zondag 14 mei 2017

Blankenaars of the 21th Century

An earlier article of my Blog published 23-04-2016 contains a short description about Cornelis Blankenaar and his importance as endgame composer. Blankenaar produced a number of nice endgames, about a century ago, which are still fully compatible with the so called "Scherpe Regels", in other words fully thematic. However, he became famous with his so called Blankenaars. End games with three White Kings against a Black King and one (or two) Black Men. These Blankenaars were far more complex as the usual endgames. He did not publish the solutions, but showed them to friends, and only a very few endgame experts (like Mertens and Olsen) were able to find solutions.
Much later Leo Springer, Jaap Viergever and I found second solutions at those endgames and later on, with the help of computer programs, we found that the majority of Blankenaars have second solutions. For instance, almost all the Blankenaars published by J.F.Moser´s Het Eindspel 1 and 2, have second solutions or even (much) more than two. Even more important is the absence of any thematic variant at all.
I give an example of one complicated Blankenaar with a large number of alternative solutions. Very well possible that Cornelis Blankenaar knew it. Apparently Mertens, Olsen and Moser did not.

Een eerder artikel van mijn Blog gepubliceerd 23-04-2016 bevat een korte inleiding over Cornelis Blankenaar als eindspel-componist. Blankenaar produceerde een aantal mooie eindspelen, ongeveer een eeuw geleden, die nog steeds voldoen aan de "Scherpe Regels" dus o.a. geen bijoplossingen of verwisselbare zetten hebben. Maar hij werd bekend door eindspelen die Blankenaars genoemd werden. Eindspelen met drie witte dammen tegen een zwarte dam en een schijf (of twee). Deze Blankenaars waren veel gecompliceerder dan de gebruikelijke eindspelen. Hij publiceerde die eindselen niet, maar liet ze aan vrienden zien. Slechts een paar eindspel experts (zoals Mertens en Olsen)waren in staat oplossingen te vinden.
Veel later vonden Leo Springer, Jaap Viergever en ik bij-oplossingen in deze eindspelen en nog later met hulp van computer programma´s stelden wij vast dat het merendeel van de Blankenaars vol met bij-oplossingen waren. Bijvoorbeeld, bijna alle Blankenaars opgenomen in J.F.Moser´s Het Eindspel 1 and 2, hebben bijoplossingen en veelal meer dan twee. Belangrijker is nog dat er geen enkele scherpe variant te vinden is.
Ik geef een voorbeeld van een gecompliceerde Blankenaar met een groot aantal alternatieve oplossingen. Goed mogelijk dat Cornelis Blankenaar dat wist. Mertens, Olsen en Moser zo te zien niet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK11,K17,K22:B23,K30"] 1. 11-16 30-35 2. 22-27 35-2 3. 17-21 2-35 4. 27-22 35-2 5. 22-11 23-28 6. 11x44 2-19 7. 21-8 19x2 8. 44-35 *


Looks good, but White has many alternative ways to win. Ziet er goed uit, maar wit kan op veel manieren winnen.
Below I give Blacks first moves and all the different winnig answers of White.
Hieronder geef ik zwarte eerste zettten en al de verschillende winnende antwoorden daarop.

1.(30-35) 2. 22-27 / 2. 17-21 / 2. 16-2
1. (30-2) 2. 17-21 / 2. 17-26 / 2. 17-3
1. (30-25) 2. 22-27 (25-3) 3. 17-26 (3-25) 4.27-31 / 16-11 / 26-17
Etc. same with all other variants . Etc. hetzelde met alle andere varianten.

Such end game compositions with second solutions are obviously not good enough. On the contrary, to be preferred are endgames with more than one interesting thematic variant. Jaap Viergever and later Johan Bastiaannet were active also concerning Blankenaars and Johan still is. See his recent very interesting articles in Het Damspel. The number of Blankenaars with more than three thematic variants remained however limited.

Zulke eindspelen met bijoplossingen zijn uiteraard niet goed genoeg. In tegendeel, te prefereren zijn eindspelen met meer dan één interessante scherpe variant. Jaap Viergever en later Johan Bastiaannet waren aktief ook wat Blankenaars betreft en Johan is dat nog steeds. Zie zijn recente heel interessante artikelen in Het Damspel. Het aantal Blankenaars met meer dan drie scherpe varianten bleef echter beperkt.

. Below an example of a recent Blankenaar selected and arranged from an astonishing number of Blankenaars, generated by Kingsrow. Unfortunetly by far the most of them are not interesting enough because the solution is too obvious and leading to finals applied at many thousands of combinational problems. So it is a lot of work to select the interesting Blankenaars and arrange them where required. Anyway, the result of the effort is satisfying.

Hieronder een voorbeeld van een recente Blankenaar geselecteerd uit een verbazingwekkend groot aantal Blankenaars, gegenereerd door Kingsrow. Helaas zijn veruit de meeste ervan niet interessant genoeg omdat de oplossing teveel voor de hand ligt en tot een eindspel leidt dat al duizenden malen is toegepast bij combinatie-problemen. Het is dus een hoop werk om de interessante Blankenaars te selecteren en waar gewenst te arrangeren. Hoe dan ook, het resultaat van de inspanning is de moeite waard.

First of all, from the initial position of the Applet below, two remarkable false solutions will be demonstrated. As usual every move of Black is the only one to reach a draw.
Om te beginnen worden, vanaf de beginstand van de Applet, twee opmerkelijke schijnoplossingen aangegeven. Zoals het hoort bij een goede schijnoplossing is dat elke zet van zwart de enige is die tot remise leidt.

- 27-16 (8-30) 33-38 (30-13) 38-33? (13-18!) 28-6 (18-34) 33-28 Z2 (34-29!) 28-17 (29-15) 16-2 (15-47) 2-16 (47-15) 16-27 (26-31)=.
- Z2 33-17 (34-25) 16-2 (25-48) 17-12 (26-31)=.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK27,K28,K33:BK8,26"] 1. 27-16 8-2 2. 33-20 26-31 3. 28-11 2-35 4. 11-44 35x49 5. 20-38 *


With two thematic finals. Met twee scherpe varianten.
- (49 x 21) 16x36.
- (49 X 32) 16x38 (31-37) 38-47.

Third Variant. Derde Variant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK27,K28,K33:BK8,26"] 1. 27-16 8-2 2. 33-20 26-31 3. 28-11 31-36 4. 16-49 2x16 5. 20-38 16x43 6. 49x32 *


Fourth Variant. Vierde Variant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK27,K28,K33:BK8,26"] 1. 27-16 8-30 2. 33-38 30-13 3. 38-29 13-36 4. 16-49 26-31 5. 29-15 31-37 6. 28x41 36x47 7. 49-38 47x33 8. 15x38 *


Fifth Variant. Vijfde Variant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK27,K28,K33:BK8,26"] 1. 27-16 8-30 2. 33-38 30-13 3. 38-29 13-36 4. 16-49 36-9 5. 28-6 9-25 6. 29-20 25x9 7. 49-21 26x17 8. 6x4 *


This is a Blankenaar of the 21th century. It would be nice when other composers find new Blankenaars as well with a number of thematic variants. Maybe also with three White Kings against a Black King and two Men.

Dit is een Blankenaar van de 21ste eeuw. Het zou mooi zijn als andere componisten ook nieuwe Blankenaars vinden met een aantal scherpe varianten. Wellicht ook met drie witte dammen tegen een zwarte dam en twee schijven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten