zaterdag 31 december 2011

Keep Sharp in 2012. Blijf Scherp in 2012

First of all my best wishes for all of you. I hope 2012 be a nice year for you and your family. The main thing is your health of body and mind. Maybe the composition presented here can help a bit to keep a sharp mind.

Allereerst mijn best wensen voor jullie allen. Moge 2012 een gelukkig jaar zijn voor jullie en je dierbaren. Het belangrijkste is de gezondheid van lichaam een geest. Een kleine bijdrage om de geest scherp te houden zou de volgende compositie kunnen zijn.

After 29-24 (7-12) or 30-24 (7-12) 28-22 (9-13) White does not have any chance to win.
However after 30-25 (7-12) White wins.

In tegenstelling to 29-24 of 30-24 wint wit door 30-25 (7-12) als volgt:

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,28,29,30,33:B4,7,9,14,15."] 1. 30-25 7-12 2. 28-22 9-13 3. 29-24 15-20 4. 24x15 4-10 5. 15x4 14-19 6. 4x7 19x39 7. 7-34


This of course was not difficult at all. The next variant even wins in several ways, but we prefer the nice way.
Dat was natuurlijk helemaal niet moeilijk. De volgende variant wint zelfs op verschillende manieren, maar het kan ook mooi.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,28,29,30,33:B4,7,9,14,15."] 1. 30-25 7-11 2. 29-24 11-17 3. 24-19 4-10 4. 33-29 17-21 5. 19-13 9x18 6. 23x12 21-27 7. 12-7 27-31 8. 28-23 31-37 9. 7-2 37-42 10. 23-19 14x34 11. 25-20 15x24 12. 2x5


I suppose you want me to present something better than this. Indeed there is a better variant, not brilliant, but at least fully original and sharp.

Naar ik aanneem verwachten jullie wat beters van mij. Er is inderdaad een betere variant, niet zo fantastisch, maar, tenminste voor zover mij bekend, volledig origineel en scherp van begin to eind.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,28,29,30,33:B4,7,9,14,15."] 1. 30-25 15-20 2. 28-22 9-13 3. 22-17 13-19 4. 33-28 19-24 5. 17-11 24x22 6. 11x2 22-27 7. 23-19 14x23 8. 25x14 27-31 9. 14-9 4x13 10. 2x26


However, the composition is not that simple. When Black plays the moves (15-20) and (7-11) in the right order he escapes in a quite spectacular way.

Echter, de compositie is niet zo eenvoudig. Als Zwart de zetten (15-20) en (7-11) in de goede volgorde speelt kan hij op een nogal spectaculaire wijze ontsnappen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,28,29,30,33:B4,7,9,14,15."] 1. 30-25 15-20 2. 28-22 7-11 3. 33-28 9-13 4. 23-18 11-16 5. 18x9 4x13 6. 22-17 13-18 7. 28-23 14-19 8. 23x12 19-24 9. 25x14 24x33 10. 14-9 33-38 11. 9-4 16-21


In order to keep your mind fit you can try to find the right solution after 28-22 (15-20) 22-18 (9-13) 18 x 9 ( 4 x 13).
When you give the right solution, including the main false solutions, there will be a prize to win and everybody who reads this blog will admire you.

Om de geest fit te houden kan je proberen de juiste oplossing te vinden na 28-22 (15-20) 22-18 (9-13) 18 x 9 ( 4 x 13). Er valt een prijs te winnen, met de goede oplossing, inclusief de belangrijkste schijnoplossingen, zodat het niet alleen maar van een computer komt. Bovendien zal een ieder die deze blog leest je bewonderen.

Happy New Year!

dinsdag 29 november 2011

Computer Olympiad 2011

The International Computer Games Association (ICGA)is active for many years, publishes a periodical with professional articles about computer programming concerning a wide variety of mind sport games. The ICGA, like the FMJD, manages finding opportunities of organizing international tournaments, in particular the Computer Games Olympiad.
The Computer Olympiad 2011 was organized by Professor v.d.Herik of the University of Tilburg, The Netherlands, very well assisted by Joke Hellemons.
The Computer Olympiad was held for the 16th time, during those years at many places world-wide.
About twenty different mind games with a large number of programs participated, like three versions of Go (9 x 9, 13 x 13, 19 x19), Chess, Chinese Chess, Connect-6,Backgammon and many other.

De International Computer Games Association (ICGA)is al vele jaren actief, publiceert een tijdschrift met vakkundige artikelen over computer programmering voor een groot aantal verschillende denksporten. De ICGA, net als de FMJD voor Wereldkampioenschappen dammen, leidt het zoeken naar mogelijkheden internationale toernooien te organiseren, met name de Computer Games Olympiaden.
De Computer Olympiad 2011 was georganiseerd door Professor v.d.Herik van de Universiteit Tilburg, daarbij op uitstekende wijze bijgestaan door Joke Hellemons.
De Computer Olympiade werd voor de 16e keer gehouden, gedurende al die jaren op vele plaatsen in de wereld. Ongeveer 20 verschillende denksporten/spellen namen deel met een groot aantal programma´s. Zoals bijvoorbeeld drie versies van Go (9 x 9, 13 x 13, 19 x 19), Schaken, Chinese Chess, Connect-6,Backgammon en vele andere.

Our international 10 X 10 draughts was also represented at the Computer Olympiad. As we already do for over 25 years the draughts tournament was organized by Leo Nagels and me. Leo also participated with his program Cerberus and I conducted the tournament acting as referee.
First we show a very interesting game between Cerberus (White) against TD King. The computer program Cerberus finds a way out of a difficult position, by preparing a sacrifice. TD King was forced to equalize the material, because otherwise he would have lost the game as the first Applet shows.

Ons internationale 10 X 10 dammen was ook vertegenwoordigd op de Computer Olympiade. Zoals Leo Nagels en ik al meer dan 25 jaar doen, hebben wij dit computer dam-toernooi georganiseerd. Leo deed ook zelf mee met zijn programma Cerberus en ik leidde het toernooi als scheidsrechter.
Hieronder eerst een interessante partij tussen Cerberus met wit tegen TD King. Het computer programmma Cerberus vindt de enige goede weg uit een netelige positie, door een offer voor te bereiden. TD King was daarna gedwongen het gewonnen stuk weer terug te geven omdat hij anders zou hebben verloren door een combinatie zoals de eerste Applet laat zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W27,28,29,30,32,33,34,36,37,41,42,46:B3,4,6,11,13,16,17,18,19,21,25,26."] 1. 29-24 3-9 2. 36-31 17-22 3. 28x17 11x22 4. 33-29 6-11 5. 42-38 11-17 6. 38-33 19-23 7. 24-20 25x14 8. 29-24 4-10 9. 30-25 10-15 10. 33-29 14-19 11. 32-28 19x39 12. 28x8 21x32 13. 37x28 22x24 14. 8-3 26x37 15. 3x43


Good computer programs always see such combinations, so immediately after the sacrifice 24-20 (25 x 14) 29-24 TD King played (23-28) keeping his positional advantage. The next Applet gives the moves till the decisive moment of the game.

Goede computer programma´s zien zulke combinaties altijd. Dus speelde TD King onmiddellijk (23-28) na het offer 24-20 (25 x 14) 29-24 en behield zo zijn positioneel voordeel. De volgende Applet laat de zetten zien tot het beslissende moment van de partij.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,27,29,30,31,32,33,34,37,41,46:B4,9,13,16,17,18,21,22,23,25,26."] 1. 24-20 25x14 2. 29-24 23-28 3. 32x12 17x8 4. 27x18 13x22 5. 34-29 22-28 6. 33x22 21-27 7. 41-36 27x18 8. 31-27 8-12 9. 30-25 12-17 10. 46-41 4-10


Here Cerberus missed a rather surprising draw. Hier miste Cerberus een nogal verassende remise. 24-20! (9-13, 13 x 4) 29-24!(10-14 A) 37-32 (17-21) 41-37 (4-9) 36-31 (9-13) 24-20 =. A (18-23) 25-20! (23-28) 36-31 (28-33) 41-36 =.

Below you can see how TD King won the game. Please notice that after (44-50) White could not play 24-15 because of (14-19, 50-22, 19-23, 21-27).
That is why Cerberus played 41-37 giving TD King the opportunity for a sensational climax of the game. TD King of Ton Tillemans finished at third place, as usual at Olympics he received the bronze medal. The silver medal was for the program Sjende Blyn of Jelle Wiersma.

Hieronder is te zien hoe TD King won. Het bekijken waard is dat na (44-50) wit geen 24-15 kon spelen omdat dan volgt (14-19, 50-22, 19-23, 21-27).
Daarom speelde Cerberus 41-37 wat TD King de gelegenheid gaf de partij op sensationale wijze te besluiten. TD King van Ton Tillemans eindigde op de derde plaats en kreeg daarvoor zoals gebruikelijk bij Olympische Spelen de medaille in brons. De zilveren medaille was voor Jelle Wiersma met het programma Sjende Blyn.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,25,27,29,36,37,41:B9,10,14,16,17,18,26."] 1. 37-32 17-21 2. 25-20 14x25 3. 24-19 9-14 4. 29-23 18x29 5. 19-13 29-33 6. 13-8 33-39 7. 8-2 39-44 8. 2-24 44-50 9. 41-37 50-39 10. 24-15 39-48 11. 15x4 48x22 12. 4x27 14-19


Computer programms are not aware of beauty, but are playing very beautiful moves occasionally!
Computer programma´s zijn zich niet bewust van schoonheid, maar kunnen wel heel mooie zetten spelen!

The program Maximus of Jan-Jaap van Horssen won the tournament and became the Olympic Champion Computer Draughts 2011. Not all very strong programs participated, but Maximus belongs to the best of the world. The game shown below against the well known program Dam 2.2. does not show any spectacular combination. In the initial position of the next Applet Dam 2.2. should have played (19-23) to survive, but choosed (22-28). Maximus proved that this is loosing without any chance for Black. This is the way strong computer programs play! What Maximus plays looks so easy and obvious, but White could have done it wrong in many ways!

Het programma Maximus van Jan-Jaap van Horssen won het toernooi en werd zodoende de Olympisch Kampioen Computer-dammen 2011. Er ontbraken enige heel sterke programma´s, maar Maximus hoort bij de beste van de wereld. De partij hieronder tegen het bekende programma Dam 2.2. laat geen spectaculaire combinaties zien. In de aanvangsstand van de volgende Applet had Dam 2.2.(19-23) moeten spelen om te overleven, maar koos voor (22-28). Maximus bewees dat dat kansloos verliest. Zo spelen de beste computer programma´s! Wat Maximus speelt lijkt zo eenvoudig en vanzelfsprekend, maar met wit kan men het op veel manieren fout doen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W25,27,29,30,31,32,33,35,40,45,47,48,49:B3,5,6,7,12,13,14,15,16,18,19,20,22."] 1... 22-28 2. 33x22 16-21 3. 27x16 18x36 4. 32-28 12-17 5. 30-24 19x30 6. 35x24 7-12 7. 48-42 13-18 8. 42-37 6-11 9. 16x7 12x1 10. 28-23 18-22 11. 40-34 1-7 12. 49-43 22-27 13. 43-38 17-22 14. 45-40 3-8 15. 37-31 27-32 16. 38x18 36x27 17. 40-35 27-32 18. 47-42 7-11 19. 18-12 8x17 20. 23-19 14x23 21. 25x14 23-28 22. 14-9


If you want to know more about computer draughts, feel free to ask via email. I will reply anyway, but if required I will send your question to one of the programmers.

Wie meer weten wil over computer-dammen kan mij een email sturen. Die beantwoord ik, of ik geef de vraag door aan een van de programmeurs, ook buiten Nederland.

woensdag 5 oktober 2011

Is one of the two the best?

My composition of the first Applet was published on Internet sites, periodicals, etc. It is very well known now in the small world of draughts, including a number of very strong players. The composition seems to be the perfect one for presenting the idea. The initial position is ideal. It was proven that the position could happen in a well played game. Though the number of pieces is very limited,the solution shows a strategic attack by White,a smart defence by Black, but insufficient because of a surprise at the end.
However, is it really the best possible? There might be doubt because of the following Applets, a different way of presenting the idea, with even less pieces.

Mijn compositie van de eerste Applet is gepubliceerd op Internet,in tijdschriften, etc. Het is heel bekend geworden in het kleine damwereldje, ook bij een aantal top spelers.
De compositie schijnt de perfecte vormgeving te hebben. De aanvangsstand is ideaal. Er is bewezen dat de positie in een goed gespeelde partij kan voorkomen. Hoewel het aantal stukken heel beperkt is, toont het een strategische aanval van wit, een inventieve verdediging van zwart, die echter niet voldoende is omdat er aan het eind een verrassing volgt.
Echter, is het echt de best mogelijke? Twijfel daaraan kan rijzen bij het spelen van de volgende Applets, een andere manier om het idee te presenteren, met nog minder stukken.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W28,33,34,35,38:B4,13,14,18,20."] 1. 34-30 14-19 2. 33-29 20-25 3. 30-24 19x30 4. 35x24 4-9 5. 28-23 18-22 6. 23-19 22-28 7. 19x8 9-13 8. 8x19 28-33 9. 24-20 25x34 10. 38x40


As opposed to the one above, the second composition has an interesting, though not thematic, variant containing a false solution with a surprising sacrifice, demonstrated by the next Applet.

In tegenstelling tot de hierboven getoonde, heeft de tweede compositie een interessante partij-achtige variant die een schijnoplossing heeft met een verrassend offer, gedemonstreerd door de volgende Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,29,39,47:B2,3,13,25."] 1. 47-42 2-8 2. 39-33 8-12 3. 29-23 12-17 4. 42-37 3-8 5. 33-28 25-30 6. 24x35 8-12 7. 35-30 13-18 8. 23-19 18-23 9. 37-32 23x14 10. 30-24 12-18 11. 24-19 14x23 12. 28x19 17-21 13. 19-14 18-22 14. 14-10 22-27 15. 32-28 27-31


After 28 x 19 the only one to reach a draw is (17-21). Other moves than 35-30 do not win either. How to win is shown by the third Aplet
Na 28 x 19 is (17-21) echt de enige die remise geeft. Andere zetten dan 35-30 brengen ook geen winst. Hoe wel te winnen toont de derde Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,29,39,47:B2,3,13,25."] 1. 47-42 2-8 2. 39-33 8-12 3. 29-23 12-17 4. 42-37 3-8 5. 37-32 17-22 6. 23-18 22-27 7. 18x9 27x20 8. 9-3 8-13 9. 3-12


A nice variant for in a real game, but not thematic. The main thematic variant is played with the last Applet. Playing (17-21) instead of (17-22) leads to an unusual 4 piece opposition.

Een leuke variant voor in een partij, maar niet scherp. De wel scherpe hoofdvariant kan men naspelen met de derde Applet. Als zwart (17-21) speelt in plaats van (17-22) komt er een ongebruikelijke 4 stukken oppositie op het bord.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,29,39,47:B2,3,13,25."] 1. 47-42 2-8 2. 39-33 13-18 3. 33-28 8-13 4. 42-38 3-9 5. 28-23 18-22 6. 23-19 22-28 7. 19x8 9-13 8. 8x19 28-33 9. 24-20 25x34 10. 38x40


One of the remarkable things of this composition is that White has to play alternatively with the piece on 47 in the initial position or with the one that starts on 39.
Does it make sense to argue about which of the two compositions is the best? It is easier to like them both. The second one requires a bit more time for fully understanding. It will give a nice feeling finding out why White has to play 42-38 in the main variant, instead of 42-37.

Opmerkelijk is dat wit afwisselemd moet spelen met het stuk dat in de aanvangsstand op 47 staat, dan wel met dat op 39 begint.
Heeft het zin de diverse argumenten op te sommen die ten gunste van elk van beide composities naar voren gebracht kunnen worden? Makkelijker is ze beide leuk te vinden. De tweede kost wat meer tijd om te doorgronden. Het zal een goed gevoel geven om uit te vinden waarom wit 42-38 moet spelen in de hoofdvariant, in plaats van 42-37.

vrijdag 29 juli 2011

Johan Bastiaannet

Johan Bastiaannet is a very well known endgame composer and expert in that field. He wrote books about it and was very successful in endgame composition contests, in particular those organized in Eastern Europe. He is a supporter of the view of trying to achieve many so called thematic variants in one composition.
Some people might not know that Johan belonged to the best Dutch players in the seventies, with successes in the Dutch National Championships and even a fourth place at the World Championship of 1978/79.
All this resulted in that Johan Bastiaannet is International Grandmaster, both as a player and as draughts composer (of end games).

Johan Bastiaannet is een heel bekende eindspel componist en expert op dat gebied. Hij schreef er boeken over en had veel succes in eindspel compositie wedstrijden, in het bijzonder die georganiseerd in Oost-Europa. Hij is een voorstander van de opvatting om te trachten veel scherpe varianten in één compositie te verenigen.
Wat sommigen wellicht niet weten is dat Johan in de zeventiger jaren tot de beste spelers van Nederland behoorde, met goede resultaten in Nederlandse Kampioenschappen en zelfs een vierde plaats in het WK van 1978/79.
Dit alles resulteerde in de titel van Internationaal Grootmeester, als speler en ook als componist (van eindspelen).

Johan has sent me a nice endgame for my Internet site. It was composed 26-6-2009. You will find the main variant at the first Applet, with the surprising sacrifice 37-32, 27-22, leading to two thematic finals, after (37-42) and after (38-42).
As might be expected from Johan, the composition contains other thematic variants:
- 6-1 (27-49 or 27-36) 37-32 or 37-31 (x27) 16-11, 1 x 21, 9-4, etc.
- 6-1 (22-28) 9-4 (27-32) 4-31 (32 x 46) 31-37, 16-11, 1 x 27, etc.

Johan stuurde mij een leuk eindpel voor mijn Internet site. Gecomponeerd 26-6-2009. De eerste Applet geeft de hoofdvariant, met het verassende offer 37-32, 27-22, met vervolgens twee scherpe varianten, na (37-42) en na (38-42).
Zoals van Johan verwacht kan worden, bevat de compositie nog meer scherpe varianten. Zie hierboven.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,9,16,37:B7,12,22,K27,33."] 1. 6-1 22-28 2. 9-4 27-49 3. 4-27 49x21 4. 16x27 33-38 5. 37-32 28x37 6. 27-22A good composition, but for the first FMJD Personal World Championship Endgame composition (PWCE) Johan had to do better of course. For all the endgames participating in three categories, the solutions, the points given by the members of the jury and the final result see Eric´s Damsite.
Below two endgames are shown of Category A (no Kings in the initial position). One of Johan Bastiaannet, the other one composed by me. Followed by one more of Johan, this time Category B (Man and Kings).

Een goede compositie, maar voor het eerste FMJD Persoonlijke Wereldkampioenschap Eindspelcomposite (PWCE) moest Johan natuurlijk werk van een hoger niveau leveren. Zie Eric´s Damsite voor alle eindspelen met oplossingen, de punten gegeven door de juryleden en het eindresultaat.
Hieronder worden twee eindspelen getoond van Categorie A (alleen schijven in de aanvangsstand). De eerste van Johan en de andere van mij. Gevolgd door nog één van Johan, deze keer Categorie B (schijven en dammen).

J. Bastiaannet Category A World Championship 2005

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W7,17,32:B16,26,33,35."] 1. 7-1 33-39 2. 17-11 16x7 3. 1x48 35-40 4. 48-39 40-45 5. 39-6 26-31 6. 32-27 31x22 7. 6x50According to the jury this end game deserved a very high score, because besides the main variant it has 7 more variants fittng to the definition that a thematic variant should be sharp, or has no more than 1 dual. This is of course an achievement by the composer.
However, in this case all other variants than shown by the Applet have a dual! This is not my personal prefence, so I consider the end game of Johan of Category B, shown below, much better!
I suppose the reader can find all the other variants (as well as each dual) himself.

Volgens de jury verdiende dit eindspel een heel hoge score, omdat er naast de hoofdvariant nog 7 varianten zijn die voldoen aan de definitie dat een thematische variant helemaal scherp moet zijn, of niet meer dan één dual bevat. Dit is natuurlijk een prestatie van de auteur.
Echter, in dit geval hebben alle varianten naast de hoofdvariant een dual! Ik zie een dual als een schoonheidsfoutje, dus 7 duals hebben mijn voorkeur niet. Daarom vind ik het eindspel van Johan van Categorie B, verderop onder te zien, veel beter.
Ik neem aan dat de lezer al de andere varianten zelf kan vinden (inclusief de duals).

J.C.R. Bus Category A World Championship 2005

The next one is mine and also Category A, of the PWCE. I first give one of the main variants. Very important is to understand that after 25-20 (24 x 15) 8-3 (29-33) White should not play 3 x 43?? because it is an immediate draw after (4-9) 7-1 (28-32, 33-38) =. So White has to play 3 x 48!! and then the variant (28-32) is chosen.

De volgende is van mij en ook Categorie A, van de PWCE. Eerst geef ik één van de hoofdvarianten. Heel belangrijk is te begrijpen dat na 25-20 (24 x 15) 8-3 (29-33) wit beslist niet naar 43 moet slaan. Immers dan is het onmiddellijk remise door (4-9) 7- 1 (28-32, 33-38) =. Wit moet dus 3 x 48!! en dan kiezen we eerst de variant (28-32).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W7,8,25,45:B4,9,24,28,29,34,35."] 1. 25-20 24x15 2. 8-3 29-33 3. 3x48 28-32 4. 7-2 33-39 5. 48x25 4-9 6. 25x3 32-37 7. 2-24 15-20 8. 3x25 37-41 9. 45-40 35x44 10. 25-39 44x33 11. 24x36However, there is another important, totally different, variant. We start after White has played 3 x 48 and continue with (15-20).
Echter er is een andere belangrijke variant die heel anders verloopt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W7,45,K48:B4,15,28,33,35."] 1... 15-20 2. 7-1 33-38 3. 1-29 28-33 4. 29x15 4-10 5. 15x4 33-39 6. 48x34 38-42 7. 4-22 42-48 8. 22-39


Beautiful variant, but something is wrong! After 7-1 Black can force an amazing draw, more beautiful than many winning variants!

Mooie variant, maar er klopt iets niet! Na 7-1 kan zwart een verbazingwekkende remise bereiken, mooier dan vele winstvarianten!


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W7,45,K48:B4,15,28,33,35."] 1... 15-20 2. 7-1 28-32 3. 1-7 33-38 4. 7-16 4-10 5. 16-21 35-40 6. 45x34 38-43 7. 21x4 43-49A very interesting draw, but when the end game does not win it could not get so many points from the jury of the World Championship. So there must be a way to win.You will remember that White has to take 3 x 48 instead of 43. The amazing effect is that, immediately after the next move (15-20), the only winning move is 48-43!!! As opposed to one move before, (4-9) does not lead to a draw, the difference is (4-9) 7-1 (28-32, 33-38) 4-15!.
The Applet starts with the splendid moves 3 x 48!! (15-20) 48-43!!! and continues with the winning variant.

Een heel interesante remise, maar als het eindspel niet in alle varianten wint dan kan het nooit zo hoog eindigen bij het Wereldkampioenschap. Er moet dus toch een manier zijn om te winnen. Aan het begin van de bespreking van dit eindspel werd aangegeven waarom wit 3 x 48 moest slaan en niet naar 43 mocht. Het verbazingwekkende effect is dat wit, onmiddellijk na de volgende zet (15-20), niets anders heeft dan 48-43!!! om te winnen. In tegenstelling tot een zet eerder brengt (4-9) nu geen remise, het verschil is (4-9) 7-1 (28-32, 33-38) 4-15!.
De Applet begint met de prachtige zetten 3 x 48!! (15-20) 48-43!!! en gaat verder met de winnende variant.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK3,7,45:B4,9,15,28,33,34,35."] 1. 3x48 15-20 2. 48-43 20-24 3. 7-1 24-30 4. 43x25 4-9 5. 25x3 33-38 6. 1-29 38-43 7. 29-38 43x32 8. 3-14 28-33 9. 14x37 33-39 10. 37-32 39-44 11. 32-28 44-49 12. 28-44 49x40 13. 45x34J. Bastiaannet Category B World Championship 2005

The next world class end game has a very large number of variants and false solutions. However, a lot of these variants and false solutions have a dual or are even not thematic. Anyway, enough interesting variants remain, in particular those shown in the next two Applets. The surprise at the start is that 10-5 does not win. The first Applet contains a lot of nice moves of the White Kings.

Het volgende wereldklasse eindspel kent een enorm aantal varianten en schijnoplossingen. Echter, veel van deze varianten hebben een dual of zelfs meer dan dat en zijn daardoor niet helemaal scherp. Hoe dan ook, er blijft genoeg moois over zoals wordt gedemonstreerd in de volgende twee Applets.
De verrassing aan het begin is dat 10-5 niet wint. De eerste Applet bevat een aantal mooie zetten van de witte dammen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W10,18,K43:B17,24,31,33."] 1. 10-4 17-21 2. 43x16 31-36 3. 16-43 36-41 4. 43-32 41-46 5. 32-5 24-30 6. 4-9 46-41 7. 5x46 30-34 8. 9-4 34-40 9. 46-28 33x13 10. 4x45This is a good start of demonstrating this end game, but the real good variant is the next one. This variant also contains fully sharp sub-variants. For instance:
- 4 (36) 12, 15 (39) 2 (41) 19.
- 4 (36) 12, 15 (29) 32 (34) 42 (41) 46 (39) 33, 2.
The most important thing that has to be understood is that after (36) White has to play the sacrifice 18-12 because 4-15 is a draw by (17-21!).

De variant van de eerst Applet is mooi, maar de echt prachtige variant is de volgende. Deze variant kent ook scherpe sub-varianten. Bijvoorbeeld die hierboven aangegeven. Het offer 18-12 moet, zoals ook hierboven aangetoond.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W10,18,K43:B17,24,31,33."] 1. 10-4 31-36 2. 18-12 17x8 3. 4-15 24-29 4. 43-32 29-34 5. 15x42 34-39 6. 32-16


Three thematic variants at the end:

- (41) 37, 2
- (44) 31, 2
- (43) 49 (41) 37, 3

Drie scherpe varianten tot slot.

Comparing my end game with the last one of Johan you see a difference of style. The first one aims at a very unusual solution with a big surprise. The second one is composed with getting as many thematic variants as possible. Such a fundamental difference is hard to deal with for a jury. However, these two were in a different category of the World Championship so these two end games were not competing directly. They both got very high scores by the jury.
In this article I do not say anything about the place at the ranking or the points given by the individual jury members.
In my view it is not so important and maybe even better not to know to fully enjoy such outstanding end games.

Als men mijn eindspel met de laatse van Johan vergelijkt ziet men een verschil in stijl. Bij de eerste is gestreefd naar een heel ongebruikelijke oplossing met een grote verrassing.De tweede is gecomponeerd met de bedoeling zoveel mogelijk scherpe varianten te krijgen. Zo´n fundamenteel verschil is moeilijk te hanteren voor een jury.
Echter, omdat ze deelnamen aan een andere categorie van het Wereldkampioenschap, waren het geen directe concurrenten. Beide kregen heel veel punten van de jury.
In dit artikel zeg ik niets over de einduitslag of de punten gegeven door de individuele juryleden.
Naar mijn opvatting is dat ook niet belangrijk of wellicht zelfs beter om het niet te weten als men van zulke uitzonderlijk goede eindspelen wil genieten.

maandag 25 juli 2011

Auke Wiersbrands-Alexei Shwarzgiev

It was round 19, the last round of the World Championship 2013, with 20 players. The games were followed by more than 12.000 people on Internet, half of them from China. About 800 visitors were present at the last round of the tournament, including a number of well known players and draughts composers. The members of the FMJD Board and a number of people of the FMJD Assembly were in another room , because they were discussing a protest of Belarus against a protest of Ukraine.
Most of the visitors were in the demonstration room, where Hein Meijer and Paul Oudshoorn commented the games. However, nobody listened to them when Ron Boommeurs was close to concluding his game against Shang Haiping with a brilliant fully thematic forcing. In particular the first move 46-41 and later the sacrifice 34-30 impressed. See the first Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,25,30,33,39,46:B3,10,12,15,19,23."] 1. 46-41 3-8 2. 30-24 19x30 3. 25x34 23-28 4. 22-18 12x23 5. 33x22 15-20 6. 22-17 23-28 7. 17-11 8-12 8. 11-6 20-24 9. 34-30 24x35 10. 39-34 28-32 11. 6-1 32-37 12. 1x5 37x46 13. 34-29 35-40 14. 29-23 46x14 15. 5x45


Het was ronde 19, de laatste ronde van het Wereldkampioenschap 2013, met 20 spelers. De partijen werden gevolgd door meer dan 12.000 mensen op Internet, waarvan de helft uit China. Ongeveer 800 mensen waren voor de laatste ronde naar de toernooi-zalen gekomen, waaronder een aantal bekende spelers en problemisten. Het FMJD Bestuur en een aantal leden van de Algemene Vergadering zaten in een ander vertrek, om een protest van Wit-Rusland tegen een protest van de Ukraine te bespreken.
De meeste toeschouwers waren in de demonstratie-zaal waar Hein Meijer en Paul Oudshoorn commentaar bij de partijen gaven. Echter niemand luisterde naar ze toen Ron Bommmeurs bezig was zijn partij tegen Shang Haipin met een briljante volkomen scherpe forcing af te sluiten. In het bijzonder de eerste zet 46-41 en later het offer 34-30 maakten indruk. Zie de eerste Applet.

Shang declared later that the People-Republic of China ordered that their best 8000 players have to study the forcings of Mr. Bus from Germany.
In spite of the win of Ron Boommeurs it was no longer possible for him to become the new World Champion, because Alexei Shwarzgiev and Auke Wiersbrands played against each other in the final round. See the list below after round 18.

Later verklaarde Shang dat de Volksrepubliek China hun beste 8000 spelers heeft opgedragen de forcings van Mr. Bus uit Duitsland te bestuderen.
Het was overigens niet meer mogelijk dat Ron Boommeurs Wereldkampioen zou worden, omdat in de laatste ronde Alexei Shwarzgiev en Auke Wiersbrands tegen elkaar speelden. Zie de stand na ronde 18.

1. Auke Wiersbrands, 8 wins, 9 draws, one lost, 25 points.
2. Alexei Shwarzgiev , 7 wins, 10 draws, one lost, 24 points.
3. Ron Boommeurs , 6 wins, 11 draws, one lost, 23 points.

The game of Alexei (White) against Auke gave no advantage for either player, to the satisfaction of Auke. However, the game could still take long. So Auke looked for a way to force the draw that would bring him the World Title. After long and concentrated calculating he concluded that (12-17) would bring the draw soon. Below his main calculations are shown in writing and the most important one by the second Applet.

Die partij ging gelijk op tot tevredenheid van Auke Wiersbrands, behalve dan dat deze partij nog lang kon duren. Auke met zwart zocht dus naar een gelegenheid om snel het materiaal te dunnen om zodoende de zo vurig begeerde remise te bereiken die de Wereldtitel zou brengen. Na lang rekenen kwam hij tot de conclusie dat (12-17) snel tot remise zou leiden.
Hieronder wordt de notatie gegeven van enige van zijn berekeningen en de belangrijkste ervan wordt getoond door de Applet.

- (12-17) 35-30 (26-31)=.
- (12-17) 32-27 (3-9) 27-21 (17-22, 18-23. 13 x 11) =.
- (12-17) 28-23 (17-22, 22-27, 26 x 8) 35-30 (13-18) 33-28 (14-19) followed by a combination, that even wins after 42-37.
- (12-17) 28-23 (17-22, 22-27, 26 x 8) 29-23 (13-18, 8 x 17)=.
For one more variant see the Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W28,29,32,33,35,40,42:B3,12,13,14,18,20,26."] 1... 12-17 2. 28-23 17-22 3. 23x12 22-27 4. 32x21 26x8 5. 33-28 14-19 6. 28-22 19-24 7. 29-23 13-18 8. 22x2 20-25 9. 2x30 25x45


The commentators showed the same variant of the Applet. After Alexei shrugged his shoulders with a hard to hear sigh and played 28-23 the Dutch visitors in the demonstration room started celebrating that the World title would be won by Auke Wiersbrands.

De commentatoren lieten dezelfde variant zien als die van de Applet. Nadat Alexei zijn schouders ophaalde met een nauwelijks hoorbare zucht en 28-23 speelde begonnen de Nederlanders in de demonstratiezaal te vieren dat Auke Wiersbrands de nieuwe Wereldkampioen zou worden.

However, suddenly somebody in the demonstration room shouted: "Kingsrow and Sjende Blyn say that White will win!!". At the same time Auke made the calculation shown by the the third Applet.
Echter, plotseling riep iemand in de demonstratiezaal: " Volgens Kingsrow en Sjende Blyn wint wit!!". Op hetzelfde moment berekende Auke de variant die de derde Applet laat zien.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W29,33,35,40,42:B3,8,13,14,20."] 1. 35-30 13-18 2. 33-28 14-19 3. 40-35 19-24 4. 30x19 18-23 5. 29x18 8-13 6. 19x8 3x32 7. 35-30


Auke Wiersbrands was shocked by this result of the calculation and even more after Alexei Shwarzgiev had played 35-30, because Auke found that (13-18) was lost in all variants and that (8-12) would lead to a positional disaster.
He concluded that he had to play as shown in the next Applet and then had to make the choice between (8-12) or (13-18).

Auke Wiersbrands was hevig geschrokken door het resultaat van deze berekening. Het werd er niet beter op toen Alexei Shwarzgiev 35-30 gespeeld had, want Auke stelde vast dat (13-18) in alle varianten verloren was en dat (8-12) tot een positionele catastrofe zou leiden. Hij concludeerde dat hij zo moest spelen als de volgende Applet en dan moest kiezen tussen (13-18) of (8-12).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W29,30,33,40,42:B3,8,13,14,20."] 1... 20-25 2. 30-24 14-19 3. 40-35 19x30 4. 35x24


It was very silent in the demonstration room when the commentators showed all the winning variants, but suddenly when playing one of those variants a very strong player present found a brilliant draw as shown below.
The visitors woke up and joined the analyses actively.

Het was heel stil in de demonstratiezaal toen de commentatoren al de winnende varianten toonden. Plotseling echter toen een van de varianten werd gedemonstreerd vond een aanwezige zeer sterke speler een fantastische remise, zoals hieronder aangegeven. De zaal werd weer wakker en men analyseerde luid mee.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W24,29,33,42:B3,8,13,25."] 1... 8-12 2. 29-23 12-17 3. 42-37 3-8 4. 33-28 25-30 5. 24x35 8-12 6. 35-30 13-18 7. 23-19 18-23 8. 37-32 23x14 9. 30-24 12-18 10. 24-19 14x23 11. 28x19 17-21 12. 19-14 18-22 13. 14-10 22-27 14. 32-28 27-31


A superb draw. Please notice that after 28 x 19 only (17-21) is not loosing and that after 24 x 35 (8-12) white cannot win by 37-31 either.
Auke did not see all of this, but he saw something far more important. After (3-8) White should not play 33-28, but wins by 37-32 as in the sixth Applet.

Een geweldige remise. Merk s.v.p. op dat na 28 x 19 alleen (17-21) tot remise leidt en dat na 24 x 35 (8-12) wit met 37-31 ook niet winnen kan.
Auke zag dit niet, hij zag iets veel belangrijkers n.l. dat wit na (3-8) geen 33-28, maar 37-32 moet spelen en dat het dan zo verliest als in de zesde Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W24,29,33,42:B3,8,13,25."] 1... 8-12 2. 29-23 12-17 3. 42-37 3-8 4. 37-32 17-22 5. 23-18 22-27 6. 18x9 27x20 7. 9-3 8-13 8. 3-12


Auke did not give up. He was tired, but calculated anyway that (13-18) 33-28 (8-13) 28-23 (18-22) 23-19 (25-30) or 42-37(22-27) 23-19 (25-30) would still give the so much needed draw.

Auke gaf niet op. Hij was moe, maar berekende toch dat (13-18) 33-28 (8-13) 28-23 (18-22) 23-19 (25-30) or 42-37(22-27) 23-19 (25-30) toch nog de zo begeerde remise gaf.

However, it went differently. Auke was schocked by the move 42-38 !! The Applet shows the final moves of the game, though Auke congratulated Alexei already before he played (28-33).

Het liep echter anders. Auke werd verbijsterd door de zet 42-38 !! Het liep zo als de voorlaatste Applet aangeeft, zij het dat hij Alexei al feliciteerde voordat hij (28-33) speelde.
[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W24,29,33,42:B3,8,13,25."] 1... 13-18 2. 33-28 8-13 3. 42-38 3-9 4. 28-23 18-22 5. 23-19 22-28 6. 19x8 9-13 7. 8x19 28-33 8. 24-20 25x34 9. 38x40


Later that night after the ceremonies, a draughts composer joined a table with Auke and Alexei. He said to them: " Maybe you have noticed that after 28-23 it is still a draw". Yes, said Alexei I was aware of that when I played 28-23, but it was the only chance to win. Then the rescue variant was blind-played for Auke. The same as the last Applet.

Later op de avond, na de huldigingen, zette een problemist zich aan een tafel met Auke en Alexei. Hij zei tegen ze: " Mogelijk is het jullie opgevallen dat het na 28-23 nog steeds remise is". Ja, zei Alexei ik was mij dat bewust toen ik 28-23 speelde, maar het was de enige kans om te winnen. De remise variant werd vervolgens blind gespeeld voor Auke. Dezelfde variant als van de laatse Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W28,29,32,33,35,40,42:B3,12,13,14,18,20,26."] 1... 12-17 2. 28-23 18-22 3. 23-18 20-25 4. 18x20 25x14 5. 42-37 17-21 6. 29-23 22-27 7. 23-19 27x29 8. 19x10 3-9 9. 10-5 21-27 10. 5-10 29-33 11. 40-34 33-38 12. 10-4 9-14 13. 4x36 38-43


This is how Auke missed the World Title, he needed a lot of beer that night!!

Zo miste Auke de Wereldtitel, hij had heel veel bier nodig die nacht!!

donderdag 21 juli 2011

Better and much better than the First Prize, beter en veel Beter dan de eerste prijs

In 1967 I reached the First Prize of Category A (miniatures), of the KvD Championship. Two years later a committee consisting of Ir. J. Viergever, P. v.d. Kwartel and me as Chairman of the KvD, (re)-formulated the "Scherpe Regels" of Gortmans /Monsma and explained them somewhat in detail. Though the committee made some moderating remarks and was fully aware of that ideas might change over the years, those SR were applied by the draughts composers all over the world very much like a law for more than forty years. These rules are still considered valid to a very large extent today.
In 1967, without any good draughts program available, many "positional" second solutions remained unnoticed or were considered irrelevant.
That was lucky for me, because my First Prize miniature contained a very clear positional second solution by playing 34-29, but nobody noticed that for many years.
The initial position and the main solution with a surprising final are shown by the first Applet.

In 1967 bereikte ik de Eerste Prijs bij het KvD Kampioenschap, Categorie A (miniaturen). Twee jaar later formuleerde een commissie bestaande uit Ir. J. Viergever, P. v.d. Kwartel en ik als voorzitter van de KvD, de Scherpe Regels van Gortmans /Monsma opnieuw met daarbij een vrij uitgebreide toelichting. Hoewel de commissie releativerende opmerkingen in de publicatie opnam en zich er goed van bewust was dat zulke regels in de loop der tijd aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten aangepast zouden moeten worden, werden deze SR door de problemisten wereldwijd als wet gehanteerd gedurende meer dan veertig jaar. Zelfs nu nog worden ze in overwegende mate toegepast.
In 1967, lang voordat er een goed computer damprogramma beschikbaar was, bleven heel veel "positionele" bij-oplossingen onopgemerkt, of werden als irrelevant beschouwd.
Dat was een geluk voor mij, want het was mij niet opgevallen dat mijn Eerste Prijs miniatuur een overigens heel duidelijke positionele bij-oplossing had. Na 34-29 is er geen houden meer aan voor zwart.
Voor de aanvangsstand en de oplossing zoals bedoeld, met het verrassende slot, zie de eerste Applet.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,26,28,33,34,37,39:B11,12,14,17,19,21,24."] 1. 28-23 19x28 2. 22-18 12x23 3. 33x22 17x28 4. 26x6 14-19 5. 34-30 24x35 6. 6-1 28-32 7. 1x40 35x33 8. 37x39


The end is very beautiful, but a positional second solution reduces the quality of the composition of course. At that moment of time in 1967 I already had a better one, though not a miniature at all. In any case 44-40 as first move is not winning.

Het slot is heel mooi, maar een positionele BO bederft het natuurlijk veel of enigszins, afhankelijk van de eisen die men stelt. Toen in 1967 had ik al een andere versie gemaakt, helemaal geen miniatuur overigens. In ieder geval niet BO door direct 44-40?

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W15,20,24,26,35,37,39,44,46,48,50:B4,11,13,17,21,23,28,29,32,33,45."] 1. 15-10 4x15 2. 44-40 45x43 3. 48x39 33x44 4. 24x22 17x28 5. 26x6 15x24 6. 50x39 32x41 7. 46x37 13-19 8. 35-30 24x35 9. 6-1 28-32 10. 1x40 35x33 11. 37x39


This large one looks good enough, but recently I tried improving it with a minimum of material. The result can be seen on the very first article I wrote on this blog. You will find it under "oudere berichten". No doubt that the one published there is an improvemnet compared with the original miniature of 1967. However, later I found a very much better one as shown in the next Applets.

Deze grote lijkt goed genoeg, maar kort gelden probeerde ik de eerste versie met minder materiaal te verbeteren. Het resltaat is te vinden in het allereerste artikel van dit blog. Zie onder "oudere berichten", het bericht met de foto. Natuurlijk is dat beter dan het origineel van 1967. Echter iets later vond ik een nog aanzienlijk betere versie zoals in de volgende Applets te zien is.

16-11 as first moves fails, an easy draw for Black. The first Applet shows a very interesting completely sharp variant. However, there is a big surprise. The third Applet of this very special composition leads to the same end of the original of 1967.

Na 16-11 als eerste zet kan zwart gemakkelijk remise maken. De eerste Applet laat een heel interessante compleet scherpe variant zien. Maar er blijkt sprake van een daverende verrassing. De tweede Applet van deze heel bijzondere composite leidt tot hetzelfde slot als van het origineel van 1967.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,26,32,35,44,48:B18,19,22,23,24,25."] 1. 32-27 22x31 2. 26x37 24-29 3. 16-11 29-34 4. 11-7 34-40 5. 48-43 40x38 6. 35-30 25x34 7. 7-2 38-42 8. 2x48 42x31 9. 48x26 23-28 10. 26-3 28-33 11. 3-9 18-23 12. 9-14 23-29 13. 14-20 29-34 14. 20x38 34-40 15. 38-33 40-45 16. 33-50


The surprise is that this variant contains another sharp solution, even with more than one thematic variant. After the sacrifice 35-30, White can also sacrifice another one with 37-32, 7-2. After (21-26) this leads to the same final, but after (23-29) there are a few more different thematic variants, as you can find out yourself. This is a remarkable effect, it is a second solution of a variant, but so beautiful that it can also be considered as an additional aspect of beauty of the composition!

The next Applet gives the main variant, leading to the original final.

De verrassing is dat de eerste variant een tweede scherpe winst kent, zelfs met meer dan één scherp vervolg. Na het offer 35-30, kan wit nog een stuk offeren met 37-32, 7-2. Na (21-26) leidt dit tot hetzelfde slot, maar na (23-29) zijn er nog een aantal andere scherpe varianten mogelijk, zoals jullie zelf kunnen vaststellen. Dit is een opmerkelijk effect, het is een bij-oplossing van een variant, maar zo mooi dat het ook beschouwd kan worden als een extra mooi aspect van de compositie!

De volgende Applet geeft de hoofdvariant die leidt tot het slot waarom het in dit artikel gaat.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,26,32,35,44,48:B18,19,22,23,24,25."] 1. 32-27 22x31 2. 26x37 25-30 3. 16-11 30-34 4. 44-39 34x43 5. 48x39 18-22 6. 11-7 22-28 7. 35-30 24x35 8. 7-1 28-32 9. 1x40 35x33 10. 37x39


To be complete please notice that after 11-7 Black can also play (22-27). The sacrifice 35-30, 7-1 then fails, but another sacrifice 37-32, 7-2 wins!

Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat zwart na 11-7 ook (22-27) spelen kan. Dan faalt 35-30, 7-1, maar een ander offer 37-32, 7-2 wint!

This composition is incomparably better than the price winning one of 1967. However, when the jury did not see the second solution of the one of 1967, would they have fully understand this composition of 2011??

Deze compositie is onvergelijkbaar veel beter dan de prijs winnende miniatuur van 1967. Echter, als de jury de BO van die miniatuur niet gezien heeft, zouden ze dan deze compositie van 2011 helemaal begrepen hebben??

donderdag 9 juni 2011

Missed opportunities of the World Championship 2011

Below a number of the most interesting positions during Wch 2011 where the opportunity to win was missed. Two nice combinations, one at the start of this article, the other one at the end. Three end games in between, with missed opportunities by both players.

Hieronder een aantal van de meest interessante gemiste kansen gedurende het WK 2011. Twee mooie combinaties, één aan het begin en de andere aan het eind van dit artikel. Drie eindspelen waarin beide partijen een fout maken, die beslissend had moeten zijn.

Roel Boomstra missed a beautiful forcing in round 18 against Getmanski. He actually played 42-38? though it is quite clear that after 37-31, 42 x 31 Black is forced to play (21-26). All other moves are lost either by a simple combination or by 28-22 followed by 31-26, if not directly.
Obviously Boomstra did not see the combination after (21-26), though for composers it is a very well known idea. Studying compositions would benefit his playing.

Roel Boomstra miste een mooie forcing in ronde 18 tegen Getmanski. Hij speelde 42-38? hoewel het nogal duidelijk is dat zwart na 37-31, 42 x 31 gedwongen is tot (21-26). Alle andere zetten verliezen, hetzij door een eenvoudige combinatie, hetzij door 31-26 of eerst 28-22.
Klaarblijkelijk zag Boomstra de combinatie na (21-26) niet, hoewel het voor problemisten een heel bekend idee is. Het bestuderen van composities zou het spel van Boomstra ten goede komen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W25,27,28,32,33,37,39,40,42,44,48:B6,8,9,10,16,18,19,21,23,24,26."] 1. 37-31 26x37 2. 42x31 21-26 3. 27-21 16x29 4. 40-35 26x37 5. 44-40 23x32 6. 48-42 37x48 7. 39-34 48x30 8. 25x5


The second example is from round 13, Guntis Valneris-Alexander Mogilianski.
First is shown how Mogilianski missed a surprising and complicated draw. He played (18-23?) instead of (44-50!) 16-11 (18-22!!). See the Applet for the analyses. Each move of Black till 8-2! is the only one reaching the draw!

Het tweede voorbeeld laat zien uit ronde 13, Guntis Valneris-Alexander Mogilianski.
Eerst hoe Moglianski, de oudste deelnemer, een verrassende en gecompliceerde remise miste. Hij speelde (18-23?) i.p.v. (44-50!) 16-11 (18-22!!). Zie de Applet voor de analyse. Elke zet van zwart tot en met 8-2! is de enige die remise geeft!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W7,16,17,27,37:B18,26,44."] 1... 44-50 2. 16-11 18-22 3. 27x18 50-28 4. 7-2 28x41 5. 2-24 26-31 6. 24-47 41-19 7. 11-7 19-8 8. 18-12 8-2


Valneris played well until move 67 of the game (move 5 of the Applet). Then he should have played for example 30-25 to win, but played 16-11 ??. The Applet shows the way Mogilianski forced the draw for which he got the FMJD price for the best played end game.

Valneris hield de winst vast tot zet 67 (zet 5 van de Applet). Toen speelde Valneris 16-11?? in plaats van het winnende 30-25 of vergelijkbaar. De Applet laat zien hoe Mogilianski remise maakte. Hij kreeg hiermee de FMJD prijs voor het best gespeelde eindspel.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W7,16,17,27,37:B18,26,44."] 1... 18-23 2. 7-2 23-29 3. 2-30 44-50 4. 27-22 50-44 5. 16-11 44-35 6. 30-48 35-19 7. 48-42 19x41 8. 42x15 41-14 9. 22-18 26-31 10. 11-6 31-37 11. 15-47 14-3 12. 18-12 3-9 13. 12-8 9-36 14. 8-3 37-41 15. 17-12 41-46 16. 6-1 36-18 17. 12x23 46x5


Another real end game battle was Schwarzman-Buzinsky in the very last round of the Wch. The Applet starts with 27-22 (28-33??). It is not so easy to see that (28-33) is loosing while (28-32)remains the draw. In order to understand this end game we have to look at the position after the 6th move 7-1 of the Applet. With Black on 33, White can prevent (30-34) by playing 23-19! (34-39) 1-6! clearly winning. This is not the case when Black had played (28-32).
After 7-1 (30-35) Schwarzman should have continued with 1-6! (33-38) 6-44! and the win is guaranteed. However he played as shown in the Applet, with a for Schwarzman disappointing draw.

Een ander eindspelgevecht was Schwarzman-Buzinsky in de allerlaatste ronde van het WK. De Applet begint met 27-22 (28-33??). Het is niet zo eenvoudig te zien dat (28-33) verliest en (28-32) nog remise geeft. Om het eindspel te begrijpen moeten we naar de positie na de zesde zet 7-1 van de Applet kijken. Met het stuk op 33 kan wit (30-34) tegengaan met 23-19! (34-39) 1-6! wat duidelijk wint. Deze mogelijkheid heeft wit niet als zwart (28-32) gespeeld had.
Na 7-1 (30-35) zou Schwarzman hebben moeten vervolgen met 1-6! (33-38) 6-44! wat gegarandeerd wint. Hij speelde echter zoals in de Applet en toen werd het voor Schwarzman langzaam duidelijk dat het op een teleurstelling zou uitdraaien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,27,30,31,34,35:B17,20,23,25,28."] 1. 27-22 28-33 2. 22x11 23-29 3. 34x23 25x34 4. 35-30 34x25 5. 11-7 25-30 6. 7-1 30-35 7. 23-18 35-40 8. 1-6 33-38 9. 18-13 40-45 10. 13-9 38-42 11. 6-50 42-48 12. 31-26 20-24 13. 9-4 24-29 14. 4-22 29-34 15. 22-44 48-42 16. 16-11 42-24 17. 44-40 24-29 18. 40-49 29-24 19. 11-7 24-35 20. 26-21 34-39 21. 50x6 35-8 22. 21-16 45-50 23. 7-2 8-17 24. 6x22 50x17


At least as thrilling was the battle between Ndjofang and Georgiev, round 14. With a win Ndjofang would come very close to Georgiev on the list of the competition. Ndjofang played 15-33 at the start position of the first Applet below. After (46-41) 33 x 6 (41-36) 6-22 (12-17) Black does not have so much to fear. However, Ndjofang prepared a very beautiful trap for Georgiev, who has to prove his World Championship capabiltities at that moment. Otherwise Ndjofang would have reached a winning 4 x 2 end game, because Black cannot prevent forever 15-10 with a second White King.

Minstens zo spannend was het gevecht in ronde 14, tussen Ndjofang en Georgiev. Bij winst van Ndjofang zou hij zeer dicht bij Georgiev aan de top van de ranglijst gekomen zijn. Ndjofang speelde 15-33, in de positie waar de Applet begint. Na 46-41-36 (6-22) 12-17 heeft zwart niet veel meer te vrezen. Maar Ndjofang had een geniale val bedacht, zodat Georgiev zijn Wereldformaat weer eens moest bewijzen. Anders had Ndjofang een gewonnen 4 x 2 eindspel bereikt, omdat zwart op den duur 15-10 en dus een tweede witte dam niet kan verhinderen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK15,25,26,27,35,48:B9,12,13,16,17,K46."] 1. 15-33 46-41 2. 33x6 41-36 3. 26-21 36x18 4. 6-33 16x27 5. 33-24 27-32 6. 24x38 18-23 7. 38-27 9-14 8. 27-38 23-41 9. 38-20 14-19 10. 20-47 41-32 11. 25-20 19-23 12. 20-15 23-28 13. 47-24 32-46 14. 24-29 28-32 15. 29-42


Georgiev has a lot of knowledge of 4 x 2 end games and saw the trap prepared by Ndjofang. However, the next moves showed a number of serious mistakes by both Grandmasters!I comment the moves as shown in the Applet after the text in Dutch. Comment between / /.

Georgiev weet veel van 4 x 2 eindspelen en zag de val die Ndjofang voor hem had klaargezet. Echter de volgende zetten lieten een aantal grove fouten van beide spelers zien. Onderstaand wordt commentaar gegeven op de zetten die de Applet laat zien. Commentaar tussen / /.

15-33 (46-23) 33 x 6 (23-45??)/(23-18!)=/ 6-50?? / 6-33! (14) 24 (19) 38 w+/ (12-18??) /(45-18!)=/.

So we see that Georgiev misses the draw, immediately followed by Ndjofang missing the win, immediately followed by Georgiev missing the draw again.
However, the climax came at the and of the game shown by the Applet. Ndjofang thought he was in a time squeeze and played the terrible move 27-22?? instead of 30-25, that would have prevented the Black King to move. Georgiev took the chance and was from that moment on with his outstanding talent very close to be sure of his fifth World Title.

We zien dus dat Georgiev de remise mist, direct daarop mist Ndjofang de winst, waarna Georgiev meteen weer de verkeerde zet doet.
De climax kwam echter aan het eind van de partij zoals de Applet laat zien. Ndjofang dacht dat hij tijdnood had en speelde de verschrikkelijke zet 27-22?? in plaats van 30-25 waarna de zwarte dam niet kan bewegen. De geboden kans liet Georgiev zich niet meer ontnemen en was vanaf dat moment met zijn kwaliteiten al vrijwel zeker van zijn vijfde wereldtitel.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK15,25,26,27,35,48:B9,12,13,16,17,K46."] 1. 15-33 46-23 2. 33x6 23-45 3. 6-50 12-18 4. 25-20 9-14 5. 20x9 13x4 6. 35-30 18-23 7. 27-22 45-40 8. 22-17 23-28 9. 50x22 16-21


Mourodoullo Amrillaev played a very good tournament and became Vice-Worldchampion. One of his victories was against Buzinsky. In the start position of the Applet he played 34-29, a winning move. However, he could have done it far more quicker and more beautiful. One of the most interesting aspects is that this combination is only correct because White can take the capture 3 x 8!!

Mourodoullo Amrillaev speelde een geweldig toernooi en werd daardoor Vice-Wereldkampioen. Een van zijn overwinningen was tegen Buzinsky. In de start positie van de Applet speelde hij 34-29 wat gewonnen is. Maar hij had het heel wat sneller en ook mooier kunnen doen. De combinatie gaat alleen maar op omdat wit 3 x 8!! kan slaan.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W17,22,33,34,37,38,39,41,42,44:B4,6,8,11,14,19,24,25,26,28."] 1. 34-30 25x32 2. 17-12 28x50 3. 12x3 50x17 4. 3x8 19-23 5. 8-2 11-16 6. 2-35


An interesting, well-organized World Championship, with a clear winner. It is a good thing for draughts that even the strongest players make mistakes occasionally. However, it would be even better when more use would be made of the opportunities to win.

Een interessant, goed georganiseerd Wereldkampioenschap, met een duidelijke winnaar. Het is goed voor het dammen dat zelfs de sterkste spelers af en toe fouten maken. Echter het zou nog iets beter zijn als meer gebruik gemaakt werd van de mogelijkheden om te winnen.

dinsdag 24 mei 2011

Nicest win of World Championship 2011

Round 13 of the Wch 2011 included Erdenebileg Dul (Mongolia)- Edvard Buzinsky.
The organizers as well as Dul himself can be satisfied with his playing during this tournament.
Below I present the vital part of this game in a special way. You will see three Applets with the same start position. This saves me some work, but the main reason is that I show you three different ways of playing from that moment on, where Dul played 38-32. It is true that 39-34 would have been much better, but I do not show that here.
First I show you a dream, that is what I would have played against Dul, with a very strange move (4-10) at first sight.

Second I show you what Buzinsky has calculated by playing (36-41), that was his dream so to say.

Finally we will be back in reality and that is how Dul presented a very big surprise for Buzinsky.

All three are quite unusual variants.


Ronde 13 van WK 2011 gaf Erdenebileg Dul (Mongolia)- Edvard Buzinsky.
Zowel de organisatoren als Dul zelf kunnen tevreden zijn met wat hij in dit toernooi liet zien.
Hieronder laat ik het hoogtepunt van de partij zien, maar op een bijzondere manier. Juilie zien drie Applets met dezelfde start-positie. Dat spaart mij wat werk, maar de belangrijkste reden is dat ik drie verschillende manieren van spelen laat zien vanaf het moment dat Dul 38-32 speelt. Wel is het zo dat 39-34 analytisch beter is, maar Dul had met 38-32 succes.
Eerst laat ik jullie een droom zien, waarin ik tegen Dul speel en een op het eerst gezicht vreemde zet (4-10) speel.

Dan laat ik zien wat Buzinsky had berekend gebaseerd op de zet (36-41). Dat bleek ook een droom te zijn.

Tenslotte komen we terug in de werkelijkheid waarin Dul een grote verrassing voor Buzinsky in petto had.

Alle drie de varianten zijn niet alledaags.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,25,26,37,38,39,42,47,49:B4,6,9,14,15,17,22,28,31."] 1. 38-32 28-33 2. 39x28 22x33 3. 49-43 4-10 4. 43-38 33-39 5. 38-33 39x28 6. 32x23 9-13 7. 37-32 15-20 8. 24x4 14-19 9. 4x11 19x48 10. 26x37 6x17 11. 25-20 48x31 12. 47-42 31x48 13. 20-14


That was a narrow escape for Dul. 4 x 36 is better of course, but also a draw. Next is how Buzinsky thought forcing a draw

Dat was nog net remise voor Dul. 4 x 36 is natuurlijk beter, maar ook remise. Nu hoe Buzinsky dacht spectaculair remise te maken.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,25,26,37,38,39,42,47,49:B4,6,9,14,15,17,22,28,31."] 1. 38-32 28-33 2. 39x28 22x33 3. 49-43 31-36 4. 43-38 36-41 5. 47x36 14-20 6. 25x3 6-11 7. 38x29 11-16 8. 3x21 16x47 9. 37-32 4-9 10. 32-28 9-14 11. 28-23 15-20 12. 24x15 47x24 13. 23-18 24-29 14. 15-10


Nice idea, but Dul found a brilliant win after (36-41).
Leuk bedacht, maar Dul vond een briljante winst na (36-41).


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,25,26,37,38,39,42,47,49:B4,6,9,14,15,17,22,28,31."] 1. 38-32 28-33 2. 39x28 22x33 3. 49-43 31-36 4. 43-38 36-41 5. 38x29 41-46 6. 29-23 17-22 7. 23-19 14x23 8. 32-27 46x16 9. 26-21 16x20 10. 25x3 23-29 11. 3-12 29-33 12. 12-34 15-20 13. 34-48


The move 3-12!! crowns this excellent forcing.

De zet 3-12!! is de bekroning van deze prachtige forcing.

woensdag 18 mei 2011

Grandmasters, very good and terrible moves

The World Championship 2011 is at the moment that I write this about halfway. Looking for nice fragments close to the end of the game I was pleased with Buzinsky-Baljakin. As usual the forced win of Alexander Baljakin starts after a failure of Buzinsky, but the way how Alexander profits is a perfect example of an efficient win. A fast reduction of the number of pieces leading to a position winning without any doubt. It is very likely that Baljakin calculated the complete variant before (19-23) or even earlier.

Het WK 2011 is op het moment dat ik dit schrijf ongeveer op de helft. Op zoek naar mooie fragmenten (in laat middenspel of eindspel)voldeed in ieder geval de partij Buzinsky-Baljakin aan mijn criteria. Via de eerste Applet ziet men als eerste zet een uitglijder van Buzinsky, maar de manier waarop Alexander dat afstraft is een toonbeeld van efficiente winstvoering. Het materiaal wordt zo snel mogelijk gereduceerd tot een stand waar er geen enkele twijfel aan de winst meer mogelijk is. Men kan er van uitgaan dat Baljakin het vanaf (19-23) geheel doorgerekend heeft.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W21,26,28,29,31,33,36,38,45,48:B3,11,12,15,17,18,19,20,22,24."] 1. 38-32 11-16 2. 32-27 20-25 3. 29x20 15x24 4. 48-42 19-23 5. 28x30 25x34 6. 45-40 34x45 7. 33-29 22-28 8. 27-22 18x27 9. 21x23 45-50 10. 29-24 16-21 11. 24-20 12-18 12. 23x12 17x8 13. 26x17 50x11 14. 20-15 3-9


A beautiful kind of forcing win, but there was no reason at all for Buzinsky playing 38-32. Looking at other Buzinsky games during WC 2011, I found that he missed two very easy wins, against Valneris and Gantwarg. Together with the Baljakin game Buzinsky could have had 3 points more, leading to a position high on the list. The next Applet is of round 3, Valneris-Buzinsky, where Buzinsky plays the terrible move(14-20),instead of the easy winnig (24-29) as shown by the Applet. Buzinsky really played a terrible move, because (18-23) wins even more easily!!

Een heel mooie winst,die men een forcing zou kunnen noemen, maar er was helemaal geen reden voor 38-32 te spelen. Bij het bestuderen van de andere WK 2011 partijen van Buzinsky werd mij dudelijk dat hij twee heel eenvoudige winsten gemist heeft en wel tegen Valneris en tegen Gantwarg.
Samen met de partij tegen Baljakin zou dat drie punten meer op de ranglijst gebracht hebben en daarmee een hoge klassering. Hieronder uit de derde ronde Valeneris-Buzinsky, waar de laatste op het onzalige idee kwam om (14-20) te spelen. De Applet laat zien hoe eenvoudig (24-29) wint, maar ook na (18-23) zou wit geen schijn van kans meer gehad hebben!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W26,30,31,35,36,37,43,46:B14,16,17,18,19,22,24,27."] 1... 24-29 2. 43-38 29-33 3. 38x29 27-32 4. 37x28 22x24 5. 46-41 24-29 6. 41-37 29-33 7. 37-32 33-39 8. 32-27 17-22 9. 26-21 39-44 10. 21-17 22x11 11. 27-21 16x27 12. 31x24 44-50


The next one,round 6 Gantwarg-Buzinsky, contains not understandable bad moves from both sides. Gantwarg has an inferior position, but that is insufficient reason for playing 40-34?? However, Buzinsky replies with (13-18!) 34-29 (25-30??) leading to a draw. It is almost a waste spending an Applet on it, so easy is the missed combination.

