it.

Uiteindelijk heeft Scan de gouden medaille gewonnen met 33 punten. Zowel Sjende Blyn als Dragon Draughts behaalden 32 punten. Zoals hierboven uitgelegd was het Zilver voor Sjende Blyn en het Brons voor Dragon Draughts. Het was een tournooi van heel hoog niveau en dat met een tempo van 16 seconden per zet! Ik neem aan dat zelfs zeer sterke spelers de manier waarop de beste progrmma´s speelden waarderen kunnen. Wellicht kan men er zelfs nog wat van leren.

Besides the main tournament Andrew Lin, Ton Tillemans and Leo Nagels played a small competition with Brasil Draughts ( 8 x 8) programs. They made these programs recently. The result was first prize shared by Andrew and Ton, with Leo Nagels third. Hendrik Veenstra has taken care of developing an 8 x 8 special for Brasil Draughts. The games, provided by Leo Nagels, are now available at Toerrnooibase.

Naast het hoofdtoernooi hebben Andrew Lin,Ton Tillemans en Leo Nagels een kleine competitie gespeeld met Braziliaans Dammen (8 x 8) programm´s. Deze hebben ze kort geleden gemaakt. Het resultaat was een gedeelde eerste prijs voor Andrew en Ton, met Leo Nagels als derde. Hendrik Veenstra heeft gezorgd voor een 8 x 8 special voor Braziliaans Dammen. De partijen, aangeleverd door Leo Nagels, zijn nu op Toernooidambase beschikbaar.

dinsdag 6 juni 2017

Classical endgame, tool for teaching beginners

It might seem a bit strange that this article about beginners is sent to most of the best players, endgame experts and well known draughts composers all over the world. Moreover, every experienced player knows how to play all the variants listed below. However, it is very important to help young children and others who want to learn more of draughts, in particular endgames. The classical endgame explained in full detail here might be used for this purpose. Step by step starting with simple variants, with a lot of patience, till the kid is very proud to have it fully understood. It is not about this particular endgame, it is about how to calculate moves.

Het doet wellicht vreemd aan dat dit artikel over beginners wordt gestuurd naar de meesten van de beste spelers, eindspel experts en heel bekende problemisten van over de hele wereld. Daarbij komt nog dat iedere ervaren speler weet hoe alle varianten hieronder aangegeven gespeeld moeten worden. Het is echter heel belangrijk jonge kinderen en anderen te helpen die meer van dammen leren willen, in het bijzonder van eindspelen. Het klassieke eindspel dat hier volledig in detail wordt uitgelegd kan gebruikt worden voor dat doel. Stap voor stap, eerst simpele varianten, met een hoop geduld, tot het kind heel trots is het helemaal begrepen te hebben. Het gaat niet om dit ene eindspel, maar om te leren zetten te berekenen.

The position of the diagram contains a very large number of thematic variants. Thematic implies that every move of White is the only one winning. So for the teacher it is very easy to check if the move by the apprentice is good or false. Many variants are about the same as others. A group of similar variants is indicated with A, B, C, etc. The number of groups gives a more realistic number of different thematic variants.

De positie van het diagram kent een heel groot aantal scherpe varianten. Scherp impliceert dat iedere zet van wit de enige is die wint. Zo is het voor de leraar heel eenvoudig om te checken of de zettten van de leerlingen goed of fout zijn. Veel varianten zijn vrijwel hetzelfde als andere. Een groep van zulke varianten wordt aangegeven met A,B,C, etc. Het aantal groepen geeft een realistischer aantal van verschillende scherpe varianten.- A. (19) 27 (24) 38 (30) 43 (35) 49 (21,40) 11 (44) 50.
- A. (19) 27 (24) 38 (30) 43 (35) 49 (21,40) 11 (45) 50.
- B. (21) 26 (20) 25.
-C. (21) 26 (27) 3 (31) 20 (37) 47.
-C. (21) 26 (27) 3 (32) 20 (37) 47.
-C. (21) 26 (27) 3 (20) 25 (32) 20 (37) 47.
To next diagram: (21) 26 (27) 3 (19) 9 (32) 4.
-D. (37) 10 (41) 46.
-D. (37) 10 (42) 48.
-D. (38) 10 (42) 48.
-D. (38) 10 (43) 49.
-D. (24) 10 (38) 15 (42) 47.
-D. (24) 10 (38) 15 (43) 49.
-D. (23) 15 (37) 10 (41) 46.
-D. (23) 15 (37) 10 (42) 48.

This way we have four groups, so only four really different variants. Still quite a lot with only three pieces.
Op deze manier hebben wij vier groepen, dus slechts vier werkelijk verschillende varianten. Nog steeds behoorlijk veel met slechts drie stukken.

It is a challenge to find an endgame leading to the position presented above (first diagram). I did try and the result is presented below.
Het is een uitdaging om een eindspel te vinden dat leidt tot de positie hierboven (eerste diagram). Ik heb het geprobeerd en het resultaat is hieronder te zien.Yes, you see it well, it is a Blankenaar! Ja je ziet het goed, het is een Blankenaar!

After 45-50 ! the simple way to reach the position is : Na 45-50! is de eenvoudige manier om de positie te bereiken : (17-12 or 8 or 3) 45-17, 48 x 31!

Far more beautiful is: Veel mooier is: 45-50 (17-21) 50-22!!- (21-38) 31-27 !! (38 x 21) 48-26!!
- (21-27) 22-4! (27 x 36) 48-31! (36 x 27) 4 x 31!!

Only a few moves as a Blankenaar position, but remarkable ones. Slechts een paar zetten in een Blankenaar posite, maar opmerkelijke.

To close, an Applet with the complete solution of one of the thematic variants.

Tot besluit, een Applet met de volledige oplossing van één van de scherpe varianten.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK31,K45,K48:B14,16,K17"] 1. 45-50 17-21 2. 50-22 21-27 3. 22-4 27x36 4. 48-31 36x27 5. 4x31 16-21 6. 31-26 21-27 7. 26-3 14-20 8. 3x25 27-32 9. 25-20 32-37 10. 20-47 *


The position of the first diagram can also be reached as a miniature I made long ago, but I prefer the Blankenaar much more.
De positie van het eerste diagram kan ook bereikt worden met een miniatuur die ik lang geleden gemaakt heb, maar de Blankenaar heeft voor mij verre de voorkeur.

[White ""] [Black ""] [White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,27,29,30,31,33,50:B9,12,13,16,18,25,40"] 1. 29-24 25x34 2. 33-29 34x23 3. 24-19 23x14 4. 50-44 40x49 5. 31-26 49x21 6. 26x10 18x27 7. 10-4 9-14 8. 4x31 *


zondag 14 mei 2017

Blankenaars of the 21th Century

An earlier article of my Blog published 23-04-2016 contains a short description about Cornelis Blankenaar and his importance as endgame composer. Blankenaar produced a number of nice endgames, about a century ago, which are still fully compatible with the so called "Scherpe Regels", in other words fully thematic. However, he became famous with his so called Blankenaars. End games with three White Kings against a Black King and one (or two) Black Men. These Blankenaars were far more complex as the usual endgames. He did not publish the solutions, but showed them to friends, and only a very few endgame experts (like Mertens and Olsen) were able to find solutions.
Much later Leo Springer, Jaap Viergever and I found second solutions at those endgames and later on, with the help of computer programs, we found that the majority of Blankenaars have second solutions. For instance, almost all the Blankenaars published by J.F.Moser´s Het Eindspel 1 and 2, have second solutions or even (much) more than two. Even more important is the absence of any thematic variant at all.
I give an example of one complicated Blankenaar with a large number of alternative solutions. Very well possible that Cornelis Blankenaar knew it. Apparently Mertens, Olsen and Moser did not.