De volgende, zesde ronde Gantwarg-Buzinsky, laat onbegrijpelijk slechte zetten van beide spelers zien. Gantwarg staat niet best, maar dat is onvoldoende reden om 40-34?? te spelen. Buzinsky echter antwoordt met(13-18!) 34-29 (25-30??)wat tot remise leidt. Het is bijna een verspilling om er een Applet aan te wijden, zo eenvoudig is de gemiste combinatie.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,27,32,33,35,37,38,40,47,48:B2,4,7,11,12,13,14,17,24,25."] 1. 40-34 13-18 2. 34-29 24-30 3. 35x24 14-19 4. 24x22 17x39


The above might give the reader the impression that Edvard Buzinsky is not a strong player. However, that is not my intention and not my opinion. Buzinsky is a strong player with a high rating and he is also a composer of interesting practical combinations, published in books. He is also able of winning against Gantwarg. See the next two Applets with a fragment of the European Championship 2008 in Tallinn.
Buzinsky has the better position also in this case, but Gantwarg could have made it easier for himself by playing 30-25(19-24)43-39. This forces Black to play (12-17) or (1-7 or 6) and the draw is guaranteed.

Het bovenstaande zou de indruk kunnen geven dat Edvard Buzinsky geen sterke speler is. Dat is echter niet mijn bedoeling van dit artikel en ook mijn mening niet. Buzinsky is een sterke speler met een hoge rating en hij heeft ook boeken met interessante praktische combinaties gepubliceerd. Bovendien kan hij ook van Gantwarg winnen zoals de volgende Applets tonen. De partij komt uit het kampioenschap van Europa 2008 in Tallinn.
Ook hier heeft Buzinsky de betere positie, maar Gantwarg had het zich gemakkelijker kunnen maken met 30-25. Zie de notatie hierboven.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W21,26,27,30,43,44:B1,12,18,19,23,28."] 1. 43-39 19-24 2. 30x19 23x14 3. 44-40 14-20 4. 21-16 12-17 5. 27-21 17-22 6. 16-11 28-32


What Gantwarg is doing next is very difficult to understand. Every draughts player makes mistakes and that is fine because otherwise we would only see draws. However in this case 21-16 is so obviously lost that it seems that Gantwarg did not calculate at all. It is so obvious because there is no doubt whatsoever what Black will play. So calculating is extremely easy in this case. The alternative 21-17 leads to a draw, without much complcations.
After 21-16 Buzinsky is practically forced to win!

Wat Gantwarg nu doet is heel moeilijk te begrijpen. Iedere dammer maakt fouten en dat is maar goed ook want anders werd alles remise. Maar in dit geval is 21-16 zo vanzelfsprekend verloren dat het lijkt of Gantwarg helemaal niets heeft berekend. Vanzelfsprekend, omdat zwart het eenvoudig niet meer fout kan doen. Buzinsky hoefde alleen nog maar de vanzelfsprekende zetten te doen en dat is heel makkelijk te berekenen voordat wit 21-16?? doet!
21-17 zou een makkelijke remise hebben opgeleverd.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W11,21,26,39,40:B1,18,20,22,32."] 1. 21-16 32-37 2. 11-7 1x12 3. 16-11 37-41 4. 11-6 41-46 5. 6-1 22-27 6. 39-34 20-25 7. 1-6 27-32


In the examples above we have seen "only" one "terrible" move per player,but World Championships have more to offer than that. See the next example from WCh 2011, round 2, Getmanski-Moglianski. As a comment to the moves of the Applet I give the notation of the moves indicating with Z, Y and X where Getmanski could have won much easier. Finally the Applet shows the final error 5-10?? and the draw resulting from it. Moglianski was a long time in a clearly lost position, but from his his experience he knows that even strong players quite often do not know how to reach winning(standard) majority positions. From that point of view he deserved the draw.

Bovenstaande voorbeelden laten "slechts" één "grove" fout per speler zien, maar Wereldkampioenschappen hebben meer te bieden. Zie het volgende voorbeeld uit het WK 2011 , tweede ronde, Getmanski-Moglianski. Als commentaar bij de zetten van de Applet geef ik de notatie en geef met Z, Y en X aan waar Getmanski veel makkelijker had kunnen winnen. Tenslotte komt de Applet tot de zet 5-10?? en de remise die daarvan het gevolg is. Mogelianski was in deze partij lange tijd in een verloren positie, maar zijn ervaring heeft hem geleerd dat zelfs sterke spelers vaak niet weten hoe ze tot een gewonnen (standaard) overmachtseindspel moeten komen. Zo gezien verdiende hij de remise.

25-20 (44-50) 20-15 (50 x 22) 5-19 Z (17-21) 15-10 (21-26) 42-37 (16-21) 10-5 Y (11-16) 19-8 ! (21-27) 5-10?? X etc. Applet.
Z 15-10! (22-50) 10-4 (17-22) 42-38 (50-45) 38-33.
Y 10-4! (21-27) 37-32, 19-13.
X 8-3! (22-6, or 50 or 33) 37-32, 3-9.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK5,25,28,36,42,48:B11,16,17,18,44."] 1. 25-20 44-50 2. 20-15 50x22 3. 5-19 17-21 4. 15-10 21-26 5. 42-37 16-21 6. 10-5 11-16 7. 19-8 21-27 8. 5-10 22-6 9. 37-31 26x37 10. 10x41 18-22 11. 8-13


The important thing is not that players make mistakes, but what to learn from it. There is a difference between insufficient calculating and a lack of knowledge of end games. The less pieces on the draughts board,the more insufficient calculating is dangerous. In the end games phase understanding of finesse and of the (standard) majority endgames is of vital importance. In particular taking the opportunity of reaching winning majority end games where applicable.
Even the very best players of the world still can improve in that respect. Two of the very best players of the world are of course Alexei Chizhov, ten times World Champion and Alexander Georgiev with the highest rating of all players of this World Championship. Alexei Chizhov is also a man of high moral standards and with Alexander Georgiev exemplary for all draughts players. However, fortunately enough for other players, they as well do not always play the best moves.

Het belangrijkste is niet dat spelers fouten maken, maar war er van geleerd kan worden. Er is een verschil tussen onvoldoende rekenen en gebrek aan kennis van eindspelen. Hoe minder stukken op het bord hoe gevaarlijker het wordt onvoldoende te rekenen. In de eindspelfase is kennis van finesses en van (standaard) overnmachtseindspelen van grote betekenis.
Zelfs de beste spelers ter wereld kunnen zich wat dat betreft nog verbeteren. Twee van de allerbeste spelers aller tijden zijn Alexei Chizhov, tienvoudig wereldkampioen en Alexander Georgiev die de hoogste rating heeft van alle WK deelnemers. Chizhov is ook een man van hoge morele standaards en met Georgiev ook in dat opzicht een voorbeeld voor alle dammers. Echter, gelukkig voor de anderen, zelfs zij doen af en toe een slechte zet.

The example is from the Wch 2007 in Amsterdam and I have seen it live. More than that, look at the foto on this blog where I give the FMJD price for the best end game to Alexander Georgiev. The interesting thing is that both Chizhov and Georgiev made a mistake during this end game. I told only a very few people at that time, we kept it secret, because it remains a very good win by Georgiev. Now, it is no secret anymore.
The point concerning this article is that both Chizhov and Georgiev did not make the right judgment of a majority end game. Their end game is a real battle. Look at the first move. That Chizhov is playing well is shown by the first move 18-40 that is the only one besides 18-7 that keeps the draw. For instance 18-1 or 4 are loosing.


Het voorbeeld is uit het WK 2007 in Amsterdam en ik zag het voor mijn ogen gebeuren. Sterker nog, zie de foto die op mijn blog te zien is waar ik de FMJD prijs voor het beste eindspel aan Alexander Georgiev overhandig. Het pikante is dat zowel Chizhov als Georgiev een fout maakten in dit eindspel. Ik heb dit toen slechts enkelen verteld, wij hielden het geheim. Het blijft een interessant eindspel dat Georgiev tot een goed einde brengt. Nu is het geen geheim meer. Het eindspel is een mooi gevecht. Dat ziet men al aan de eerste zet van Chizov 18-40 die heel goed is. Alleen 18-7 zou ook nog de remise houden. Alle andere zetten verliezen, bijvoorbeeld 18-1 of naar 4.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK18,28,50:B6,8,20,24,K48."] 1. 18-40 48-31 2. 40-49 20-25 3. 28-23 31-4 4. 49-21 4-10 5. 21x3 10x28 6. 3-12 6-11 7. 12-21 11-16 8. 21-12 28-39 9. 12-7 16-21 10. 7-2 24-29 11. 2-7 29-33 12. 7-2 39-48 13. 50-44 48-37 14. 44-40 33-38 15. 40-34 21-26 16. 2-7 37-19 17. 7-2 19-35 18. 34-29 35-44 19. 29-23 44-22 20. 2-24 38-43 21. 24-15 43-49 22. 23-19 22-4


Played very well by Georgiev. For example the moves (39-48) and later (21-26) and (37-19) are the only ones winning. He deserved the price. However, the analyses below shows that after the second move (20-25) of the Applet Chizhov played a loosing move, but Georgiev did not see the winning majority end game and did it wrong. Immediately after that Chizhov forced himself the same majority end game! From that moment on Georgiev played a winning game, but was only later aware of it.

Heel goed gespeeld door Georgiev. Bijvoorbeeld de zetten (39-48) en later (21-26) en (37-19) zijn de enige die winnen. Hij verdiende de prijs. Echter, de analyse hieronder toont aan dat Chizhov de verliezende zet speelde na de tweede zet van de Applet (20-25), maar Georgiev zag (wist) niet dat het overmachtseindspel won en deed het fout. Onmiddellijk daarna forceerde Chizhov dit verloren eindspel zelf! Vanaf dat moment speelde Georgiev een gewonnen partij, maar was zich daar eerst niet van bewust.

Applet: 18-40! (48-31) 40-49 (20-25)28-23?? //49-40=// (31-4??) //(31-37)+// 49-21?? (4-10).

A known majority-system. Black reaches a second King and can avoid exchanges. As always, when you know, it is easy.

Een bekend overmachts-systeem. Zwart haalt een tweede dam en kan ruilen vermijden. Zoals altijd, als je het weet is het eenvoudig.

vrijdag 29 april 2011

All in One Composition

The composition presented here contains a forcing, a combination with economical majority captures, an interlude and two full sized end games complete with variants and thematical false solutions. In particular the interlude resulting in the two end games is something special. In order to fully understand the composition the difference between the two end games is explained first, before showing the symbiose leading to the complete composition.

De compositie die in dit artikel wordt getoond verenigd in zich een forcing, gevolgd door een "normaal" combinatief probleem, vervolgens komt een intermezzo dat leidt tot een motief dat bestaat uit twee volwaardige eindspelen met varianten en thematische schijn-oplossingen.
Vooral het intermezzo dat resulteert in de twee eindspelen is iets bijzonders. Om de compositie makkelijker te kunnen volgen wordt hieronder eerst het verschil tussen de twee eindspelen toegelicht, waarna tenslotte de complete compositie wordt getoond.

The first diagram shows the essential moment of the first of the two end games. White has to play here 41-37!! with a very beautiful win,(based upon a final of Fabre). See later the complete solution at the end of this article.
White should not play 41-36, because it leads to a surprising draw. See the first Applet.

Het eerste diagram toont het beslissende moment van het eerste van de twee eindspelen. Wit moet hier 41-37!! spelen met een heel fraaie winst door een tempo-verlies (ontdekt door Fabre). Zie later de complete oplossing aan het eind van dit artikel.
Wit moet niet 41-36 spelen want dan maakt zwart nog op het nippertje remise. Zie de Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK18,41:B1,21,30."] 1. 41-36 1-6 2. 18-7 21-27 3. 7-16 27-31 4. 36x27 30-34 5. 27-22 34-39 6. 22-17 6-11


The decisive moment of the second end game is on the second diagram. It is amazing, but the choice here is the other way around. White has to play 41-36!! now, because 41-37 leads to a draw, even without any chance for White! As opposed to the first end game 41-36 leads to a thematic win, as shown by the Applet. Please notice that after 36 (6) 8! (11)30! there is another thematic variant (17) 48! (20) 31, 25.