Een eerder artikel van mijn Blog gepubliceerd 23-04-2016 bevat een korte inleiding over Cornelis Blankenaar als eindspel-componist. Blankenaar produceerde een aantal mooie eindspelen, ongeveer een eeuw geleden, die nog steeds voldoen aan de "Scherpe Regels" dus o.a. geen bijoplossingen of verwisselbare zetten hebben. Maar hij werd bekend door eindspelen die Blankenaars genoemd werden. Eindspelen met drie witte dammen tegen een zwarte dam en een schijf (of twee). Deze Blankenaars waren veel gecompliceerder dan de gebruikelijke eindspelen. Hij publiceerde die eindselen niet, maar liet ze aan vrienden zien. Slechts een paar eindspel experts (zoals Mertens en Olsen)waren in staat oplossingen te vinden.
Veel later vonden Leo Springer, Jaap Viergever en ik bij-oplossingen in deze eindspelen en nog later met hulp van computer programma´s stelden wij vast dat het merendeel van de Blankenaars vol met bij-oplossingen waren. Bijvoorbeeld, bijna alle Blankenaars opgenomen in J.F.Moser´s Het Eindspel 1 and 2, hebben bijoplossingen en veelal meer dan twee. Belangrijker is nog dat er geen enkele scherpe variant te vinden is.
Ik geef een voorbeeld van een gecompliceerde Blankenaar met een groot aantal alternatieve oplossingen. Goed mogelijk dat Cornelis Blankenaar dat wist. Mertens, Olsen en Moser zo te zien niet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK11,K17,K22:B23,K30"] 1. 11-16 30-35 2. 22-27 35-2 3. 17-21 2-35 4. 27-22 35-2 5. 22-11 23-28 6. 11x44 2-19 7. 21-8 19x2 8. 44-35 *


Looks good, but White has many alternative ways to win. Ziet er goed uit, maar wit kan op veel manieren winnen.
Below I give Blacks first moves and all the different winnig answers of White.
Hieronder geef ik zwarte eerste zettten en al de verschillende winnende antwoorden daarop.

1.(30-35) 2. 22-27 / 2. 17-21 / 2. 16-2
1. (30-2) 2. 17-21 / 2. 17-26 / 2. 17-3
1. (30-25) 2. 22-27 (25-3) 3. 17-26 (3-25) 4.27-31 / 16-11 / 26-17
Etc. same with all other variants . Etc. hetzelde met alle andere varianten.

Such end game compositions with second solutions are obviously not good enough. On the contrary, to be preferred are endgames with more than one interesting thematic variant. Jaap Viergever and later Johan Bastiaannet were active also concerning Blankenaars and Johan still is. See his recent very interesting articles in Het Damspel. The number of Blankenaars with more than three thematic variants remained however limited.

Zulke eindspelen met bijoplossingen zijn uiteraard niet goed genoeg. In tegendeel, te prefereren zijn eindspelen met meer dan één interessante scherpe variant. Jaap Viergever en later Johan Bastiaannet waren aktief ook wat Blankenaars betreft en Johan is dat nog steeds. Zie zijn recente heel interessante artikelen in Het Damspel. Het aantal Blankenaars met meer dan drie scherpe varianten bleef echter beperkt.

. Below an example of a recent Blankenaar selected and arranged from an astonishing number of Blankenaars, generated by Kingsrow. Unfortunetly by far the most of them are not interesting enough because the solution is too obvious and leading to finals applied at many thousands of combinational problems. So it is a lot of work to select the interesting Blankenaars and arrange them where required. Anyway, the result of the effort is satisfying.

Hieronder een voorbeeld van een recente Blankenaar geselecteerd uit een verbazingwekkend groot aantal Blankenaars, gegenereerd door Kingsrow. Helaas zijn veruit de meeste ervan niet interessant genoeg omdat de oplossing teveel voor de hand ligt en tot een eindspel leidt dat al duizenden malen is toegepast bij combinatie-problemen. Het is dus een hoop werk om de interessante Blankenaars te selecteren en waar gewenst te arrangeren. Hoe dan ook, het resultaat van de inspanning is de moeite waard.

First of all, from the initial position of the Applet below, two remarkable false solutions will be demonstrated. As usual every move of Black is the only one to reach a draw.
Om te beginnen worden, vanaf de beginstand van de Applet, twee opmerkelijke schijnoplossingen aangegeven. Zoals het hoort bij een goede schijnoplossing is dat elke zet van zwart de enige is die tot remise leidt.

- 27-16 (8-30) 33-38 (30-13) 38-33? (13-18!) 28-6 (18-34) 33-28 Z2 (34-29!) 28-17 (29-15) 16-2 (15-47) 2-16 (47-15) 16-27 (26-31)=.
- Z2 33-17 (34-25) 16-2 (25-48) 17-12 (26-31)=.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK27,K28,K33:BK8,26"] 1. 27-16 8-2 2. 33-20 26-31 3. 28-11 2-35 4. 11-44 35x49 5. 20-38 *


With two thematic finals. Met twee scherpe varianten.
- (49 x 21) 16x36.
- (49 X 32) 16x38 (31-37) 38-47.

Third Variant. Derde Variant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK27,K28,K33:BK8,26"] 1. 27-16 8-2 2. 33-20 26-31 3. 28-11 31-36 4. 16-49 2x16 5. 20-38 16x43 6. 49x32 *


Fourth Variant. Vierde Variant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK27,K28,K33:BK8,26"] 1. 27-16 8-30 2. 33-38 30-13 3. 38-29 13-36 4. 16-49 26-31 5. 29-15 31-37 6. 28x41 36x47 7. 49-38 47x33 8. 15x38 *


Fifth Variant. Vijfde Variant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK27,K28,K33:BK8,26"] 1. 27-16 8-30 2. 33-38 30-13 3. 38-29 13-36 4. 16-49 36-9 5. 28-6 9-25 6. 29-20 25x9 7. 49-21 26x17 8. 6x4 *


This is a Blankenaar of the 21th century. It would be nice when other composers find new Blankenaars as well with a number of thematic variants. Maybe also with three White Kings against a Black King and two Men.

Dit is een Blankenaar van de 21ste eeuw. Het zou mooi zijn als andere componisten ook nieuwe Blankenaars vinden met een aantal scherpe varianten. Wellicht ook met drie witte dammen tegen een zwarte dam en twee schijven.

zaterdag 18 maart 2017

Jannes van der Wal - Jaap Bus

The game discussed at this article was one out of the Dutch Team competition. The two teams involved were Fivelgo and Twente´s Eerste. Both teams got other names later. The match was played quite long ago. I am not fully sure, but likely it was around 1982, the year that Jannes won the World Champion Title. Jannes did win the Dutch Championship four times, in 1981, 1984, 1985 and 1987. He was a great player and a remarkable personality. This particular game is worth showing, because it contains a rather sensational position where Jannes would have been very close to a win, when I had played an obvious move.

De partij die wordt besproken in dit artikel was er één uit de Nederlandse Club Competitie. De damclubs die tegen elkaar speelden waren Fivelgo en Twente´s Eerste. Beide clubs kregen later een andere naam. De ontmoeting was nogal lang geleden. Ik ben niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk was het zo rond 1982, het jaar dat Jannes Wereldkampioen werd. Jannes werd vier maal Kampioen van Nederland, in 1981, 1984,1985 en 1987. Hij was een geweldige speler en een uitzonderlijke persoonlijkheid. De partij is het waard getoond te worden, omdat er een nogal sensationele positie op het bord kwam waar Jannes heel dicht bij de winst zou komen, als ik een voor de hand liggende zet gespeeld zou hebben.

The first part of the game is nothing special and was played rather fast by both players. However, from move 27 on, it became thrilling.
Het eerste deel van de partij is niets bijzonders en werd nogal snel gespeeld door beide spelers. Echter, vanaf de 27e zet werd het spannend.

[White ""] [Black ""] 1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-24 4. 39-33 14-19 5. 41-37 20-25 6. 29x20 25x14 7. 37-32 12-18 8. 46-41 7-12 9. 41-37 15-20 10. 44-39 10-15 11. 35-30 20-24 12. 30-25 18-23 13. 31-27 2-7 14. 47-41 17-21 15. 36-31 12-18 16. 41-36 7-12 17. 50-44 21-26 18. 34-29 23x34 19. 40x20 15x24 20. 44-40 18-23 21. 39-34 5-10 22. 43-39 10-15 23. 49-44 12-18 24. 27-22 18x27 25. 31x22 11-17 26. 22x11 16x7 27. 48-43 4-10 28. 40-35 7-12 29. 34-29 23x34 30. 39x30 12-18 31. 36-31 1-7 32. 31-27 18-23 33. 43-39 7-12 34. 39-34 12-18 35. 44-40 *


Jannes expected Black to play (8-12) and had calculated that it would bring Black in a lot of trouble. This is confirmed by the next two Applets, both with rather spectacular moves. The first one shows a nice way to win, with an extraordinary final. Not thematic as in a composition, but worth to be shown. Black could have survived this variant, but that would not have been easy.