Het beslissende moment van het tweede eindspel is te zien op het tweede diagram. Opmerkelijk genoeg is 41-37 hier kansloos remise en wint 41-36!! scherp. Er is zelfs nog een andere scherpe variant als die van de Applet. Na 36 (6) 8! (11) 30! ook (17) 48! (20) 31, 25.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK24,41:B1,4,14,26."] 1. 41-36 1-6 2. 24-8 6-11 3. 8-30 14-20 4. 30-19 11-17 5. 19-46 4-10 6. 46x5 17-22 7. 5-37 22-27 8. 37-42 27-32 9. 42x15 32-37 10. 15-10 37-42 11. 10-37 42x31 12. 36x27 26-31 13. 27x36


A bright moment gave me the idea of combining these two end games. At first glance these two have nothing in common, the first end game leads to a final at the Black high left side of the board, the second one down under. Nevertheless, combining these end games is possible, as shown by the Applet with the interlude.

Een helder moment bracht mij op het idee hoe deze twee eindspelen te combineren. Op het eerste gezicht hebben de twee niets gemeen, het eerste eindspel wordt beslist aan de bovenkant van het bord, van wit uit gezien. Het tweede eindigt aan de onderkant. Het bleek echter toch mogelijk de twee eindspelen in één compositie te verwerken, zoals de Applet met het intermezzo toont.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK2,8,46:B1,4,10,16,25."] 1. 8-3 10-14 2. 3x20 25x14 3. 2-24


The miracle is there. Obviously the second end game appears after (16-21) 46-41 (21-26). How to reach the first end game is less obvious. The next Applet shows the first moves, but instead of playing the right move 4-18 another interesting false solution is shown, where Black has to play with ultimate precision.

Het wonder is volbracht. Het tweede eindspel begint natuurlijk als volgt (16-21) 46-41 (21-26). Hoe het eerste eindspel begint ligt minder voor de hand. De Applet laat zien hoe het gaat, maar speelt i.p.v. 4-18 een zet die ook lijkt te winnen. Echter met uiterst precies spel kan zwart dat voorkomen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK24,46:B1,4,14,16."] 1... 4-10 2. 24-15 14-19 3. 15x4 19-24 4. 4-22 24-29 5. 22-39 16-21 6. 46-41 21-27 7. 41-37 1-7 8. 39-6 29-34 9. 6-44 7-11 10. 44x6 27-32 11. 37x28 34-39


Now´s the time for showing the full composition with the correct solution. As the reader is now aware of the subtle aspects of the intermezzo and the two end games, the Applets do not need further explanation. The full solution is shown first with the second end game.

Het wordt nu tijd voor het stap voor stap naspelen van de complete oplossing. Omdat de lezer inmiddels op de hoogte is van de subtiele aspecten van het intermezzo en de eindspelen, is geen nadere uitleg meer bij de Applets nodig. Eerst wordt de complete oplossing getoond met het tweede eindspel.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W18,19,23,24,26,29,34,37,38,41,44,46,47:B1,3,4,5,7,12,15,16,17,25,31,36."] 1. 37-32 31-37 2. 18-13 37x28 3. 23x32 3-9 4. 32-27 9x18 5. 24-20 15x42 6. 47x38 36x47 7. 19-13 47x49 8. 13x2 49x21 9. 26x8 5-10 10. 8-3 10-14 11. 3x20 25x14 12. 2-24 16-21 13. 46-41 21-26 14. 41-36 1-6 15. 24-8 6-11 16. 8-30 14-20 17. 30-19 11-17 18. 19-46 4-10 19. 46x5 17-22 20. 5-37 22-27 21. 37-42 27-32 22. 42x15 32-37 23. 15-10 37-42 24. 10-37 42x31 25. 36x27 26-31 26. 27x36


These two end games are of equal quality, but the climax of the other end game is a bit more spectacular. The moves 41-37 and at the end 16-21 perfectly demonstrate the beauty of our game.

Beide eindspelen zijn van gelijke kwaliteit, maar de climax van de eerste is verrassender, voor wie dit slot nog niet kent. De zetten 41-37 en 16-21 zijn een waardige afsluiting van dit geheel dat veel facetten van de schoonheid van ons spel demonstreert.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W18,19,23,24,26,29,34,37,38,41,44,46,47:B1,3,4,5,7,12,15,16,17,25,31,36."] 1. 37-32 31-37 2. 18-13 37x28 3. 23x32 3-9 4. 32-27 9x18 5. 24-20 15x42 6. 47x38 36x47 7. 19-13 47x49 8. 13x2 49x21 9. 26x8 5-10 10. 8-3 10-14 11. 3x20 25x14 12. 2-24 4-10 13. 24-15 14-19 14. 15x4 19-24 15. 4-18 16-21 16. 46-41 24-30 17. 41-37 1-6 18. 18-7 21-27 19. 7-16 27-31 20. 37x26 30-34 21. 16-21 34-40 22. 21-17 40-45 23. 26-21 45-50 24. 21-16 50x11 25. 16x7 6-11 26. 7x16


The position after the move of the White King to 24, with the split into two end games, does not seem so easy to apply as a "motief" of compositions. However, shortly before our recent holidays I tried a number of variations. Four of them with sufficient quality will be shown in a next article of my blog.

De positie nadat de witte dam naar 24 is gegaan, met de vertakking in twee eindspelen, lijkt niet zo een voudig te gebruiken als "motief". Echter, kort voor onze recente vakantie heb ik wat verschillende bewerkings-mogelijkheden uitgeprobeerd. Vier daarvan , met voldoende kwaliteit, laat ik zien in een volgend artikel op mijn blog.

donderdag 28 april 2011

Almost All in One

The main thing of the previous article is the position Black 1,4,14,16. White 46 and a King on 24 with Black to move. This position contains two end games, the first one starts with (14-20) 24-15, the second one with (16-21) 46-41.
Below I will give some variations showing different ways of reaching this position. Not All in One this time, but not so many different elements.

Het hart van het vorige artikel is de positie hierboven in de Engelse tekst aangegeven, met de daarbij de beginzetten van de twee eindspelen die deze positie bevat.
In dit artikel geef ik enige variaties die tonen dat deze positie ook op andere wijze te bereiken valt. Maar met wat minder verschillende compositorische elementen dan All in One.

First of all I tried extending the interlude keeping it an end game. The Applet shows the solution till the key position is reached. You can take for granted that after 8 (27) 3 (16-21) 13 (32) 25 (38) 48 the position wins for White without doubt.
So you can concentrate on the very unusual solution.

Eerst laat ik zien hoe ik het intermezzo als eindspel heb uitgebreid. Je kunt rustig aannemen dat na 8 (27) 3 (16-21) 13 (32) 25 (38) 48 de positie voor zwart hopeloos is.
Je kunt je dus concentreren op de zeer ongebruikelijke oplossing die de Applet aangeeft tot de sleutel-positie met de twee eindspelen bereikt is.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W13,18,26,46:B1,4,5,15,16,17,21."] 1. 13-8 15-20 2. 18-12 20-25 3. 8-2 17x8 4. 26x17 8-12 5. 17x8 5-10 6. 8-3 10-14 7. 3x20 25x14 8. 2-24


The second variation is the result of my effort of getting a minature leading to the key position. As a miniature it is reasonable, but I prefer all the other variations presented on my blog.

The tweede variatie is het resultaat van een poging er een miniatuur op te maken. Als miniatuur kan het door de beugel, maar ik geef de voorkeur aan alle andere bewerkingen die ik op mijn blog laat zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W18,19,22,23,24,31,46:B1,4,7,8,12,16,27."] 1. 19-13 8x17 2. 31x2 12x23 3. 24-19 23x14 4. 2-24


I continued my efforts with the goal of making something better, resulting in an extension of the key position. The extension and an additional new variant are shown by the next Applet. The key position is reached of course after (11-16) 33-24. The new variant is (1-6) After that not less than nine moves are the only ones winning, but the final position is not fully thematic.

Ik zette mijn pogingen voort met de bedoeling er iets beters op te maken dan de minatuur. Dit resulteerde in de positie van de volgende Applet. Na (11-16)33-24 wordt de sleutel-positie weer bereikt. Een nieuwe variant wordt getoond in de Applet. Hierin zijn niet minder dan negen zetten de enige winst, maar daarna is het niet scherp meer.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK33,46:B1,4,11,14."] 1... 1-6 2. 33-24 11-17 3. 46-41 6-11 4. 41-37 11-16 5. 24-33 17-21 6. 33-24 4-9 7. 24-8 21-27 8. 8-24 16-21 9. 24-15 14-19 10. 15-4


The challenge now of course was composing a combination resulting in this extension of the key position.

De uitdaging was nu natuurlijk om een probleem te maken met deze eindspeluitbreiding als motief.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W14,19,20,23,26,29,32,35,38,39,40,46:B1,3,4,8,9,11,12,17,18,21,25,28."] 1. 39-33 28x37 2. 19-13 8x39 3. 29-23 18x29 4. 38-32 37x28 5. 40-34 29x40 6. 35x22 17x28 7. 26x8 3x12 8. 14x3 25x14 9. 3x33


This composition has a lot to offer and it might have been considered very good if I did not compose better ones. So the goal of improving remained, resulting in the one below. The full solution is given, but includes only one of the two end games.


Deze compositie heeft veel te bieden en men zou het een heel goed probleem kunnen vinden, ware het niet dat het wellicht nog beter kan. Dat probeerde ik dus met het volgende resultaat. Als afsluiting de gehele oplossing althans met één van de twee hoofdvarianten.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,25,31,33,38,39,42,43,46,47,48,49,50:B1,4,8,13,14,15,16,24,27,30,34,40,45."] 1. 47-41 27x47 2. 49-44 40x49 3. 38-32 47x18 4. 50-44 49x29 5. 44-40 34x43 6. 25x3 45x34 7. 48x8 15-20 8. 8-2 20-25 9. 3x20 25x14 10. 2-24 4-10 11. 24-15 14-19 12. 15x4 19-24 13. 4-18 16-21 14. 46-41 24-30 15. 41-37 1-6 16. 18-7 21-27 17. 7-16 27-31 18. 37x26 30-34 19. 16-21 34-40 20. 21-17 40-45 21. 26-21 45-50 22. 21-16 50x11 23. 16x7 6-11 24. 7x16


I hope the reader likes these efforts and explanations. The weeks to come I do not have any time available for draughts.

Ik hoop dat de lezer deze pogingen en uitleg kan waarderen. De komende weken heb ik geen tijd meer voor dammen.

zaterdag 12 maart 2011

Alexander Moiseyev Grandmaster Player and Composer

In the years before WW II, several of the world´s best players were draughts-composers too, publishing both combinations and end games. Isodore Weiss was the most productve in that respect, but also M. Fabre, M. Bonnard, B. Springer, H. de Jongh and R.C Keller were active in showing the beauty of draughts in this way. R.C. Keller was even a founder of the "Kring voor Damproblematiek".
In Russia, including 64 sq of course, Z. Tzirik, B. Blinder and B. Shkitkin are good examples of strong players who were also well known composers.
Later the split into two separated worlds, players and composers, grew wider and wider unfortunately.
However there are some good exceptions, one prime example is Alexander Moisejev who is a Checkers World Champion and a talented and productive composer on the 100 sq.

In de jaren vóór WW II, waren een aantal van de beste spelers ter wereld ook problemist. Zij publiceerden zowel eindspelen als combinaties. Isodore Weiss was de meest productieve op beide gebieden, maar ook M. Fabre, M. Bonnard, B. Springer, H. de Jongh and R.C Keller wilden op deze manier bijdragen aan de promotie van het damspel. R.C.Keller was zelfs een van de grondleggers van de KvD.
Later en in het bijzonder de laatste twintig jaar is de kloof tussen partijspelers en problemisten steeds groter geworden.
Gelukkig zijn er goede uitzonderingen, een uitstekend voorbeeld daarvan is Alexander Moiseyev, Wereldkampioen Checkers en een zowel getalenteerde als productieve problemist.

The first example is a simple one, but it shows the talent of combining the nice finish, that we saw before at my site in a composition of Aart de Zwart, with a totally different sharp ending.

Het eerste voorbeeld is eenvoudig. Het slot van een probleem van Aart de Zwart, dat op mijn site te zien is, wordt hier gecombineerd met een totaal andere scherpe winst. Het geheel is smaakvol en toont het talent van de componist.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,23:B7,16,17,22."] 1. 6-1 7-11 2. 23-19 22-28 3. 19-13 28-33 4. 13-8 16-21 5. 8-2 21-26 6. 2x16 26-31 7. 16-2 31-36 8. 1-12 17x8 9. 2x47


This nice end game is one of the "1000 Mini" as the very good book of Miljenko Lepsic is called. It contains 1000 end games with not more than two White pieces, Men and /or Kings. Alexander Moiseyev contributed considerably to the book. It is in Russian and in English.
I can strongly recommend this book both to players and composers. The compositions contain a number of ways to win that can be applied in the practical game.

In order to make clear that composing sharp (thematic) variants is not so easy, look at the position after 16-2. Only (31-36) and (33-39) are really sharp to the end. After (31-37) White has a choice of landing place. After (17-21) or (17-22) or (33-38) there are several ways of winning. That is also the case for all other moves of Black after (7-11) than those given in the Applet.

Dit leuke eindspel is er een van de "1000 Mini" zoals het zeer goede boek van Miljenko Lepsic heet. Het bevat 1000 eindspelen met niet meer dan twee witte stukken, schijven en /of dammen. Alexander Moiseyev heeft belangrijk tot dit boek bijgedragen. Het is niet alleen in het Russisch. Alles is vertaald in het Engels.

Dit boek kan ik van harte aanbevelen. De composities bevatten een groot aantal manieren om te winnen die in het praktische spel toegepast kunnen worden. Niet zozeer de aanvangsstanden, maar diverse posities als de oplossing al wat gevorderd is. Men kan Miljenko Lepsic vragen of er nog exemplaren beschikbaar zijn. Indien nodig kan ik daarbij helpen.

Om duidelijk te maken dat het niet zo eenvoudig is scherpe varianten te componeren, nemen wij de stand na 16-2 als voorbeeld. Alleen (31-36) en (33-39) zijn werkelijk tot het eind toe scherp. Na (31-37) kan wit op twee manieren landen. Na (17-21) of (17-22) of (33-38) kan wit op verschillende manieren winnen. Dat is ook het geval voor alle andere zetten na (7-11) dan die aangegeven in de Applet. Het is normaal dat een partij-eindspel niet scherp is en een kunst om scherpe spelgangen te componeren.

A price winning composition.

With the above in mind a far more complicated composition is shown. I will do my best explaining it, as easy to follow as possible. I will give in writing a number of other variants than shown in the Applets. So when you play the Applets and wonder what if when Black plays otherwise, you can find it there.
I will give two separate Applets for the main variants 7-1 (24-29) 1-6 (29-33) or 7- 1 (24-29) 1-6 (8-13).

Met het bovenstaande in gedachten laat ik een veel gecompliceerder eindspel zien. Naar ik hoop schrikt dat niet af, ik zal mijn best doen het zo uit te leggen dat het wat makkelijker te volgen is. Onder de Applets geef ik die extra varianten die niet vanzelfsprekend winnen. Op die manier wordt de vraag beantwoord hoe het gaat als zwart wat anders speelt dan in de Applet-oplossing.

Ik geef twee afzonderlijke Applets voor de belangrijkste keuze 7-1 (24-29) 1-6 (29-33) of 7- 1 (24-29) 1-6 (8-13).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W7,K16,17:B8,23,24,25,30,34."] 1. 7-1 24-29 2. 1-6 29-33 3. 17-12 8x17 4. 6x35 33-39 5. 16-49 25-30 6. 35x24 34-40 7. 49x35 39-43 8. 24-38 43x32 9. 35-24 32-37 10. 24-47


Variant

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W7,K16,17:B8,23,24,25,30,34."] 1. 7-1 24-29 2. 1-6 8-13 3. 17-12 30-35 4. 12-7 13-18 5. 7-1 29-33 6. 6x30 25x34 7. 1-6 35-40 8. 6-39 34x43 9. 16x35 23-28 10. 35-2 28-32 11. 2-7 18-22 12. 7-11 22-27 13. 11-16 27-31 14. 16x38 31-37 15. 38-47


Variants

7-1 (24-29) 1-6 (30-35) 16-2 (8-12, 29-33, 25 x 34) 8-3 (35-40)2-19, 3 x 39.
7-1 (24-29) 1-6 (29-33) 17-12, 6 x 35 (34-39) 35-49 (25-30) 16-11 (30-34) 49-32 34-40 32-28, 11 x 35.
7-1 (23-29) 17-12, 1-6 (17-21) 16 x 49 (30-35) 6-1 (25-30) 49-44 (35-40) 44 x 35 (29-33) 1 x 45/40 (33-38) 40/45.
7-1(23-29) 17-12, 1-6 (17-21) 16 x 49 (30-35) 6-1 (29-33) 1 x 45 (33-39) 45-50 (35-40) 50 x 30!

This masterpiece reached the third place of the second FMJD World Championship End Games Composition, category B. It contributed to Alexanders outstanding second place of the total result in a field of 24 participants, including a number of the best end game composers of the world.

Dit meesterwerk bereikte de derde plaats, categorie B, bij het tweede FMJD Wereldkampioenschap eindspel-compositie. Zo heeft het bijgedragen tot de voortreffelijke tweede plaats van Alexander Moiseyev in het eindklassement. Er waren 24 deelnemers, waaronder het merendeel van de beste eindspelcomponisten ter wereld.

Forcings

The next compositions of Alexander are easier to follow, with far less variants, but very interesting solutions. From time to time the way Black is defending himself is as surprising as the winnig moves of White.

The first one is part of a composition of Alexander Moiseyev that he presented as a 9 x 9 in order to meet the conditions of a French contest.
He was right doing so, because he reached the first place of the category with it. However, I prefer presenting the main part of the composition starting with a clear initial position. Look at the very unusual solution and the two similar finals.

De volgende composities van Alexander zijn makkelijker te volgen, met veel minder varianten. Af en toe is de manier waarop zwart zich verdedigt minstens even verrassend als de winst van wit.

De eerste is een deel van een compositie van Alexander Moiseyev die hij presenteerde als een 9 x 9 om aan de wedstrijdvoorwaarden van een Franse wedstrijd te voldoen. Daar had hij gelijk aan want hij bereikte daarmee de eerste plaats van de betreffende categorie. Mijn voorkeur gaat er echter naar uit om het te presenteren vanaf het moment dat een overzichtelijke stand bereikt wordt en het mooie van de compositie begint. Let op de zeer ongebruikelijke oplossing en het slot met de twee vrijwel gelijke varianten.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W13,29,45,47,49:B2,10,14,15,35,38."] 1. 29-24 35-40 2. 45x34 14-20 3. 24-19 20-25 4. 34-29 25-30 5. 29-24 30-35 6. 24-20 15x24 7. 19x30 35x24 8. 13-9 24-29 9. 9-4 38-42 10. 4x38 42x33 11. 49-43 2-8 12. 43-38 33x42 13. 47x38


The final can be mirrored easily. Het slot kan eenvoudig gespiegeld worden.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,23,32,48,50:B1,8,9,12,30."] 1. 32-27 9-14 2. 27-21 30-34 3. 22-18 34-39 4. 18x7 1x12 5. 21-16 8-13 6. 16-11 13-19 7. 11-6 19x28 8. 6-1 12-17 9. 1-6 39-44 10. 6x39 44x33 11. 48-43 14-19 12. 43-39 33x44 13. 50x39


I am sorry, but I could not resist making a problem resulting in this end game.

Het spijt mij, maar ik kon het even niet laten een probleem te maken met dit eindspel als slot.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W28,32,33,34,38,39,40,41,43,44,48,49,50:B1,8,10,12,14,21,24,25,30,35,36,45."] 1. 28-22 36x47 2. 32-27 21x32 3. 38x27 47x29 4. 34x23 45x34 5. 44-40 35x33 6. 43-39 34x43 7. 49x9 10-14At the final of this end game an "encore" is given as in the theater.

Aan het slot van de voorstelling wordt nog een toegift gegeven, zoals in een theater.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK6,48,50:B14,17,28,39."] 1... 17-22 2. 6-11 28-33 3. 11x10 33-38 4. 10-28 39-43 5. 48x39 38-42 6. 28-32 42-48 7. 32-43Maybe we will add a few compositions of Alexander Moiseyev later, but for the moment we conclude with a fantastic climax. I suppose I do not need to explain why after 36-31 Black is forced to play (21-26). The amazing aspect of the solution is that there is absolutely no other way to win in a position where White has a majority of four!

Wellicht voegen wij later nog wat composities van Alexander Moiseyev toe. Maar voor het moment volstaan wij met een fantastische climax. Naar ik aanneem hoef ik niet uit te leggen waarom zwart na 36-31 verplicht is tot (21-26). Verbazingwekkend is het moment waarop wit liefst vier stukken voor staat en alleen maar kan winnen door de partijen weer op gelijk materiaal te brengen!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W27,30,32,33,34,36,37,40,41,44,47:B8,9,10,11,13,16,19,20,21,24,35."] 1. 36-31 21-26 2. 27-21 16x29 3. 34x12 24-29 4. 30-24 29-34 5. 24x4 34x45 6. 4x6 45-50 7. 37-32 50x46 8. 6-1 26x37 9. 47-41 37-42 10. 41-37 46x7 11. 1x47 35-40 12. 47-33 40-45 13. 33-50


Every other Grandmaster who wants to learn composing is very welcome!

Iedere andere Grootmeester die componeren wil leren is van harte welkom!

zaterdag 5 maart 2011

False, but Beautiful

Vanwege de belangstelling voor mijn site uit een vrij groot aantal landen wordt het onderstaande niet alleen in het Nederlands gebracht, maar ook in het Engels.

Following requests the text below is given in English, but in Dutch as well.

As an introduction to the main message, a famous composition is shown of Jaap Viergever. It is in all respects a great 46/5.(The initial position is arranged slightly by me, because the original position has a naughty second solution). The common factor with the second diagram is the block of white at 11, 17, 18, 21 that is the base of the system 21 x 3 (12 x 21) 3 x 48 (6 x17) 16 x 9. Several compositions were published with this system, but this one is the best. Though, it is perhaps better to say that the two shown here are the best.

Anyway, please play the first Applet and notice the system applied.

After that we have a look at the second one.

Als een introductie tot waar het in dit artikel uitteindelijk om gaat, laat ik een beroemd probleem van Jaap Viergever zien. Het is een in alle opzichten geweldige 46/5.(De aanvangsstand heb ik een beetje moeten aanpassen omdat het origineel een lelijke bij-oplossing bevat).
Het gemeenschappelijke met het tweede probleem is het witte blok op 11, 17, 18, 21 dat de basis is van het slag-systeem 21 x 3 (12 x 21) 3 x 48 (6 x17) 16 x 9. Er zijn een aantal problemen met dit systeem gepubliceerd van verschillende auteurs, maar dit is de beste. Of, wellicht beter gezegd, de twee hier getoond zijn de besten.

Speel s.v.p. de eerste Applet en let op het slagsysteem.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W11,15,16,17,20,21,24,30,33,38,39,42,43,44,47,48,49,50:B4,6,8,9,12,13,14,18,22,25,27,28,31,32,34,35,36,37,45."] 1. 33-29 34x23 2. 38-33 25x34 3. 39x30 14x34 4. 43-39 34x43 5. 48x39 37x48 6. 47-42 48x19 7. 33-29 23x34 8. 44-39 34x43 9. 49x38 32x43 10. 21x3 12x21


Please play the second one now.

Speel nu s.v.p. de tweede.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W11,16,17,21,23,29,35,39,41,44,47,48,49:B6,8,9,12,13,14,19,22,27,28,32,37,38."] 1. 47-42 38x36 2. 48-42 37x48 3. 29-24 48x18 4. 24-20 14x25 5. 35-30 25x34 6. 44-39 34x43 7. 49x38 32x43 8. 21x3 12x21 9. 3x12x34x48 6x17 10. 16x9 36-41 11. 48-37 41x32 12.9-3 17-22


Majortiy captures bring a black man to 36 and a black king in a cave. However, there is one minor detail: It does not win!!

Het stuk op 36 wordt mooi gebracht en de zwarte dam goed opgeborgen, maar er is één kleinigheid: Het wint niet!!

Now it is your turn. I assure you that the initial position of the second diagram is correct. However, the Applet does not give the proper solution. As a matter of fact an Applet, as the program is built, is not able to give the proper solution!
You can also be sure that there is a win, because the second composition won the first price in the KvD Championship of 1965, together with the other participating compositions of the same author resulting in the overall Championship.
So there is no excuse for not finding the right solution. However, I am sure that you as a good player will find it yourself.
I sincerely hope you will enjoy it.

Nu ben jij aan de beurt. Ik kan je verzekeren dat de aanvanggsgtand van het tweede diagram correct is. De Applet echter geeft de verkeerde oplossing. Het is zelfs zo dat een Applet, althans zoals dit programma gebouwd is, niet in staat is de goede oplossing te geven!
Je kan er ook absoluut zeker van zijn dat er een correcte oplossing is. Het probleem won de eerste prijs bij het KvD Kampioenschap 1965, wat samen met de andere inzendingen van dezelfde auteur genoeg was voor het overall kampioenschap.
Er is dus geen excuus voor het niet vinden van de oplossing.Ik twijfel er echter niet aan dat je als goede dammer het zelf vindt.
Mijn bedoeling is dat je daar plezier aan beleeft.