Jannes verwachtte dat zwart (8-12) zou spelen en had berekend dat zwart daardoor grote moeilijkheden zou krijgen. Dit wordt bevestigd door de volgende twee Applets, beide met nogal spectaculaire zetten. De eerste laat een leuke winst zien, met een buitengewoon slot. Niet zo scherp als een compositie, maar waard om te laten zien. Zwart had deze variant nog kunnen overleven, maar dat zou niet eenvoudig geweest zijn.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,37,38,40,42,45:B3,6,8,9,10,13,14,15,18,19,23,24,26"] 1. ... 8-12 2. 28-22 6-11 3. 33-29 24x33 4. 38x29 12-17 5. 29-24 17x28 6. 27-21 26x17 7. 34-29 23x34 8. 32x21 34-39 9. 42-38 3-8 10. 21-16 11-17 11. 37-32 8-12 12. 32-27 12-18 13. 27-21 17x26 14. 16-11 26-31 15. 11-7 31-36 16. 7-1 18-22 17. 1-34 36-41 18. 34x43 22-27 19. 43-34 27-31 20. 25-20 14x25 21. 34-18 *


It would have been a nice win, but when Black had played otherwise after 38 x 29, the way to win would have been even more impressive. Also in this case the chance that Black could find how to escape is low.

Het zou een mooie winst geweest zijn, maar als zwart anders gespeeld had na 38 x 29, zou de winst nog indrukwekkender geweest zijn. Ook in dit geval was de kans dat zwart een remise vindt laag.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,37,38,40,42,45:B3,6,8,9,10,13,14,15,18,19,23,24,26"] 1. ... 8-12 2. 28-22 6-11 3. 33-29 24x33 4. 38x29 11-16 5. 42-38 3-8 6. 29-24 16-21 7. 27x16 18x27 8. 32x21 26x17 9. 34-29 23x34 10. 40x29 17-21 11. 16x27 19-23 12. 29x7 8-12 13. 7x18 13x33 14. 24-19 14x23 15. 25-20 15x24 16. 30x39 9-13 17. 39-33 10-14 18. 35-30 13-18 19. 33-28 14-19 20. 30-24 19x30 21. 45-40 30-35 22. 40-34 *


A very nice final, but I did not play (8-12), but (15-20!), leading to a very different situation. Because 34-29, 40x29 (18-23) leads to a draw immediately, White is forced to play 28-22. However, Black has the opportunity to force a draw immediately as well.

Een heel mooi slot, maar ik speelde geen (8-12), maar (15-20!), wat een heel andere situatie bracht. Omdat 34-29, 40x29 (18-23) onmiddellijk tot remise leidt, is wit is gedwongen 28-22 te spelen, maar ook dat geeft zwart gelegenheid direct remise te forceren.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,37,38,40,42,45:B3,6,8,9,10,13,14,15,18,19,23,24,26"] 1. ... 15-20 2. 28-22 23-29 3. 34x12 8x39 4. 38-33 39x28 5. 32x23 19x28 6. 30x8 3x12 7. 37-32 28x48 8. 40-34 48x30 9. 35x13 6-11 10. 25-20 14x25 11. 13-9 12-18 12. 9-4 18-23 13. 4-22 11-16 *


The game could have been finished this way, but because Fivelgo already had won a game, I decided to continue the game in the hope to get an opportunity to win. After the exchange the moves of Black look a bit strange, but these moves are fully acceptable.

De partij had zo kunnen eindigen, maar omdat Fivelgo al een partij gewonnen had, besloot ik verder te spelen in de hoop een gelegenheid te vinden om te winnen. Na de ruil lijken de zwarte zetten wat vreemd, maar deze zetten zijn volledig acceptabel.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,37,38,40,42,45:B3,6,8,9,10,13,14,15,18,19,23,24,26"] 1. ... 15-20 2. 28-22 26-31 3. 27x36 18x27 4. 32x21 23-28 5. 33x22 24-29 6. 34x23 19x26 7. 40-34 13-19 8. 45-40 10-15 9. 34-29 8-13 10. 30-24 19x30 11. 35x24 13-18 12. 37-32 18-23 13. 29x18 20x29 14. 32-28 *


Again here I could have reached a draw immediately by (29-34, 26-31, 9-13, 15 x 31)=, but Jannes knew that I prefered not to do so. Though at this moment Fivelgo had won two games without other games in the danger zone. The final result was Fivelgo-Twente´s Eerste 12-8.

Weer kon ik ik hier direct remise maken door (29-34, 26-31, 9-13, 15 x 31) =, maar Jannes wist dat ik dat niet zou doen. Hoewel op dit moment Fivelgo twee partijen gewonnen had en niet in gevaar was bij de andere partijen. De einduitslag werd Fivelgo-Twente´s Eerste 12-8.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W18,25,28,36,38,40,42:B3,6,9,14,15,26,29"] 1. ... 3-8 2. 28-23 8-13 3. 23x34 13x22 4. 40-35 9-13 5. 34-29 22-28 6. 42-37 6-11 7. 35-30 11-17 8. 38-32 13-19 9. 32x23 19x28 10. 30-24 17-21 11. 25-20 14x25 12. 24-19 25-30 13. 19-13 30-35 14. 13-8 35-40 15. 8-2 28-33 16. 29x38 40-44 17. 2-16 44-49 18. 16x32 15-20 19. 36-31 20-24 20. 31-27 24-29 *


Finally Jannes could only reach a draw in one way, with 27-21, 32-16, leading to a final with only his King against two Black Men and a King.

Tot besluit kon Jannes slechts remise maken op één manier, met 27-21, 32-16, wat tot een slot leidt met alleen zijn dam tegen twee zwarte stukken en een dam.

Goed gespeeld, zei Jannes ! Nou ja zei ik, wat heet goed, ik kan nog niet eens winnen van je !

zondag 15 januari 2017

A few outstanding compositions

Just for something special, I show you a few compositions with exceptional solutions. These compositions are totally different from each other, they have hardly anything in common. Most of them I composed many years ago, but I conclude with a new one.

Alleen maar om wat bijzonders te brengen, laat ik een aantal composities zien met uitzonderlijke oplossingen. Deze composities zijn heel verschillend van elkaar, ze hebben nauwelijks iets gemeenschappelijks. Bijna alle heb ik jaren geleden gemaakt, alleen de laatste is nieuw.

J.C.R. Bus,February 2006

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,26,31,33,38,39,42,50:B12,13,14,20,23,24,35,45"] 1. 33-29 23x32 2. 31-27 32x21 3. 26x10 24-29 4. 25x14 29-33 5. 10-5 35-40 6. 50-44 40x49 7. 42-38 49x10 8. 5x50 *


This is the shortest variant. The next one is more interesting. We start now at the 5th move of Black.
Deze is de kortste variant. De volgende is interessanter. Wij beginnen nu op de 5e zet van zwart.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK5,14,42,50:B33,35,45"] 1. ... 33-39 2. 42-38 35-40 3. 5-10 39-44 4. 50x39 45-50 5. 38-32 50x37 6. 10-5 37x10 7. 5x45 *


The third variant brings the climax with 50-44!!
De derde variant brengt de climax met 50-44!!

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK5,14,38,50:B35,39,45"] 1. ... 35-40 2. 5-10 40-44 3. 10-5 44-49 4. 50-44 49x10 5. 5x28 39x50 6. 28-6 *


The second composition shows a 10 to 9 majority of White. White is forced to play 35-30, but it is the start of a spectactular way to win, with a double-sacrifice!

De tweede compositie laat een stand zien van 10 witte tegen 9 zwarte. Wit is gedwongen 35-30 te spelen, maar het is de inleiding van een spectaculaire winst met een dubbel-offer!

J.C.R. Bus, mei 1962

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,29,32,33,34,35,36,39,41:B2,4,11,12,13,18,19,23,25"] 1. 35-30 2-7 2. 15-10 4x15 3. 33-28 11-17 4. 41-37 17x26 5. 39-33 *


Followed by 30-24. Gevolgd door 30-24.

However, Black has a different plan. A thrilling way to reach a draw after a long range of forced moves!

Zwart heeft echter een ander plan. Een spannende manier om remise te bereiken na een lange reeks van gedwongen zetten!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,29,32,33,34,35,36,39,41:B2,4,11,12,13,18,19,23,25"] 1. 35-30 11-16 2. 32-27 19-24 3. 30x17 25-30 4. 34x25 23x43 5. 25-20 43-48 6. 20-14 48-26 7. 14-10 26-31 8. 27-22 16x27 9. 22x13 4-9 10. 13x4 31-26 11. 4x31 26x5 12. 17-11 5x46 13. 11-6 2-7 14. 6-1 7-11 *


A very narrow escape. Even the last moves of Black are forced. Without playing (2-7-11) as soon as possible, Black would have lost!!

Een ontsnapping op het nippertje. Zelfs de laatste zetten van zwart zijn gedwongen. Wordt niet zo snel mogelijk (2-7-11) gespeeld, dan zou zwart het nog verliezen!!

Because it is a White plays and wins, White is supposed to do so! The winning move is a sacrife again!! After 36-31 Black is forced to take the combination, because otherwise Black will be blocked.

Omdat het een wit speelt en wint is, wordt wit geacht dat dan ook te doen! Weer is het een offer dat de winst brengt!! Na 36-31 moet zwart de combinatie nemen omdat zwart anders vastloopt.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,29,32,33,34,35,36,39,41:B2,4,11,12,13,18,19,23,25"] 1. 35-30 11-16 2. 21-17 12x21 3. 36-31 21-27 4. 31x22 18x38 5. 29x9 38x40 6. 15-10 25x43 7. 10-5 4x13 8. 5x35 2-7 9. 35x11 16x7 10. 41-37 7-12 11. 37-32 12-18 12. 32-28 *


Eric van Dusseldorp manages Erics Damsite, the most extended Internet site concerning draughts composition. Erics Damsite contains a wealth of information. One of the many topics is called "Top Problemisten in aktie". Quite a lot of draughts-composers all over the world are represented, most of them with only a few compositions, a small number of them 10 or more. I selected one of mine for this Blog article. Eric gave comments on all of these compositions, both the strong sides of the compositions as well as not ideal aspects. His comment for this one of me was only one word:Impressive.
Besides that, he explained that the solution contains two endgames, not variants, but real endgames!!

Eric van Dusseldorp verzorgt Erics Damsite, de meest uitgebreide Internet site betreffende damproblematiek. Erics Damsite is zeer informatief. Één van de vele onderwerpen is te vinden onder "Top Problemisten in aktie". Nogal wat dam-problemisten vanuit de hele wereld zijn vertegenwoordigd, de meesten met slechts een paar composities, enkelen 10 of meer.Ik heb er één van mij voor dit Blog artikel uitgezocht. Eric heeft commentaar gegeven bij al deze composities, zowel de sterke kanten als de niet ideale aspecten. Zijn commentaar bij deze van mij was slechts één woord: Indrukwekkend.
Daarnaast wees hij erop dat de oplossing twee eindspelen bevat, daarbij gaat het niet om varianten, maar om echte eindspelen!!

A few words about this particular composition. Starting with a nice 13 x 13. The solution contains four Kings, two of both colours. A very peculiar intermezzo appears, leading to a split into two different endgames. At the right moment of the first endgame White has to play 41-36!!, not 41-37? leading to a draw. The second endgame is the other way around! The right move is 41-37!! and not 41-36?
The two endgames have a totally different final position.

Een paar woorden over deze bijzondere compositie. De aanvangsstand van 13 x 13 ziet er goed uit. De oplossing kent vier dammen, twee zowel van zwart als van wit. Er verschijnt een heel bijzonder intermezzo, dat leidt tot een splitsing in twee verschillende eindspelen. Op het juiste moment van het eerste eindspel moet wit 41-36!! spelen en niet 41-37? dat slechts remise brengt. Bij het tweede eindspel is het omgekeerd! De goede zet is dan 41-37!! en niet 41-36?
De twee eindspelen hebben een heel ander slot.

J.C.R. Bus, 2001

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,25,31,33,38,39,42,43,46,47,48,49,50:B1,4,8,13,14,15,16,24,27,30,34,40,45"] 1. 47-41 27x47 2. 49-44 40x49 3. 38-32 47x18 4. 50-44 49x29 5. 44-40 34x43 6. 25x3 45x34 7. 48x8 15-20 8. 8-2 20-25 9. 3x20 25x14 10. 2-24 16-21 11. 46-41 21-26 12. 41-36 1-6 13. 24-8 6-11 14. 8-30 14-20 15. 30-19 11-17 16. 19-46 4-10 17. 46x5 17-22 18. 5-37 22-27 19. 37-42 27-32 20. 42x15 32-37 21. 15-10 37-42 22. 10-37 42x31 23. 36x27 26-31 24. 27x36 *


Twenty-four moves! The moves 13. 24-8! and 14. 8-30! I like the most.
Vierentwintig zetten! De zetten 13.24-8! en 14. 8-30! vind ik de mooiste.

The other endgame is at least as interesting, with the moves 15.41-37 ! and the classical 19. 16-21! as key moves.
Het andere eindspel is minstens zo interessant, met de zetten 15.41-37 ! en de klassieke 19. 16-21 ! als sleutelzetten.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,25,31,33,38,39,42,43,46,47,48,49,50:B1,4,8,13,14,15,16,24,27,30,34,40,45"] 1. 47-41 27x47 2. 49-44 40x49 3. 38-32 49x18 4. 50-44 47x29 5. 44-40 34x43 6. 25x3 45x34 7. 48x8 15-20 8. 8-2 20-25 9. 3x20 25x14 10. 2-24 4-10 11. 24-15 14-19 12. 15x4 19-24 13. 4-18 16-21 14. 46-41 24-30 15. 41-37 1-6 16. 18-7 21-27 17. 7-16 27-31 18. 37x26 30-34 19. 16-21 34-40 20. 21-17 40-45 21. 26-21 45-50 22. 21-16 50x11 23. 16x7 6-11 24. 7x16 *


To conclude a brand new miniature, extraordinary because it has five different thematic variants!!
Tot besluit een heel recente miniatuur, bijzonder omdat deze vijf verschillende scherpe varianten heeft!!

J.C.R. Bus, december 2016

It seems that 17-12 is the simple solution, but that proves to be false. Het ziet er naar uit dat 17-12 de eenvoudige oplossing is, maar dat is maar schijn.

17-12, 12 x 3, 3 x 48 (35-40)48-34, 25 x 14 (15-20, 7-12) 25-20 (12-18) 20-14 (18-23) 14-10 (23-28) 10-5 (28-33) 5-32 (33-39) 32-49 (2----->21)=.

Variant 1.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,21,24,25,28,30,38:B2,7,8,15,22,26,35"] 1. 24-19 35x13 2. 17-12 22x42 3. 12x3 26x17 4. 3x48 7-11 5. 48-37 11-16 6. 37-32 2-8 7. 32-28 8-12 8. 28-44 12-18 9. 44-28 16-21 10. 28-11 21-26 11. 11-2 15-20 12. 2x15 18-23 13. 15-47 26-31 14. 25-20 31-37 15. 20-15 23-29 16. 47x24 37-41 17. 24-19 41-47 18. 19-24 47x20 19. 15x24 *


Variant 2 is a split of variant 1 after 10.28-11. Black plays (13-19)instead of (21-26).
Variant 2 is een vertakking van variant 1 na 10.28-11. Zwart speelt (13-19) i.p.v. (21-26).

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK11,25:B13,15,18,21"] 1. ... 13-19 2. 11-2 19-23 3. 2-35 18-22 4. 25-20 15x24 5. 35x26 *


Variant 3 is a split at the start of the endgame. A classical,very different from the first long variant.
Variant 3 is een vertakking aan het begin van het eindspel Een klassieker, heel anders dan de eerste lange variant.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,K48:B2,7,13,15"] 1. ... 13-19 2. 48-30 19-23 3. 30-24 7-12 4. 25-20 2-8 5. 24x2 15x24 6. 2x30 23-28 7. 30-25 28-32 8. 25-3 12-18 9. 3-9 18-23 10. 9-20 32-37 11. 20-14 37-42 12. 14x48 *


Variant 4 is a shorter one. Variant 4 is korter.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,K48:B2,7,13,15"] 1. ... 7-11 2. 48-37 13-18 3. 37-28 11-16 4. 28-19 16-21 5. 19-35 18-22 6. 25-20 15x24 7. 35x16 2-7 8. 16x2 *


Variant 5 is the best of all. The move 35-8 !! is not only surprising, but never applied in any other endgame before! The final Applet gives the full solution of this variant,leading to this new sacrifice of a King.
Variant 5 is de beste van allemaal. De zet 35-8 !! is niet alleen verrassend, maar nog nooit in enig eindspel toegepast. De laatste Applet geeft de complete oplossing van deze variant die tot dit nieuwe damoffer voert.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,21,24,25,28,30,38:B2,7,8,15,22,26,35"] 1. 24-19 35x13 2. 17-12 22x42 3. 12x3 26x17 4. 3x48 7-11 5. 48-37 11-17 6. 37-26 17-22 7. 26-8 22-27 8. 8x35 15-20 9. 25x14 27-32 10. 35-8 2x13 11. 14-10 32-38 12. 10-4 13-19 13. 4-10 19-24 14. 10-15 38-43 15. 15x49 *